UNSTARRED
 

QUESTIONS

  AND
  ANSWERS
   
   
   
   

 

 

  You are here: Business >13th KLA >15th Session>Unstarred questions Answers
  Answer  Provided    Answer  Not Yet Provided

THIRTEENTH   KLA - 15th SESSION 
 UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS 
(To read Questions  please enable  Unicode-Malayalam in your system)
(To read answers Please CLICK on the Title of the Questions)

                                                                          Questions  and Answers

1823.


1824.
ജീവനക്കാരുടെ ഡെപ്യൂട്ടേഷന്‍ വ്യവസ്ഥകൾ
1825.
ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെയുള്ള പരാതികളിന്‍മേല്‍ നടപടി
1826.
എം.എല്‍.എ. മാര്‍ക്ക് ഉത്തരവുകളുടെ പകര്‍പ്പ്
1827.
ശമ്പള പരിഷ്കരണ റിപ്പോര്‍ട്ട്
1828.
ശമ്പള കമ്മീഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട്
1829.
ആശ്രിത നിയമനം
1830.
ആശ്രിത നിയമനം
1831.
മലയാളം ഔദ്യോഗിക ഭാഷയാക്കാന്‍ പദ്ധതി
1832.


കോട്ടയം ജില്ലയിലെ എൽ.ഡി.സി നിയമനം സംബന്ധിച്ച്
1833.
പബ്ലിക് സര്‍വ്വീസ് കമ്മീഷന്‍ വഴി അഡ്വൈസ്
1834.
മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ എല്‍.ഡി.ക്ലാര്‍ക്ക്, ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
1835.
കൊയിലാണ്ടി മണ്ഡലത്തിലെ വികസന പദ്ധതികള്‍
1836.
1837.
സ്പോര്‍ട്സ് ക്വാട്ട നിയമനം
1838.
പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ജനസമ്പര്‍ക്ക പരിപാടി
1839.
സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ കലാ സാംസ്കാരിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍
1840.
സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ കലാസാഹിത്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
1841.
സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ കലാസാഹിത്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍
1842.


ജനസമ്പര്‍ക്ക പരിപാടി
1843.


പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക ചെലവുകള്‍
T 1844.
ഗതാഗതവകുപ്പിന്‍ കീഴിലുള്ള പദ്ധതികള്‍
1845.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ജനസമ്പര്‍ക്ക പരിപാടിയില്‍ ലഭിച്ച അപേക്ഷകള്‍
1846.
1847.
മന്ത്രിമാരുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും വിദേശ യാത്ര
1848.


സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഗാര്‍ഡ് തസ്തിക
1849.
കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഫയലുകള്‍ തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ പദ്ധതി
1850.


കേന്ദ്ര സര്‍വ്വീസിലേക്ക് ഡെപ്യൂട്ടേഷനില്‍ പോയിട്ടുള്ള സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍
1851.
ഐ.എ.എസ്, ഐ.പി.എസ് ഓഫീസര്‍മാരുടെ ഇടയിലെ അനൈക്യം
1852.
പുതിയ താലൂക്കുകളിലെ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി
1853.
ശാസ്ത്രം, സാങ്കേതികം ,പരിസ്ഥിതി എന്നീ വകുപ്പുകള്‍ക്കായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട പദ്ധതികള്‍
1854.
2012-13 ബഡ്ജറ്റില്‍ ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക- പരിസ്ഥിതി വകുപ്പിന് കീഴില്‍ ആരംഭിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന പദ്ധതികള്‍
1855.
അഡ്വൈസ് മെമ്മോ അയയ്ക്കുന്നതിലുമുള്ള കാലതാമസം
1856.
എന്‍.സി.എ ഒഴിവുകള്‍
1857.
മലയാളം ഭരണഭാഷ
T 1858.
മെയില്‍ ജയില്‍ വാര്‍ഡന്‍ മാരുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
1859.
ലക്ചറര്‍ ഇന്‍ കെമിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് (പോളിടെക്നിക്) തസ്തികയുടെ പരീക്ഷാഫലം
1860.
സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ്
1861.
ജീവനക്കാരുടെ പെരുമാറ്റ ചട്ടങ്ങളില്‍ മാറ്റം
1862.
1863.
2014 - ലെ പി.എസ്.സി. പരീക്ഷകള്‍
1864.
515/2013/ധനം നമ്പര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിലെ അപാകതകള്‍
1865.
ഒഴിവുകള്‍ പി.എസ്.സി. യ്ക്കു റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നുണ്ടോയെന്നു പരിശോധിക്കാന്‍ P&ARD സ്ക്വാഡ്
1866.
ഇടമലക്കുടി പഞ്ചായത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിക്കുള്ള വേതനം
1867.
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ചെലവാക്കിയ തുക
1868.
വീണ്ടും ചികിത്സാ സഹായം
1869.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി
1870.
സി.എം.ഡി.ആർ.എഫ് ആനുകൂല്യം
1871.
1872.
ജനസമ്പര്‍ക്ക പരിപാടികളിലൂടെയുള്ള ചികിത്സാ സഹായം
1873.
ദുരിതാശ്വാസനിധി
1874.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി
1875.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചികിത്സാ സഹായം
1876.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി
1877.
റവന്യൂ വരുമാനത്തിന് നല്‍കിയ സ്റ്റേ
1878.
പൊതുകടത്തിന്റെ നിക്ഷേപം
1879.
ശമ്പളപരിഷ്ക്കരണ റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ കാലതാമസം
1880.
കോണ്‍ട്രാക്റ്റര്‍മാര്‍ക്ക് നല്കാനുള്ള സംഖ്യ
1881.
ഇ-ഫയല്‍ സംവിധാനം
1882.


കെ.എസ്.എഫ്.ഇ.യുടെ വിദ്യാധനം വായ്പാ പദ്ധതി
1883.
റോഡ് പുനര്‍നിര്‍മ്മാണത്തിനായുള്ള ഭരണാനുമതി
1884.
ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിലെ പ്രപ്പോസലുകള്‍
1885.
ശമ്പള കമ്മീഷനു വേണ്ടിയുള്ള ചെലവ്
1886.
ശമ്പള പരിഷ്കരണം
1887.
ശമ്പള പരിഷ്ക്കരണം
1888.
സംരംഭക വികസന മിഷന്‍
T 1889.
ട്രഷറി എ.ടി.എം. സംവിധാനം
1890.
ആളോഹരി കടം
1891.
മണ്ഡലം ആസ്തി വികസന ഫണ്ട്
1892.
പത്താം ശമ്പള കമ്മിഷന്‍
1893.
നികുതി വരുമാനം
1894.
1895.
ട്രഷറി നിക്ഷേപം ആകര്‍ഷകമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി
1896.
1897.
നൂറനാട് സബ് ട്രഷറിയ്ക്ക് കെട്ടിടം നിര്‍മ്മാണം
1898.
കണ്ണൂര്‍ ഗവ. നേഴ്സിംഗ് സ്കൂള്‍
1899.
സെന്റര്‍ ഫോര്‍ പബ്ലിക് റിസര്‍ച്ച്
1900.
ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം
1901.
അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം
1902.
നബാര്‍ഡ് ധനസഹായം ലഭ്യമാക്കാന്‍ നടപടി
1903.
ബജറ്റിലെ പദ്ധതികള്‍
1904.
കടബാദ്ധ്യത
1905.
മാവേലിക്കര ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ ഡയാലിസിസ് സെന്റര്‍
1906.
പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി
1907.
നികുതിയിളവ്
1908.
ബഡ്ജറ്റില്‍ ഓരോ വകുപ്പിനും വകയിരുത്തിയ തുതയും ചെലവഴിച്ച തുകയും
1909.
1910.
ബഡ്ജറ്റില്‍ വകയിരുത്തിയ തുക
1911.
ബഡ്ജറ്റില്‍ ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പിന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന പദ്ധതി
1912.
മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ള മന്ത്രിമാരുടെ വിദേശ യാത്രകളുടെ വിവരം
1913.
സ്റ്റൂഡന്റ്സ് പോലീസ് കേഡറ്റ് സ്കീം
T 1914.
കടപ്പത്രങ്ങള്‍
1915.
അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസന മേഖലയിലെ പദ്ധതികള്‍
1916.
കൊയിലാണ്ടിയിലെ വികസന പദ്ധതികള്‍
1917.
കടപ്പത്രത്തിന് റിസര്‍വ് ബാങ്ക് അനുമതി
1918.
സ്തൂളുകള്‍ക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറും പ്രിന്ററും ലഭ്യമാക്കാന്‍ ഭരണാനുമതി
1919.
തദ്ദേശസ്വംയഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കുള്ള പദ്ധതി വിഹിതം
1920.
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പൊതുകടം
1921.
1922.
ധനകാര്യവകുപ്പിന് കീഴില്‍ നികുതി മേല്‍നോട്ടസമിതി
1923.
സര്‍ക്കാരിലേക്ക് പണയപ്പെടുത്തിയ വസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം മോര്‍ട്ട്ഗേജ്
1924.
10ാം ശമ്പള പരിഷ്ക്കരണ കമ്മീഷന്‍
1925.
2014-15 സാമ്പത്തികവര്‍ഷം വിവിധ വകുപ്പുകള്‍ക്ക് അനുവദിച്ച തുക
1926.
2015-16 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ നികുതി
1927.
ഇ-പേയ്മെന്റ് സംവിധാനം
1928.


ബീഡിക്ക് പുതുതായി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ നികുതി
1929.
പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ സെസ്
1930.
ഫെസിലിറ്റേഷന്‍ സെന്‍ററുകള്‍
1931.
വിശ്വസ്ത താരം (Star of Trust) സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍ പദ്ധതി
1932.
നെറ്റ് വര്‍ക്കിംഗ്, കോര്‍