UNSTARRED
 

QUESTIONS

  AND
  ANSWERS
   
   
   
   

 

 

  You are here: Business >13th KLA >9th Session>Unstarred Q & A
  Answer  Provided    Answer  Not Yet Provided
 

THIRTEENTH   KLA - 9th SESSION 
 UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS 
(To read Questions  please enable  Unicode-Malayalam in your system)
(To read answers Please CLICK on the Title of the Questions)

Q. No

                                                                          Questions

913

]n-I-Pm-Xn ta {]h-\-ġmbn A\p-h-Zn/sNe-h-gn XpI

 

 

{io. sI. cm[m-Ir-jvW

(F)

Ign km-nI hjw {XnXe ]m-b-p-I , \K-c-k-`-I Fnh hgn ]n-I-PmXn hn`m-K-ns hnhn[ ta {]h-\-ġmbn tI{ km-cn \npw e`n XpI F{X-bm-sWv ]d-bm-tam;

 

(_n)

A\p-h-Zn--s XpI-bn Xti kz-bw-`-cW m]-\- hgnbpw hIpv t\cnpw sNe-h-gn XpI-bpsS hni-Zmw-i- e`-y-am-m-tam?

 

914

]nI PmXn -t-a-n-\mbn \bw

 

{io. hn.-]n. kPo-{

,, sF. kn. _meIr-jvW

,, s_n s_l-\m

,, tPmk^v hmg-

(F)

]n-I PmXn ta-n-\m-bn- \bw {]J-ym-]n-m-\p-t-in-p-p-tm; hni-Z-am-p-tam;

(_n)

{]kvXpX hn`m-Kns ta-n-\mbn Fsmw Imc-y--fmWv \b-n D-s-Sp-n-bn-cn-p-Xv; hni-Zmw-i- Fs-mw;

(kn)

{]kvXpX \b-ns IcSv Xm-dm-n-bn-p-tm; hni-Z-am-p-tam;

(Un)

\b-cq-]o-I-cW-n-\mbn kzo-I-cn \S-]-Sn-I hni-Z-am-p-tam?

 

915

]n-I-PmXn ta-h-Ipv aptJ\ Bhn-jv-cn ]-Xn-I

 

{io. F. sI. _me

(F)

Cu km A[n-Im-c-ta--tijw ]n-I-PmXn ta-h-Ipp aptJ\ \S-m-m Bhn-jvI-cn ]-Xn-I Fs-m-amWv ; 

(_n)

Hmtcm ]-Xnpw A\p-h-Zn XpIbpw ]-Xn-I-fpsS \ne-hnse Ah-bpw hni-Z-am-p-tam;

(kn)

{]J-ym-]n-s-nepw Bcw-`n-m ]-Xn-I-fpsS hni-Zmw-i-fpw e`-y-am-ptam ?

 
916

]n-I-PmXn hn`m-K--fpsS D-a-\-n-\mbn
hI-bn-cp-nb-Xn sNe-h-gn-m XpI
 

 

{io. Ff-acw Icow

 

2011-12, 2012-13 km-n-I-hjw ]n-I-PmXn hn`m-K-ns D-a-\-n-\m-bn, hIp-p-hgn t\cn-pw Xt-i-kzbw-`-c-W -m-]-\- hgnbpw sNe-h-gn-m _UvP-n hIbn-cp-nb XpI-I-fn sNe-h-gn-m Ign-bmsX em]vkmbntmb XpI F{X hoX-am-bn-cpp?

 
917

]n-I-PmXn ta-n-\mbn A\p-h-Zn XpI CS-\n-e-m Xn-sb-Sp-pp F {]kvXm-h\ kw_-\v[nv

 

{io.Fw.-N-{

'' sI.-cm-[m-Ir-jvW

{ioaXn sI.-F-kv.-k-eoJ

{io.sI.-hn.-hn-P-b-Zmkv

(F)

]n-I-PmXn hn`m-K--fpsS ta-n-\mbn A\p-h-Zn XpI CS-\n-e-m Xn-sb-Sp-p-p-sh sI.]n.kn.kn.-{]knUns {]kvXm-h\ {i-bns-n-ptm;

 

(_n)

{]kvXpX hnj-b-n Fs-nepw At\z-Ww \S-p-Itbm \S-]Sn kzoI-cn-p-Itbm sNbvXn-ptm; Cs-n Fp-sIm-m-sWv Adn-bn-mtam;

 

(kn)

{]kv-Xm-h-\-bpsS ]m--e-n At\z-jWw \S-m Xm-dm-Iptam?

 
918

Fw.-F ew hoSp-I-fpsS timNym-h ]cn-l-cn-p--Xn\v [\-k-lmbw

{io.tamkv tPmk^v

(F)

2009-2010 km-nI hj-n C.-Fw.Fkv `h\ ]-Xn-bn Ds-Spn Fw.-F ew hoSp-I H hoSmbn ]Wn-bp--Xn\v XpI A\p-h-Zn--Xn C\n-bpw ]qn-bm-Im hoSp-Iġv ]nI PmXn hnI-k\ hIp-n \npw [\-k-lmbw e`y-amn hoSv \ho-I-cn-m Dt-in-p-ptm;

 

(_n)

Fw.-F ew hoSp-IfpsS timNym-h ]cn-l-cn-p--Xn\v ]nI PmXn hnI-k\ hIpv [\-k-lmbw e`y-am-ptam;

 

(kn)

Fw.-F ew hoSp-Iġv sshZypXn IW- e`y-am-p-Xn\v ]nI PmXn hnI-k\ hIpv Fs-nepw \S-]Sn kzoI-cn-n-ptm; Ds-n BbXv hni-Z-am-mtam;

 

(Un)

Fkv.kn/Fkv.Sn LSI ]Xn A\p-k-cnv Fw.-F ew hoSp-tImf-\n-Ifn-tev IpSn sh-sa-n-m ]Xn Fs-n-ep-aptm Fv hy-am-mtam?

 
919

]n-I-PmXn hn`m-K-ns--hv `qan e`-y-am-m-\p \S-]Sn

 

{io. tImSn-tbcn _me-Ir-jvW

 

(F)

 

]n-I-PmXn hn`m-K-ns--hv `qan e`-y-am-m-\p F{X At]--I \ne-hn-ep-sv hy--am-p-tam;

 

 

(_n)

 

Cu km A[n-Im-c-n hv \mfn-Xp-hsc ]n-I-PmXn hn`m-K-ns F{X t]v F{X skv `qan hoXw Fhn-sS-sbms Bsms \In FXv kw_-n Pn Xncnp IWv e`y-am-mtam?

 
920

]n-I-PmXn kt-X-sf kz-bw-]-c-ym-]vX-am-p ]Xn 

{io. cmPp F{_lmw

(F)

]n-I-PmXn kt-X-sf kz-bw-]-c-ym-]vX-am-p ]Xn Bcw-`n-n-p-tm; ]-Xn-bpsS Dt-i-e--y- Fs-m-am-Wv; hni-Zmw-i- e`-y-am-m-tam;

 

(_n)

tIc-f-nse apgp-h ]n-I-PmXn tImf-\n-I-fnepw {]kvXpX ]Xn \S-n-em-m ^-\p-h-Zn-n-p-tm; \ne-hn Cu ]Xn \S-n-em-p tImf-\n-I GsXms Fv \nb-a-k`m a-e--fpsS ASn-m-\-n hy--am-m-tam;

 

(kn)

sXc-s-Sp--s Hmtcm tImf-\n-I-fnepw GsXms GPkn-I-fmWv hnI-k\ {]h-\- \S-p--Xv; Chsc sXc-s-Sp--Xns am\-Zw hni-Zo-I-cn-m-tam;

 

(Un)

dmn \ntbm-P-I-a--e-n sXc-s-Sp--s tImf-\n-bn hnI-k\ {]h-\-ġpff Fn-tav Xm-dm-n-bn-p-tm; Fsms {]hr-n-I-fmWv CXn Ds-Sp-n-bn-p-f-f-Xv; CXn\v `c-Wm-\p-aXn e`-y-am-n-bn-p-tm; [mc-Wm-]{Xw Hn-tm; hnI-k\ {]h-\- Bcw-`n-m Ign-n-ptm?

 
921

kz-bw-]-c-ym]vX ]n-I-PmXn kt-X-

 

{io. F. {]Zo-]vIp-am

 

 

kz-bw-]-c-ym]vX ]n-I-PmXn kt-X- ]Xn {]Imcw tImgn-tmSv Imp-h-b tImf-\n-bn ]Xn \S-n-em-p--Xn-\m-h-i-y-amb Fsmw \S-]-Sn-I-fmWv kzo-I-cn--sXv hni-Z-am-ptam?

 
922

'kzbw ]cym]vX {Kma-' ]Xn

{io.ap-c cXv\m-I-c

(F)

kwm\ km Bhn-jv-cn 'kzbw ]cym]vX {Kma-' ]Xn {]Imcw F{X ]n-I-PmXn tImf-\n-I-fmWv Gs-Spv `c-Wm-\p-aXn \In-bn-p-Xv Fv hy-am-mtam;

 

(_n)

{]kvXpX ]Xn {]Imcw CXn-\Iw F{X XpI sNe-h-gn-m Ign-n-pv Fv hy-am-mtam?

 
923

kzbw ]c-ym]vX {Kma-

{io. sUman-\nIv {]k-t-j

,, he Ilm

,, tPmk^v hmg-

,, hn.-Un. kXo-i

 

(F)

]n-I-PmXn hnI-k\ hIpv Bhn--jv-cnv \S-m-p-. kzbw ]c-ym-]vXX {Kma- ]Xn Bcw-`n-n-p-tm; hni-Z-am-p-tam;

 

(_n)

{]kvXpX ]-Xn-bpsS Dt-i--e--y- hni-Z-am-p-tam; 

(kn)

]n-I-PmXn {Kma--fn Fsmw ASn-m-\-ku-I-c-y- Gs-Sp-m-\mWv ]-Xn-bn hn`m-h\w sNbvXn-cn-p--Xv; hni-Z-am-p-tam;

 

(Un)

GsXmw GPkn-I-fmWv CXn-\mbn kl-I-cn-p--Xv; hni-Zmw-i- Fsmw?

 
924

C{Kmvkv kwhn[m\w

{io. F. sI. _me

(F)

]nIPmXn hnZymnIġv C{Kmvkv kwhn[m\w aptJ\ e`nt kmnI B\pIqey bYmkabw e`npnsö ]cmXn {ibnsnptm; 

(_n)

C{Kmvkv kwhn[m\w ^e{]Zambn {]hnpptm; Dsn GXv amkw hscbp kmnI B\pIqeyfmWv C{Kmvkv hgn hnXcWw sNbvXnpsXv hyamptam;

 

(kn)

kIemimeIfn sP.B.F^v., Fkv,B.F^v DssS hnhn[ KthjW {]h\ \Snsmncnp F{X hnZymnIġmWv {]kvXpX kwhn[m\w hgn {Kmn\v AlXbpXv; Chcn F{X t]cpsS Fphscbp B\pIqey hnXcWw sNbvXnpv; 

(Un)

s{]m^jW Un{Kn/Un]vtfmam tImgvkpI ]TnpsImncnp F{X hnZymnIġmWv {]kvXpX kwhn[m\w hgn {Kmn\v AlXbpXv; CXn F{X t]v Fphscbp B\pIqey hnXcWw sNbvXnpv; 

(C)

BSvkv & kbkv Un{Kn tImgvkpI ]TnpsImncnp F{X hnZymnIġmWv {]kvXpX kwhn-[m\w hgn {Kmn\v AlXbpXv; CXn F{X t]v Fp hscbp B\pIqey hnXcWw sNbvXnpv?

 
925

]n. ]n. tKm]n Ioj

{io. tImSntbcn _meIrjvW

(F)

]n. ]n. tKm]n sNbam Io FmWv co]oIcnXv; 

(_n)

GsXms kapZmbsfpdnmWv {]kvXpX Ioj ]T\w \SnbXv;

(kn)

{]kvXpX hnjbnt dntmv kannptm; FmWv kanXv;

(Un)

{]kvXpX dntmn Fsms ip]miI Dsmncppshv hyammtam;

(C)

CXn \Snemm Dtinph GsXmsav shfnsSpmtam;

(F^v)

{]kvXpX dntmns ]Iv e`yammtam?

 
926

]n-I-Pm-Xn-mv NnInkm [\-k-lmbw

{io.hn.-iin

(F)

amc-I-tcm-K- _m[n ]n-I-Pm-Xn-mv Hcp ew cq]m hsc NnInkm-[-\-k-lmbw \Ip-sa {]Jym-]-\-ns ASn-m-\-n Ign km-nI hjw F{X t]v [\-k-lmbw \In-sbv hy-am-ptam;

 

(_n)

GsXmw tcmK-ġmWv Hcp ew cq] hsc NnInkm [\-k-lmbw e`n-p--sXv hy-am-mtam; {]kvXpX [\-k-lmbw e`n-m At]- FhnsS \I-W-sapw At]--bn Fsmw tcJ-I Ds-Sp--W-sapw hni-Z-am-mtam?

 
927

]nIPmXn hn`mKġp NnInm [\klmbw

{io. tImSntbcn _meIrjvW

(F)

]nIPmXn hn`mKġp NnInXvkm [\klmbw Hcp ew cq]bmn hnnnptm;

(_n)

Dsn Hcp ew cq] {]Imcw klmb[\w A\phZn tcmKnIfpsS hniZ hnhcw Pn Xncnv hyamptam?

 
928

]ntm hnI-k\ tIm-td-j aptJ\ \S-m-p ]-Xn-I

{io. sPbnwkv amXyp

(F)

]ntm hnI-k\ tIm-td-j\pw aptm hnI-k\ tIm-td-j\pw cq]o-I-cn--Xn\v tijw Hmtcm tIm-td-j\pw \mfn-Xp-hsc km \evInb XpI F{X-bm-sWpw GsXmw ]-Xn-I tIm-td-j-\p-I hgn \S-n-em-n-bn-p-spw shfn-s-Sp-m-tam; 

(_n)

{]kvXpX m]-\--fpsS s]bvU]v jb Iym-]n- F{X-bm-Wv;

(kn)

{]kvXpX m]-\-ġv F{X t_mUv AwK- Dspw sNbams ]Z-hnbpw B\p-Iq-e-y-fpw Fsm-s-bm-sWpw hni-Z-am-m-tam; 

(Un)

{]kvXpX hnjbw kw_-nv ]pd-s-Sp-hn D-c-hp-I-fpsS ]Ip-I e`-y-am-ptam?

 
929

]n-I-Pm-Xn--]-n-I-h tIm-td-j\n hmbv]m IpSn-n-I-bnfhv \Ip-Xp kw_-nv 

 

{io. sI. cm[m-Ir-jvW

 

(F)

 

kwm\ ]n-I-Pm-Xn--]-n-I-h tIm-td-j-\n Fgp-Xn--p-hmt\m Cf-hp-I A\p-h-Zn-mt\m H--hW Xom- ]Xn {]Imcw IpSn-n-I-b-S-p-hmt\m Xocp-am-\n hmbv]-I-fpsS hni-Z-hn-hcw \Ip-tam; 

 

(_n)

 

21 hjw hsc Xncn--Shv Imem-h-[n-bp-s Imc-W-m hmbv]m IpSn-nI Xncn--S-hn Cfhv A\p-h-Zn-m kml-N-cyw {i-bns-n-p-tm; 

 

(kn)

 

Fn Acw hmbv]-I-sf-p-dnv hni-Z-ambn ]cn-tim-[n-p-hm\pw ta hnh-cn Cfhv \Ip-hm\pw \S-]-Sn kzo-I-cn-ptam?

 
930

]n-I-PmXn hn`m-K- kl-I-cW m]-\--fn \npw
FSp-n-p-ff hmbv]-I

{io. F. sI. _me

(F)

]n-I-PmXn hn`m-K- hnhn[ kl-I-cW m]-\--fn \npw FSp-n-p-ff hmbv]-I FgpXn Xf-fp--Xn\v Ctm-gs km A\p-h-Zn-Xpw sNe-h-gn--Xp-amb XpI F{X-sbpw F{X-t]v CXns B\p-Iq-eyw e`n-p-shpw hy--am-ptam ; 

(_n)

CXn-\mbn Ign km A\p-h-Zn-Xpw sNe-h-gn--Xp-amb XpI F{X-sbpw F{X t]v CXn-s B\p-Iq-eyw e`n-p-shpw hy--am-p-tam; 

(kn)

\ne-hn-ep-ff B\p-Iq-eyw hn-n--W-sa Bh-iyw ]cn-K-Wn-m Xm-dm-hp-tam; 

(Un)

P]vXn `ojWn t\cn-Sp--hsc klm-bn-m ASn-b-nc \S-]Sn kzo-I-cn-ptam ?

 
931

]n-I-Pm-Xn hnZ-ym--n-I-fpsS ss̸v, kvtImfjnv h\ 

{io. sI.hn. hnP-b-Zmkv

(F)

]n-I-PmXn hnZ-ymn-I-fpsS ss̸Uv, kvtImfjnv Fnh hn-n-p-hm Dt-in-p-p-tm; Ds-n hni-Zmwiw \Ip-tam;

 

(_n)

ss̸Uv, kvtImfjnv Fnh e`n-p--Xn\v hcp-am\ ]cn[n \n-bn-n-p-tm; Ds-n hni-Zmwiw \Ip-tam;

 

(kn)

{]kvXpX hcp-am\]cn[n Dbp--Xnt\m FSp-p-I-f-bp--Xnt\m \S-]Sn kzo-I-cn-ptam?

 
932

t]mv sa{Snv tlm-ep-I-fn C-em_v ]Xn 

{io. hn. iin

(F)

]n-I-PmXn hnI-k\ hIp-ns Iogn {]hn-p t]mv sa{Snv tlm-ep-I-fn \S-m-nb C-em_v ]-Xn-bpsS hni-Zmwiw e`-y-am-p-tam; {]kvXpX ]-Xn-mbn F{X XpI _P-n hI-sIm-n-p-shpw Bb-Xn F{X cq] sNe-h-gn-p-shpw hy--am-m-tam; 

(_n)

{]kvXpX ]-Xn-bpsS t\mU GPkn Bcm-bn-cp-p-shpw F{X XpI {]kvXpX GPknv \In-sbpw hy--am-m-tam; {]kvXpX XpI Fsmw ]cn-]m-Sn-Iġm-bmWv hn\n-tbm-Kn--sXv hy--am-p-tam; 

(kn)

{]kvXpX ]cn-]m-Sn-bn ]cn-io-e\w e`n hnZ-ymn-Iġv BcmWv kn-^n-v \In-bn-p--sXv hy--am-ptam?

 
933

Xr--cn-q a-e-n Pn.-Fw.-B.-F-kv. kvIqfn
kv Sp tImgvkv
 

{io. sI. Ipncma (Xr-cnq)

(F)

Xr-cn-q a-e-nse sIm-mSv Pn.-Fw.-B.-F-kv. kvIqfn kv Sp tImgvkv Bcw-`n-p--Xn\v ]n-I-PmXn hnI-k\ hIpv Fsms \S-]-Sn-I kzo-I-cn-p-shv hy--am-ptam ;

 

(_n)

{]kvXpX kvIqfn kv Sp tImgvkv A\p-h-Zn-m sshIp--Xns ImcWw hy--am-ptam ?

 
934

]n-I-PmXn hnI-k\ hIpv \S-n-em-nb sXmgn
]cn-io-e\ ]cn-]mSn
 

{io.Nnbw tKm]-Ip-am

(F)

Ctm-gs km A[n-Im-c-n h tijw ]n-I-PmXn hnI-k\ hIpv hnhn[ sXmgn ]cn-io-e\ ]cn-]m-Sn-Iġmbn sNe-h-gn XpI F{X; 

(_n)

Hmtcm hjhpw F{X t]v ]cn-io-e\w \In-sbpw CXn F{X t]v sXmgn \Insbpw hy-am-ptam;

(kn)

]cn-io-e-\-ġmbn GsXmw m]-\-sf Npa-X-e-s-Sp-n-sbpw kwm-\-n\v ]pdp \npw GsX-nepw GPknsb Npa-X-e-s-Sp-n-bn-p-tm-sbpw hy-am-ptam; 

(Un)

C{]-Imcw GPkn-Isf \n-bn--Xns am\-ZWvUw hni-Z-am-ptam?

 
935

]n-I-Pm-Xn-mv ImjnI ]Xn 

{io. eqUn eqbnkv

'' hn. ]n. kPo-{

'' n. F. {]Xm-]

'' ]mtemSv chn

(F)

`qc-ln-X-cmb ]n-I-Pm-Xn-mv ]m- Ir-jnpw ImjnI {]h-\-n\pw {]tX-yI ]Xn cq]o-I-cn-n-p-tm; hni-Z-am-p-tam;

(_n)

CXns Dt-ie-y- Fs-m-sav hni-Zo-I-cn-p-tam;

(kn)

GsXmw GPknI-fmWv {]kvXpX ]Xn \S-m-p--Xv; hni-Z-am-p-tam; 

(Un)

CXn-\mbn Fsmw \S-]-Sn-I kzo-I-cn-p; hni-Zmw-i- Fsmw?

 
936

D¸---fpsS hn]-W-\-n-\mbn ]Xn

{io.sI.-ap-c-fo-[-c

'' F.]n.A-_vZp--pn

'' hn.]n.k-Po-{

'' Fw.-F.-hm-loZv

(F)

D¸---fpsS hn]-W-\-n-\mbn ]nI PmXn-mcpsS t{]mP-IvSp-I \S-n-em-p--Xn\v [\-k-lmbw \Im ]Xn cq]n-I-cn-n-ptm; hni-Z-am-ptam;

 

(_n)

CXns Dt-iy-e-y- hni-Zo-I-cn-mtam;

(kn)

GsXmw GPkn-I hgn-bmWv CXp \S-m-p-Xv; hni-Z-am-mtam;

(Un)

CXn-\mbn Fsmw \S-]-Sn-I kzoI-cn-n-pv; hni-Zmwi Fsmw?

 
937

hnt\m-Z-k-mc tI{ hnI-k\w 

{io. tPmk^v hmg-

,, ]n.-F. am[-h

,, jm^n ]d-n

,, eqUn eqbnkv

 

(F)

hnt\m-Z-k-mc tI{ hnI-k\w P\-]-m-fn--tmsS \S-m-m Xocpam-\n-n-p-tm; hni-Z-am-p-tam;

 

(_n)

CXns Dt-i-y-e--y- hni-Zo-I-cn-p-tam; 

(kn)

GsXmw Xcw ]m-fn--amWv hn`m-h\w sNbvXn-cn- p--Xv;

 

(Un)

CXn-\mbn Fsmw \-S-]Sn-I kzo-I-cn-n-p-v; hni-Zmw-i- Fsmw ?

 
938

Sqdnkw hnI-k\ taJ-e-bn tI{-ns apX apSv 

{io. n. F. Al-Zv I_o

(F)

2011-12, 2012-13, 2013-14 Fo hj--fn kwm-\-ns Sqdnkw hnI-k\ taJ-e-bn tI{- km-cns apX apSv F{X-bm-bn-cpp Fv hy--am-p-tam; 

(_n)

tI{m-hn-jvIrX ]-Xn-I-fn s]Spn Cm-e-b-f-hn Gs-Sp ]-Xn-I GsX-m-am-sWpw Hmtcm ]-Xnpw CtX-hsc sNe-h-gn XpI, ]Xn {]h-\-ns nXn Fnh kw_-n hni-Z-hn-hcw e`-y-am-m-tam; 

(kn)

hnI-k\ km-y-X-bp-ff IqSp-X {]tZ-i-sf Ds-Spn GsXmw ]pXnb ]-Xn-I-fmWv tI{-k-lm-b-n-\mbn Xm-dm-n-bn-p-f-f-sXv hy--am-p-tam; 

(Un)

IqSp-X ]-Xn-Iġv tI{ klmbw e`-y-am-p--Xn-\p-ff \S-]Sn kzo-I-cn-ptam ?

 
939

tI{-k-lmb Sqdnkw ]-Xn-I

{io. Ff-acw Icow

(F)

tI{ km klm-b-tmsS \nmWnen-cn-p Sqdnkw ]-Xn-I F{X-bmWv; Ah GsXms; 

(_n)

tI{ km klm-b-tm-sS-bp Sqdnkw ]-Xn-I-fn,-\nnX ka-b-n-\Iw \nmWw ]qn-bm-n-bh F{X; GsXmw; 

(kn)

tI{ km \n-bn ka-b-]-cn[n ]nn Sqdnkw ]-XnI GsX-mw; {]kvXpX ]-Xn-I Hmtcmpw Ftbvv ]qn-bm-m km[npw; 

(Un)

2011-12, 2012-13 Fo km-n-I-hj--fn tI{m-\p-aXn e`n-m kan samw Sqdnkw ]-Xn-I F{X; {]kvXpX ]-Xn-I F{X XpIbp-tSXv; Ah-bn A\p-h-Zn ]-Xn-I GsX-m-sapw Fp XpI-bvp--sXpw hy--am-ptam?

 
940

Sqdnkw hnI-k-\-n\v tI{ km-cn \npw ]pXnb ]-Xn-I

{io. ap-c cXv\m-I-c

(F)

201213 km-nI hj-n hnt\mZ kmc hIp-n\v tI{ km-cn \npw Sqdnkw hnI-k-\-hp-ambn _-sv ]pXnb ]-Xn-I e`-y-am-bn-p-tm; 

(_n)

Fn hni-Zmw-i- e`-y-am-p-tam;

(kn)

Sqdnkw hIpv tI{ km-cn-tev A\p-aXn tXSn-smv GsXmw t{]mP-IvSp-I-fmWv kan-n-p-Xv?

 
941

Sqdnkw am-nwKv

{io. Fw. F. t__n

(F)

Sqdnkw hIpv Fw]m\ sNbvXn-p am-nwKv {]hr-n-Iġv 201112, 201213 Fo km-nI hj--fn \Inb XpI F{X-bm-sWv hni-Z-am-mtam; \Im Ah-ti-jn-p XpI F{X;

 

(_n)

Sqdnkw am-nw-Kn-\mbn Ign cv hjw _UvP-n hI-bn-cp-n-bn-cp XpI F{X; {]kvXpX XpI-bn sNe-h-gn-Xv F{X; Sqdnkw s{]mtam-j t_mUv hgn sNe-h-gn-m _UvP-n hI-bn-cp-nb XpI sNe-h-gn-p-I-bp-mtbm; Fn, GXv coXn-bn Fv XpI sNe-h-gnp?

 
942

sI.-Sn.-Un.kn bpsS {]h---\-

{io. sI. Zm-k

,, sI. sI. \mcm-b-W

,, sI. hn. A_vZq JmZ

,, _m_p Fw. ]men-tcn

(F)

sI.-Sn.-Un.knbpsS {]h-\- hne-bn-cp-n-bn-ptm; sI.-Sn.-Un.-kn. bpambn _-s hnI-k\ ]-Xn-I Hmtcmpw GXv L-n-em-Wv;

 

(_n)

sI.-Sn.-Un.kn sNbam cmPn k-X Adn-bn-m-\n-S-bmb kml-N-cyw hni-Z-am-ptam ;

(kn)

sNbam\pw amt\-PnwKv Ub-d-IvSdpw D-bn--Xmbn dntmp sN-s Btcm-]-W--sf-p-dnv ka-{Km-t\-z-jWw \S-m Xm-dm-Iptam?

 
943

sI.-Sn.-Un.-kn. bpsS em`-\jvS IWv 

{io. Fw. F. t__n

(F)

sI.-Sn-Un.-kn.-bpsS Ign ]v hjs em`-\jvS IWv hjw Xncnv e`-y-am-m-tam;

(_n)

2013-14 km-nI hjw sI.-Sn.-Un.kn ]pXp-Xmbn \S-m-m-\pt-in-p ]-Xn-I Fsm-s-bm-Wv; Fv XpI CXn-\mbn sNehv {]Xo-n-p-p; Fp XpI ISw FSp-m-\p-t-in-p-p; 

(kn)

sI.-Sn.-Un.-kn.-bpsS Ctm-gs ISw F{X-bm-Wv;
ap km-cns Imev XpSw Ipdn GsXmw ]-Xn-I CXn-\Iw ]qn-bm-bn-p-v; Ah-ti-jn-p-h GsXms ; 

(Un)

sI.-Sn.-Un.-kn.-bpsS ]cn-K-W-\-bn-en-cn-p ]-Xn-I ]q-o-I-cn-m Fp XpI sNehv {]Xo-n-p-p; AXn-\mbn Fp XpI A\p-h-Zn-p-I-bp-mbn ?

 
944

Pnm Sqdnkw {]tam-j Iukn sk{I--dn-am

{io. ]n. sI. Kpcp-Zm-k

(F)

Pnm Sqdnkw {]tam-j Iukn-ep-I-fpsS sk{I--dn-bmbn \ntbm-Kn--s-Sp--h-cpsS tbmK-y-X-I kw_-n hy-h--I hni-Z-am-ptam ; 

(_n)

\ne-hn-ep Un.-Sn.-]n.-kn. sk{I--dn-am-cn {]kvXpX tbmK-yX Cm--h Bscm-s-bmWv ; 

(kn)

ko-kn nc-am-bn-n-m F{X t] sk{I--dn-bmbn sU]-yq-t-j-\n {]hr-np hcp-pv ; 

(Un)

tIm{SmIvSv hy-h--bn {]h-n-p-h-cphcpsS Ae-hkv \n-bn-n-ptm ; hni-Z-ammtam ?

 
945

Xom-S\ Sqdnv kIyqv

{io.Fw.-hn.-t{i-bmwkv Ipam

(F)

kwm-\v Xom-S\ Sqdnv kIyqv \S-m-p--Xn\v Xocp-am-\n-n-ptm; hni-Z-am-p-tam;

(_n)

GsXmw Xom-S\ tI{- Ds-Sp-n-bmWv {]kvXpX Sqdnv kIyqv \S-m-p--sXv hy-am-mtam; 

(kn)

hb-\m-nse Xom-S\ tI{- {]kvXpX kIyq-n Ds-Sp-p--Xn\v \S-]Sn kzoI-cn-ptam?

 
946

]n{Knw kI-yqv Sqdnkw ]Xn 

{io. kn tPmk^v

,, ]n. kn. hnjvWp-\mYv

,, Ah kmZv

,, s_n s_l-\m

 

(F)

]n{Knw kI-yqv Sqdnkw ]Xn cq]o-I-cn-n-ptm ; hni-Z-am-ptam ;

(_n)

{]kvXpX ]-Xn-bpsS Dt-i--e--y- hni-Z-am-mtam ; 

(kn)

{]kvXpX ]-Xn-b-\p-k-cnv Xom-S-Iv Fsmw kuI-c-y--fmWv e`n-p-Xv ; hni-Z-am-ptam ; 

(Un)

GsX-mw GPkn-I-fmWv ]Xn \S-n-n-\mbn kl-I-cn-p--Xv; hni-Zmw-i- Fsmw ?

 
947

GPv lmīv ]Xn 

{io. n. F. {]Xm-]

,, jm^n ]d-n

,, ]n. kn. hnjvWp-\mYv

,, tXd-n cma-Ir-jvW

 

 

(F)

 

Sqdn-p-Iġmbn GPv lmīv ]-Xnv cq]w \In-bn-p-tm; hni-Z-am-ptam;

 

(_n)

 

CXns Dt-i-y-e--y-fpw hni-Zmw-i-fpw \Ip-tam;

 

(kn)

 

hntZi km-cn-Iġv BbpthZ NnInk e`-y-am-pXn\v Fsmw Imc-y- Ds-Sp-n-bn-cn-p-p; hni-Z-am-p-tam; 

 

(Un)

 

GsXmw GPkn-I-fmWv CXn-\mbn kl-I-cn-p--Xv; hni-Zmw-i- Fsmw?

 
948

Sqdnkw hnI-k-\-n\v ]Xn 

{io.A_vZp-d-ln-am c-mWn

(F)

Sqdnkw hnI-k-\-n\v thn Sqdn-p-Isf BIjn-p--Xn\v kzo-I-cn \S-]-Sn-I hy--am-p-tam; 

(_n)

tIc-f-ns Fm Sqdnv tI{--tfbpw GtIm-]n-n-p Fsmw ]-Xn-I-fmWv Cu km Bhn-jv-cn-n-p--sXv hni-Z-amm-tam; 

(kn)

]cn-nXn kwc-n-p--Xn\v Sqdnkw taJ-e-bn \S-m-nb ]-Xn-I hni-Z-am-p-tam;

(Un)

\Sp kmnI hjw Sqdn-p-I-fpsS F-n apIm-e--tf-m h-\hv Dm-bn-p-tm; Fn hni-Zmw-i- \Imtam?

 
949

hnt\mZkmc hnI-k\w

{io. tImhq Ipp-tam

(F)

Sqdnkw taJ-e-bn Ign cp hj--fn Dmb hcp-am-\-p-dhv Xn-s-Sp-n-bn-p-s-n F{X-bm-sWv shfn-s-Sp-p-tam;

 

(_n)

Xt-i--B-`-y-c Sqdnkw hcp-am-\-n-ep-mb Ipdhv/h\ hy--am-p-tam;

(kn)

Sqdn-p-Iġmbn \S--s-Sp ]cn-]m-Sn-I-fn F{X-am{Xw Sqdnv ]m-fn--ap-mbn Fv Xn-s-Sp-n-bn-p-tm; Ds-n shfn-s-Sp-p-tam;

 

(Un)

{]kvXpX taJ-e-bpsS hf-bvmbn Bhn-jvI-cn ]-Xn-I-sf-p-dnv hni-Zo-I-cn-ptam?

 
950

aWn-bm Umw Sqdnkw ]Xn

{io.cmPp F{_lmw

(F)

aWn-bm Umw Sqdnkw ]-Xnv A\p-aXn e`nsXv; Fsms kuI-cy--fmWv {]kvXpX ]-Xn-bn hn`m-h\w sNbvXn-cp-Xv; CXn-\mbn F{X cq]-bmWv A\p-h-Zn-n-cn-p-Xv;

 

(_n)

{]kvXpX ]-Xn-bpsS \nmWw GXv GPkn-bmWv Gs-Sp-n-cp-Xv; F{X \mfp-IġIw ]Xn ]qn-I-cn-m-\mWv Icm sNbvXn-cp-Xv; Fsms \nm-W--fmWv ]qn-bm-n-bXv; F{X XpI GPknv \In-bn-pv; _mn \nmWw ]qn-bm-m--Xns ImcWw hni-Z-am-mtam;

 

(kn)

\nmW {]h-\- \ne-Xp aqew, \nmWw ]qn-bm-nb {]tZiw kmaqly hncp--cpsS Xmh-f-ambn amdn-bXv {i-bns-n-ptm;

 

(Un)

{]kvXpX ]Xn ]qo-I-cn-p--Xn\v Fsms \S-]-Sn-I kzoI-cn-m-\mWv Dt-in-p--sXv hy-am-ptam;

 

(C)

s]cp-t-\-cphn Sqdnkw ]-Xn-mbn A\p-h-Zn XpI, hn`m-h\w sNbvXn-cp ]-Xn-I, ]qo-I-cn--Xpw,-]qo-I-cn-m-\p--Xp-amb {]hn-I, F-tv Cu ]Xn ]qo-I-cn-m-\mhpw Fo hnh-c- \Iptam?

 
<<back

  next page>>

                                                                                                                     

 

Website maintained by Information System Section, Kerala Legislative Assembly, Thiruvananthapuram.