UNSTARRED
 

QUESTIONS

  AND
  ANSWERS
   
   
   
   

 

 

  You are here: Business >13th KLA >12th Session>Unstarred Answers
  Answer  Provided    Answer  Not Yet Provided
 

THIRTEENTH   KLA - 12th SESSION 
 UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS 
(To read Questions  please enable  Unicode-Malayalam in your system)
(To read answers Please CLICK on the Title of the Questions)

Q. No

                                                                          Questions

1642


 

  1643  

  1644  

  1645  
  1646  

  1647  
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കൃഷിനാശം

  1648  

  1649  

  1650  
ഓണാട്ടുകര പാക്കേജ്


  1651  

  1652  
  1653  

  1654  


  1655  

1656  


  1657  
  1658  
കൃഷിനാശം മൂലം ക൪ഷക൪ക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം പരിഹരിക്കാ൯ നടപടി

  1659  

  1660  

  1661  

  1662  

  1663  

  1664

 
  1665  
ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും മാതൃകാ പച്ചക്കറിത്തോട്ടം


  1666  

  1667  


  1668  

  1669  

  1670  
  1671  


  1672  

  1673  

  1674  
നിറവ് പദ്ധതി

  1675  
നിറവ് പദ്ധതി

  1676  


  1677  
കനത്ത മഴയില്‍ വാമനപുരം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലുണ്ടായ കൃഷിനാശം

1678  
സമഗ്ര പച്ചക്കറി വികസന പദ്ധതി
  1679  

  1680  
  1681  


  1682  

<<back

  next page>>


                                                                                                                     

 

Website maintained by Information System Section, Kerala Legislative Assembly, Thiruvananthapuram.