UNSTARRED
 

QUESTIONS

  AND
  ANSWERS
   
   
   
   

 

 

  You are here: Business >13th KLA >9th Session>Unstarred Q & A
  Answer  Provided    Answer  Not Yet Provided

 

THIRTEENTH   KLA - 9th SESSION 
 UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS 
(To read Questions  please enable  Unicode-Malayalam in your system)
(To read answers Please CLICK on the Title of the Questions)

Q. No

                                                                          Questions

5573

kwm-\s ]n-I-PmXn tImf-\n-Isf kw_-nv ]T\w

{io. sI. Zmk

(F)

kwm-\s ]n-I-PmXn tImf-\n-Isf kw_-nv Xt-i-kz-bw-`-cW hIppw ]n-I-PmXn hnI-k\ hIppw Inebpw kwbp--ambn ]T\w \S-n-bn-ptm; {]kvXpX ]T-\-n Is-nb Imcy- / \nK-a-\- Fsmw; hni-Z-am-mtam; ]T\ dnns ]Iv e`y-am-mtam;

(_n)

{]kvXpX ]T-\-n 50 Dw AXn IqSp-Xepw ]n-I-PmXn IpSpw-_- A[n-h-kn-p F{X tImf-\n-I sImbn-emn \ntbm-P-I-a--e-n Is-n-bn-pv; Ah GsXmw; GsXmw ]m-b-n; hy-am-mtam; 

(kn)

{]kvXpX tImf-\n-I-fn `h\w \nnv \Im\pw sshZyp-Xo-I-cWw \S-m\pw ]Xn Bhn-jvI-cn-ptam?

5574

]n-I-Pm-Xn-ms-Xn-sc-bp AXn-{I-a- 

{io. _m_p Fw. ]men-tcn

(F)

Cu km A[n-Im-c-ta tijw  ]n-I-Pm-Xn-bns F{X t] AXn-{I-a-n\v Cc-bm-bn-p-sv Adn-bptam; hy-am-ptam;

(_n)

F{X ]n-I-PmXn kv{XoI ]oUn-n--s-n-pv F-dn-bptam; hni-Zhnhcw e`y-am-ptam; 

(kn)

]n-I-Pm-Xn-bns F{X t] sIme-sN--s-n-pv; hni-Zmwiw e`y-am-ptam?

5575

]n-I-PmXn hn`m-K-n\v NnInm [\-k-lm-b-ambpw Zpcn-Xm-izmk klm-b-ambpw hnX-cWw sNbvX XpI 

{io. ap-c cXv\m-I-c

(F)

201213 km-nI hjw ]n-I-PmXn hn`m-K-n\v NnInm [\-k-lm-b-ambpw Zpcn-Xm-izmk klm-b-ambpw Fp XpI hIp-p-hgn hnX-cWw sNbvXn-pv Fv hy-am-mtam; 

(_n)

CXn-\mbn F{X XpI hI-bn-cp-n-bn-cpp Fv hy-am-mtam?

5576

kzbw sXmgn krjvSn-p--Xn-\mbn Imt\m]n A\p-h-Zn-p- ]Xn

{io. hn. iin

(F)

Cu km A[n-Im-c-n h-Xn\v tijw ]n-I-PmXn ]qUv^-n \npw ana sFkv{Iow hn¡p--Xn\v ta¡q-c-bp {^ok ^nv sNbvX hml\w (Im-t\m-]n) F{X-sbw hoXw GsXmw Pn-I-fn hnX-cWw sNbvXp; 

(_n)

CXn\v thn F{X cq] sNe-h-gn-p-sh-pw CXn-\mbn KpW-t`m-m-sf sXc-s-Sp am\-Zw Fs-m-sapw hy--am-m-tam;

(kn)

Hmtcm KpW-t`m-m-hn\pw F{X cq]-bpsS B\p-Iq-eyw e`n-p-shv hy--am-m-tam;

(Un)

Cu ]Xn tamWn- sNbvXn-p-tm; CXn Ctm F{X bqWn-p-I {]hn-p-p- shpw Ah GsX-m-sapwshfn-s-Sp-ptam?

5577

hnZymn-I-fpsS ]T-\-\n-e-hmcw sa-s-Sp-p--Xn\pw sXmgn ]cn-io-e\w \Ip--Xn\pw ]Xn 

{io. ]n. Xntem--a

(F)

]n-I-Pm-Xn--]n-tm--hn-`m-K--fns hnZymn-IfpsS ]T-\-\n-e-hmcw sa-s-Sp-p--Xn\pw sXmgn ]cn-io-e\w \Ip--Xn\pw hIp-ns Iogn-ep- ]-Xn-I Fs-m-am-sWv hni-Z-am-mtam;  Be-pg Pn-bnse Ccw m]-\- GsX-m-am-sWv ]d-bmtam; 

(_n)

]pXnb kml-N-cy-ġpw sXmgn km[y-X-Iġpw A\pkr-X-ambn B[p-\nI sXmgn ]cn-io-e-\- {]kvXpX hn`m-K--fnse hnZymn-Iġv \Ip-ptm;  hni-Z-am-ptam?

5578

Fkv.-kn./Fkv.-n. hnZ-ymn-I-fn \npw CuSm-nb
Syq-j ^okv

{io. F. sI. iio-{

 ,,   tXmakv Nmn

 

(F)

 ]n-I-Pm-Xn--]-n-I-h hn`m-K-nse Ipn-Iġv
e`n-p ew]vkw {Kmv kz-Im-cy kvIq A[n-Ir-Xcpw Nne km kvIqfp-Ifpw ]n.-n.-F. ^v, sInS ^v, bqdn sjUv ^v Fo C\--fpsS t]cn XncnsI CuSm-p--Xpw, Cs\ CuSm-p- XpIbvv ckoXv \Im-Xpw {i-bns-n-p-tm;

 (_n)

 C{]-Imcw A\-[n-Ir-X-ambn ^v ]ncn-p-h-sXnsc \S-]Sn kzo-I-cn-p-tam;

(kn)

 Nne FbvU-Uv, A FbvUUv kvIqfp-I-fn Fkv.-kn, Fkv.n hn`mKw hnZ-ymn-I-fpsS Syq-j ^okv ]n-I-PmXn hnI-k\ Hm^o-kn \npw t\cnv hmp--Xn\v ]Icw kvIq A[n-Ir-X hnZ-ymn-I-fn \npw t\cnv hmp Imcyw {i-bns-n-p-tm;  

 (Un)

 Ds-n Cs\ CuSm-n-bn-p Syq-j ^okvhnZ-ymn-Iġv XncnsI \Im-\p \ntiw \Iptam?

5579

]ntm ]n-I-PmXn hnZymn-Iġv hnZym-`ymk B\p-Iq-ey- 

{io. Fw. lwk

 ''   sI. Ipn-cm-a (D-Zp-a)

 ''   ]pcp-j IS-epn

 ''   B. cmtPjv

 

(F)

]ntm ]n-I-PmXn hnZymn-Iġv {]Xn-amk ss̸v \Im-\m-bpw, Fkv.-F-kv.-F.-kn. ]co--bn ]cm-P-b-s ]ntm ]n-I-PmXn hnZymn-Iġv XpSv ]Tn-p--Xn\v H--hW [\-k-lmbw \Im-\mbpw F{X XpI thn-h-cp-sav IW-m-n-bn-ptm;

(_n)

{]kvXpX Bh-iy-n-\mbn Ign hjw sNe-hmb XpI-bpsS aqn-semv Ipdhv sNm-\p-mb kml-Ncyw hni-Z-am-ptam; 

(kn)

CXn\v Bh-iy-amb XpI \on-sh-bvm \S-]Sn kzoI-cn-ptam?

5580

knhn kokv ]com ]cn-io-e-\-tIm-gvkns {]h\w

 

{io. sF. kn. _me-Ir-jvW

  ,,  hn. ]n. kPo-{

  ,,  Fw. ]n. hnskv

  ,,  hn. n. _dmw

 

(F)

]n-I-PmXn hnI-k\ hIp-ns B`n-ap-Jy-n-ep knhn kokv ]com ]cn-io-e\ tImgvkns {]h-\-n\v XpSw Ipdn-n-ptm; hy-am-ptam;

(_n)

CXns Dt-iy-e-y- Fs-m-amWv;

(kn)

Fsmw tI{-k-lm-b-amWv CXn\v e`n-p-Xv; hni-Z-am-ptam;

(Un)

CXn-\mbn Fsmw \S-]-Sn-I FSp-n-pv; hni-Zmw-i--sf-smw? 

5581

tamU dkn-Uj-y kvIqfp-I-fpsSbpw
tlmkvep-I-fp-sSbpw {]h\w

 

{io. kn. F^v. tXmakv

 ,,   tXmakv Dn-bm-S

 ,,   n. bp. Ipcp-hnf

 ,,   tamkv tPmk^v

 

(F)

]nIPmXn kap-Zmb hnZ-ymn-I-fpsS hnZ-ym-`-ymk B\p-Iq-e-y- sa-s-Sp-p--Xn-\mbn kzo-I-cn \S-]-Sn-I     hni-Z-am-ptam ; 

(_n)

tlm--ep-I-fpsS \S-nv Imc-y--a-am-p--Xn-\mbn   kzo-I-cn \S-]-Sn-I hni-Z-am-ptam ;

(kn)

tamU dkn-Uj-y kvIqfp-I-fpsS {]h\w sa-s-Sp-m kzo-I-cn  \S-]-Sn-I hni-Z-am-ptam ; 

(Un)

tlm-ep-I-fpsS \ho-I-c-W-n-\mbn kzo-I-cn-n-p    \S-]-Sn-I hy--am-ptam ?

5582

tamU dkn-Uj-y kvIqfp-I-fnse A[-ym-]I \nb-a\w

 {io. F. sI. _me

(F)

]n-I-PmXn hnI-k\ hIp-ns \nb-{-W-n-ep-ff tamU dkn-Uj-y kvIqfp-I-fnse A[-ym-]I \nb-a\w s]mXp-hn-Z-ym-`-ymk hIp-mtWm ]n-I-Pm-Xn- hn-I-k\ hIp-mtWm ssIIm-cyw sNp--sXv hy--am-p-tam; 

(_n)

Fm tamU dkn-Uj-y kvIqfp-I-fn-ep-ambn F{X  A[-ym-]I XkvXn-II--fmWv krjvSn-n-p-f-f-Xv;  {]kvXpX XkvXn-I-I-fn nc \na-b\w \S-n-bn-p-tm;  kvIqfp-I Xncn-p-ff IWv hy--am-p-tam; 

(kn)

Cs-n-  ncw \na-b\w \S-p--Xn\v \S-]Sn kzo-I-cn-p-tam?

5583

s{]m^-j-W tImgvkn\p ]Tn-p ]n-I-PmXn hnZ-ymn-Iġv em]vtSm-p-I 

{io. kn. Znhm-I-c

 (F)

 2012-13 A[-y-b\ hj-n s{]m^-j-W tImgvkp-Iġv ]Tn-p F{X ]n-I-PmXn        hnZ-ymn-IġmWv em]vtSm-p-I hnX-cWw sNbvX-Xv;

 (_n)

 F{X XpI-bmWv CXn-\mbn sNe-h-gn--sXv hni-Z-am-mtam?

5584

]n-I-Pm-Xn-bns hnZymn-Iġv kuP-\y-ambn sskn \Ip ]Xn 

{io. Fw. lwk

(F)

]n-I-PmXn hn`m-K-nse hnZymn-Iġv kuP-\y-ambn sskn \Ip ]Xn {]Imcw 20112012 F{X Ipn-Iġv sskn hnX-cWw sNbvXp; Pnm-Sn-m-\-n IWv \Iptam; 

(_n)

20122013 F{X t]v sskn \In; Pnm-Sn-m-\-n IWv e`y-am-ptam; AXn-\mbn F{X XpI sNe-h-gnp;

(kn)

20132014 A[y-b\ hj-n {]kvXpX ]Xn \S-m-m Dt-in-p-ptm; AXn-\mbn F{X XpI \on-h-n-pv;

(Un)

sskn Fv hnX-cWw sNp-hm Ignbpsav hy-am-p-tam; hni-Zmwiw \Imtam?

5585

]n-I-PmXn kv{XoIġv ]ip- hnX-cWw  

{io. hn. iin

(F)

Cu km A[n-Im-c-n h-Xn-\vtijw ]qUv ^n \npw ]n-I-PmXn kv{XoIġv ]ip-hns\ hnX-cWw sNbvXn-ptm;

(_n)

GsXmw Pn-I-fn F{X t]v CXns B\p-Iqeyw e`n-p-shv hy-am-mtam?

5586

ImktKmUv Pn-bnse ]n-I-PmXn tImf-\n-hmkn-Iġv _n.-]n.-F. ImUv 

{io. sI. Ipn-cm-a (Xr--cn-q)

 

ImktKmUv Pn-bn F{X ]n-I-PmXn tImf-\n-I Dspw CXn F{X IpSpw-_- Xma-kn-p-p-spw F{X t]v _n.-]n.-F. tdj ImUp-spw Adn-bm-tam; hy--am-p-tam; CXp-h-sc-bmbpw _n.-]n.-F. enn Ds-Sp-m F{X tImf-\n- hm-kn-I Dsv hy--am-mtam?

5587

Bn- \ntbm-PI a-e-n hnmhm-Sn-I \nn-p--Xn\v \S-]Sn

{io. _n. kX-y

(F)

Xncp-h-\--]pcw Pn-bn 2012 P\p-hcn apX \mfn-Xp-hsc F{X hnm hmSn-IġmWv hIpv \nm-Wm-\p-aXn \In-bn-p--sXpw Fhn-sS-sb-m-am-sWpw ]m-bv Xncnv hy--am-m-tam; 

(_n)

]n-I-PmXn hn`m-K-ns--hcpw ap ]ntm hn`m-K-ns--hcpw IqSp-X-embn A[n-h-kn-p Bn- \ntbm-P-I-a--e-n Fhn-sS-sb-m-amWv hnm hmSn-I \nn-p-hm ip]mi sNbvXn-p--sXpw \nm-Wm-\p-aXn \In-bn-p--sXpw ]m-bv Xncnv hy--am-mtam?

5588

]me-mSv Pn-bn NnInm [\-k-lmbw  

{io. hn. sNm-a-cm-

(F)

]me-mSv Pn-bn NnInm [\-k-lmbw A\p-h-Zn-p--Xn-\mbn ]n-I-PmXn ]ntm--ta hIpv 2013 F{X XpI-bmWv A\p-h-Zn-n-p-Xv;

(_n)

km-nI klmbw A\p-h-Zn At]--I-fn C\n F{X-sbw Xom-m-\pv; \ntbm-PI aew Xncn-p IWv e`y-am-ptam;

(kn)

[\-k-lmbw e`n-p--Xn-\p Ime-Xm-akw Hgn-hm-p-hm Fsmw \S-]-Sn-I-fmWv kzoI-cn-n-p-Xv?

5589

kzbw ]c-ym]vX ]n-I-PmXn {Kma- 

{io.hn.iin

(F)

kz-bw-]-c-ym]vX ]n-I-PmXn {Kma-ġmbn \on h XpI GsXmw ]m-b-p-I-fn Fsmw Bh-i-y-n-\mbn hn\n-tbm-Kn-p-shv hy--am-m-tam;

(_n)

CXn sNe-h-gn-m tijn-p {Kma- GsX-m-sapw Chn-S--fn ]Xn \S-m-m-\p _pn-ap-p-I Fs-m-sapw {Kma- Xncnv hy--am-ptam?

5590

]ntm hn`m-K-nse \nba _ncp-Z-[m-cn-Iġv [\-k-lmbw

 

{io. hn. ]n. kPo-{

 ,,   sF. kn. _me-Ir-jvW

 ,,   sI. apc-fo-[-c

 ,,   tPmk^v hmg-

(F)

]ntm hn`m-K-nse \nba _ncp-Z-[m-cn-Iġv  [\-k-lmbw \Ip--Xn\v ]Xn cq]o-I-cn-n-ptm ;  hni-Z-am-ptam ;

(_n)

]-Xn-bpsS Dt-iy-e--y- Fs-m-amWv ;  hni-Zmw-i- Fsmw ;

(kn)

Fsmw klm-b--fmWv {]kvXpX ]Xn hgn e`n-p-Xv ;  hniZam-ptam ;

(Un)

]Xn \S-n-n-\mbn Fsmw \S-]-Sn-I kzo-I-cn-n-pv ;  hni-Zmw-i- Fsmw ?

5591

]ntm--hn-`m-K -hn-I-k\ tIm-td-j \S-p ]-Xn-I 

{io. F. sI. _me

(F)

]ntm--hn-`m-K-hn-I-k\ tIm-td-j aptJ\ tI{ klm-b-tmsS \S-m-p ]-Xn-I GsXm-s-sbv hy--am-p-tam; Fv XpI-bpsS ]-Xn-bmWv \S-m-p--Xv;

(_n)

{]kvXpX ]Zv[Xn-I \S-m-p-Xv F-s\-sbv hni-Z-am-p-tam;

(kn)

{]kvXpX ]Xn {]Im-c-ap hm-bv]-I hy-n-Iġv t\cn-m-tWm, k--kw-L-S-I aptJ-\-bmtWm hnX-cWw sNp--Xv;

(Un)

2013 tabv 7 \v tIm-td-j Xncp-h-\--]p-cv PmXn kwL-S-\-I-fpsS tbmKw hnfn-n-cp-tm;

(C)

Fn\v thn-bm-bn-cpp tbmKw; tbmK-Xo-cp-am-\- Fsm-s-bm-bn-cp-p; tbmK-ns an\n-vkns ]Iv e`-y-am-ptam?

5592

]ntm hn`mK tIm-td-j aptJ\ \S-m-p hnhn[ ]-Xn-I

 

{io. hn. ]n. kPo-{

  ,,  sF. kn. _me-Ir-jvW

  ,,  F. ]n. A_vZp--pn

  ,,  kn tPmk^v 

(F)

]ntm hn`mK tIm-td-j KpW-t`m-m-ġmbn hnhn[ ]-Xn-Iġv cq]w \In-bn-ptm; hni-Z-am-ptam; 

(_n)

]-Xn-I-fpsS Dt-iy-e-y- Fs-m-amWv;

(kn)

{]kvXpX ]Xn-Iġmbn Cu km-cns Imev F{X tImSn cq] hmbv]-bmbn A\p-h-Zn-n-pv;  

(Un)

F{X KpW-t`m-m-ġmWv Cu hmbv]m kuIcyw e`y-am-Ip-Xv; hni-Zmw-i--sf-smw? 

5593

]ntm hn`mK hnI-k\ tIm-td-j-\n \npw hmbv]

{io. Fw. D

(F)

]ntm hn`mK hnI-k\ tIm-td-j-\n \npw KpW-t`m-m-ġv GsXmw Bh-i-y-ġmWv hmbv]-I A\p-h-Zn-p--Xv; hni-Zmwiw \Ip-tam;

(_n)

hmbv] \Ip--Xn-\p-ff am\-Z-WvU- Fs-m-am-Wv;

(kn)

hmbv]-bpsS ]cn[n F{X-bm-Wv; hni-Zmwiw \Ip-tam;

(Un)

hmbv] \Ip--Xn-\p-ff \S-]-Sn-{I-a-hpw Pma-y-h-y-h--bn Cfhp hcp-p Imcyhpw ]cn-K-W-\-bn-ep-tm;

(C)

Ds-n CXp kw_-nv IqSp-X hni-Zmwiw e`-y-am-ptam ?

5594

]ntm hn`mK tIm-td-j aptJ\ sXmgn-e-[n-jvTnX ]cn-io-e\ ]cn-]mSn

 

{io. sF. kn. _me-Ir-jvW

 ''   hn. ]n. kPo-{

 ''   Ah kmZv

 ''   jm^n ]d-n 

(F)

kzbw sXmgn kwcw-`-I-cmb KpW-t`m-m-ġmbn ]ntm hn`mK tIm-td-j aptJ\ sXmgn-e-[n-jvTnX ]cn-io-e\ ]cn-]m-Sn-I kwL-Sn-n-p-I-bp-m-tbm; hni-Z-am-p-tam;

(_n)

CXns Dt-i-y-e--y- Fs-m-am-Wv;

(kn)

GsXmw taJ-e-bn-emWv ]cn-io-e\ ]cn-]m-Sn-I kwL-Sn-n-n-p--Xv; hni-Z-am-p-tam;

 

(Un)

F{X KpW-t`m-m-ġv ]cn-io-e\ ]cn-]m-Sn-I-fn {]tbm-P\w e`n-n-p-v; hni-Z-am-p-tam?

5595

]cn-hnX ss{IkvXh hnI-k\ tIm-td-j\v A\p-h-Zn XpI

 

{ioaXn Paoem {]Imiw

{io. kn. sI. \mWp

 ''   amXyp n. tXmakv

 ''   tPmkv sX-bn 

(F)

tIcf kwm\ ]cn-hnX ss{IkvXh hnI-k\ tIm-td-j\v thn 20112012, 20122013 Fo km-nI hj--fn F{X XpI hoX-amWv _UvP-n hI-bn-cp-n-bn-cp-Xv;

 

(_n)

GsXms C\--fn-emWv {]kvXpX XpI hI-bn-cp-n-bn-p-Xv;

(kn)

Hmtcm C\-n\pw F{X XpI hoX-amWv hI-bn-cp-n-bn-p-Xv;

 

(Un)

{]kvXpX km-nI hj--fn Hmtcm C\-nepw sNe-h-gn XpI kw_-n hni-Zmw-i- hy-am-mtam?

5596

Sqdnkw taJ-e-bn \np hcp-am\w

{io. Fw. hn. t{ibmwkv Ipam

 ''   tdmjn AK-n

 ''   ]n. kn. tPmPv

tUm. F. Pb-cmPv

(F)

hnt\m-Z-k-mc taJ-e-bnse hcp-am-\-n ap hj-sf At]-nv F{X-tmfw h-\hv hn-pv; hni-Zmwiw \Iptam;

 

(_n)

Sqdnkw taJ-e-bn IqSp-X \nt]w \S-p--Xn\v ]Xn-bptm; hni-Zmw-i- \Iptam;

(kn)

hnt\m-Z-k-mc km[y-X-I-sfbpw A\p-_ hnh-c--sfbpw Ipdnv ]T\w \S-m\pw km[y-X-I Is-n-bm ]-Xn-I Bhn-jvI-cn-m\pw Fp kwhn-[m-\-amWv \ne-hn-ep-Xv; hni-Zmw-i- \Iptam?

5597

tIcfw kin Sqdn-p-I-fpsS Fw

 

 {ioaXn sI. Fkv. keoJ

(F)

2011 Fnb  hntZi Sqdn-p-I-fp-sSbpw B`-y-c Sqdn-p-I-fp-sSbpw Fw F{X hoX-am-bn-cp-p;  hy--am-p-tam;

(_n)

2012 B`-y-c Sqdn-p-I-fn \npw hcp-am-\-ambn F{X XpI e`n-p;  hy--am-p-tam;

(kn)

2012- G--hpw IqSp-X hntZi Sqdn-p-I kin Sqdnv tI{w GXm-Wv;

(Un)

bqtdm-]-y cmP-y--fnse km-nI {]Xn-kn tIc-f-ns Sqdnkw cwKs _m[n--Xmbn hne-bn-cp-n-bn-p-tm;  hni-Z-am-p-tam;

(C)

C-y-bn 2012- Fnb samw Sqdn-p-I-fn  F{X iX-am\w t] tIcfw kin-p-shv Adn-bm-tam;

 

(F-^v)

2013 P\p-hcn apX Pq 30 hsc kwm\w kin hntZ-i--B-`-y-c Sqdn-p-I F{X t]scpw Bb-Xp-hgn e`n hcp-am\w F{X-sbpw hy--am-p-tam;

(Pn)

B`-y-c Sqdn-p-I-fpsS hchv Ctm KW-y-ambn Ipd-bp--Xmbn hne-bn-cp-n-bn-p-tm?

5598

Sqdn-p-I-fpsS h\ 

{io. ]n.-F.-am-[-h

  ,,  Ah kmZv

  ,,  kn tPmk^v

  ,,  F.-n.-tPmPv 

(F)

Cu km-cns Imev Sqdn-p-I-fpsS hchv hn-n-p-tm; hni-Z-am-ptam;

(_n)

CXv kw_-n hni-Zmw-i- Fs-m-am-Wv; hnh-cn-p-tam;

(kn)

CXp aqew kwm-\-n\v F{X tImSn cq]-bpsS A[nI hcp-am\w e`n-n-p-v;

(Un)

Cu eyw km[n-p--Xn\v Fsmw \S-]-Sn-I-fmWv km kzo-I-cn--Xv; hni-Zmw-i- Fsmw?

5599

Sqdnkw {]tam-j t_mUv

 

{io. _m_p Fw. ]men-tcn

 ,, Fw. N{

 ,, ]n. {iocm-a-Ir-jvW

 ,, F. {]Zo-]vIp-am

(F)

201213 km-nI hjs _P-n kzImcy ]m-fn--tmsS Sqdnkw {]tam-j t_mUv cq]o-I-cn-p--Xn\v \on-sh XpI F{X-bm-bn-cpp;

(_n)

{]kvXpX XpI sNe-h-gn-p-I-bp-mtbm; Fn Fsmw Imcy-ġmbn Fp XpI hoXw sNe-h-gnp;

(kn)

]Xn XpI sNe-hm-n-b, kzIm-cy-]-m-fn ]Xn Fm-bn-cpp;

(Un)

Sqdnkw {]tam-j t_mUv \ne-hn hXv Ftm-gm-bn-cpp; t_mUns LS-\bpw {]h-\hpw hni-Z-am-mtam;

(C)

201213se Sqdnkw am-nw-Kn\v Fp XpI GsXmw GPkn-I hgn sNe-h-gn-p-I-bp-mbn?

5600

Sqdnkw am-nwKv

{io.tXmakv Nmn

(F)

2012-13 km-nI hj-n Sqdnkw am-nw-Kn\v A\p-h-Zn-n-cp 40 tImSn cq] GsXmw {]h-\-ġv sNe-h-gn-p-shv hni-Z-am-p dntmv e`y-am-ptam;

 

(_n)

2013-2014 km-nI hjw Sqdnkw am-nw-Kn\v Fsmw \S-]-Sn-I kzoI-cn-n-p-sv hy-am-ptam?

 

5601

Ctm-Sq-dnkw ]-Xn-I

 {io. sI. hn. hnP-b-Zmkv

(F)

Ctm Sqdnkw ]Zv[Xn-I F{X-sb--amWv \ne-hn-ep-f-f-sX-p-ff hnhcw \Ip-tam;  ]-Xn-I-fpsS hni-Z-hn-hcw e`-y-am-p-tam;

(_n)

Cu km A[n-Im-c-ta--tijw GsX-n-epw Ctm Sqdnkw ]-Xnbvv A\p-aXn \In-bn-p-tm;  hni-Zmwiw e`-y-am-p-tam;  Cs-n ImcWw hni-Z-am-p-tam;

 

(kn)

Cm-c-y-n h\w hIp-ns F. H. kn. `c-Wm-\p-a-Xnbvv XS--am-Im-dp-tm;  Ds-n hni-Zmwiw \Ip-tam;

 

(Un)

Cm-cyw eLq-I-cn-bvp-hm \S-]Sn kzo-I-cn-n-p-tm;  Ds-n hni-Zmwiw \Ip-tam;  Cs-n BbXv ]cn-l-cn-p--Xn\v \S-]-Sn kzoI-cn-p-tam?

5602

]c-k-y-ġmbn sNe-h-gn XpI  

{io. hn. inhIpn

(F)

hnt\m-Z-k-mc hIpv GsXms ]c-ky GPkn-I hgn-bmWv ]c-k-y- \Ip--Xv;

(_n)

CXn-\mbn hnt\mZkmc hIpv F{X XpI sNe-h-gn-n-p-sv C\w Xncnv hni-Z-am-p-tam;

(kn)

CXn-\mbn Hmtcm ]c-ky I-\npw sImSp XpI F{X-sbp hni-Z-am-p-tam;

(Un)

{]kvXpX ]c-k-y-I--\n-Isf sXc-s-Sp-p am\-Z--sa-mWv?

5603

Hmko-k Iym--bn

{io. tXd-n cma-Ir-jvW

 ,,   ]mtemSv chn

 ,,   kn. ]n. apl-Zv

 ,,   hn. ]n. kPo-{

 

(F)

hnt\m-Z-k-mc hnI-k-\-n\v Hmko-k Iym--bn ]cn-]m-Snv cq]w \In-bn-p-tm; hni-Z-am-p-tam;

 

(_n)

 CXns Dt-i-y-e--y-fpw {]h-\-co-Xnbpw Fs-m-am-Wv; hni-Zmw-i- Fs-mw;

 (kn)

 Cu ]cn-]mSn hnP-b-I-c-am-sWv Is-n-bn-p-tm; hni-Z-am-p-tam;

 

(Un)

 

{]kvXpX ]cn-]m-Sn-bpsS hnP-b-n\v Bsc-sbm-s-bmWv kl-I-cn-n--Xv; hni-Zmw-i- Fsmw?

5604

hnt\m-Z-k-mc hnI-k\ {]h-\-ġv ]pc-kvIm-c-

 

{io. n. F. {]Xm-]

,,    ssl_n CuU

,,    jm^n ]d-n

,,    he Ilm

 

(F)

Cu km A[n-Im-c-ta--tijw hnt\m-Z-k-mc hnI-k\ {]h---\-ġv kwm-\-n\v ]pc-kvIm-c- e`n-n-pt-m-sbv hni-Z-am-p-tam;

 

(_n)

{]kvXpX ]pc-kvIm-c- kw_-n hni-Zmw-i-    hnh-cn-m-tam;

(kn)

]pc-kvIm-c- e`n-p--Xn\v hnt\m-Z-k-mc taJ-e-bn Fsmw \S-]-Sn-I-fmWv ssIsIm--Xv; hni-Zmw-i- Fsmw ?

5605

Sqdnkvv tI{--fn imkv{Xnb amen\y kwkvI-cW kwhn[m\w

{io.]mtemSv chn

 "" F.]n.A_vZp--pn

 ""he Ilm

 "" kn tPmk^v

(F)

{]apJ Sqdnv tI{--fn imkv{Xob amen\y kwkvI-cW kwhn[m-\-n\v cq]w \In-bn-ptm; hni-Z-am-ptam;

(_n)

{]kvXpX kwhn-[m\w hgn Fsmw ey--fmWv ssIh-cn-m-\p-t-in-p-Xv; hni-Zmw-i-

Fsmw;

(kn)

CXns \S-n-n Bsc-m-amWv kl-I-cn-p-Xv; hni-Z-am-ptam?

 

5606

ssPh -ssh-hn-[y ]mp-I

 

{ioaXn  sI. F kv. keoJ

(F)

ssPh sshhn-[y ]mp-I Fhn-sSmw m]n-m-\mWv \S-]-Sn-I kzo-I-cn-p-Xv Fp hy--am-p-tam;

(_n)

CXn-\mbn Pnm Sqdnkw s{]mtam-j Iukn-epw, tIcf ssPh sshhn-[y t_mUpw Fv \S-]-Sn-I Hmtcm Pn-I-fnepw kzo-I-cn-p;  Pn Xncnv hni-Zmwiw e`-y-am-p-tam;

(kn)

CXn-\mbn Fv XpI hI-bn-cp-n-bn-p-v;  F{X XpI A\p-h-Znp \evIn;  GXp e-n-\m-bmWv A\p-h-Zn--Xv;  hni-Zmwiw e`-y-am-p-tam;

(Un)

ssPh sshhn-[y ]mn-\mbn hf-f--S-hn k-m F{X ew Gs-Sp-p, Fs-mw {]hr-n-I-fmWv AhnsS \S-p-hm-\p-t-in-p-Xv; CXn\v t\Xr-Xzw \Ip-Xv Bsc-mw; Fv XpI A\p-h-Zn-p; CXns Hm^okv {]h-\- B-cmWv \n-ln-p--Xv; hni-Zmwiw e`-y-am-p-tam?

T5607

kos-bn ]Xn 

{io. C. sI. hnP-b

(F)

kos-bn ]Xn Bcw-`n-p-tm a-y-sXm-gn-em-fn-I-fpsS Bi AI-m Fsms \S-]-Sn-I-fmWv ssIsm-n-p--Xv;

(_n)

{]kvXpX ]Xn {]Imcw a-y-sXm-gn \jvSs-Sp-Xv XS-bp--Xn\v Fsms \S-]-Sn-I-fmWv ssIsm-n-p--Xv;

(kn)

{]kvXpX ]-Xn-bn \npw F{X-tImSn cq]-bmWv em`w {]Xo-n-p-Xv?

5608

ko sbn ]Xn

 

{io. ]n. sI. Kpcp-Zm-k

(F)

ko sbn ]-Xnv thn tIcf Khsav ssIcfn Ghn-tb-j I-\n-bp-ambn Dm-nb Icm-dns hni-Zmw-i- e`y-am-ptam;

(_n)

{]kvXpX ]-Xn-sImv e`n-p km-nI em`-s-p-dnv a\-n-em-n-bn-ptm; Ds-n hni-Z-am-ptam?

5609

Cut̬ tImdn-tUm Sqdnkw ]Xn

 

{io.tXd-n cma-Ir-jvW

 "" eqUn eqbnkv

 "" n.-F.{]Xm-]

 "" ssl_n CuU

(F)

kwm-\v Cut̬ tImdn-tUm Sqdnkw ]-Xnv cq]w \In-bnptm; hni-Z-am-mtam;

(_n)

]-Xn-bpsS Dt-iy-e-y- Fs-mamWv; hni-Zmw-i- Fsmw;

(kn)

]-Xn-bpsS {]mcw` {]h-\-ġv XpSw Ipdn-n-ptm; hni-Z-am-ptam;

(Un)

]Xn {]h-\-n\v Bsc-sbm-s-bmWv kl-I-cn-n-m-\p-t-in-p-Xv; hni-Zmw-i- Fsmw?

 

5610

Cut̬ tImdn-tUm  hS- tIcf Sqdnkw kI-yqv ]-Xn-I

{io. sI. Zmk

(F)

Cut̬ tImdn-tUm- ]-Xn, hS- tIcf Sqdnkw kI-yqv Fn-h-bneqsS Fsmw ]-Xn-I-fmWv Bhn-jvI-cn-m Dt-in-p--sX-v hni-Z-am-m-tam;

 

(_n)

{]kvXpX ]-Xn-I \S-n-em-p--Xn-\mbn 2013-14 hjs _UvP-n Fv XpI A\p-h-Zn-n-p-sv hni-Z-am-m-tam?

5611

hS- tIcfm Sqdnkw kI-yqv ]Xn

 

{io. Fw. hn. t{ibmwkv Ipam

(F)

hS- tIcfm Sqdnkw kI-yqv {]J-ym-]n-n-p-tm;

(_n)

GsXmw Pn-Isf Ds-Sp-n-bmWv {]kvXpX Sqdnkw kI-yqv {]J-ym-]n-n-cn-p--sXv hy--am-p-tam;

(kn)

CXn-\m-bp t{]mPIvSv dntmv Xm-dm-n-bn-p-tm; hni-Z-am-p-tam;

(Un)

GXv GPkn-bvmWv dntmv Xm-dm-p--Xn-\mbn Npa-X-e- \In-bn-cn-p--sXv hy--am-ptam?

5612

Xriq Pn-bn Sqdnkw hnI-k\ {]h-\-

 

{ioaXn KoXm tKm]n

(F)

2012-13 km-nI hj-n Xrq Pn-bnse Sqdnkw hnI-k-\-n-\mbn F{X cq] \on shn-cpp; F{X cq] sNe-h-gnp; Akwn aew Xncnv hnh-c- \Imtam;

(_n)

Cu Ime-b-f-hn \S-nb {][m\ Sqdnkw hnI-k\ {]h-\- GsXm-s-bmWv; hni-Z-am-mtam;

(kn)

\mnI a-e-n am{Xambn \S-nb Sqdnkw {]h-\- GsXm-s-bm-sWpw G{X cq] sNe-h-gn-p-shpw Adn-bn-mtam;

(Un)

\mnI a-e-n XpSv GsX-nepw Sqdnkw hnI-k\ {]h-\- Bkq-{XWw sNbvXn-ptm; hni-Zmwiw e`y-am-ptam?

5613

lukv t_mp-I {]hn-n-p--Xn-\p am\-Z--

 

{ioaXn ]n. Abnjm t]mn

(F)

Sqdnkw taJ-e-I-fn F{X lukv t_mp-I {]hn-pp Fv shfn-s-Sp-ptam;

(_n)

lukv t_mpI {]hn-n-p--Xn-\p A\p-a-Xn-mbn Sqdnkw hIpv ]pd-s-Sp-hn-n-p am\-Z-- hni-Z-am-ptam;

(kn)

lukv t_mp-I-fnse kpc-m-{I-ao-I-c-W--fpsS ]cn-tim-[-\, aen-\o-I-cW \nb-{W kwhn-[m-\- Fnh ]cn-tim-[n-p--Xn\v Sqdnkw hIpv Gs-Sp-n-bn-p {Iao-I-c-W- hni-Z-am-ptam?

5614

t_m-]-I-S aqew Sqdnkw taJ-e-bnse {]Xn-kn

{io. B. cmtPjv

{ioaXn ]n. Abnjm t]mn

{io. Fw. N{

  ,,  _n.-Un. tZhn

(F)

Sqdnv t_mp-I-fpsS kpc Dd-m--W-sav ssltm-SXn \nt-in-m-\n-S-bmb ]m-ew km ]cn-t-im-[n-tm;

 

(_n)

ASn--Sn-bp-m-Ip t_m-]-I-S- hnt\m-Z-k-mc taJ-ebvv Xncn--Sn-bm-Ip-sav Icp-Xp-ptm ?

5615

Be-pg Imb-temc Sqdnkw hnI-k\ ]Xn 

{io. tXmakv Nmn

(F)

2012-2013 tI{ km XpI A\p-h-Zn Be-pg Imb-temc Sqdnkw hnI-k\ ]Zv[Xn \S-n-em-p--Xn\v kzo-I-cn \S-]-Sn-I hni-Z-am-p-tam;

(_n)

Fsmw {]h-\--fmWv {]kvXpX ]-Xn-bn-eq-sS \S-n hcp-p---sXv hni-Z-am-ptam?

5616

Imcm-pg Sqdnkw ]Xn

 

{io. Fw. hn. t{ibmwkv Ipam

(F)

I¸ \ntbm-PI a-e-nse Imcmpg Sqdnkw ]-Xn-bpsS {]h\ ]ptcm-KXn hni-Z-am-p-tam;

(_n)

{]kvXpX {]h-\-ġmbn \Sp km-nI hjw F{X XpI-bmWv _UvP-n hI-bn-cp-n-bn-cn-p--sXv hy--am-p-tam;

(kn)

\Sp km-nI hjw {]kvXpX ]-Xn-bpsS `uXnI eyw Fs-m-sav hy--am-ptam?

5617

dmWn-]pcw hnt\m-Z -k-mc tI{w

 

{io. C. N{-ti-J-c

(F)

Im-mSv aWvU-e-nse dmWn-]pcw hnt\mZ kmc tI{w \n-mW {]h-\- FmWv ]qn-bm-b-Xv;

(_n)

{]kvXpX tI{-n-s DZvLm-S\w \S-Xv Fm-Wv;

(kn)

hnt\m-Z-k-mc tI{-ns Ctm-gs {]h\w hniZ-am-m-tam?

5618

ae-pdw Pn-bn "imn-Xocw dnhsskUv hmvsh' ]Xn

 

{io. ]n. Dss_-Zp

(F)

Sqdnkw hIp-n\p Iogn ae-pdw Pn-bn \S-m-p "imn-Xocw dnhsskUv hmvsh' Ctm GXp L-n-emWv;

(_n)

CXn-\mbn \mfn-Xp-hsc Fp XpI sNe-h-gnp;

(kn)

{]kvXpX ]-Xn-bpsS ]qo-I-c-W-n\v kXzc \S-]-Sn-I kzoI-cn-ptam?

5619

]me-mSv Un.-n.-]n.-kn. FIvkn-I-yq-ohv In ]p\:-kw-L-S\ 

{io. Fw. N{

(F)

Cu km A[n-Imcta -tijw ]me-mSv Pnm Sqdnkw {]tam-j Iukn (Un.-n.-]n.-kn.) ]p\:-kw-L-Sn-n-n-p-tm;

(_n)

Fn CXns FIvkn-I-yq-ohv I-n-bn Bsc-sb-m-amWv Ds-Sp-n-bn-p--sXp hy--am-p-tam;

(kn)

Pn-bnse {][m\ Sqdnkw sUn-t\-j Dsm-p a-e--fnse Fw.-F.-F.-amsc FIvkn-I-yq-ohv I-n-bn Ds-Sp-m-Xn-cp-Xv Fp-sIm-mWv Fv hy--am-m-tam;

(Un)

Ccw hnth-N\w Ah-km-\n-n-m Un.-n.-]n.-kn. FIvkn-I-yq-ohv In ]p\:-kw-L-Sn-n-p Imcyw ]cn-K-Wn-ptam?

5620

Un.-Sn.-]n.-kn. Poh-\-m-cpsS if h\ 

{io. hn. inhIpn

 

kwm-\s Un.-Sn.-]n.-kn. Poh-\-m-cpsS ifw hn-n-p-hm\pw i-f-kvsI-bn A\p-h-Zn-p-hm\pw tPmenncX \Ip-hm\pw Cu km A[n-Im-c-ta- tijw ssIsm \S-]-Sn-I Fsm-s-bm-sWv hni-Z-am-ptam?

<<back

  next page>>

                                                                                                                     

 

Website maintained by Information System Section, Kerala Legislative Assembly, Thiruvananthapuram.