UNSTARRED
 

QUESTIONS

  AND
  ANSWERS
   
   
   
   

 

 

  You are here: Business >13th KLA >9th Session>Unstarred Q & A
  Answer  Provided    Answer  Not Yet Provided
 

THIRTEENTH   KLA - 9th SESSION 
 UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS 
(To read Questions  please enable  Unicode-Malayalam in your system)
(To read answers Please CLICK on the Title of the Questions)

Q. No

                                                                          Questions

968

s]mXp hnZ-ym-`-ymk taJ-esb in-s-Sp-p--Xn-\mbn kzo-I-cn \S-]-Sn-I

{io. sI. apl--Zpn lmPn

(F)

Cu km A[n-Im-c-ta -tijw s]mXp
hnZ-ym-`-ymk taJ-esb in-s-Sp-p--Xn-\mbn kzo-I-cn \S-]-Sn-I hni-Z-am-ptam ;

(_n)

hnZ-ymn-I-fpsS ]T\ \ne-hmcw Dbp--Xn\v Fsmw \S-]-Sn-I kzo-I-cn-m Dt-in-p-p-shv hy--am-ptam?

969

s]mXp-hn-Z-ym-`-ymk taJ-e-bpsS ]ptcm-KXn

{io. kn. ]n. apl-Zv

'' n. F. {]Xm-]

'' hn. Un. kXo-i

'' ]n. kn. hnjvWp-\mYv

(F)

s]mXp-hn-Zym-`ymk taJ-e-bn Fsmw ]-Xn-IġmWv XpS--an-n-p-Xv; hni-Z-amptam;

(_n)

\ne-hn-ep- hnZymn Aym-]I A\p-]m-X-n Fsmw am- hcp-n-bn-pv;

(kn)

FbvUUv kvIqfp-I-fn Aym-]-Isc \nb-an-p--Xn\v \n_--\-I Gs-Sp-n-bn-ptm;

(Un)

CXn-\mbn Fsmw \S-]-Sn-I kzoI-cn-n-pv?

970

hnZym-`ymk Ah-Imi \nbaw 

{io. Fw. ]n. hnskv

,, eqUn eqbnkv

,, B. skh-cmPv

,, s_n s_l-\m

(F)

kwm-\v hnZym-`ymk Ah-Imi \nbaw \S-m-m \S-]-Sn-I FSp-n-ptm;

(_n)

CX-\p-k-cnv \ne-hn-ep kwhn-[m-\-n Fsmw am--fmWv hcp-m-\p-t-in-p-Xv;

(kn)

Cu Ay-b-\-hjw apX CXv \S-m-m Xocp-am-\n-n-ptm;

(Un)

CXn-\mbn \mfn-Xp-hsc kzoI-cn \S-]-Sn-I hni-Z-am-ptam?

971

tZiob hnZ-ym-`-ymk Ah-Imi \nbaw \S-m-

{io.kn.-F-^v.-tXm-akv

,, tamkv tPmk^v

,, n.-bp.-Ip-cp-hnf

,, tXmakv Dn-bm-S

 

(F)

tZiob hnZ-ym-`-ymk Ah-Imi \nbaw \S-m-p--Xns `mK-ambn Fm hn`mKw Ipn-Iġpw Ah-cpsS hmk--e-n\v ASpv ss{]adn hnZ-ym-`-ymkw e`n-p--Xn\v kzo-I-cn-n-p \S-]-Sn-I hy--am-p-tam;

 

(_n)

]c-am-h[n e--fn F.-]n., bp.-]n. hn`m-K- A\p-h-Znv Fm hnZ-ymn-Iġpw \n_-n-Xhpw kuP-\-y-hp-amb hnZ-ym-`-ymkw Ddv hcp-m Fsms \S-]-Sn-I kzo-I-cn-p-sav hy--am-ptam?

972

A FbvUUv kvIqfp-I-fnse Ah-[n-me mkp-I

{io.sI.-F.-F.-Jm-Z

(F)

th\-e-h-[n-m-ev F.-sI.-Pn. apX kv Sp hscbpff Ipn-Iġv A-F-bvUUv kvIqfp-I-fn mv \S-nh-cp Imcyw {ibns-nptm;

 

(_n)

Ccw mp-I \ntcm-[n-p-sIm-p-ff D-c-hp-I \ne-hn-ep-tm; Fn AXv \S-n-em-m amt\-Pp-sap-IsXnsc Fs-nepw \S-]Sn kzo-I-cn-n-p-tm; Fn hy-am-mtam;

 

(kn)

IqSp-X Ipn-Iġv X-fpsS m]-\--fn {]th-i\w \Ip--Xn\p a-c-amWv Ccw amt\-Pvsap-I XpS-cp--sX Imcyw {in-n-p-tm;

 

(Un)

Fbn-UUv hnZ-ym-`-ymk m]-\--fn ]Tn-p Ipn-Isf BIjn-m-\p-ff \S-]Sn IqSn-bmWn-sXXn-\m AXn-s\-Xn-sc- i--amb \S-]Sn kzo-I-cn-ptam?

973

ka{K Aym-]I ]mtPv

{io. sI. inh-Zm-k \mb

,, eqUn eqbnkv

,, Fw.-F. hmloZv

,, sUman-\nIv {]k-t-j

(F)

ka{K Aym-]I ]mt-Pns Dt-iy-e-y- Fs-m-amWv; hni-Zmw-i- hy-am-ptam;

 

(_n)

ka{K Aym-]I ]mtPv \S-n-em-p-hm Fsmw \S-]-Sn-I kzoI-cn-n-pv;

(kn)

]mt-Pns \S-m- Fv ]q-amIpw FmWv Icp-Xp-Xv; hni-Z-am-ptam?

974

A--F-bvUUv kvIqfp-Iġv AwKo-Imcw

{io. kn. F^v. tXmakv

'' n. bp. Ipcp-hnf

(F)

A--F-bn-UUv taJ-e-bn \ \ne-bn {]hn-p hnZ-ym-e-b-ġv AwKo-Imcw \Ip--Xn-\p \S-]-Sn-I GXv hsc-bmbn Fv hy--am-m-tam;

 

(_n)

A--F-bn-UUv taJ-e-bn 2011 \v apv {]hnv hcp apgp-h kvqfp-Iġpw A\p-aXn \Ip--Xn\v \S-]-Sn-I Dm-Iptam?

975

kvSp-hn\v A[nI _mp-I

{io.]n.-Dss_-Zp

(F)

kwm-\-v Fkv.-F-kv.-F.kn Pbn Fm Ipn-Iġpw kvSp ]T-\-n\v Ah-kcw \evIp--Xn\v kbkv, tImta-gvkv, lypam-\n-okv Fn-h-bn A[nI _mv A\p-h-Zn--W-sa Bhiyw {i-bns]-n-ptm;

 

(_n)

Cu hjw A[nI _mp-I A\p-h-Zn-m Dt-in-p-ptm;

(kn)

Fn ae-pdw aWvU-e-nse {][m\ kvqfp-I-sf-sbmw AXn-\mbn ]cn-K-Wn-ptam?

T976

Fbn-UUv kvIqfpI-fnse B{inX \nb-a\w

{io.sI.-cmPp

(F)

kwm-\v Fbn-UUv kvq Aym-]-Iv B{inX \nb-a\ hyh \nehneptm;

(_n)

ko-nen-cns ac-W-s-Sp Fbn-UUv kvq Bym-]-I-cpsS B{in-Xv B{inX \nb-a\w \Ip--Xp-ambn _-sv Fs-nepw am \nt-i- km ]pd-s-Sp-hn-n-ptm; Fn Bb-Xns ]Iv e`y-am-Iptam?

977

]mT-]p-kvXI hnX-cWw 

{io. sI.-hn. hnP-b-Zmkv 

 

A-y-b-\-hjw Bcw-`n-p--Xn\p apt] Fm km, FbvUUv kvIq-fp-I-fnepw ]mT-]p-kvX-I- Fn-bvp--Xn\v Ign-n-p-tm; Cs--n hni-Zmwiw \Iptam?

978

ka{K hnZ-ym-`-ymk ]Xn

{io. Pn. Fkv. Pbem

(F)

ka{K hnZ-ym-`-ymk ]Xn sImw Pn-bnse GsXms \nb-a-k`m \ntbm-P-I-a--e--fn-emWv \S-n-em-p-hm Dt-in-p-Xv . 

(_n)

{]kvXpX ]Xn \S-n-em-p--Xp-aqew ]T-\, ]T-t\-Xc hnj-b--fn Fsms t\--fmWv
e-y-an-Sp-Xv ; hni-Zmwiw Adn-bn-ptam ;
 

(kn)

Cu ]Xn \S-n-em-p-hm thn hcp XpI GsXms taJ-e-I-fn \nmWv Is-p-Xv ?

 
979

hb-\mSv Pn-bnse kvIqfp-I-fn- Iyq- hmp--Xn\v \S-]Sn

 {io. Fw. hn. t{ibmwkv Ipam

(F)

hb-\mSv Pn-bnse kvIqfp-I-fn- Iyq- hmp--Xn\v hI-bn-cp-nb XpI sNe-h-gn--s-Sm-Xp {i--bns-n-p-tm; 

(_n)

kvIqfp-Iġv I-yq- hmp--Xn\v XS--am-bn-p-ff Imc-W- Fs-m-am-Wv;

(kn)

Pn-bnse kvIqfp-Iġv I-yq- hmp--Xn-\p-ff \ntiw \Ip--Xn\v \S-]Sn kzn-I-cn-p-tam?

980

kvamv mv ]Xn

{io.ap-c cXv\m-I-c

 

kwm-\v "kvamv mv' ]-Xn-bnIo-gn F{X hnZ-ym-e-b-sf k-am-p-hm Ign-n-p-v; Ch-bpsS Pn Xncn-p Fw hy--am-p-tam; CXn\p thn hnZ-ym-`-ymk hIpv F{X tImSn cq] sNe-h-gn-n-pv Fv hy--am-mtam?

 
981

B.-Fw.-F-kv.-F-.]--Xn-bn Ds sImw Pn-bnse kvIqfp-I

{ioa-Xn ]n. Abnjm t]mn

(F)

cmjv{Sob am[-y-anIv inm A`n-bm ]-Xn-bn Ds-Spn sImw Pn-bn F{X kvIqfp-I A]vt{KUv sNbvXp Fp-f-f-Xns hni-Zmw-i- e`-y-am-p-tam; CXn-\p-ff `c-Wm-\p-aXn \In-bn-p-tm; 

(_n)

Fn Ch Bcw-`n-p--Xn\v kzo--I-cn XpS \-S-]-Sn-I hni-Z-am-p-tam; 

(kn)

Cu A[-y-b-\-hj-n {]kvXpX kvIqfp-I-fpsS {]h\w B-cw-`n-p-hm \S-]Sn kzo-I-cn-ptam?

 
982

B.Fw.Fkv.F. ]Xn

{io. F. sI. _me

(F)

B.-Fw.-F-kv.F ]Xn {]Imcw kwm-\s F{X bp.]n kvIqfp-I sslkvIq-fp-I-fmbn Dbn-bn-pv; hjw, Pn Xncn-p hni-Zmw-i- e`y-am-ptam; 

(_n)

{]kvXpX kvIqfp-I-fpsS hnI-k-\-n\v F{X cq]-bmWv tI{ Khsav A\p-h-Zn-n-p-Xv; CXn F{X cq] CXp-hsc e`np; CXn F{X cq] -sN-e-h-gnp; 

(kn)

Fsmw {]h-\-ġmWv Cu XpI hn\n-tbm-Kn-m-hp-Xv; Cu XpI hn\n-tbm-Kn-m-\mbn BmWv ssIam-dn-bn-p-Xv; hn\n-tbm-Kn XpI-bvp bqn-sse-tk-j kn-^n-v _-s--h lmP-cm-n-bn-ptm; 

(Un)

sInS \nmWw, A[ym-]I \nb-a-\w, ]T-t\m-]-I-cWw hm Fn-hbvv Cu XpI hn\n-tbm-Kn-mtam; 

(C)

A.-Fw.-F-kv.F {]h-\-ġv kwm-\-X-e-nepw Pn-X-e-nepw t\XrXzw \Ip DtZym-K--m Bscmw; 

(F^v)

Fkv.-F-kv.-F. amXr-I-bn kwm\ Xew apX Xmtgmv B.-Fw.-F-kv.F bvv HutZym-KnI kwhn-[m-\- Dtm; Ds-n Bb-Xns hni-Zmw-i- \Iptam?

 
983

kvIqfp-Iġv ss]XrI ]Zhn

{io. C. ]n. Pb-cm-P

(F)

A]Xp hj-n-e-[nIw ]g--ap-Xpw aqhm-bn-c-n-e-[nIw Ipn-I ]Tn-p--Xp-amb F{X sslkvIq-fp-I-fmWv kwm-\-p--Xv; 

(_n)

Ccw F{X kvIqfp-I-fmWv Iq Pn-bn-ep--Xv; Ah GsX-mw;

(kn)

Ccw kvIqfp-Iġv ss]XrI ]Zhn \In kwc-n-p--Xn\v Fp ]-Xn-bmWv Bhn-jvI-cn-n-p--Xv; 

(Un)

CXn-\mbn F{X XpI-bmWv \on hn-p--Xv;

(C)

Ccw kvIqfp-I-fn Fsmw ]-Xn-I-fmWp \S-n-em-p-Xv?

984

knB]vn \S-m-nb ]-Xn-I

{io. Fkv. i

(F)

hnZ-ym-`-ymk hIp-n\v Iogn-ep-ff kn-B]vn Cu km A[n-Im-c-ta tijw \S-n-em-nb ]pXnb ]-Xn-I GsXm-s-bm-sWv tcJm-aqew hy--am-ptam ; 

(_n)

Cu km A[n-Im-c-ta tijw m]-\-n\v km-n-I-ambn em`w Dm-bn-ptm ; Ds-n IWv klnXw hy--am-mtam ; Cs-n Fp-sIm-m-sWv hy--am-mtam ; 

(kn)

kn-B-]vn hnhn[ XkvXn-I-I-fn-embn acn-p-t]m-b-h, av tPmen-Inn t]mb-h, kzbw ]ncnp t]mb-h Fo hn`m-K--fn-embn F{X Hgn-hp-Ifpv ; XkvXn-I-bpw, t]cpw Xncnv tcJm-aqew hy--am-mtam ?

 
985

201213 hjs _P-n {]Jym-]n--s ]-Xn-I

{io. sI. sI. \mcm-b-W

(F)

201213 hjs _P-n {]Jym-]n--s hnZym-`ymk hIp-nse GsXmw ]-Xn-I-fmWv \S-n-em-m Ign-bmsX hXv Fv hy-am-mtam;

(_n)

{]kvXpX ]-Xn-Iġv _P-n Fv XpI-bmWv hI-bn-cp-n-bn-cp-Xv Fv Adn-bn-mtam; Hmtcmnsbpw hni-Zmw-i- \Imtam?

 
986

lb skdn kvIqfp-I-fpsS {]h\w

{io. Fw. lwk

(F)

km/FbvUUv taJe-I-fn F{X lb sk-dn kvIqfpI {]hn-p-p; taJe Xncnv Pnm Xe IWv e`y-am-ptam; 

(_n)

hnhn[ hnj-b--fn-embn F{X lb sk-dn kop-I \ne-hn-epv; Hmtcm hnj-b-n-ep-ap kop-I-fpsS Fw Pnm-Sn-m-\-n \Iptam; 

(kn)

sF.-Sn.-sF, t]mfn-sS-Iv\n-p-I, hn.-F-v.-F-kv.-C Fo hn`m-K--fn-embn F{X kop-I Dv;

(Un)

2013 amn Fkv.-F-kv.-F.kn Fgp-Xnb F{X t] DX hnZym-`ym-k-n\v AlX t\Sn; Pnm-Xe IWv h`y-am-ptam; 

(C)

lb sk--dn kvIqfp-I-fpsS {]h\w sa-s-Sp-p--Xn-\mbn Pnm Xe Hm^o-kp-I m]n-m Fsmw \S-]-Sn-I kzoI-cnp; hni-Z-am-ptam; 

(F^v)

D]-cn-]-T-\mlX t\Snb Fm-hpw lb sk--dn-bn {]th-i\w Dd-p-h-cp-p--Xn-\mbn Fsmw \S-]-Sn-I kzoI-cnp Fv hy-am-ptam?

987

sshIeyw _m[n kvIq hnZymn-Iġv D]-I-c-W-

{io. C. sI. hnP-b

(F)

sshIeyw _m[n kvIq hnZymn-Iġv Fkv.-F-kv.F hgn hnX-cWw sNp D]-I-c-W- hmp--Xn\v tI{ km \Ip XpI-bpsS hni-Zmwiw shfn-s-Sp-mtam; 

(_n)

Ccw D]-I-c-W- hmp--Xn\v tI{ km \n-bn am\-Z-- hni-Z-am-ptam;

(kn)

C-c-n hmnb D]-I-c-W- \ne-hm-c-an-m--h-bm-sWv {ibns-nptm; 

(Un)

tI{-km-cns am\-Z-{]-Im-c-ap I-\n-I-fn \npw ]tkv \S-n-bn-ptm;

(C)

Cs-n atsXmw I-\n-I-fn \nmWv ]tkv \S-n-bn-p-Xv?

 
988

kvIq ]mT-y-]--Xn-bn am\-hnI hnj-b-ġv {]m[m-\yw

{io. Fw. D

,, ]n. _n. A_vZp dkmIv

,, ]n. Dss_-Zp

,, sI. apl--Zpn lmPn

(F)

kvIq ]mT-y-]--Xn-bn htbm-P\ ]cn-]m-e\w , taw, ]uc-t_m[w Fo taJ-e-Iġv th{X {]m[m-\yw \evIp-n-sö Bt]w {i-bn hn-ptm; 

(_n)

Fn Chbvv {]m[m-\yw \evIn ]mT]pkvXI ]cn-jvI-cWw \S-p--Xn\v Dt-in-p-ptm;

(kn)

am\-hnI hnj-b--fn ]pXp-X-e-ap-dbvv Bh-i-y-amb Adnhv e`npwhn[w ]mT-y-]--Xn-bnepw ]cn-io-e\ ]cn-]m-Sn-bnepw amw hcp-p--Xn\v \S-]Sn kzo-I-cn-ptam ?

 
989

kvIqX-e-n hnhc kmt-Xn-I-hnZy ]Xn 

{ioaXn ]n. Abnjm t]mn

(F)

kvIqX-e-n hnhckmt-XnI hnZy \S-m-p--Xn-\p ]Xn {]Imcw 2011-12, 2012-13 hj--fn sImw Pn-bn sNe-h-gn XpI-bpsS hni-Zmw-i- e`yam-ptam; 

(_n)

{]kvXpX ]Xn {]Imcw ta kqNn-n hj--fn sImm-c-c \ntbm-P-I-a--e-n sNe-h-gn XpI-bpsS hni-Zmwiw e`y-am-ptam; 

(kn)

GsXmw kvIqfp-I-fn {]kvXpX XpI sNe-h-gn-spw \S-nb {]hn-I Fspw hni-Z-am-ptam?

 
990

kvIq hnZymn-I-fpsS bm{Xm kpc

{io. F. {]Zo]vIpam

 

kvIq hnZymn-I-fpsS bm{X kpc-n-X-am-p--Xn\v hnZym-`ymk hIpv Fsmw ]-Xn-I-fmWv Bkq-{XWw sNbvX-sXv hni-Z-am-ptam?

991

hnZ-ymn-I-fnse kmaq-ly {]Xn-_-X 

{io. kmPp t]m

(F)

hnZ-ymn-I-fnse kmaq-ly {]Xn_X hne-bn-cp-n-bn-p-tm;

(_n)

Ah-cn kmaq-ly t_m[w hfn-sm-p-h-cp-hm Dt-in-p-p-tm;

(kn)

sslkvIq, lbsk-dn hnZ-ymn-Iġv \nnX Znh-ks kmaq-ly {]h\w kne-_-kns `mK-am-m \S]Sn kzo-I-cn-ptam?

992

kwm-\v kvSp kop-I

{io. C. N{-ti-J-c

(F)

kwm-\v kvSp-hn\v F{X komWv D-Xv;

(_n)

Ign hjw F{X komWv CXn Hgn-p-In-S--Xv;

(kn)

C{]m-h-iyw Fkv.-F-kv.-F.-kn. ]mkm-bXv F{X t]cm-Wv;

(Un)

C{]m-h-iyw ]pXp-Xmbn kvSp kvIqfp-Ifpw A[n-I _mp-ambn F{X komWv Dm-hp-I; 

(C)

C{Xbpw kop-I-fn-tev Bh-i-y-amb hnZ-ymn-I kwm-\v C Fn-cns IqSp-X kop-I A\p-h-Zn-Xv Fn-\m-sWv hy--am-mtam?

993

hnZymn-I-fpsS sImgn-p-t]mv 

{io. tImSn-tbcn _me-Ir-jvW

(F)

Cu km A[n-Im-c-nh--Xn-\p-tijw 2011-12, 2012-13 Ay-b-\-hj--fn Bdmw {]hr-n-Zn\ IW-s-Sp-p-{]-Imcw km, FbvUUv taJ-e-I-fnse ss{]a-dn, A ss{]a-dn, sslkvIq Xe--fn F{X hnZymn-I-fpsS sImgn-p-t]m-p-m-sbv Pn-Xn-cnv IWv shfn-s-Sp-mtam; 

(_n)

hnZymn-I-fpsS sImgn-p-t]mv ImcWw F{X Aym-]-I-cpsS sXmgn \jvS-am-bn-p-sv Pn-Xn-cnv IWv e`y-am-mtam; 

(kn)

km {]Jym-]n Aym-]I]mtPv {]Imcw CXn F{X Aym-]-I-cpsS sXmgn kwc-nv thX\w \Im Ign-n-p-sv hni-Z-am-mtam?

994

km FbvUUv kvIqfp-I-fnse Ipn-I-fpsS F-hpw-- ]-T\ \ne-hm-chpw 

{ioaXn sI. Fkv. keoJ 

(F)

km /FbvUUv kvIqfp-I-fn 2013-14 Ay-b\ hjw Hmw mn {]th-i\w t\Snb Ipn-I-sf{X; CXv 2012-13 F{X-bm-bn-cpp; hy-am-ptam; 

(_n)

km/FbvUUv kvIqfp-I-fn-embn 2013-14 Ay-b\ hjw F{X Ipn-I ]Tn-pp; BbXv 2012-13- F{X-bm-bn-cpp; hy-am-ptam; 

(kn)

km/FbvUUv kvIqfp-I-fnse Ipn-I kn.-_n.-F-kv.C/sF.-kn.-F-kv.C/sF.-F-kv.kn. hn`m-K-n-tev sImgn-p-t]m-Ip-Xv {ibns-nptm; 

(Un)

km/FbvUUv kvIqfp-I-fn ]Tn-n-p Aym-]-I-cpsS F-sa{X; CXn F{X Aym-]-Ip-csS a kn.-_n.-F-kv.C/sF.-kn.-F-kv.C/sF.-F-kv.kn Fn-h-bn-eqsS hnZym-`ymkw Ctm \S-n-h-cpp; hy-am-ptam; 

(C)

aXn-bmb Ay-b\w e`y-a-m--Xn-\m-emWv km/F-bvUUv kvIqfp-I-fn \npw av taJ-e-I-fn-tev cIm- Ipn-Isf amp--sX ]cmXn {ibns-nptm; hni-Z-am-ptam; 

(F^v)

{]kvXpX kvIqfp-I-fn Cwojv `mj ]Tn-n-m-\mbn Cwojv {][m-\-hn-j-b-ambn tbmKyX t\Snb F{X Aym-]-I-cmWv \ne-hn-ep-Xv; Cwojv `mjm {]mhoWyw D F{X Aym-]-I--cmWv BsI thXv; hni-Z-am-ptam; 

(Pn)

km/FbvUUv taJ-e-bnse hnZym-`ymk \ne-hm-c-s-p-dnv imkv{Xo-b-amb kt \S-p {]Yw F GPkn-bpsS 2012 se B\z mkv Hm^v FPyq-t-j dntmv (A-k) {]Imcw tIcfw Hmtcm hn`m-K-nepw F{Xm-as m\-m-sW-mWv hne-bn-cp-n-bn-p-Xv; hy-am-ptam?

 
995

A[ym-]I hnZymn A\p-]mXw

{io. sI. cm[m-Ir-jvW

(F)

kwm-\v tZiob hnZym-`ym-k-\bw \S-n-em-p--Xns `mK-ambn kvIqfp-I-fn A[ym-]-I--hn-Zymn A\p-]m-X-n amw hcp-n-bn-ptm; 

(_n)

Fn AXns hni-Zmw-i- e`y-am-mtam;

(kn)

A[ym-]-I--hn-Zymn A\p-]m-X-n amw hcp-p--Xv Ipn-I-fpsS ]T-\-\n-e-hm-cs tZmj-I-c-ambn _m[n-p-sapw AXv km--F-bvUUv taJ-e-bnse kvIqfp-Iġv {]Xn-Iq-e-am-Ip-sa-p ]cm-Xn-I e`n-n-ptm; 

(Un)

Fn {]kvXpX ]cm-Xn-I ]cn-l-cn-p--Xn\v km kzoI-cn am- Fs-m-am-sWpw ]pXnb am- km--FbvUUv kvIqfp-I-fnse ]T-\-\n-e-hmcw IqSp-X sa-s-Sp-p-sav Dd-p-h-cp-m kzoI-cn \S-]-Sn-I Fs-m-am-sWpw hy--am-ptam?

996

lbsk-dn hnZ-ymn-I-fpsS kvIq amw 

{io.kmPp-t]m

(F)

lb skdn hnZ-ymn-Iġv kvIq amw \I-W-sa-m-h-i-y-sv At]--I e`n-n-p-tm;

(_n)

A FbvUUv kvIqfn kv h ]Tn hnZ-ymnv kv Sphn\v asmcp Pn-bnse Khsav A FbvUUv/FbvUUv kvIqfn {]th-i\w e`n-p--Xn\v AlX Dtm; 

(kn)

Fn Cu B\p-Iq-eyw e`n-p--Xn-\p-ff \S-]-Sn-{I-a- Fsm-s-sbv hni-Z-am-ptam?

997

A-q shmt-j-W lb skdn kvIqfnse Ipn-I-fpsS Fw 

{io.Fw.-F.-t__n

(F)

sImm-c-c hnZ-ym-`-ymk Pn-bns A-q shmt-j-W lb skdn kvIqfnse 8,9,10 XpS-nb mp-I-fn Ign cv hj--fnse Ipn-I-fpsS Fw F{X-bm-Wv; 

(_n)

{]kvXpX mp-I-fn F{X Unhn-j-\p-I \ne-hn Dv;

(kn)

kqsN-Ivsk Cu kvIq kin-n-p-tm; Ign cv hj--fnse kqsN-Ivsk Cu kvIqfn kin-n-p-s-n Fp dntmmWv \In-bXv Fv hy-am-ptam; 

(Un)

{]kvXpX dntmns ASn-m-\-n Fs-nepw \S-]-Sn- kzo-I-cn-n-p-tm; Ds-n hni-Z-am-ptam?

998

lb skdn hnZ-ym-`-ym-k-ns KpW-\n-e-hmcw 

{io. tamkv tPmk^v

,, n. bq. Ipcp-hnf

,, tXmakv Dn-bm-S

,, kn. F^v. tXmakv

(F)

lb skdn Xe-nse hnZ-ym-`-ymk KpW-\n-e-hmcw Dbp--Xn\pw Iuam-c-m-cmb Cu hn`m-K-n\v aqe-ym-[n-jvTn-X-hpw kmamn-Im-Sn--d-bp-f-f-Xp-amb hnZ-ym-`-ymkw \evIp--Xn\pw Fsmw \S-]-Sn-I kzo-I-cn-p-sav hy--am-ptam ? 

(_n)

CXn-\mbn aXn-bmb Fw lb skdn, shmt-j-W lb skdn kvIqfp-I A\p-h-Zn-p--Xn\v \S-]-Sn-I kzo-I-cn-ptam?

999

Ipn-I-fpsS ]T\ \ne-hmcw 

{io. sI.-F.-F. JmZ

(F)

Fkv.-F-kv.-F.-kn., kvSp Fn-h-bpsS hnP-b-i-X-am\w Ipd-p-t]m-ImsX \ne-\n p-hm km Fs-nepw \S-]-Sn-I kzo-I-cn-n-p-tm; X^-e-am-bn-mtWm hnPb--i-X-am\w XmgmsX \ne-\n¡p--sXv hy--am-m-tam; 

(_n)

Db hnP-b-i-X-am\w ]T-\-\n-e-hmcw Db-Xns sXfn-hm-sWv Ah-Im-i-s-Sp--Xn\v \ym-bo-I-c-W--fp-tm; km Cu hnjbw ]T-\-hn-t[-b-am-n-bn-p-tm; 

(kn)

Ipn-I GXp hnj-b--fn-emWv IqSp-X anI-hp-t\-Sp--sXpw GtXXp hnj-b--fn-emWv Ahv XmXv]-cyw Ipd-shpw Is-m Fs-nepw \S-]-Sn-I kzo-I-cn-n-p-tm; 

(Un)

tIc-fo-b-cmb Ipn-I-fpsS ]T-\-\n-e-hmcw Dbm Fsms ]-Xn-I-fmWv kvIqX-e-n C\n kzo-I-cn-m Dt-in-p-Xv Fv hy--am-ptam?

1000

Be-p-g-bn shmt-j-W lb skUdn kvqfn saUn- et_m-d-dn sSIv\o-j-y tImgvkv Bcw-`n-m \S-]Sn 

{io.]n. Xntem--a

(F)

Be-pg Pn-bn hS- taJ-e-bn-ep km shm-t-j-W lb sk-dn kvqfp-I-fn GsXmw kvqfp-I-fn saUn- emt_m-d-dn sSIv-\o-j-y tImgvkp-I ]Tn-n-p-p-v; {]kvXpX {]tZ-is \nc-h[n ]mh-s Ipn-I B{i-bn-p Hcp sXmgn taJ-e-bmWv CXv F-Xn-\m IqSp-X shmt-j-W kvqfp-I-fn Cu tImgvkv Bcw-`n--W-sa--Im-cyw ]cn-K-Wn-p-tam;

(_n)

{]kvXpX {]tZ-is Ipn-Iġv {]tbm-P-\-s-Sp-m-hphn[w Ap--en-epw, ]-W-m-p-ap km shmt-j-W lb sk-dn kvqfp-I-fn saUn- et_m-d-dn sSIv\o-j-y tImgvkv Bcw-`n-p-hm \S-]Sn kzo-I-cn-ptam?

1001

kvIqfp-Iġv ss]XrI ]Zhn 

{io. C.-]n. Pb-cm-P

(F)

A]-Xp-hj-n-e-[nIw ]g--ap-f-fXpw cm-bn-c-n-e-[nIw Ipn-I ]Tn-p--Xp-amb F{X ss{]adn kvIqfp-I-fmWv kwm-\-p-f-f-Xv; 

(_n)

Ccw F{X kvIqfp-I-fmWv Iq Pn-bn-ep-f-f-Xv; Ah GsX-m-am-Wv; 

(kn)

Ccw kvIqfp-Iġv ss]Xr-I-]-Zhn \In kwc-n-p--Xn-\p-ff ]-Xnsb kw_-nv hni-Z-am-p-tam; 

(Un)

CXn-\mbn _P-n F{X XpI \on-h-n-p-sp hy--am-p-tam;

(C)

ss]Xr-I-]-Zhn \In kwc-n-p kvIqfp-Iġv Fsmw ]-Xn-I-fmWp \S-n-em-p-Xv ?

 
1002

AwKo-Imcw e`n A Fbn-UUv hnZym-e-b-

{io. n. hn. cmtPjv

(F)

kwm-\v F.-]n, bp.-]n, sslkvIq, lbsk--dn hn`m-K--fn-embn AwKo-Imcw e`n F{X A Fbn-UUv hnZym-e-b- {]hn-p-h-cppv; Pn Xncnv IWv e`y-am-ptam; {]kvXpX kvIqfp-I-fn F{X hnZymn-Ifpw A[ym-]-Icpw Dv; 

(_n)

kwm-\v AwKo-Imcw e`n F{X kn.-_n.-F-kv.-C., sF.-kn.-F-kv.-C. hnZym-e-b- {]hn-p-h-cp-pv; Pn Xncnv IWv e`y-am-ptam; {]kvXpX hnZym-e-b--fn F{X hnZymn-Ifpw A[ym-]-Icpw Dv; hni-Zmwiw \Iptam?

 
1003

]pXp-Xmbn F. H. kn. \Inb A-F-bn-UUv kvIqfp-I

 {io. tIm-en-b-tmSv F. IrjvW \mb

(F)

Cu km A[n-Im-c-n hcpXn\v ap]v kwm-\v km AKo-Im-c-tmsS {]h-r-n-p-h kn. _n. Fkv. C. , sF. kn. Fkv. C. kvIqfp-I F{X-bm-bn-cp-p; 

(_n)

Cu km-cns Imev ]pXp-Xmbn F. H. kn. \evIn-bh F{X; F. H. kn. \evIp--Xn-\mbn Ctm ]cn-K-Wn-bn-en-cn-p kvIqfp-I F{X; hni-Zmw-i- shfn-s-Sp-m-tam; 

(kn)

Cu km-cn-s Imev Ipn-I-fpsS F-p-dhv aqew AS-p-]qtn-h k-m FbvUUv kvIqfp-I F{X; Ipn-I-fpsS F-n Ipdhv A\p-`-h-sp XpS-nb k-m--F-bn-UUv kvIqfp-I F{X?

1004

kv h AUo-j-W _mv A\p-h-Zn-m \S-]Sn

 {io. Pn. kp[m-I-c

(F)

Cu A[-yb\ hjw kv hWn\v AUo-j-W _mp-I A\p-h-Znv D-c-hm-bn-p-tm; Ds-n Be-pg Pn-bn GsXmw lb skdn kvIqfp-I-fn-emWv AUo-j-W _mp-I A\p-h-Zn-n-p-f-f-sXv hy--am-p-tam; 

(_n)

A-e-pg aWvU-e-nse Be-pg Khsav tKkv lb sk-dn kvIqfn kbkv hn`m-K-nepw Khsadv apl--Zkv t_mbvkv lb skdn kvIqfn tImta-gvkn-\pw Hmtcm AUo-j-W _mp-I Cu A[-yb\ hjw A\p-h-Zn-m \S-]Sn kzo-I-cn-p-tam?

1005

FbvUUv taJ-e-bn ]pXp-Xmbn kvSp, lbsk-dn kvIqfp-I

{io. Ff-acw Icow

(F)

FbvUUv taJ-e-bn ]pXp-Xmbn kvSp tImgvtkm lbsk-dn kvIqfp-Itfm A\p-h-Zn-m Dt-in-p-ptm;

(_n)

CXn-\mbn t\mn-^n-t-j ]pd-s-Sp-hn-n-ptm; F{X FbvUUv amt\-Pp-sap-I-fn \nv At]--I e`n-n-pv; lb skdn kvIqfp-I-tfm, hn.-F-v.-kn.-Itfm Cm F{X ]m-b-p-I kwm-\-pv;

(kn)

]pXp-Xmbn lb skdn kvIqfp-I-fpsS Bh-iy-IX ]Tn-m Fs-nepw \S-]Sn kzoI-cn-n-ptm; hni-Z-am-mtam?

1006

ae-_m-dn ]pXp-Xm-bn- l-b skdn kvqfp-I

{io. ]n.-n.-F.-dlow

(F)

ae-_m-dnse GsXmw ]m-b-p-I-fn-emWv FbvUUv/km taJ-e-bn lb skdn kvIqfp-I CmXv Fv hy--am-p-tam; 

(_n)

Chn-S--fn lb skdn kvIqfp-I Cu hjw Xs Bcw-`n-ptam?

1007

sXmS-mSv Pn.-Fw.-B.-F-kn kvSpA\p-h-Zn-p--Xn\v \S-]Sn

{io. sI. Ipn-cm-a (Xr---q)

(F)

Xr-cn-q aWvU-e-nse sXmS-mSv {Kma-]-m-b-n ]n-I-PmXn hn`m-K-ns Ipn-I ]Tn-p Pn.-Fw.-B.-F-kn kvSp tImgvkv A\p-h-Zn-m sshIp--Xns ImcWw hy--am-m-tam; 

(_n)

{]kvXpX kvIqfn Cu tImgvkv Ftm A\p-h-Zn-m Ign-bp-sav hy--am-mtam?

1008

sshn Zzo-]n ]pXp-Xmbn kv Sp kvIqfp-I A\p-h-Zn-m \S-]Sn 

{io.Fkv.-i

(F)

P\-km-{-X-tb-dnb sshn Zzo-]nse Fkv.-F-kv.-F.-kn. ]mm-Ip hnZ-ymn-I-fn ]Ip-Xn-tp am{Xta Zo]n kv h AUvan-j e`n-p-p-ffq F Imcyw {ibns-nptm; Fn \ne-hn kvSp kvIqfp-I Cm sshn aWvU-e-nse ]m-b-p-I-fn ]pXp-Xmbn kvSp A\p-h-Zn-m \S-]Sn kzo-I-cn-ptam; 

(_n)

kv h tImgvkn-\p A\p-a-Xn-mbn sshn aWvU-e-nse GsXmw kvIqfp-I-fpsS At]--I e`n-n-p-sv hy-am-mtam; {]kvXpX At]--I-fnta kzo-I-cn-m-\p-t-in-p \S-]-Sn-sb-sv hy-am-mtam?

1009

Hm kvqfns Bm\w

{io.tIm-Sn-tbcn _me-Ir-jvW

(F)

1989 apX Xncp-h-\--]p-cv {]hn-p Hm kvqfns Bm\w at-sX-nepw Pn-bn-tev amm Xocn-am-\n-n-ptm; 

(_n)

Ds-n Fp Imc-W-m-emWv Bm\w amp--sXv hni-Z-am-mtam; CXv kw_-n km D-c-hns ]Iv e`y-am-mtam; 

(kn)

Hm kvq Bm\w amp--Xn-s\-Xnsc i-amb {]Xn-t[ ka-c- Dbp hcp-Xv {i-bns-n-ptm; 

(Un)

Ds-n CXnta km \ne]m-sS-sv hni-Z-am-mtam?

1010

Hm kvIqfns Bm\w amp- \S-]Sn

{io. ]n. sI. Kpcp-Zm-k

,, hn. inhIpn

,, tImen-b-tmSv F. IrjvW \mb

,, _n. kX-y

(F)

kwm\ Hm kvIqfns Bm\w Xncp-h-\--]p-cp \npw amp--Xn\v \S-]Sn Bcw`n-n-ptm;

(_n)

Bm\w amp--Xns aptm-Sn-bmbn ae-p-dv Hm kvIqfn\v doPn-b-W tI{w XpS-p--Xn\v Xocp-am-\n-n-ptm;

(kn)

Hm kvIq Bm\w Xncp-h-\--]p-cp \npw amt kml-N-cyw \ne-\n¡p-ptm; hni-Zmwiw shfn-s-Sp-mtam ?

 
<<back

  next page>>

                                                                                                                     

 

Website maintained by Information System Section, Kerala Legislative Assembly, Thiruvananthapuram.