UNSTARRED
 

QUESTIONS

   
   
   
   
   
   

 

 

  You are here: Business >13th KLA >12th Session>Unstarred Questions

THIRTEENTH   KLA - 12th SESSION 
 UNSTARRED QUESTIONS in HTML format 
(To read Questions  please enable  Unicode-Malayalam in your system)

                                                                          Questions

പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രാതിനിധ്യം പരിശോധിക്കുന്നതിനു കമ്മറ്റി
1865.
കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായം
1866.

കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഫയലുകള്‍ തീ൪പ്പാക്കാ൯ പദ്ധതി
1867.


1868.
പി.എച്ച്.ഡി. ബിരുദം ലഭിച്ചവരുടെ ഡോക്ടര്‍ പദവി സംബന്ധിച്ച്
1869.
1870.
പത്മ പുരസ്കാരങ്ങള്‍ നല്കുന്നതിന് ശുപാര്‍ശപട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതിലെ മാനദണ്ഡം
T *1871.
1872.

1873.
വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ അധിക തസ്തികകള്‍
1874.

വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ ഫയല്‍ സംവിധാനം
1875.
റൈറ്റ് ടു ഹിയറിംഗ്
1876.


തീരദേശ പരിപാലന അതോറിറ്റി
1877.
തീരദേശ പരിപാലന നിയമത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്തിന് ഇളവ് അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യം
1878.
ആശ്രിത നിയമനത്തിനുളള കാലതാമസം
1879.
സംസ്ഥാന സര്‍വ്വീസിലെ സ്പോര്‍ട്സ് ക്വാട്ട നിയമനം
1880.
പുനലൂര്‍ റിഹാബിലിറ്റേഷന്‍ പ്ലാന്റേഷനിലെ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട സിലോണ്‍കാരുടെ ജാതി സര്ടിഫിക്കറ്റ്
1881.
1882.


സേവനാവകാശ നിയമം -വീഴ്ച പരിശോധിക്കാൻ നടപടി
1883.
താത്കാലിക സര്‍വ്വീസുള്ള ഡ്രൈവര്‍മാർ
1884.
പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്‍ ജോലി ചെയ്തിരുന്നതും പിരിച്ചുവിട്ടതുമായ ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ക്ക് ഏതെങ്കിലും വകുപ്പില്‍ ജോലി നല്‍കുന്നതിനുള്ള നടപടി
1885.
1886.

1887.
സ്പോര്‍ട്സ് ക്വാട്ട നിയമനം
1888.
1889.
സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളില്‍ പേപ്പര്‍ലെസ് സംവിധാനം
1890.


സര്‍ക്കാര്‍ ഒാഫീസുകളില്‍ നല്കുന്ന പരാതികസ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ ക്ഷേമംള്‍ക്ക് മറുപടി
1891.
സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിദേശയാത്ര
1892.
മുഖ്യമന്ത്രി ഒടുവിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഡല്‍ഹിയില്‍ പോയി സന്ദര്‍ശിച്ചത്
1893.
സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പെ൯ഷ൯
1894.
സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ ക്ഷേമം
1895.
ജനസമ്പര്‍ക്ക പരിപാടി
1896.

1897.
വിശ്വസ്തതയും സുതാര്യതയുമുള്ള ഭരണം
1898.


മുഖ്യമന്ത്രി, മന്ത്രിമാര്‍, ചീഫ്‍ വിപ്പ് എന്നിവർ നടത്തിയ വിദേശയാത്രകളുടെ വിവരം
1899.
സ്പോര്‍ട്ട്സ് ക്വാട്ട നിയമനം
1900.

മന്ത്രിമാരുടെ വിദേശയാത്രകള്‍
1901.
പ്രോട്ടോക്കോള്‍
1902.
ഭരണസംവിധാനത്തിലെ പോരായ്മകൾ
1903.


മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയില്‍ നിന്നും ധനസഹായത്തിനായി ലഭിച്ച അപേക്ഷകള്‍
1904.
സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും വിവിധ ഡയറക്ടറേറ്റുകളിലുമായി കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഫയലുകൾ
1905.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും പ്രതിമാസ ശമ്പളം
T *1906.
ജനസമ്പര്‍ക്കകേന്ദ്രം വഴി മുഖ്യമന്ത്രിയ്ക്ക് ലഭിച്ച പരാതികള്‍
1907.
അന്ധവിശ്വാസങ്ങള്‍ക്കെതിരെയുള്ള നിയമനിര്‍മ്മാണം
1908.
മിഷന്‍ 676 - ഭരണ സാമ്പത്തിക അധികാരങ്ങളുടെ ലഘൂകരണത്തിന് പദ്ധതി
1909.


മിഷൻ 676 - സേവനാവകാശ നിയമം
1910.


1911.
ഐ.എ.എസ് അക്കാദമി ആരംഭിക്കാന്‍ നടപടി
1912.
എെ.എ.എസ്., ഐ.പി.എസ്. ഒഴിവുകളിലേയ്ക്ക് നിയമനങ്ങള്‍
1913.
സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് ആഫീസര്‍മാരുടെ ഒഴിവുകള്‍
1914.
ഉന്നതോദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെനിരെ ഉയർന്ന പരാതികൾ
1915.
ഐ . എസ് . ആർ. ഒ. ചാരക്കേസ് അന്വേഷണം
1916.


1917.
വിവാഹ മോചന കേസ്സുകള്‍
1918.
1919.
1920.
1921.
മലബാര്‍ ബോട്ടാണിക്കല്‍ ഗാര്‍ഡന്‍
1922.

കമ്മ്യൂണിറ്റി അഗ്രോബയോടെക് റിസോഴസസ് സെന്റ൪
1923.
മിഷന്‍ 676 -കാഴ്ചവൈകല്യം ഉള്ളവരുടെ ശാക്തീകരണ പദ്ധതികള്‍
1924.


1925.
വിവിധ തസ്തികകളിലെ അടിസ്ഥാന യോഗ്യത
1926.


ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് തസ്തികകള്‍ നിര്‍ത്തലാക്കി പുറം കരാര്‍
1927.
1928.


1929.
1930.
1931.
1932.
1933.
നിയമന നിരോധനം
1934.

മലയാളം ഔദ്യോഗിക ഭാഷയാക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച യോഗം
1935.
1936.
1937.
1938.


T *1939.
ഗ്രൂപ്പ് സി, ഡി തസ്തികകളിലേക്കുള്ള വെയ്റ്റേജ് മാര്‍ക്ക്
1940.
സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് തസ്തിക പി.എസ്.സി. അപേക്ഷ
1941.

1942.
1943.
1944.
1945.
വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം വിവരങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം
1946.
സ്റ്റേറ്റ് സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ്
1947.
1948.
വികലാംഗരുടെ നിയമനം
1949.

1950.
സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകള്‍
1951.


സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ സേവന-വേതന വ്യവസ്ഥകള്‍
1952.
സര്‍ക്കാര്‍ സര്‍വ്വീസില്‍ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായപരിധി
1953.
ഗവണ്മെന്‍റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, പി.എസ്.സി. ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ജീവനക്കാരെ സബാേര്‍ഡിനേറ്റ് സര്‍വ്വീസില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തല്‍
1954.
മത്സ്യഫെഡിലെ പി.എസ്.സി. നിയമനം
1955.
1956.
1957.
1958.

കാര്യക്ഷമതയുള്ള സിവില്‍ സര്‍വ്വീസിനായി ഭരണ പരിഷ്ക്കരണ കമ്മീഷൻ
1959.
സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്‍റ് ഒഴിവുകള്‍
1960.
1961.
1962.
ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിപ്പ് ചെലവില്‍ അഴിമതി
1963.
റവന്യൂ ഡി.ആര്‍.എഫ് സെക്ഷനുകളിലെ ജോലിഭാരം
1964.
കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയില്‍ നിന്നുള്ള ധനസഹായം
1965.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയില്‍ നിന്നുള്ള ധനസഹായ വിതരണം എം.എല്‍.എ. മാരെ അറിയിക്കുന്നതിന് നടപടി
1966.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ ധനസഹായം
1967.
മുല്ലപ്പെരിയാറില്‍ നിന്നുള്ള ജലം ഉപയോഗിച്ച് തമിഴ്‌നാട് വൈദ്യൂതി ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിവരം
T *1968.
കണ്ടം ചെയ്യേണ്ട സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾ
1969.