STARRED
 

QUESTIONS

  AND
  ANSWERS
   
   
   
   

 

 

  You are here: Business >13th KLA >9th Session>Starred Q & A
  Answer  Provided    Answer  Not Yet Provided
 

THIRTEENTH   KLA - 9th SESSION
 STARRED QUESTIONS AND ANSWERS
(To read Questions  please enable  Unicode-Malayalam in your system)
(To read answers Please CLICK on the Title of the Questions)

Q. No

                                                                          Questions

*481

\nb-a-a-{n-am-cpsS kt-f-\-nse \nt-i- 

{io. tImen-b-tmSv F. IrjvW \mb

 ,,   Pn. kp[m-I-c

 ,,   sPbnwkv amXyp

 ,,   kmPp t]m

Xmsg ImWp tNmZyġv

[\-Im-c-yhpw \nb-ahpw `h-\-\nm-Whpw hIpp-a{n kZbw adp]Sn \Iptam:

(F)

kwm\ \nb-a-a-{n-am-cp-sSbpw ssltm-SXn No^v Pn-kp-am-cp-sSbpw Ign kt-f-\-n Fsmw \nt-i--fmWv hn-cp-sXv hy--am-p-tam;

(_n)

kv{XoIs-Xn-sc-bp AXn-{I-a- XS-bm Fsmw \S-]-Sn-I kzo-I-cn-m-\mWv Ign \nb-a-a-{n-am-cpsS kt-f-\-n Xocp-am-\n--sXv hy--am-p-tam;

(kn)

{Kma-tm-S-Xn-I m]n-p--Xn\pw ap-ambn kwm-\-n\v Fv tI{-k-lm-b-amWv {]Xo-n-p--sXvhy--am-ptam?

*482

tamtm hml-\-h-Ip-nse I-yq- h¡-cWw

{io. A_vZp-d-ln-am c-mWn

 ,,  -sI.-F.-F.-Jm-Z

  ,,  sI.-Fw.-jm-Pn.

  ,,  F.-F.-s\-n-pv

Xmsg ImWp tNmZyġv

Duhpw KXm-K-Xhpw hIppa{n kZbw adp]Sn \Iptam:

(F)

tamtm hml-\-h-Ip-ns {]h\w ]q-ambpw I-yq-h¡-cnp Ign-n-p-tm;

(_n)

Fn I-yq--ssdkv sNbvXp Ign--tijw hml-\-c-Pn-kvt{S-j, ss{UhnwKv ssekkv \I, Ch-bpsS Imem-Im-e--fnse ]pXp-, bYm-k-abw ]pXpm-h Is- XpS-nb \S-]-Sn-I-fn F{X-tmfw ]ptcm-KXn ssIh-cn-m-\m-sbv hni-Z-am-ptam;

(kn)

hymP cPn-kvt{S-j\pw hymP hml-\-fpw ssekkp-Ifpw ]cn-tim-[nv {Ia-t-Sp-I Is-m I-yq--ssdtk-j GsXms hn[-n  D]-tbm-K-s-Sp-pp F-Xns hni-Z-hn-hcw \Im-tam?

*483

sI. Fkv. B. Sn. kn. _p-I-fn hnI-emw-Kv ncw ]mv 

{io. ssl_n CuU

 ,,  hn.-Un. kXo-i

 ,,   kn. ]n. apl-Zv

 ,,   he Ilm 

Xmsg ImWp tNmZyġv Duhpw KXm-K-Xhpw hIppa{n kZbw adp]Sn \Iptam:

(F)

hnI-emw-Kv sI.Fkv.B.Sn.kn. _p-I-fn B\p-Iq-eyw \Ip--Xn-\pw ncw ]mv \Ip--Xn-\pw Xocp-am-\-sa-Sp-n-p-tm; hni-Z-am-p-tam;

(_n)

ncw ]mv \Ip--Xn-\p-ff \S-]-Sn-{I-a- Fsm-s-bm-Wv;  hni-Zmw-i- Fs-mw;

(kn)

CXv kw_-nv KXm-KX hIpv D-c-hn-d-n-bn-p-tm;hni-Z-am-p-tam;

(Un)

D-chv \S-m-p---Xn\v `c-W-X-e-n Fs-mw \S-]-Sn-I kzo-I-cn-n-p-v;  hni-Zmw-i- e`-y-am-p-tam?

*484

]m-bv \K-c-]m-enIm m]-\-fpsS Au-nwKv kwhn-[m-\w 

{io. ]n. sI. _jo

 ,,   Fw. ]n. A_vZp--aZv ka-Zm\n

 ''   n. F. Al-Zv I_o

''   kn. tambnIpn

Xmsg ImWp tNmZyġv

[\-Im-cyhpw \nb-ahpw `h-\-\nm-Whpw hIp-p-a{n kZbw adp]Sn \Iptam:

(F)

]m-bv \K-c-]m-enIm m]-\- hn\n-tbm-Kn-p m ^n h-\-bp-mb kml-N-cy-n BUn-nwKv kwhn-[m-\-n Fs-nepw amw hcp-n-bn-ptm; Fn hni-Zmwiw \evImtam;

(_n)

]m-bv \K-c-]m-enIm m]-\-fpsS \ne-hnse Au-nwKv kwhn-[m-\-s-p-dnv BUn-nwKv hn`mKw Ah-cpsS dntmn Fs-nepw ]cm-aitam Au-nwKv coXn ]cn-jvI-cn-p-Xv kw_-n-p \nt-i-tfm \In-bn-ptm; Fn hy-am-ptam;

(kn)

GXp [\-Imcy hjw hsc-bp kam-lrX BUn-v dntmv ]qn-bm-bn-psv hni-Z-am-ptam?

*485

sI.-F-kv.-C.-_n. AZm-e-p-I

{io. kn.-F-^v.-tXm-akv

 ,,  tXmakv Dn-bm-S

 ,,   n.-bp.-Ip-cp-hnf

 ,,   tamkv tPmk^v

Xmsg ImWp tNmZyġv Duhpw KXm-K-Xhpw hIppa{nkZbw adp]Sn \Iptam:

(F)

sI.-F-kv.-C.-_n. sshZ-ypXn NmPv CuSm-p--Xn ]e-tm-gpw hym-]-I-ambn ]cmXn Dm-Ip-Xv {i-bns-n-p-tm; Ds-n BbXv ]cn-l-cn-p-hmFsms \S-]-Sn-I   Dm-Ip-sap hy--am-p-tam;

(_n)

sshZ-ypXn Nmv aqpw \mepw Cc-n-bmbn hn-nv CuSm-p-Xp aqew ]e-tmgpw  D]-t`m-m-ġv D _pn-apv ]cn-l-cn-p--Xn\v ncw ]cmXn ]cn-lmc sk cq]o-Icn-p-tam;

(kn)

sshZ-ypXn IW, AanX sshZ-ypXn NmPv, A\p-hm-Z-an-m-sX asm-cm-fpsS `qan-bn-eqsS sshZ-ypXn sse hen- XpS-nb ]cm-Xn-I ]cn-l-cn-p--Xn\v AZm-e-p-I  kwLSn-n-p--Xn\v \S-]Sn kzo-I-cn-ptam?

*486

FaPnwKv tIc-f--bn Ds-Sp-nb hnhn[taJ-e-I-fnse ]-Xn-I 

{io. kn. Znhm-I-c

,,    ap-c cXv\m-I-c

,,    Pn. Fkv. Pb-em

{ioaXn  C. Fkv. _nPn-tam 

Xmsg ImWp tNmZyġv hy-h-km-bhpw hnh-c-km-t-Xn-Ihpw hIppa{n kZbw adp]Sn \Iptam:

(F)

hy-h-kmbw, Btcm-K-yw, Sqdnkw Fo taJ-e-I-fn FaPnwKv tIc-f-bn Ds-Sp-nb ]-Xn-I-fp-tm.  Fn B ]-Xn-I GsX-mw;

(_n)

Hmtcm taJ-e-bnepw F{X tImSn-bpsS ]-Xn-Iġv hoX-amWv AwKo-Imcw \ev-In-bn-p-f-f-sXv shfn-s-Sp-p-tam;

(kn)

A\p-aXn \ev-Inb ]-Xn-I-fp-ambn _-sv Agn-a-Xn-I \S-n-p--Xm-bn-p-ff Bt]w {i-bns-n-p-tm;  Fn Agn-aXn cln-X-am-p--Xn\v Fv \S-]-Sn-I-fmWv kzo-I-cn-n-p-sXv hy--am-p-tam?

*T-487

i_vZ aen\o-I-cWw 

{io. C.-sI.-hn-P-b

 ,,  C. N{-ti-J-c

 ,,  sI. cmPp

Xmsg ImWp tNmZyġv kl-I-c-Whpw JmZn-{Kma hy-h-km-bhpw ae-\oIcW\nb-{-Whpw hIppa{nkZbw adp]Sn \Iptam:

(F)

i_vZ-a-en-\o-I-cWw XS-b \nb-a-a-\p-k-cnv s]mXp \nc-p-I-fnepw P\-hmk tI{--fnepw A\p-h-Zn-n-p i_vZ Xcw-K--fpsS Xo{hX F{X-bm-sWv shfn-s-Spp-tam;

(_n)

i_vZ \nb-{Wkoa ewLn-p--hs-Xnsc \S-]-Sn- kzo-I-cn-m-dp-tm; Fn hni-Z-am-p-tam;

(kn)

i_vZ-ns Xo{hX \nb-{n-p--Xn\v Fsmw \S-]-Sn-I-fmWv kzo-I-cnp hcp--sXv hy--am-ptam?

*488

aīn-se-h am-nwKv \nb-{n-m \S-]-Sn-I 

{io. n. F. {]Xm-]

 ''   B. skh-cmPv

 ''   Fw. F. hmloZv

 ''   eqUn eqbnkv

Xmsg ImWp tNmZyġv

hyh-km-bhpw hnh-c-km-t-Xn-Ihpw hIppa{nkZbw adp]Sn \Iptam:

(F)

aīn-se-h am-nwKv \nb-{n-m hyh-kmb hmWn-Py-h-Ipv Fsmw \S-]-Sn-I-fmWv ssIsm-n-p-Xv; hni-Z-am-ptam;

(_n)

CXp-ambn _-sv hIpv am \nt-i- ]pd-s-Sp-hn-n-ptm; hni-Zmw-i- Fsmw;

(kn)

am-\nt-i- ]men-m--hs-Xnsc Fsmw \nb-a-\-S-]-Sn-I-fmWv FSp-m-\p-t-in-p-Xv; hni-Z-am-ptam;

(Un)

aīn seh am-nwKv \nb-{n-m ]pXnb \nb-a-\nmWw \S-p Imcyw ]cn-K-Wn-ptam?

*489

\nIpXn LS\ GIo-I-cWw 

tUm. F. Pb-cmPv

{io. Fw. hn. t{ibmw-kv Ip-am

 ''   tdmjn AK-n

 ''   ]n. kn. tPmPv

Xmsg ImWp tNmZyġv [\-Im-cyhpw \nb-ahpw `h-\-\nmWhpw hIppa{n kZbw adp]Sn \Iptam:

(F)

kwm-\v hmWnPy \nIpXn ]ncn-p--Xnse A]m-I-X-I kw_-nv km-cn\v ]cmXn e`n-n-ptm; hmv CuSm-p--Xnse Fsmw A]m-I-X-I-fmWv Nqn-m-Wn--s-n-p-Xv; hni-Zmw-i- \Iptam;

(_n)

aqey-hnX \nIpXn \mep iX-am-\-n \npw 12.50 iX-am\w ]ncn-s-Sp-p--Xn\v km Xocp-am-\n-n-ptm; hni-Zmw-i- \Iptam;

(kn)

CXc kwm-\--fn-te-Xp-t]mse \nIpXn LS\ GIo-I-cn-p--Xn\v Bh-iy-amb \S-]Sn kzoI-cn-ptam?

*490

\nnXn tI{w 

{io. ]mtemSv chn

 ,,  -sF.-kn.-_m-e-Ir-jvW

  ,,  sI.-ap-c-fo-[-c

  ,,  ]n.-kn.-hn-jvWp-\mYv

Xmsg ImWp tNmZyġv [\-Im-cyhpw \nb-ahpw `h-\-\nmWhpw hIppa{n kZbw adp]Sn \Iptam:

(F)

kwm-\v \nnXn tI{w ]p\-kw-L-Sn-n-m-\p-t-in-p-p-tm; hni-Z-am-ptam;

(_n)

CXns Dt-i-y-e--y- Fs-m-am-Wv; hni-Zmw-i- Fs-mw;

(kn)

CXp hgn Fsmw kuI-c-y--fmWv P\-ġv e`n-p--Xv; hni-Z-am-ptam;

(Un)

CXn-\mbn Fsmw \S-]-Sn-I FS-pn-p-v; hni-Zmw-i- Fsmw?

*491

sshZ-ypXn t_mUv I-\n-h-Xv-cWw 

{io. Fw. N{

 ,,   tImSn-tbcn _me-Ir-jvW

 ,,   cmPp F{_lmw

 ,,   _m_p  Fw. ]men-tcn

Xmsg ImWp tNmZyġv Duhpw KXm-K-Xhpw hIppa{n kZbw adp]Sn \Iptam:

(F)

sshZ-ypXn t_mUv I-\n-h-Xv-c-W-n\v \n-bn-n-cnp Imem-h[n Fm-W-h-km-\n-p-Xv ;

(_n)

Cu Imem-h[n \n-bn-p--Xn tI{-km-cns A\p-hmZw Bh-i-y-aptm ;

(kn)

I\n-h-Xv-c-W-hp-ambn _-sv Poh-\-m-cpsS s]j AS--ap B\p-Iq-e-y- Dd-m-p--Xn\v Fv \S-]-Sn-bmWv kzo-I-cn-n-p-Xv ;

(Un)

km Kym-cn \In-sImv s]j AS--ap   B\p-Iq-e-y- Dd-p-h-cp-p--Xn\v \S-]Sn kzo-I-cn-ptam ;

(C)

C-y-bn F{X kwm-\--fn sshZ-ypXn t_mUv   I-\n-h-Xv-cWw ]qn-bm-n-bn-psv Adn-bmtam;  CXn F{X kwm-\--fn s]j B\p-Iq-e-y-ġv km   Kym-cn \In-bn-p-sv Adn-bmtam ?

*492

IjI tkh\ tI{ 

{io. he Ilm

 ,,    hn.-n. _dmw

  ,,  F.-]n. A_vZp-f-f-pn

  ,,  hn.]n. kPo-{

Xmsg ImWp tNmZyġv kl-I-c-Whpw JmZn{Kma hyh-km-bhpw aen-\o-I-cW \nb-{-Whpw hIppa{n kZbw adp]Sn \Iptam:

(F)

kl-I-cW taJ-e-bn IjI tkh\ tI{- {]hr-n-n-m-\p-t-in-p-p-tm; hni-Z-am-p-tam;

(_n)

{]kvXpX tI{--fpsS Dt-i-y-e--y- Fs-mw;  hni-Zmwiw e`-y-am-p-tam;

(kn)

Fsmw tkh-\--fmWv {]kvXpX tI{- apJm-ncw Ij-Iv e`n-p--Xv; hni-Z-am-p-tam;

(Un)

tkh\ tI{--fpsS {]-h-\-n\v F{X tImSn cq] A\p-h-Zn-n-p-v; hni-Zmwiw Adn-bn-ptam?

*493

sNvt]m-p-I-fpsS {]h\w Imc-y--a-am-p-hm \S-]Sn

 

{io. sI. cm[m-Ir-jvW

 ,,   sI. sI. \mcm-b-W

 ,,   n. hn. cmtPjv

 ,,   Fkv. cmtP-{

Xmsg ImWp tNmZyġv [\-Im-c-yhpw \nb-ahpw `h-\-\nm-Whpw hIppa{n kZbw adp]Sn \Iptam:

 (F)

kwm-\v sNv t]mp-I-fpsS {]h\w Imc-y--a-am-p-hm Cu km A[n-Im-c-n h tijw Fsmw \S-]-SnI kzo-I-cnp Fv hni-Z-am-m-tam;

(_n)

sNv t]mp-I-fn \nIpXn shnv \Sn Xan-gv\m-n \npw tIc-f-n-tev htXm-Xn tImgn ISv \S-p--Xmb hm km-cns {i-bns-n-p-tm;

(kn)

Ign km-cns Imev tImgn ISv XS-bm-\mbn kzo-I-cn-n-cp {]tX-yI ]-Xn-I Ctm \n-em-n-bn-p-tm;

(Un)

Fn {]tX-yI kvIzmUv Ds-sS-bp kwhn-[m-\- ]p\:-m-]n-p--Xn\v \S-]-Sn-I kzo-I-cn-ptam?

*494

hml-\--fn \ tp-I {]Zin-n-p--Xn-\p N-

{io. ]pcp-j IS-epn

 ,,  ]n. sI. Kpcp-Zm-k

{ioaXn sI. Fkv. keoJ

Xmsg ImWp tNmZyġv Duhpw KXm-K-Xhpw hIp-p-a{n kZbw adp]Sn \Iptam:

(F)

tamtm hml\ \nba {]Imcw hml-\--fn \ tp-I {]Zin-n-p--Xn-\p N- Fs-m-am-sWv hy-am-ptam;

(_n)

{]kvXpX \nb-a- ewLnv Xe-m\w DssS kwm-\v ]e-bn-S--fnepw hml-\--fn \ tv {]Zin-n-p-Xv {i-bns-n-ptm;

(kn)

Fn CXv ^e-{]-Za-mbn XS-bp--Xn\v Ip-acoXn-bn-ep ]cn-tim-[-\-I Gs-Sp-p--Xn\v \S-]Sn kzoI-cn-ptam;

(Un)

s]mfn-p-am-n-bXpw Dt]-n--s--Xp-amb hml-\--fpsS \-cp-I D]-tbm-Knv hml-\- \nc-n-tem-Sn-p-Xv {i-bns-n-ptm;

(C)

Fn C-c-n-ep F{X tIkp-I Ign cvhj-n-\p-n Is-n-sbpw Chs-Xnsc Fv \S-]Sn kzoI-cn-p-shpw hy-am-ptam;

(F-^v)

\nb-a-hn-cp-amb coXn-bn \-cp-I {]Zin-nv HmSp hml-\- Is-p--Xn\pw \S-]Sn kzo-I-cn-p--Xn\pw ASn-b-nc \ntiw \Iptam?

*495

KXm-K-X-ta-J-e-bnse \ncv ]p\ \nbw 

{io. ]n. _n. A_vZp dkmIv

 ,,   F. jwkp-o

 ''   sI. apl--Zpn lmPn

 ''   Fw. D

Xmsg ImWp tNmZyġv Duhpw KXm-K-Xhpw hIppa{n kZbw adp]Sn \Iptam:

(F)

KXm-K-X-ta-J-e-bnse \ncv ]pXpn \n-bn-p--Xn\v nckwhn-[m\w Gs-Sp-n-bn-ptm; \ncv ]pXp-p--Xn\v Ime-]-cn[n \n-bn-n-ptm; Fn, hy-am-ptam;

(_n)

\ncv h-\bvv am\-Z--sa-s-nepw \n-bn-n-ptm; Fn GsXms LS-I- IW-n-se-Sp-mWv ]cn-jvI-cWw \S-m-dp--sXv hy-am-ptam;

(kn)

C\ hne-bnse CSn-hpw, h\bpw \ncv ]cn-jvI-c-W-n\v ASn-m-\-am-m-dptm; Fn hne-bn-Snhv IW-n-se-Sp-p ]cn-jvI-cWw Ftm-sgms \S-n-bn-pv; hni-Z-am-ptam?

*496

JmZn taJ-e-bnse sXmgn-em-fn-Iġv an\naw thX\w

{io.  eqUn eqbnkv

 ,,   F.-n.-tPmPv

 ,,   ]mtemSv chn

 ,,   kn tPmk^v

 Xmsg ImWp tNmZyġv kl-I-c-Whpw JmZn{Kma hy-h-km-bhpw aen-\o-I-cW \nb-{-Whpw hIppa{n kZbw adp]Sn \Iptam:

(F)

kwm-\v JmZn taJ-e-bnse sXmgn-em-fn-Iġv an\naw thX\w \Ip--Xn\v I ]cn-]m-Sn-I Bhn-jvI-cn-n-p-tm; hni-Z-am-p-tam;

(_n)

Chsc CIw ktmv kvIoansSp-n-bn-p-tm; hni-Zmwiw e`-y-am-p-tam;

(kn)

an\naw thX\w \Ip--Xn\v {]kvXpX kvIow {]Imcw F{X tImSn cq] A\p-h-Zn-n-p-v;

(Un)

thX-\w ka-b-_-n-X-ambn sXmgn-em-fn-Iġv \Im Fsmw \S-]-Sn-I kzo-I-cn-n-p-v; hni-Z-am-ptam?

*497

dnbm_v

{io. jm^n ]d-n

 ,,  ]n.-F.-am-[-h

 ,,   hn.-n.-_dmw

Xmsg ImWp tNmZyġv hy-h-km-bhpw hnh-c-km-t-Xn-Ihpw hIppa{n kZbw adp]Sn \Iptam:

(F)

kwm-\s s]mXp-ta-Jem m]-\--fn-te-bvp \nb-a-\- \S-m dnbm-_ns\ Npa-X-e-s-Sp-n-bn-p-tm; hni-Z-am-p-tam;

(_n)

s]mXp-ta-Jem m]-\--fnse GsX-mw XkvXn-I-IġmWv dnbm_v \nb-a\w \S-p--Xv; hni-Zmw-i- Fs-mw;

(kn)

\nb-a-\- \S-p--Xn-\p \S-]-Sn-{I-a- Fs-m-am-Wv;

(Un)

km \nb-a-\--fn-ep Fm am\-Z--fpw ]men-p Imcyw ]cn-K-Wn-ptam?

*498

CI-en\v ASn-m\ hnI-k-\-n\v \S-]-Sn-I

{io. ]n.-n.-F. dlow

 ,,   Fw.-F. t__n

 ''  hn. inhIpn

 ''  sI. Ipn-cm-a (Xr--cn-q)

Xmsg ImWp tNmZyġv hy-h-km-bhpw hnh-c-km-t-Xn-Ihpw hIppa{n kZbw adp]Sn \Iptam:

(F)

CI-ens ASn-m\ hnIk\w kw_-nv Cu km A[n-Im-c-ta tijw Fsmw \S-]-Sn-I kzo-I-cn-p-shv hni-Z-am-p-tam;

(_n)

CI-ens {]-h-\-n-\m-h-i-y-amb ^v GXv coXn-bn-emWv kz-cq-]n-p--sXpw Ctm CI-ens BkvXn _m-y-X-I F{X-bm-sWpw hy--am-p-tam;

(kn)

Cu km A[n-Im-c-ta tijw GsXmw hnI-k\ {]h-\--fmWv CI-en\v e`n--sXpw Ch-bn-semw IqSn F{X-tIm-Sn-bpsS ]-Xn-I-fmWv \S-n-em-p--sXpw hy--am-ptam?

*499

A\-[n-IrX aW ISv XS-bp--Xn\v C]mv 

{io. hn. ]n. kPo-{

 ,,  s_n s_l-\m

 ,,  F. ]n. A_vZp--pn

 ,,  Fw. F. hmloZv

Xmsg ImWp tNmZyġv hy-h-km-bhpw hnh-c-km-t-Xn-Ihpw hIppa{n kZbw adp]Sn \Iptam:

(F)

A\-[n-IrX aW ISv XS-bp--Xn\v ssa\nwKv Bv Pntbm-fPn hIpv C-]mv Gs-Sp-m-\p-t-in-p-p-tm ;  hni-Z-am-ptam ;

(_n)

CXns e-y- Fs-m-amWv; hni-Zmw-i- Fsmw ;

(kn)

aW IS-p-Imcpw DtZ-ym-K-cpw tNv ]mp-I-fn Ir{Xnaw Imn \S-p aW ISv XS-bm Fsmw Imc-y--fmWv CXn Ds-Sp-n-bn-cn-p-Xv ; 

(Un)

`cW Xe-n CXn-\mbn Fsmw {Iao-I-c-W- \S-n-bn-pv ?

*500

a-ew-tXmdpw hy-h-kmb ]mpI

{io. sI. sI. Pb-N-{

 ''   kn. sI. kZm-in-h

 ''   F. Fw. Bcn^v

 ''   sI. Zmk

Xmsg ImWp tNmZyġv hyhkmbhpw hnhckmtXnIhpw hIppa{n kZbw adp]Sn \Iptam:

(F)

a-ew-tXmdpw hy-h-kmb ]mv m]n-p-sa km {]J-ym-]\w {]mhn-I-am-n-bn-p-tm;

(_n)

Fn AXns hni-Zmwiw hy--am-p-tam;

(kn)

Ign km-cns Imev GsXmw ]-Xn-I-fmWv Gs-Spv \S-n-bn-cp--Xv;

(Un)

Cu ]-Xn-I ka-b-_-n-X-ambn \S-n-em-p--Xn\v \S-]Sn kzo-I-cn-n-ptm?

*501

sshZypXn Nmv ]cn-jvI-c-W-hp-ambn _-sv Xmcn^v s]o-j 

{io. F. sI. _me

 ,,   sI. hn. A_vZp JmZ

 ,,   F. {]Zo-]vIp-am

 ,,   sI. Ipn-cm-a (Xr--cn-q)

Xmsg ImWp tNmZyġv Duhpw KXm-K-Xhpw hIppa{n kZbw adp]Sn \Iptam:

(F)

sshZypXn Nmv ]cn-jvI-c-W-hp-ambn _-sv kwm\ sshZypX t_mUv, sshZypXn dKp-te-dn Io-j\v Xmcn^v s]o-j \In-bn-ptm;

(_n)

{]kvXpX Xmcn^v s]o-j A\p-k-cnv F{X A[nI _my-X-bmWv KmlnI D]-t`m-m- hln-tn hcp-Xv;

(kn)

Kmln-I-ta-J-e-bn sshZypXn Ipdv D]-tbm-Kn-p--hv km k_vknUn \In \ncv h\ Hgn-hm-m Dt-in-p-ptm; Fn CXn\v thn Fp XpI-bmWv sNe-h-gn-m Dt-in-p-Xv;

(Un)

CXn-te-mbn kwm\ _P-n XpI hI-bn-cp-n-bn-ptm;

(C)

hymh-km-bnI D]-t`m-m-ġv bqWn-n\v F{X \ncv h-\-bmWv \nt-in-n-p-Xv; CXv kwm-\s hymh-km-bnI taJ-e-bn F{X _myX krjvSn-p-sa-mWv IW-m-n-bn-p-Xv;

(F-^v)

sshZypXn \ncv h\ Hgn-hm-p--Xn\v Fs-nepw \S-]Sn kzoI-cn-m Dt-in-p-ptm?

*502

ImjnI hmbv]-Iġv ]en-i-bn-fhv 

{io. sI. Ap-X

 ,,  s_n s_l\m

 ''  tXd-n cma-Ir-jvW

 ''  sI. inh-Zm-k \mb

Xmsg ImWp tNmZyġv kl-I-c-Whpw JmZn-{Kma hy-h-km-bhpw ae-\o-I-cW \nb-{-Whpw hIppa{n kZbw adp]Sn \Iptam:

(F)

kl-I-cW m]-\--fn \np ImjnI hmbv]-Iġv ]en-i-bn-fhv \Ip Imcyw Xocp-am-\n-n-p-tm;

(_n)

GsXmw Xcw Ij-ImWv ImjnI hmbv]-bn
]en-i-bn-f-hns {]tbm-P\w e`n-p--Xv; hni-Zmw-i- Fs-mw;

(kn)

]en-i-bn-fhv \Ip--Xn-\p am\-Z-- Fs-mam-Wv; hni-Z-am-p-tam;

(Un)

Cu km-cns Imev Fp-XpI CXn-\p-thn hn\n-tbm-Kn-p; hni-Zmw-i- Fsmw?

*503

tZiob tdnw-Kn sI.-F-kv.C.-_n.-bpsS m\w 

{io. Fw. hn. t{ibmwkv Ipam

 ,,   tdmjn AK-n

 ''   ]n. kn. tPmPv

tUm. F. Pb-cmPv

Xmsg ImWp tNmZyġv Duhpw KXmKXhpw hIppa{n kZbw adp]Sn \Iptam:

(F)

tZiob Xe-n \S-nb tdnw-Kn sI.-F-kv.-C.-_n.v _n kv Ic--am-m-\mWv km[nXv F Imcyw {i-bns-n-p-tm;

(_n)

C{]-Imcw tdnwKv \n-bn-Xp apJm-ncw tI{-n \npw [\-Im-cy m]-\--fn \npw sI.-F-kv.-C.-_n. v [\-k-lmbw Inm-\p km[-yX Ipdn-p-tm; hni-Z-am-ptam?

*504

KmlnI D]-t`m-m-ġv kn.-F-^v.-F

{io. tXmav Dn-bm-S

  ,,  tamkv tPmk^v

  ,,  n. bp. Ipcp-hnf

  ,,  kn. F^v. tXmakv

Xmsg ImWp tNmZyġv Duhpw KXm-K-Xhpw hIppa{n kZbw adp]Sn \Iptam:

(F)

sI.-F-kv.-C._n KmlnI D]-t`m-m-ġv kn. F^v.-F hnX-cWw sNbvX C\-n  Fv XpI sNe-hmbn;

(_n)

kn.-F-^v.-F hnX-cWw \S-p--Xn\v app-mb sshZypXn D]-t`m-K-hpw, hnX-c-W-n\v tij-ap-mb sshZypXn D]-t`m-Khpw F{X-sbv ]cn-tim-[n-n-ptm; CXp-hgn F{X saKm-hmv sshZypXn em`n-p-hm Ignp; hni-Z-am-ptam?

*505

]pXnb hy-h-kmb kwcw-`-Isc
t{]mm-ln-n-p--Xn\v \S-]SnI
 

{io. B. cmtPjv

 ,,   F. {]Zo-]vIp-am

 ,,   _n. Un. tZhn

 ,,   _n. kX-y 

Xmsg ImWp tNmZyġv hy-h-km-bhpw hnh-c-km-t-Xn-Ihpw hIppa{n kZbw adp]Sn\Iptam:

(F)

kwm-\v ]pXnb hy-h-kmb kwcw-`-Isc t{]mm-ln-n-p--Xn\pw kwm\w \nt] kulrZ kwm-\-ambn XpS-cp--Xn\pw Cu km A[n-Im-c-n h-Xn\p tijw Fsmw \S-]-Sn-I kzo-I-cnp Fv hni-Z-am-
p-tam;

 (_n)

Cu Bh-i-y-n\v thn Ign cp hj-ambn Fp XpI sNe-h-gnp Fv hni-Z-am-m-tam;

 (kn)

Hcp hj-n-\nsS cp {]mh-iyw sshZ-ypXn \ncv hn-n--Xp-aqew kwm-\s hy-h-kmb taJe t\cn-Sp {]Xn-kn hne-bn-cp-n-bn-p-tm;

(Un)

CXv ]cn-l-cn-p--Xn\v hy-h-kmb m]-\-ġv Fs-nepw Xc-n-ep klmbw \Ip--Xn\v km Dt-in-p-p-tm;

 (C)

Dev]m-Z\ sNe-hnse h-\hv ]cn-K-Wnv km klm-b- \I-W-sa--`-yn-p-sImv hy-h-kmb m]-\--fpsS GsXmw kwL-S-\-I \nth-Z\w kan-n-cp-p;

 

 (F-^v)

Cu \nth-Z-\-nse Bh-i-y- Fs-m-am-bn-cp-p Fpw AXn-t Fp \S-]Sn kzo-I-cn-p-shpw hni-Z-am-mtam?

*506

Ce-Iv{Sn-knn t_mUns ssZ\w-Zn\ {]h-\-n\v
Bh-i-y-amb km[-\-km-a-{Kn-I-fpsS e`-yX
 

{io. kn. sI. \mWp

 ,,   tPmkv sX-bn

{ioaXn Paoem {]Imiw

{io. amXyp n. tXmakv

Xmsg ImWp tNmZyġv Duhpw KXm-K-Xhpw hIpp-a{n kZbw adp]Sn \Iptam:

 (F)

Ce-Iv{Sn-knn t_mUns ssZ\w-Zn\ {]h-\-n\v Bh-i-y-amb km[-\-km-a-{Kn-I t_mUv A[n-Ir-X hmn \Ip-n F Bt]w {i-bns-n-p-tm;

 (_n)

]pXnb sse hen-p--Xn\v Ign-bm kml-N-c-y-amWv an sk Hm^o-kp-I-fnepw \ne-\n¡p-Xv F hkvXpX {i-bns-n-p-tm; 

(kn)

ssZ\w-Zn\ {]h-\-n\v Bh-i-y-amb km[-\-km-a-{Kn-I e`-y-am-t D-c-hm-Zn-Xzw sshZ-ypXn t_mUnse GXv DtZ-ym-K--\n-emWv \nn-]vX-am-bn-cn-p--Xv;

(Un)

IrX-y-\n-l-W-n hogvN hcp-nb DtZ-ym-K-s\-Xnsc \S-]Sn kzo-I-cn-p-tam; 

 (C)

Bh-i-y-amb km[-\-km-a-{Kn-I apgp-h Ftve`-y-am-p-hm Ign-bp-sav hy--am-mtam?

*507

kwtbm-PnX kl-I-cW hnI-k\ ]-Xn- 

{io. ]n. kn. hnjvWp-\mYv

 ,,   tXd-n cma-Ir-jvW

 ''   s_n s_l-\m

 ''   jm^n ]d-n

Xmsg ImWp tNmZyġv kl-I-c-Whpw JmZn-{Kma hyh-km-bhpw aen-\o-I-cW \nb-{-Whpw hIp-p-a{n kZbw adp]Sn \Iptam:

(F)

kwtbm-PnX kl-I-cW hnI-k\ ]-Xn-bpsS Dtiy ey- Fsmw; hni-Z-am-ptam;

(_n)

]Xn GsXmw Pn-I-fn \S-n-emn hcp-pv; hni-Zmwiw e`y-am-ptam;

(kn)

IqSp-X Pn-I-fn-tev ]Xn hym]n-n-m Dt-in-p-ptm; hni-Z-am-ptam; 

(Un)

Fn Bb-Xn-\mbn Fsmw \S-]-Sn-I kzoI-cn-n-pv; hni-Z-am-ptam?

*508

A\-[n-Ir-X- tem--dn-bp-ambn _-sv kn.-_n.-sF.v ssIam-dnb tIp-I 

{io. ]n. {iocm-a-Ir-jvW

 ,,   cmPp F{_lmw

 ''   sI. Zmk

 ''   sI. sI. Pb-N-{

Xmsg ImWp tNmZyġv [\Imcyhpw \nbahpw `h\\nmWhpw hIppa{n kZbw adp]Sn \Iptam:

(F)

A\-[n-Ir-X- tem--dn-bp-ambn _-sv kn.-_n.-sF.v ssIam-dnb tIp-I-fn Gdnb ]pw Ah-km-\n-n-m kn.-_n.-sF., tImS-Xnbvv dntmv \In-bn-p--Xmbn {i-bns-n-p-tm;

(_n)

Fn AXns hni-Zmwiw hy--am-p-tam;

(kn)

kn.-_n.-sF.-bpsS Cu Bh-i-y-n-t kwm\ km-cns \ne-]mSv hy--am-p-tam;

(Un)

Cu tIn km-cn\v thn hni-Z-amb tvsav tImS-Xn-bn ^b sNbvXn-p-tm;

(C)

Fn AXns hni-Zmwiw hy--am-ptam?

*509

tdmU-]-I-S-fpw ac-W-\n-cpw

{io. Fw. F. t__n

 ,, Fkv. i

 ,, B. cmtPjv

 ,, _n.-Un. tZhn

Xmsg ImWp tNmZyġv Duhpw KXm-K-Xhpw hIppa{n kZbw adp]Sn \Iptam:

(F)

tdmU-]-I-S-fpw AXp-aq-e-ap ac-W-\n-cpw IqSn-h-cp--Xm-bp kwm\ ss{Iw dntmUvkv _yqtdm-bpsS dntmv {i-bns-n-ptm;

(_n)

tdmU-]-I-S- Ipd-p-sIm-p-h-cp--Xn-\mbn tamtm hml\ hIpv kzoI-cn \S-]-Sn-I hy-am-ptam;

(kn)

IqSp-X A]-I-S- Dm-Ip-Xv sshIp-tcw 3\pw 6\pw CS-bvm-sW-p ss{Iw dntmUvkv _yqtdm-bpsS IW-p-I ]cn-K-Wnv {]kvXpX ka-b--fn A]-I-S- Ipd-bvp--Xn\v knn tI{o-I-cnv Fsmw \S-]-Sn-I kzoI-cnp Fv hni-Z-am-mtam;

(Un)

hml-\m-]-ISw aqew Im\-S-m-cpsS ac-W-\n-cv IqSp--Xn-\p ImcWw Fm-sW-pw, CXv ]cn-l-cn-m tamtm hml-\-h-Ipv ]T-\hpw t_m[-h¡-c-Whpw \S-ptam Fpw hy--am-ptam;

(C)

hml-\-]-cn-tim-[-\bvv tamtm hml-\-h-Ip-n \ne-hn-ep kwhn-[m\w Fm-sWpw CXv IqSp-X ^e-{]-Z-am-m \S-]Sn kzoI-cn-ptam Fpw hy-am-mtam;

(F-^v)

tdmU-]-I-S- Ipd-bvp--Xns `mK-ambn ss{UhnwKv sSv IqSp-X I-i-am-p--Xn\pw ss{Uhamv IqSp-X ]cn-io-e\w \Ip--Xn\pw \S-]Sn kzoI-cn-ptam?

*510

Sqdnkw cwKv kl-I-cW kwL- 

{io. sI. apc-fo-[-c

 ,,  sUman-\nIv {]k-t-j

 ,, hn. Un. kXo-i

 ,, Fw. ]n. hnskv

Xmsg ImWp tNmZyġv kl-I-c-Whpw JmZn-{Kma hyh-km-bhpw aen-\o-I-cW \nb-{-Whpw hIppa{n kZbw adp]Sn \Iptam:

(F)

Sqdnkw cwKv kl-I-cW kwL- {]h-\- Bcw-`n-p-hm Dt-in-p-ptm; hni-Z-am-ptam;

(_n)

Fsmw ]-Xn-I-fmWv C{]-Imcw \S-m-m-\p-t-in-p-Xv; hni-Zmwiw Adn-bn-ptam;

(kn)

]Xn \S-n-n\v kwL-ġv k_vkn-Unbpw Hml-cnbpw \Ip-hm Dt-in-p-ptm; hni-Zmwiw e`y-am-ptam; 

(Un)

Bb-Xn-\mbn Fsmw \S-]-Sn-I kzoI-cn-n-p-s--dn-bn-ptam?

tIcf \nb-a-k`m sk{I-t-dn-b-v,   ]n. Un. imcw-K-[-c,

Xncp-h-\--]p-cw,                               sk{I--dn.

2013 Pq 23.

<<back  
                                                                                                                     

 

Website maintained by Information System Section, Kerala Legislative Assembly, Thiruvananthapuram.