UNSTARRED
 

QUESTIONS

  AND
  ANSWERS
   
   
   
   

 

 

  You are here: Business >13th KLA >14th Session>Unstarred questions Answers
  Answer  Provided    Answer  Not Yet Provided

THIRTEENTH   KLA - 14th SESSION 
 UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS 
(To read Questions  please enable  Unicode-Malayalam in your system)
(To read answers Please CLICK on the Title of the Questions)

                                                                          Questions  and Answers

പുതിയ പദ്ധതികള്‍
3275.
ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിന് വകയിരുത്തിയ തുക
3276.
ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പദ്ധതി
T 3277.
ധര്‍മ്മടം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ അസറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫണ്ട്
3278.
കര്‍ഷകരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി വകയിരുത്തിയ തുക
3279.
മാവേലിക്കര നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ സ്റ്റേഡിയം നിര്‍മ്മാണം
3280.
ഇ-സ്റ്റാമ്പിങ്
3281.


എം.എല്‍.എ മാരുടെ ആസ്തി വികസന പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തികള്‍
3282.
സേവന-വേതന വ്യവസ്ഥകള്‍ - കാര്യക്ഷമമായ സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ്
T 3283.
ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിലുള്‍പ്പെടുത്തിയ മാവേലിക്കര മണ്ഡലത്തിലെ പ്രവൃത്തികള്‍
3284.
ശമ്പള പരിഷ്കരണ കമ്മീഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട്
3285.
സ്വയം സംരംഭകത്വ മിഷന്‍
3286.
റവന്യൂ വരുമാനം
3287.
നികുതി വരുമാനം
3288.
റാന്നി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ്
3289.
ജില്ലാ ഇന്നവേഷന്‍ ഫണ്ട്
3290.
പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണ കാര്യക്ഷമതയും വേഗതയും വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
3291.
ട്രഷറി നിക്ഷേപങ്ങള്‍
3292.
ചരക്ക് സേവനനികുതിമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനം
3293.
വാണിജ്യ നികുതി
3294.
പബ്ലിക് പോളിസി റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
3295.


കേന്ദ്ര ധനകാര്യ കമ്മീഷനില്‍ നിന്നും സംസ്ഥാനത്തിനുള്ള വിഹിതം
3296.
കാരുണ്യ ചികിത്സാ സഹായം
3297.
മദ്യനയം മൂലമുള്ള വരുമാന നഷ്ടം
3298.
സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റിലും കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളിലുമായി വകുപ്പുകള്‍ക്കുള്ള തുക
3299.
വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയിലെ മേഖലാ അടങ്കല്‍ തുക
3300.
ധര്‍മ്മടം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ അസറ്റ് ഡവലപ്പ്മെന്‍റ് ഫണ്ട്
3301.
പേരാമ്പ്ര നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ട്
3302.
ആസ്തിവികസന ഫണ്ട്
3303.
പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി
3304.
സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും ഒാവര്‍ ഡ്രാഫ്റ്റും
3305.
കുന്നംകുളം നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കാരുണ്യ ചികിത്സാ പദ്ധതി
3306.
റവന്യൂകമ്മി
3307.
നിയോജകമണ്ഡല ആസ്തി വികസന പദ്ധതില്‍ നിന്നും കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി.യ്ക്ക് ബസുകള്‍
3308.
കരാറുകാരുടെ കുടിശ്ശിക തുക നല്‍കാന്‍ നടപടി
3309.
ബഡ്ജറ്റില്‍ ലക്ഷ്യമിട്ട പദ്ധതി ചെലവും പദ്ധതി ഇതര ചെലവും
3310.
സര്‍ക്കാര്‍ സര്‍വ്വീസിലെ തസ്തികകള്‍ സംബന്ധിച്ച പഠനം
3311.
സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കുള്ള കുടുംബപെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി
T 3312.
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പൊതുകടം
3313.
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികള്‍.
T 3314.


കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികള്‍ക്കായി വകയിരുത്തിയ തുക
3315.
ധനകാര്യവകുപ്പില്‍ ഇ.ഫയലിംഗ്
3316.
കരാറുകാര്‍ക്കുള്ള കുടിശ്ശിക
3317.
വികസനനിര്‍മ്മാണപ്രവൃത്തികളിലെ ധനദുര്‍വ്യയം
3318.


2014-15 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ പദ്ധതി പ്രവര്‍ത്തനം
3319.
2014-15 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ പദ്ധതിചെലവും ടി പി അക്കൌണ്ടുകളിലെ തുകയും
3320.
ദേശീയ സമ്പാദ്യ പദ്ധതിയുടെ നിക്ഷേപ സമാഹരണം
3321.
ചരക്ക് സേവന നികുതി നടപ്പാക്കാനുള്ള പദ്ധതി
3322.


നികുതി പിരിവ്
3323.
കൈത്തറി ഉല്‍പ്പനങ്ങളുടെ വാറ്റ് നികുതി ഒഴുവാക്കല്‍
3324.
പാസഞ്ചര്‍ വാഹനങ്ങളിലേയും ട്രെയിനുകളിലേയും അനധികൃത സാധനകടത്ത്
3325.


ഭക്ഷ്യോല്പന്നങ്ങളുടെ അമിത വിലയും വ്യാപാരികളുടെ ചൂഷണവും
3326.
വിവിധ ഇനങ്ങളിൽ നല്കാൻ ബാക്കിയുള്ള കുടിശ്ശികയുടെ കണക്കുകൾ
3327.
ജനസമ്പര്‍ക്ക പരിപാടി
3328.
കുന്നമംഗലത്ത് അനുവദിച്ച സബ് ട്രഷറിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം
3329.
ശ്രീ പി.യു.ഷാജുവിന്റെ ഡയാലിസിസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ധനസഹായം
3330.
ലോട്ടറി മേഖലയിലെ സേവന നികുതി
3331.


കാരുണ്യ ബനവലന്റ് ഫണ്ട്
3332.
കാരുണ്യ ബനവലന്റ് സ്കീം ആനുകൂല്യങ്ങള്‍
T 3333.
കാരുണ്യ ബെനവലന്റ് സ്കീം
3334.
കെ.എസ്.എഫ്.ഇ.യില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന വിമുക്ത ഭടന്‍മാര്‍
3335.
മുദ്രപ്പത്രത്തിന്റെ ഉയർന്ന വില താഴ്ത്താൻ നടപടി
3336.
കെ.എഫ്.സി -യില്‍ നേരിട്ട് നിയമനം ലഭിച്ചവര്‍
3337.
കെ.എഫ്.സി - കേരള സംരംഭകത്വ വികസന മിഷന്‍
3338.
ഗവ.പ്ലീഡര്‍ / സ്റ്റേറ്റ് അറ്റോര്‍ണി / ഡി.ജി.പി / അഡ്വേക്കേറ്റ് ജനറല്‍ തുടങ്ങിയവരുടെ ശമ്പള വര്‍ദ്ധന
T 3339.


മഹത് വ്യക്തികളെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് തടയുന്നതിന് നിയമം
3340.
ലോകായുക്തയില്‍ താല്‍ക്കാലിക ജീവനക്കാ൪
3341.
നിയമവകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിലെ താല്‍ക്കാലിക ജീവനക്കാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തല്‍
3342.
സാഫല്യം പദ്ധതിയുടെ വിപുലീകരണം
3343.


സെക്കന്റ് മോര്‍ട്ട്ഗേജ് വ്യവസ്ഥ പ്രകാരമുള്ള വായ്പ
3344.
തോട്ടം തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് കേന്ദ്ര സഹായത്തോടെ ഭവന പദ്ധതി
3345.
ഗൃഹശ്രീ പദ്ധതി
3346.
സാന്ത്വനം പദ്ധതി
3347.
നിര്‍മ്മിതി കേന്ദ്രത്തെ ഏകജാലക കേന്ദ്രമാക്കിമാറ്റുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
3348.


 


                                                                                                                     

 

Website maintained by Information System Section, Kerala Legislative Assembly, Thiruvananthapuram.