STARRED
 

QUESTIONS

  AND
  ANSWERS
   
   
   
   

 

 

  You are here: Business >13th KLA >9th Session>Starred Q & A
  Answer  Provided    Answer  Not Yet Provided
 

THIRTEENTH   KLA - 9th SESSION
 STARRED QUESTIONS AND ANSWERS
(To read Questions  please enable  Unicode-Malayalam in your system)
(To read answers Please CLICK on the Title of the Questions)

Q. No

                                                                          Questions

*631

]n-hm-k FIv̳j ]Xn  

{io. sI. sI. Pb-N-{

 ,,   F. sI. _me

 ,,    tImen-b-tmSv F. IrjvW \mb

{ioaXn ]n. Abnjm t]mn

Xmsg ImWp tNmZyġv Duhpw KXm-K-Xhpw hIppa{n kZbw adp]Sn \Iptam:

(F)

]n-hm-k FIvk-j ]Xn Ftm ]qn-bm-m-\mWv e-y-an-n-cp-Xv;

(_n)

{]kvXpX ]-Xn-bpsS Ctm-gs nXn-sb-mWv ;

(kn)

]-Xn-bpsS SW \nmWw kvXw`-\-n-emWv FXv {i-bns-n-ptm; Fn AXv ]cnlcnm Fv \S-]-Sn-bmWv kzo-I-cn-n-p--sXv hni-Z-am-ptam; 

(Un)

{]kvXpX hnj-b-n Bh-i-y-amb Xocp-am-\-sa-Spp--Xn\v Dm-Ip Ime-Xm-a-k-ns ImcWw hy--am-ptam;

(C)

{]kvXpX ]Xn F-v ]qn-bm-m km[npsadn-bn-ptam?

*632

sIm{] kwkv-cW bqWn-pI 

{io. sUman-\nIv {]k-t-j

 ,,  F.-]n. A_vZp-f-f-pn

 ,,  Fw.-]n. hnskv

 ,,  B. skh-cmPv

Xmsg ImWp tNmZyġv kl-I-c-Whpw JmZn{Kma hyh-km-bhpw aen-\o-I-cW \nb-{-Whpw hIppa{n kZbw adp]Sn \Iptam:

(F)

kl-I-cW hIpn Iogn  sIm{] kwkv-cW bqWn-pI Bcw-`n-p--Xn\v ]-Xn-bn-n-p-tm; hniZamp-tam;

(_n)

]-Xn-bp-sS Dt-i-y-e--yfpw khnti-j-X-Ifpw Fsm-s-bm-Wv; hni-Zmw-i- Fs-mw;

(kn)

]Xn {]Imcw F{X Ij-ImWv {]tbm-P\w e`n-p-Xv; hni-Z-am-p-tam;

(Un)

]Xn {]Imcw B\p-Iq-ey- e`n-p--Xn-\p-ff am\-Z-- Fs-m-am-Wv; hni-Zmw-i- shfnsSpptam?

*633

Poh-\-mcpw bm{X-mcpw Xn ku-lr-Zm--cow

{io.-]n.-sI.-_-jo

 ,,  kn.-tam-bnIpn

 ,,  ]n.-_n.-A-_vZp dkmIv

 ,,  sI.-ap-l--Zpn lmPn

Xmsg ImWp tNmZyġv Duhpw KXm-K-Xhpw hIppa{n kZbw adp]Sn \Iptam:

(F)

sI.-F-kv.-B.-Sn.-kn. _kv Poh-\-m-cpw, bm{X-mcpw Xn-ep kwLj- Hgn-hmn kulrZ A-cow krjvSn-p--Xn\v Fsms \S-]-Sn-I-fmWv kzo-Icnp hcp--sXv hy-amptam; ]pXpXmbn Fsnepw \S]SnI Dtinpptm;

(_n)

h\nXm I-IvSam-cpsS \nb-a-\w, kwLj- Hgn-hm-p--Xn F{X-tmfw ]phln-p-p-s Imcyw ]cn-tim-[n-n-ptm; Cs-n Ac-n Hcp ]T\w \S-m \ntiw \Iptam;

(kn)

Nnd \mW-b--fpsS ma-hpw, aZ-y-]n-s-p bm{X-mcpw ]e-tmgpw kwLj-n\p  Imc-W-am-Ip kml-N-cyw ]cn-K-Wnv Ahbvv ]cnlmcapm-m th \S-]Sn kzo-I-cn-ptam?

*634

ImjnI hmbv] Iy-X-y-ambn Xncn--S-bvp Ij-Iv
]en-i-bn Ingnhv

 

{io. hn. Un. kXo-i

 ,,  s_n s_l-\m

 ,,  ]n. kn. hnjvWp\mYv

Xmsg ImWp tNmZyġv kl--I-c-Whpw JmZn-{Km-a-h-y-h-km-bhpw aen-\o-I-cW \nb-{-Whpw hIppa{n kZbw adp]Sn \Iptam:

(F)

kl-I-cW m]-\--fn \npw e`n ImjnI hmbv] Iy-X-y-ambn Xncn-Sbvp Ij-I-v ]eni-bn Ingnhv, k_vknUn Fnh \Im ]Zv[Xn cq]oI-cnnptm; hni-Zmw-i- Fsmw;

(_n)

]-Xn-bpsS Dt-i--fpw -k-hn-ti-j-X-Ifpw Fsmsbm-Wv;  hni-Zmw-i- Fs-mw;

(kn)

]Xn {]Imcw F{X IjI-mWv {]tbmP\w e`np-Xv;  hni-Z-am-p-tam;

(Un)

{]kvXpX ]Xn {]Imcw B\p-Iq-e-y- e`npXn-\p- am\-Z-WvU- Fsm-am-Wv;  hniZmwiw hyam-p-tam?

*635

`h\ ]XnI

{io. sI.cmPp

 ,,  kn.-Zn-hm-I-c

 {ioaXn KoXm tKm]n

 {io. C.-sI.-hn-P-b

Xmsg ImWp tNmZyġv [\-Im-cyhpw \nb-ahpw `h\ \nm-Whpw hIppa{n kZbw adp]Sn \Iptam:

(F)

Fw.-F.-ew hoSv ]-Xn, AmWn `h\ ]-Xn, {]hmkn `h\ ]Xn XpS-nb ]-Xn-I ]qnbm-bn-p-tm; Cs-n Cu ]-Xn-I-fpsS Ctm-gs Ah Fm-sWv hy-am-ptam;

(_n)

Hmtcm- ]--Xnpw F{X XpI hoXw hI-bn-cpn; CXn-\Iw F{X XpI hoXw sNe-h-gn-p;

(kn)

]qn-bm-Im ]-Xn-I F-v ]qn-bm-m Ign-bp-sav shfn-s-Sp-ptam?

*636

hym-P-c-Pn-kvt{S-j \-dp-Ifn HmSp hml-\-

{io. A_vZpdln-am c-mWn

 ,,  kn.-a-qn

 '' F. jwkp-o

 ''  ]n. Dss_-Zp

Xmsg ImWp tNmZyġv Duhpw KXm-K-Xhpw hIppa{n kZbw adp]Sn \Iptam:

(F)

hym-P-c-Pn-kvt{S-j \-dp-I {]Zin-nv HmSp hml-\--fpsS Fw hn-p-h-cn-I-bm-sW dntmp-I {i-bns-n-p-tm;

(_n)

Fn Ccw Kpcp-Xc \nb-a-ew-L\w ^e-{]-Z-ambn
XS-bm D]-bp--amb GsX-nepw \S-]-Sn-sb-p-dnv Btem-Nn-n-p-tm; Fn AXns hni-Z-hn-hcw \Ip-tam;
 

(kn)

hymP -\dpIfp]tbm-Kn-p hml-\ \ncn \Sp \nb-a-ew-L-\- aqew bYm hml\ DS-a-I Hcp-sXpw sNmsX \nb-a-\-S-]-Sn-Iġp hnt[-b--cm--s-Sp- -Im-cyw {i-bnh-n-p-tm; Fn Acw \nc-]-cm-[n-Isf c-s-Sp-m Fsms apI-cp-X-ep-I-fmWv ]cnKW\bnepXv Fv hy--am-ptam?

*637

tamtm hml-\-h-Ip-nse tamWn--dnwKv skp-I

 

{io. Ah kmZv

 ,,  F.-n. tPmPv

 ''  hn.-n. _dmw

 ''  hn.-]n. kPo-{

Xmsg ImWp tNmZyġv Duhpw KXm-K-Xhpw hIppa{n kZbw adp]Sn \Iptam:

(F)

tamtm hml-\-h-Ip-nse ]cm-Xn-I ]cn-l-cn-p--Xn\v Pnm-Xe tamWn--dnwKv skp-I Bcw`nm Xocp-am-\n-n-p-tm;

(_n)

CXns Dt-i-y-e--y- hni-Zamptam;

(kn)

skp-I-fpsS {]h\w \nco-n-p--Xn\v `cWXe-n Fsmw kwhn-[m-\--fmWv Hcp-m\p-t-in-p--Xv; hni-Zmw-i- Fsmw?

*638

[\-nXn Adn-bm tIm ss^\mj-y amt\-Pvsav knw

{io. ]n.-F.-am-[-h

 ,, -jm^n ]d-n

 ,, sF.-kn.-_m-e-Ir-jvW

Xmsg ImWp tNmZyġv [\-Im-cyhpw \nb-ahpw `h-\-\nmWhpw Ippa{n kZbw adp]Sn \Iptam:

(F)

kwm-\s [\-nXn A-tm Adn-bm Fsmw kwhn-[m-\--fmWv Gs-Sp-m-\p-t-in-p--Xv; hni-Zmw-i- Fs-mw;

 

(_n)

CXn-\mbn tImss^-\mj-y amt\-Pvsav knw \S-m-m Dt-in-p-p-tm; hni-Z-am-ptam;

(kn)

CXp hgn hnhn[ hIp-p-I-fpsS {]h\w Fs\ Imc-y--a-am-m-\m-Wp-t-in-p--Xv; hni-Zmwi Fs-mw;

(Un)

GsXmw GPkn-I-fpsS kl-I-c-W-tm-sS-bmWv CXv \S-m-p--Xv; hni-Z-am-ptam?

*639

sI.-F-kv.-B.-Sn.-kn. ]pXp-Xmbn \nc-n Cd-p-sav {]Jym-]n _p-I-

{io. sI. hn. A_vZp JmZ

 ,,  Fw. F. t__n

 ,,  _n. kX-y

 ,,  B. cmtPjv

Xmsg ImWp tNmZyġv  Duhpw KXm-K-Xhpw hIppa{n  kZbw adp]Sn \Iptam:

(F)

Cu km A[n-Im-c-n h-tm Hmtcm hjhpw sI.-Fkv.-B;Sn.-kn. ]pXp-Xmbn \ncn Cd-p-sav {]J-ym-]n _p-I-fpsS Fw F{Xbm-bn-cpp ;

(_n)

Ign cp-hjw Cu eyw \nd-th-m-\m-bn-ptm ;  Cs-n ImcWw hy--am-ptam ;

(kn)

5 hjw ]g--ap-ff kq^mv _p-I tem-    Bp--tXmsS Ahbvv ]I-c-ambn ]pXnb _p-I e`-y-a-m--Xn-\m ZoL-Zpc kq^mv _p-I KWyambn Ipd-Xv {ibns-n-p-tm ;

(Un)

Fn CXv ]cn-l-cn-m Fp \S-]-Sn-bmWv kzo-I-cn-m Dt-in-p-Xv ;

(C)

\ne-hn-ep-m-bn-cp kq^m-v, FIv{]v _pI Cm-Xm-b-tXmsS kz-Im-c-y-ta-J-e-bnse _pI {]kvXpX kokv \S-p-Xv {ibnsn-ptm ;

(F^v)

kz-Im-c-y-ta-J-e-bpsS Xn--bw Cm-Xm-p--Xn\v Fp \S]Sn kzoIcnm Dtinppshv hy--am-ptam ;

(Pn)

ZoL-Zqc ko-kp-I sI.-F-kv.-B.-Sn.-kn.v Cm-Xm-Ip-XpsImv bm{X-Iqen cp XhW Iqn-bnpw hcp-am-\-n hIp-dhv D-Xmbn {ibns-n-p-tm; 

(Fv)

Cmcy-n Fv \S-]Sn kzo-I-cn-m Dtinpp Fv hy--am-ptam?

*640

FaPnwKv tIc-f-bnse ]-Xn-I-fpsS ]cn-tim-[\

{io. sI. Ip-Xv am

 ,,  ]n. sI. Kpcp-Zm-k

 ,,   sI. cm[m-Ir-jvW

Xmsg ImWp tNmZyġv  hy-h-km-bhpw hnh-c-km-tXn-Ihpw hIppa{n kZbw adp]Sn \Iptam:

(F)

FaPnwKv tIc-f-bn hv ]cn-tim-[-\bpw Xocpam-\hpw An-a-L--n-emb ]Xn-I-fn-semw IqSn Fp XpI apX apSv hcpsapw F{X sXmgn-e-h-k-c- e`-yam-Ip-sapw hni-Z-am-ptam ;

(_n)

Csh-v-sav {]tam-j Iuknepw Cshvsav obdkv t_mUpw Cu ]Xn-I   ]cnKWnncppthm;  Fn A-Xns hniZmw hy--am-ptam ?

*641

aīn tmdoUv CU-kv{Sn-b Ftv 

{io. Fw. D

 ,,  n. F. Al-Zv I_o

 ''  sI. F. F. JmZ

 ''  sI. Fw. jmPn

Xmsg ImWp tNmZyġv  hyhkmbhpw hnhckmtXnIhpw hIppa{n  kZbw adp]Sn \Iptam:

(F)

hy-h-kmb hnI-k-\-n\v aīn tmdoUv CUkv{Sn-b Ftv F Bibw {]hr-n-X-e-n sImp-h-n-p-tm;

(_n)

Fn Fhn-sS-sbmw AXp \S-mn Fv hniZamp-tam;

(kn)

Cm-c-y-n hy-h-kmb kwcw-`-I-cpsS `mKp \np {]Xn-I-cWw Fm-sWv hy--am-ptam?

*642

]me-mSv sdbnth tImv ^mIvSdn 

{ioaXn sI. Fkv. keoJ

{io. Fw. N{

 ''   Fw. lwk

 ''   sI. hn. hnP-b-Zmkv

Xmsg ImWp tNmZyġv  Duhpw KXm-K-Xhpw hIppa{n kZbw adp]Sn \Iptam:

(F)

]me-mSv tImv ^mIvS-dn-bn ]m-fn-bm-Im-\p skbn-ens \nt-i-n-t sdbnth a{m-ebw Fp \S-]Sn kzo-I-cnp Fv Adn-bm-tam;

(_n)

tI{-km sdbnth ]-Xn-I ]n.-]n.-]n.-tam-U-en \S-m-m \b-]-c-amb Xocp-am\w FSp-n-cn-p kml-N-c-y-n skbn-ens Ctm-gs \ntiw {]mhn-I-am-Ip-sav Icp-Xp-p-tm;

(kn)

Cm-c-y-n kwm\ km-cns A`n-{]mbw tI{s Adn-bn-n-p-tm;

(Un)

Bkq-{XW Io-j sImn sat{Smbvv FXnsc BZyw kzo-I-cn FXnv ]me-mSv tImv ^mIvSdn-bpsS Imc-y-n D-bn-m-\p km-yX apn Iv Cm-c-y-n Bkq-{XW Io-js A\p-aXn e`-y-am-p--Xn\v Fv \S-]Sn kzo-I-cn-p-shv hy--am-p-tam?

*643

tamtm hml\ hIp-n ]cm-Xn-]-cn-lmc sk 

{io. ]mtemSv chn

 ,,  ]n. kn. hnjv-Wp-\mYv

 ,,   ssl_n CuU

 ,,   B. skh-cmPv

Xmsg ImWp tNmZyġv Duhpw KXm-K-Xhpw hIppa{n  kZbw adp]Sn \Iptam:

(F)

tamtm hml\ hIp-n ]cm-Xn-]-cn-lmc skn\v cq]w \In-bn-ptm ;  hni-Z-am-ptam ;

(_n)

GsXmw Xe-n-emWv skp-I {]hn-m\ptinp-Xv;  hni-Zmw-i- Fsmw ;

(kn)

]cmXn \Im Fsmw kwhn-[m-\--fmWv {]kvXpX skp-I-fn Hcp-n-bn-p-Xv ;  hniZamptam;

(Un)

]cm-Xn-I kzo-I-cnp Fv P\-ġv t_mysSp-hm\pw ]cn-lmcw ImWp-hm\pw Fsmw Imcy CXn Hcp-n-bn-pv ;  hniZmw-i- Fsmw ;

(C)

skns {]h-\s Ipdnv P\-ġnSbn {]Nmcw \Ip--Im-cyw ]cn-K-Wn-ptam;  hniZmwi- Fsmw ?

*644

kl-I-c-W-kw-L--fpsS B[p-\nI h¡-c-W-n\pw s{]m^-j-W-en-k-n\pw Du \Im I ]Xn

 

{io. sF.-kn. _me-Ir-jvW

 ,,  ]n.-F. am[-h

 ''  s_n s_l-\m

 ''  hn.-Un. kXo-i

Xmsg ImWp tNmZyġv kl-I-c-Whpw JmZn-{Kma hy-h-km-bhpw ae-\o-I-cW \nb-{-Whpw hIppa{n kZbw adp]Sn \Iptam:

(F)

kwm-\s k-l-I-cW kwL--fpsS B[p-\nI h¡-c-W-n\pw s{]m^-j-W-en-k-n\pw Du \Im Fsmw I]XnIfmWv BhnjvIcnn-p-Xv; hni-Z-am-p-tam;

(_n)

]-Xn-I-fpsS hni-Zmw-i- Fsms-bm-Wv;

(kn)

GsXmw GPkn-I-fpsS kl-I-c-W-amWv D]tbmKsSpm\ptinpXv;

(Un)

CXn-\mbn Fsmw {]mcw-`-\S-]Sn-I kzoIcnnpv; hni-Zmwiw e`yam-p-tam?

*645

Hmsse, t] temdn I--h-Sn\v A\p-aXn

 

{io. Ff-acw Icow

 ,,   n.-hn.-cm-tPjv

s{]m^.-kn.-c-ho-{-\mYv

{io.  F.-Fw.-B-cn^v

Xmsg ImWp tNmZyġv [\-Im-c-y-hpw- \n-b-ahpw `h-\nm-Whpw hIppa{n kZbw adp]Sn \Iptam:

(F)

kwm\v Hmsse, t] temdn IhSn\v hopw A\paXn Bhiysv tKmh DssSbp kwm\ kmcpItfm av GPkn-Itfm kmcns\ kao]nnptm; Fn AXns hniZmwiw hy--am-p-tam;

(_n)

Cm-c-y-n tKmh km Ab Ins ]Iv e`-y-am-m-tam;

(kn)

H- A temdn Ds-sS-bp Hmsse temdnI kwm\ temdn \nb-a-{]-Imcw \SpXn\v \nehnep \nb-a- A\phZnpptm;

(Un)

Cm-c-y-n Fp XpS\-S-]-Sn-I kzo-I-cn-m Dt-in-pp Fv hy--am-ptam?

*646

sshZ-ypXn {]k-cW hnX-cW \jvSw

{io. tXd-n cma-Ir-jvW

 ,,   sI. apc-fo-[-c

 ,,   F. ]n. A_vZp--pn

 ,,   ]n. kn. hnjvWp-\mYv

Xmsg ImWp tNmZyġv Duhpw KXm-K-Xhpw hIppa{n kZbw adp]Sn \Iptam:

(F)

kwm-\s sshZ-ypXn {]k-cW hnX-cW \jvSw Ipd-bvp--Xn\v sI.-F-kv.-C.-_n. GsX-nepw ]-Xnv cq]w \In-bn-p-tm;

(_n)

{]kvXpX ]-Xn-bpsS hni-Zmw-i- Fs-mw;

(kn)

F{X {Smkvt^ma-dp-Ifpw sse\p-Ifpw Iqn tNp--Xn-\mWv ]-Xn-bn cq]w \In-bn-cn-p--Xv; hni-Z-am-p-tam;

(Un)

knwKn s^bvkv sse, {Xo s^bvkv sse\mn amp--Xn\v Fsmw Imc-y--fmWv ]-Xn-bn hn`m-h\w sNbvXn-cn-p--Xv; hni-Zmw-i- Fsmw?

*647

sNvt]m-p-I-fnepw B.-Sn. Hm^o-kp-I-fnepw Iym-a-d-I 

 

{io. jm^n ]d-n

,,    hn. n. _dmw

,,    s_n s_l-\m

,,    tPmk^v hmg-

Xmsg ImWp tNmZyġv Duhpw KXm-K-Xhpw hIppa{n kZbw adp]Sn \Iptam:

(F)

sNvt]m-p-I-fnepw B.Sn Hm^o-kp-I-fnepw Iymad-I m]n-m-\p-t-in-p-p-tm;  hniZamp-tam;

(_n)

CXns Dt-i-y-e--y- Fs-m-am-Wv;  hniZmwi- Fs-mw;

(kn)

tamtm hml\ hIp-n CS-\n-e-msc Hgn-hm-p-hm {]kvXpX kwhn-[m\w F{X-am{Xw klm-b-I-c-amIpw FmWv Icp-Xp--Xv; hni-Z-am-p-tam;

(Un)

GsXmw GPkn-I-fmWv CXpambn klIcnpXv; hni-Zmw-i- Fs-mw ?

*648

{]h-\-c-ln-X-amb s]mXp-ta-J-em-m-]-\--sf ]p\:-cp--cn-p--Xn\v \S-]Sn

{io. hn. sNm-a-cm-

 ''  kn.-sI. kZm-in-h

 ''  sI.-sI. \mcm-b-W

tUm. sI.-Sn. Peo

Xmsg ImWp tNmZyġv  hy-h-km-bhpw hnh-c-km-t-Xn-Ihpw hIppa{n kZbw adp]Sn \Iptam:

(F)

{]h-\-c-ln-X-amb s]mXp-ta-Jem m]-\- ]p\-cp--cn-p--Xn-\p Fs-nepw ]pXnb ]Xn ]cn-K-W-\-bn-ep-tm;

(_n)

tI{ s]mXp-ta-Jem m]-\--fp-ambn kl-I-cnv Ccw m]-\-sf ]p\-cp--cn-p--Xn\v Fs-nepw \S-]Sn kzo-I-cn-n-p-tm;

(kn)

Fn AXns `mK-ambn GsXmw s]mXp-ta-Jem m]-\--fmWv ]p\-cp--cn-p-hm Dt-in-p--sXv hy--am-p-tam;

(Un)

{]h\c-ln-X-amb s]mXp-ta-Jem m]-\-fp-sS `qanbpw sajo-\-dnbpw kwc-n-p--Xn\v Fsnepw ]Xn \S-n-em-m Dt-in-p-ptm?

*649

kl-I-cW kwL--fpsS Iyq--hXvI-cWw  

{io. F.-F.-s\-n-pv

 ,, F.-jw-kp-o

 ,,  A_vZp-d-ln-am c-mWn

 ,,  kn.-a-qn

Xmsg ImWp tNmZyġv  kl-I-c-Whpw JmZn-{Kma hyh-km-bhpw aen-\o-I-cW \nb-{-Whpw hIppa{n kZbw adp]Sn \Iptam:

(F)

kwm\ kl-I-cW _mv, Pnm kl-I-cW _mpI Fn-h-bpsS Iyq-h-XvI-cWw ]qn-bm-n-bn-ptm; hy-am-mtam;

(_n)

Fn ]c-kv]-c-ap s\vhnwKv kwhn-[m-\-n-eqsS {]h\w IqSp-X sa-am-m Ign-n-ptm; hni-Z-am-mtam;

(kn)

{]mY-anI kl-I-cW kwL--fpsS Iyq-h-XvI-c-W-n\v Fsmw klm-b--fmWv km-cn \npw \Ip--sXv hy-am-ptam?

*650

kzIm-cy-hm-l-\--fpsS Fw

{io. ]n.-kn. tPmPv

 ,,  Fw.-hn. t{ibmwkv Ipam

 ,,  tdmjn AK-n

tUm. F. Pb-cmPv

Xmsg ImWp tNmZyġv  Duhpw KXm-K-Xhpw hIppa{n kZbw adp]Sn \Iptam:

(F)

kzIm-cy-hm-l-\--fpsS Fw {Iam-Xo-X-ambn hn-p-hcp-Xv {ibns-nptm;  hni-Zmw-i- \Iptam;

(_n)

C{]-Im-c-ap h-\hv \nb-{n-p--Xn\v ]-Xn-bptm; Fn Bb-Xns hni-Zmw-i- \Iptam;

(kn)

s]mXp-K-Xm-K-X-ns e`y-Xbpw Imcy--a-Xbpw Izmfn-nbpw hn-n-p-sImv kzIm-cy-hm-l-\--fpsS h-\- Ipd-bvm \S-]Sn kzoI-cn-ptam?

*651

ssPh-{Z-h-y--fn \nv sshZ-ypXn

{io. sI. kptcjv Ipdpv

 ,,   F. sI. _me

,,   kmPp t]m

,,   _n. Un. tZhn

Xmsg ImWp tNmZyġv Duhpw KXm-K-Xhpw hIppa{n kZbw adp]Sn \Iptam:

(F)

ssPh {Zh-y--fn \nv sshZ-ypXn Dev]m-Zn-n-m-\p- Fs-n-epw \S-]-Sn-I kzo-I-cn-n-p-tm;

(_n)

Cm-c-y-n Ign k-m cq]w sImSp dn\yq-h F\Pn I-\n-bpsS Ctm-gs nXn-sb-m-sWv hni-Z-am-p-tam;

(kn)

dn\-yq-h F\Pn I-\n-bpsS B`n-ap-J-y-n- \Sm-m-\p-t-in an\n Pe-ssh-Z-ypXn  ]-Xn-I-fpsS \S-nv B-sc-bmWv Gev]n-n-cn-p--Xv;

(Un)

]XnIfn Dmbnpff ]ptcmKXn hniZammtam?

*652

sI.-F-kv.-B.-Sn.-kn. Ctv Fb _p-I

{io. kn. F^v. tXmakv

 ,,  tamkv tPmk^v

 ''   n. bp. Ipcp-hnf

 ''   tXmakv Dn-bm-S

Xmsg ImWp tNmZyġv Duhpw KXm-K-Xhpw hIppa{n kZbw adp]Sn \Iptam:

(F)

B[p-\nI coXn-bn-ep sI.-F-kv.-B.-Sn.-kn. Ctv Fb_-p-I tdmUn-en-d-p--Xn\v \S]SnI DmIp-tam;

(_n)

sI.-F-kv.-B.-Sn.-kn.-bpsS Fm _p-Ifpw hrn-bmbpw bm{X-msc BIjn-p coXn-bnepw kokv \S-p--Xn\v \S-]-Sn-I Dm-Ip-tam;

(kn)

bm{Xm-tiw IqSp-X-ep dqp-I-fn IqSp-X _p-I A\p-h-Zn-p-- Im-cyw ]cn-K-Wn-ptam?

*653

A\-[n-IrX sIn-S-ġv sshZ-ypXn IW- 

{io. n.-hn. cmtPjv

 ,,  cmPp F{_lmw

 ,,   Fkv. cmtP-{

{ioaXn sI. Fkv. keoJ

Xmsg ImWp tNmZyġv Duhpw KXm-K-Xhpw hIppa{n kZbw adp]Sn \Iptam:

(F)

A\-[n-IrX sIn-S-ġv sshZ-ypXn IW- \Ip--Xn\v Akn--v Fn-\o-bamv A[nImcw \In-sImv Xocp-am-\-am-bn-ptm;

(_n)

CXv hInS ^vfmp-Impw sIn-S-k-ap--b-ġpw _m[-I-am-p-Xv htXm-Xn-ep {Ia-t-Sp-Iġv Imc-W-am-Ip-sav ]cn-tim-[n-n-ptm ;

(kn)

CXv ]pdw-t]m-nepw apw Xma-kn-p Zcn-{Z-cmb hop-S-a-Iġv am{X-ambn ]cn-an-X-s-Sp-m\pw IrX-y-amb tat\m-hpw \nb-{-Whpw Dd-p-h-cp-p--Xn\pw \S-]Sn kzo-I-cn-ptam ?

*654

In-{^ A\p-h-Zn `qan Xncn-s-Sp-m \S-]Sn

{io. _n. Un. tZhn

 ,,  ]n. {iocm-a-Ir-jvW

,,   sPbnwkv amXyp

{ioaXn sI. sI. eXnI

Xmsg ImWp tNmZyġv hy-h-km-bhpw hnh-c-km-t-Xn-Ihpw hIppa{n kZbw adp]Sn \Iptam:

(F)

kwm-\v IqSp-X tI{fn hy-h-kmb taJe m]n-m Dt-in-p-p-tm;

(_n)

Fn CXn-\mbn GsX-mw e--fn F{X G `qan G-s-Sp-m Dt-in-pp Fv hy--am-p-tam;

(kn)

\ne-hn-ep-ff In{^ ]mn Dff `qan C\nbpw Atemv sNm-sX-bptmsbv hy--am-p-tam;

(Un)

In{^-bpsS  `qan hy-h-kmb kwcw-`-Iv A\p-h-Zn--Xn-\ptijw hy-h-kmbw XpS-m-Xn-cpm `qan Xncn-sI-sb-Sp--W-sa Xocp-am\w \S-n-em-p--Xns `mK-ambn Fsmw \S-]-Sn-I kzo-I-cnp Fv hni-Z-am-p-tam;

(C)

CXn-s-b-Sn--\-n GsX-mw m]-\-ġv t\mokv \In-sbpw AXn-t Fv \S-]Sn kzoI-cnp Fpw hy--am-p-tam?

*655

sshZ-ypXn t]mv \nm-W- Icm Agn-aXn 

{io. _m_p Fw. ]men-tcn

 ,,  C.-]n. Pb-cm-P

  ,,   sI. Zmk

  ,,  kn. IrjvW

Xmsg ImWp tNmZyġv Duhpw KXm-K-Xhpw hIppa{n kZbw adp]Sn \Iptam:

(F)

sI.-F-kv.-C.-_n. bpsS sshZ-ypXn t]mv \nm-W-n\v Icm \In-b-Xn Agn-aXn \S-n-p-s kn.-F.-Pn. bpsS dntmv {i-bns-n-p-tm;

(_n)

Fn CXp kw_-nv kn.-F.-Pn. dntmn  Nqn-m-Wn-n-p-ff Imc-y- Fm-sWv hyam--p-tam;

(kn)

t]mv \n-np \-Ip--Xn\v Icm-dp-Imv A\p-h-Zn-n-cn-p Ime-]-cn[n \on-sm-Sp-p-hm-\p-ff kml-N-cyw Fm-bn-cpp Fv hni-Z-am-m-tam;

(Un)

t_mUv Icn--n-I-bns-Sp-nb Icm-dp-Im-c Xs \mev _n\man I\n-I Dmn hopw Icm t\Sn-sb kn.-F.-Pn. bpsS Is- kw_-n \ne]mSv hy-amptam;

(C)

Icm-dp-I-fnse Agn-aXn kw_-nv At\-z-jWw \Sm Dt-in-p-ptm?

*656

tIns Iogn-ep m]-\- 

{io. Pn. kp[m-I-c

,,  Fw.-F. t__n

,,    Fkv. i

Xmsg ImWp tNmZyġv kl-I-c-Whpw JmZn-{Km-a-h-y-h-km-bhpw aen-\o-I-cW \nb-{-Whpw hIppa{n kZbw adp]Sn \Iptam:

(F)

tIns Iogn s{]m^-j-W hnZ-ym-`-ymk cwKv GsXmw m]-\--fmWv Ctm DXv; tIns {]h-\- hn]p-eo-I-cn-p--Xn\v km \S-]Sn kzo-I-cn-ptam ;

(_n)

tIns Iogn-ep m]-\--fn s{]m^-j-W tImgvkp-I-fn hnZ-ymn-Isf {]th-in-n-p-Xv F{Skv Io-j-W \S-p ]co--bpsS ASn-m-\-n-emtWm; hni-Zmwiw e`y-am-ptam ;

(kn)

tIns Iogn-ep Fn-\o-b-dnwKv tImtf-Pp-I-fn tI{ km-cns Izm-fnn Cw{]q-hvsa-v t{]m{Kmw \S-n-em-n-bn-ptm; Fn AXns hni-Zmwiw e`y-am-ptam ?

*657

sIsSIv {_tm-kn\v ssIam-dp--Xn-\p [mc-Wm-]-{X-nse hy-h--I 

{ioaXn ]n. Abnjm t]mn

{io. hn. inhIpn

 ,,  cmPp F{_lmw

 ,,   Fw. lwk

Xmsg ImWp tNmZyġv hy-h-km-bhpw hnh-c-km-t-Xn-Ihpw hIppa{n kZbw adp]Sn \Iptam:

(F)

Xncp-h-\--]p-cs sIsSIv F m]\w {_tm-kn\v ssIam-dp--Xn-\p [mc-Wm-]-{X-nse hy-h--I Fm-bn-cp-p;

(_n)

]pXp-Xmbn XpS-p m]\w dj-y-bp-sSbpw tI{ {]Xn-tcm[ hIp-n-sbpw Iogn-ep s]mXp-ta-Jem m]-\-am-bn-cn-p-sav hy-h--bn [mc-W-bp-m-bn-cp-tm;

(kn)

Cu m]\w kz-Im-cy kwcw-`-am-sWv _-s A[n-Im-cn-I Ctm Ah-Im-i-s-n-cn-p-Xv {i-bns-np-tm;

(Un)

Fn Cm-c-y-n km \ne-]mSv Fm-sWv hy--am-p-tam;

(C)

Xncp-h-\--]p-cs {_tm-kn\v CXp-h-sc-bmbn F{X tImSn cq]-bpsS HmU-dp-I-fmWv e`n-n-p--sXv hy--am-p-tam;

(F-^v)

HmU-dp-I e`-y-am-p--Xn\v _mv Kym-cn \I-W-sa hy-h Ctm \ne-hn-ep-tm; Fn CXn-\p ImcWw hy--am-ptam?

*658

F\Pn amt\-Pvsav C-n--yqv

{io. eqUn eqbnkv

 ,,  he Ilm

 ''  ]n. F. am[-h

 ''   n. F. {]Xm-] 

Xmsg ImWp tNmZyġv Duhpw KXmKXhpw hIppa{n kZbw adp]Sn \Iptam:

(F)

F\Pn amt\-Pvsav Cn--yq-ns Dt-iye-y-fpw {]h-\-fpw Fsm-s-bm-Wv; hniZmwi Fs-mw;

(_n)

tI{ km Fsmw km-nI klmbfmWv CXn\p thn \Inhcp--Xv; hniZamptam;

(kn)

Du kwc-W taJ-e-bnse am\-h-tijn sshZKvyw hn-n-p--Xn-\p ]cn-io-e\ ]cn]m-Snv Fsmw \S-]-Sn-IġmWv Cn--yqv ]cnKW\ \Ip--Xv; hni-Z-am-ptam?

*659

{]tX-yI km-nI taJe A\p-h-Zn-p--Xn-\p-ff tI{

am\-Z-WvU-

{io. F. {]Zo-]vIp-am

 ,,  F. sI. _me

 ,,  C. ]n. Pb-cm-P

tUm. sI. Sn. Peo

Xmsg ImWp tNmZyġv hy-h-km-bhpw hn-hc-km-t-Xn-Ihpw hIppa{n kZbw adp]Sn \Iptam:

(F)

{]tX-yI km-nI taJe A\p-h-Zn-p--Xn-\p-ff tI{ am\-Z-WvU--fn Cfhp hcp-p-hm Xocp-am-\n--Xmbn Fs-nepw hnhcw e`n-n-p-tm;

(_n)

C-Xn-s-b-Sn-m-\-n kwm-\v \ne-hn-en-cn-p skkv am\-Z-WvU--fn amw hcp-m Dt-in-pp-tm;

(kn)

skkv saJ-e-bnse DS-a-m-h-Imiw hoXn-p--Xn\pw ssIam-dp--Xn\pw Ctm XS--ap-tm;

(Un)

Fn Cu hnev \op--Xn\v Dtin-pptm;

(C)

skkv taJ-e-bnse m]-\- Xocp-h-bn \npw     Hgn-hm--s-n-cn-p-Xv Zpcp-]-tbmKw sNp--Xmbn {i-bns-n-p-tm;

(F-^v)

C-c-n \nIp-Xn-bn-fhv Zpcp-]-tbmKw sNbvXv tImSn--W-n\v cq]-bpsS shnv \S-nb m]\s-Xnsc kwm-\v F{X tIp-I FSpp-shv hy--am-p-tam;

(Pn)

skkv taJ-e-bn-ep-ff Ccw m]-\-sf Ipdnv     ]cn-tim-[nv \S-]-Sn-sb-Sp-p--Xn\v kwkvYm\ km-cn\v Fs-nepw A[n-Im-c-aptm ?

*660

kzImcy _p-I-fp-sS  AanX thKX

{io. ]n. -{io-cm-a-Ir-jvW

tUm.-Sn.-Fw.-tXm-akv sFkIv

{ioaXn sI.-sI.-e-XnI

{io. Fw.-N-{

Xmsg ImWp tNmZyġv Duhpw KXm-K-Xhpw hIppa{n kZbw adp]Sn \Iptam:

(F)

kzImcy _p-I-fpsS AanX thKX aqew, A]-I-S- IqSn hcp-Xv {i-bns-n-ptm; Fn Cm-cy-n Fp \S-]Sn kzoI-cn-p-shv hy-am-ptam;

(_n)

tdmUp-I-fn m]n-n-p Iyma-d-I-fn ]Xn-bp Hmh kv]oUpw av \nba hncp--{]hr-n-Ifpw \nco-n-p--Xn\v tamtm hml\ hIp-n Ctm Fp kwhn-[m-\-amWv DXv;

(kn)

ac Hmhpw Aan-X-th-K-Xbpw Iyma-d-bns--Xns\ XpSv F{X kzImcy _p-Is-Xnsc \S-]Sn kzoI-cnp Fv hy-am-ptam;

(Un)

ac Hmw aqew A]-I-S-fpw KXm-K-X-Ip-cppw krjvSn-p kzImcy _p-Is-Xnsc Ii\ \S-]-Sn-I kzoI-cn-p--Xn\v {]tXyI kwhn-[m\w Gs-Sp-ptam?

 

tIcf \nb-a-k`m sk{I-t-dn-b-v,   ]n. Un. imcw-K-[-c,

Xncp-h-\--]p-cw,                             sk{I--dn.

2013 Pqembv 1.

<<back  
                                                                                                                     

 

Website maintained by Information System Section, Kerala Legislative Assembly, Thiruvananthapuram.