UNSTARRED
 

QUESTIONS

  AND
  ANSWERS
   
   
   
   

 

 

  You are here: Business >13th KLA >9th Session>Unstarred Q & A
  Answer  Provided    Answer  Not Yet Provided
 

THIRTEENTH   KLA - 9th SESSION 
 UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS 
(To read Questions  please enable  Unicode-Malayalam in your system)
(To read answers Please CLICK on the Title of the Questions)

Q. No

                                                                          Questions

2204

 

tI{ kwm\ kwbp- kwcw-`-

{io. Ff-acw Icow

(F)

Cu km A[n-Im-c-n h-tijw kwm-\-ns hy-h-kmb hnI-k-\-n\v tI{ km-cns kl-I-c-W-tmsS GsXms ]-Xn-I-fmWv \S-mnbnp-Xv Fv hy--am-p-tam; 

(_n)

tI{--kw-m\ kwbp kwcw-`--fn-eqsS F{X tI{ \nt]w kwm\tv sImp hcm Ign-n-p-v;

(kn)

tI{--kw-m\ kwbp kwcw-`--fn-eqsS \Sv km-n-I hjw GsXms kwcw-`--fpsS {]h\w Bcw-`n-m km[n-p-sav shfn-s-Sp-mtam?

2205

_b sk aov

 

{io. ]n. F. am[-h

,, F. n. tPmPv

,, ssl_n CuU

,, kn tPmk^v

 

 

(F)

 kwm-\v _b sk aov kwL-Sn-n-n-p-tm; hni-Z-am-p-tam;

 

(_n)

 s]mXp-ta-Jem m]-\--fp-ambn _-sv kqva sNdp-InS hy-h-km-b-sf in-s-Sp-m Cu aov F{X am{Xw {]tbm-P-\-I-c-amIpw FmWv Icp-Xp--Xv; hni-Zmw-i- Fs-mw; 

 

(kn)

 GsXmw GPkn-I-fmWv Cu aop-ambn klI-cnXv Fv hni-Z-am-p-tam;

 

(Un)

 Fsmw e-y--fmWv aop hgn t\Sn-bn-p-Xv?

T2206

\nnjvS s]t{Sm-s\v F-FPn ]Xn

{io. Fkv. i

(F)

]pXp-ssh-n-\nse \nnjvS s]t{Sm-s\v F-FPn ]Xn F-tv Io-j sNp-sav hy--am-m-tam;

(_n)

]Xn Io-j sNp--Xn\v Fs-nepw XS--ap--Xmbn km-cns {i-bns-n-ptm; Fn hy--am-mtam ?

T2207

F.-F.-Pn.-sSan-\ \nmWw

{io.sI.-cm-[m-Ir-jvW

(F)

sImn F.-F.Pn ]-Xn-bpsS \nmWw Ctm GXv L-n-em-sWv ]d-bmtam;

(_n)

Kymkv ss]vsse m]n-t Fm Pn-I-fn-sebpw `qan kw_--amb X- ]cn-l-cn-p-I-gn-n-ptm;

(kn)

Fn AXns hni-Zmw-i- e`y-am-mtam;

(Un)

Cu ]Xn Ftm Io-j sNm Ign-bp-sapw hni-Z-am-mtam?

2208

FaPnwKv tIc-f-bpsS `mK-ambn h ]pXnb ]-Xn-I

{io. Fkv. i

(F)

FaPnwKv tIc-f-bpsS `mK-ambn h ]pXnb ]-Xn-I GsXm-s-bm-sWv tcJm-aqew hni-Z-am-mtam;

(_n)

CXn GsXms ]-Xn-I Bcw-`n-p-hm km[n-n-pv F-dn-bn-ptam?

(kn)

FaPnwKv tIc-f-bpsS `mK-ambn h ]pXnb ]-Xn-I-fn\npw Icm-dn Gs GsX-nepw I-\n-I ]nam-dn-bn-ptm Fv hy-am-mtam?

2209

FaPnwKv tIc-f-bpsS `mK-ambn Bcw-`n-p hyh-km-b-

{io. sI. Ipn-cm-a (Xr--cn-q)

(F)

hyh-kmb taJ-e-bnse Do-]-\-ns `mK-ambn kwL-Sn-n "FaPnwKv tIcf'bpsS `mK-ambn F{X ]pXnb hyh-km-b- Bcw-`n-m Xocp-am-\n-n-p-sv hy-am-ptam; 

(_n)

CXn F{X m]-\- Bcw-`n-m Ign-n-p-spw hy-am-ptam?

2210

"FaPnwKv tIcf'\-S-n-em-m XpS-nb ]-Xn-I

{io.C.N{-ti-J-c

(F)

"FaPnwKv tIcf'bn {]J-ym-]n GsXmw ]-Xn-I-fmWv \S-n-em-m XpS-n-bXv F-dn-bn-m-tam;

(_n)

Hmtcmpw GXv L-n-emWv F-dn-bn-m-tam;

(kn)

Hmtcm-n-sbpw \nt]w F{X-sbv Adn-bn-mtam?

2211

amPn aWn hmbv]bvv H--hW Xom-m ]Xn

{io. eqUn eqbnkv

,, ]mtemSv chn

,, Fw. F. hmloZv

,, B. skh-cmPv

 

(F)

hyh-kmb hIp-n \nv \Ip amPn aWn hmbv]bvv H--hW Xom- ]Xn \S-m-m Xocp-am-\n-n-ptm ; hni-Z-am-ptam ; 

(_n)

CXns e-y- Fs-m-amWv ; hni-Zmw-i- Fsmw ; 

(kn)

GsXmw hy-h-kmb m]-\-ġmWv CXns {]tbmP\w e`n-p--sXv hni-Z-am-ptam ; 

(Un)

Fsmw tkh-\-fpw kuI-c-y--fp-amWv Cu kwhn-[m\w hgn e`n-p-Xv; hni-Zmw-i- Fsmw ?

T2212

Kymkv ss]v sse ]-Xn-bpsS kpc-m am\-Z-WvU-

{io. ]n. n. F. dlow

(F)

sKbn F m]\w \S-m-p Kymkv ss]v sse ]-Xn-bpsS kpc-m am\-Z-WvU- Fs-m-am-sWv hy-am-ptam; 

(_n)

CXp kw_-n \nba \nmWw Dm-bn-ptm;

(kn)

Fn {]kvXpX \nb-a-nse hyh-I ]menp-sIm-mtWm ]Xn \S-m-p-Xv?

2213

o CU-kv{Sokv s^mPnwKv enan--Uns {]h-\-

{io. sI. cm[m-Ir-jvW

{ioaXn sI.-F-kv. keoJ

{io. sI. Ip-Xv am

,, F.-Fw. Bcn^v

 

(F)

o CU-kv{Sokv s^mPnwKv enan--Uns {]h-\-fpw e-yhpw Fs-m-am-sWv hy--am-p-tam;

(_n)

{]Xn-tcm-[-a-{meb-n\v Iognse GPkn-I-fp-ambn F{X Icm-dp-I Dspw Cu Icm-dnse Agn-a-Xn-I-sf--n GsX-nepw Xc-n-ep-ff
At\-z-jWw \S-pptm Fpw hy--am-p-tam;
 

(kn)

CXp kw_-n At\zjW- Ctm GXv L-n-em-sWpw AXns {]mY-anI Is--ep-I Fs-mam-sWpw hy--am-p-tam; 

(Un)

Cu Agn-a-Xn-I-fn GsXmw DtZ-ym-K--cm-sWpw Ahs-Xnsc Fsmw \S-]-Sn-I kzo-I-cnp Fpw hy--am-p-tam; 

(C)

Cu tIkn Ds DtZ-ym-K-sc km m]-\--fpsS Xe-p \nb-an--cp-sXv At\-z-jW DtZ-ym-K-tcm [\-Im-cy hIptm \nt-in-n-cp-tm; 

(F^v)

Cu \nt-i-ġv hncp--ambn CXn-eps
DtZ-ym-K-sc GsX-nepw m]-\-n Ctm \nb-an-n-p-tm; Fn AXn-s hni-Zmwiw hy--am-p-tam?

2214

sIt{Sm-Wns {]h\w

{ioaXn KoXm tKm]n

(F)

kwm-\s {]Ya Ce-Ivt{Sm-WnIv hyh-kmb m]-\-amb "sIt{Sm' Ctm em`-n {]hn-p-ptm;

(_n)

"sIt{Sm' F m]-\s Db \ne-hm-c-n-tev Dbm\pw hnI-kn-n-m\pw Fs-nepw ]-Xn-I-fptm; Fn hni-Z-am-ptam?

2215

IS av ipo-I-cnv \nm-Wn\v D]-tbm-Kn-p kmt-XnI hnZy 

{io. ]n. Xntem--a

(F)

aW Zue`yw aqe-ap \nm-W-ta-J-e-bpsS kvXw`-\m-h XcWw sNp--Xn\v ISav ipo-I-cnv \nm-W-n\v D]-tbm-Kn-p kmt-XnI hnZy {]tbm-P-\-s-Sp-p-hm ]-Xn-bn-nptm Fp ]d-bmtam; GsXmw `mK--fn-ep aW-emWv CXn\v hn\n-tbm-Kn-p--sXv ]d-bmtam; CXp-aqew GsX-nepw Xc-n-ep ]mcn-n-XnI {]iv\--fp-m-Iptam Fp ]T-\- \S-n-bn-ptm; hni-Z-am-ptam; 

(_n)

IS aW ipo-I-cnv \nm-W-n-\p-]-tbm-Kn-p--Xn\v GsX-nepw GPknv Npa-Xe ssIam-dn-bn-ptm Fp ]d-bmtam; Fn Cu GPknsb kw_-n hni-Z-hn-hcw \Iptam?

2216

tIcfm Hmtm-sam-ss_knse D¸m-Z\w

{io. hn. inhIpn

(F)

Cu km A[n-Im-c-ta--Xn-\p-tijw tIcfm Hmtm-sam-ss_kv F s]mXp-ta-Jem m]-\-n F{X hml-\- {]Xn-hjw D]m-Zn-np F-Xns\ kw_-n-p hni-Zmw-i- e`-y-am-ptam ; 

(_n)

{]kvXpX hml-\- hn-gn--Xns hni-Zmw-i- e`-y-am-p-tam?

2217

tIcfm Hmtm samss_kv

{io. hn. inhIpn

(F)

tIcfm Hmtm-sam-ss_kv F s]mXp taJem m]\w Ctm \jvS-n BtWm {]hn-p-Xv ;

(_n)

Fn Cu km A[n-Im-c-ta--Xn-\p-tijw {]kvXpX m]-\-n\p-mb \jvSw F{X-bm-sWp hy--am-ptam ;

(kn)

{]kvXpX m]-\-n\v Fp sImmWv \jvS-ap-m-bXv Fp hni-Z-am-ptam ?

2218

Btm-Im-ns ]p\cp-o-h\w

{io.-]n.-Xn-tem--a

(F)

tNe Btm-Im-ns ]p\cp-o-h-\-n\v ]pXnb ]-Xn-I Bcw-`n-n-p-tm; \ne-hn-ep-ff XS-- amp--Xn\v tI{ km-cn\p apn kan-n-p-ff \nt-i- hni-Z-am-ptam; 

(_n)

sshZ-ypXn Nmv IpSn-n-I-bpsS t]cn Chn-tS-bvp-ff sshZ-ypXn IW- hnt-Zn-n-ptm Fphy-am-mtam; sshZ-ypXn _w ]p\:-m-]nv tPmen ]p\-cm-cw-`n-p--Xn\v ssIsm-n-p-ff \S-]-Sn-I hy-am-ptam; 

(kn)

sdbnth-bp-ambn _-sv ChnsS Bcw-`n-m-\n-cp kwcw-`-ns `mhn {]h-\- GXp Lw hsc-bmbn Fp hni-Z-am-ptam?

2219

sNdp-InS hyh-km-b- ]cn-t]m-jn-n-p--Xn-\mbn \S-]-Sn-I

{io. Fw. lwk

(F)

IpSn, sNdp-In-S, CS-cw hyh-km-b- ]cn-t]m-jn-n-p--Xn-\mbn Fsmw \S-]-Sn-I kzoI-cnp Fv hy-am-mtam;

(_n)

]me-mSv Pn-bn GsXmw hyh-kmb m]-\- Dv; AXn F{X Fw {]hn-pp Fpw em`-n {]hn-ph GsX-m-w Fpw \jvS-n {]hn-p-h GsX-mw Fp-a-dn-bn-ptam; 

(kn)

]me-mSv Pn-bnse Hmtcm hyh-kmb m]-\-n\pw 20062011 hsc F{X XpI A\p-h-Znp;

(Un)

Cu km A[n-Im-c-ta--tijw {]kvXpX hyh-kmb m]-\-ġv F{X ^v A\p-h-Znp; hni-Zmwiw e`y-am-mtam; 

(C)

2010 amv amk-nse IWv {]Imcw F{X s]mXp-ta-Jem hyh-kmb m]-\- em`-n {]hn-n-cpp; GsXmw? 

(F-^v)

2012 amv amk-nse IWv {]Imcw F{X s]mXp-ta-Jem m]-\- em`-n {]hn-pp;

(Pn)

2012 amv amk-nse IWv {]Imcw F{X s]mXp-ta-Jem m]-\- \jvS-n {]hn-pp; ImcWw hy-am-mtam?

2220

CIw ktmv kvIow

{io. hn. iin

(F)

2011 Bcw-`n CIw ktmv kvIow A\p-k-cnv hnhn[ Pnm hy-h-kmb tI{-ġv A\p-h-Zn XpIbpw Nne-h-gn XpIbpw Pn Xncnv e`-y-am-p-tam; 

(_n)

{]kvXpX kvIow \S-m-m \ne-hn XS--sa-s-nepw Dtm; Fn XSw \on ]Xn XpS-cm \S-]Sn kzo-I-cn-p-tam; 

(kn)

{]kvXpX ]Xn hn]p-eo-I-cn-m Dt-in-p-p-s-n BbXv shfn-s-Sp-ptam?

T2221

tIc-f-Xo-cv aWti-J-c-ap-s ]T\w

{io. sI. Ip-Xv am

(F)

tIc-f-ns Xoc-tmSp tN IS-en 100 hj-t-bvp aW tiJ-c-ap-s awKeq-cp-hnse assd Pntbm-fPn hnwKv \Snb ]T-\-ns Is- {ibns-nptm; 

(_n)

CXv kw_-nv Fs-nepw ]T\w \S-p--Xnt\m ass-nepw Imcyw sNp--Xnt\m Dt-in-p-ptm Fv hy-am-ptam; 

(kn)

]q-ambpw km kwhn-[m-\-n Cu aW J\\w sNbvXv \ymb-hn-ebvv hnX-cWw sNp--Xn\v \S-]Sn kzoI-cn-ptam; Fn hy-am-ptam?

2222

\jvS-n {]hn-p s]mXp-ta-J-em-m-]-\- em`-n-em-p--Xn\v {]tXyI ]mtPv

{io. sI. Fw. jmPn

,, kn. tambnIpn

,, Fw. D

,, sI. apl--Zpn lmPn

 

(F)

\jvS-n {]hn-p s]mXp-ta-Jemm]-\- em`n-em-p--Xn\v {]tXyI ]mtPv hXpw {]Jym-]n-n-ptm; Fn hni-Z-am-ptam; 

(_n)

em`-n-em-p m]-\--fnse Poh-\-mv if ]cnjvI-cWw \Im-sa Xocp-am-\-n Poh-\-m-cp-sSbpw amt\-Pvsap-I-fp-sSbpw {]Xn-I-c-W-sa-s-nepw e`n-n-ptm; 

(kn)

kokv skIvS-dn {]hn-p m]-\--fpsS ]cn-an-Xn-I IW-n-se-Spv {]tXyI klm-b--sf-s-nepw \Im Dt-in-p-ptm; Fn hy-am-ptam?

2223

Fw.-H.-bp. kwhn-[m\w

{io.-Ff-acw Icow

,, Fw.-N-{

,, _n.-Un.-tZ-hn

,, Pn.-kp-[m-I-c

(F)

tI{ s]mXp-ta-Jem m]-\--fp-ambn kl-I-cnv ]pXnb hy-h-kmb kwcw-`- XpS-p--Xn-\p-ff Fs-nepw \ntiw ]cn-K-W-\-bn-ep-tm; 

(_n)

Fn CXp kw_-n-p-ff {]mcw` N-I GsXmw m]-\--fp-ambn \S-n-sbpw AXns hni-Zmwiw Fspw hni-Z-am-ptam; 

(kn)

s]mXp-ta-J-em-m-]-\--fn tI{ s]mXp-ta-Jem
m]-\--fpsS amXr-I-bn Fw.-H.-bp. kwhn-[m\w \S-n-em-p-hm Dt-in-p-p-tm; Fn CXp-aqew I-\n-Iġp-m-Ip t\w Fs-m-am-sWv hni-Z-am-ptam;
 

(Un)

\ne-hn-ep-ff kwhn-[m-\-n\v ]Icw ]nIv skIvS Fss{]-kkv t_mUv cq]o-I-cn-m Dt-in-p-p-tm; Fn CXns hni-Zmwiw hy-am-ptam?

2224

hy-h-kmb hmWn-Py irwJe

{io.s_n s_l-\m

,, F.-]n.-A-_vZp--pn

,, eqUn eqbnkv

,, jm^n ]d-n

(F)

kwm-\-v hy-h-kmb hmWnPy irwJe Bcw-`n-m-\p-t-in-p-p-tm; hni-Z-am-p-tam;

(_n)

CXns e-y-fpw {]h\ coXnbpw hni-Z-am-p-tam;

(kn)

{]kvXpX taJ-e-Iġv Hcp-n-bn-p ASn-m\ kuI-c-y- Fs-m-sav hni-Z-am-p-tam; 

(Un)

GsXmw GPkn-I-fmWv CXn-\mbn kl-I-cn-p--Xv; hni-Zmw-i- \I-p-tam?

2225

hy-h-kmb {Kmaw

{io. Fw.-F. hmloZv

,, sI. inh-Zm-k \mb

,, tPmk^v hmg-

,, ]mtemSv chn

(F)

kwm-\v BZy hy-h-kmb {Kma {]J-ym-]\w \S-n-bn-p-tm; hni-Z-am-ptam ;

(_n)

CXns e-y-fpw {]h\ coXnbpw hni-Z-am-ptam ;

(kn)

GsXmw GPkn-I-fmWv CXn-\mbn kl-I-cn-p-Xv; hni-Z-am-ptam ;

(Un)

A\p-tbm-P-y-amb e--fn Ch \S-m-p Imcyw ]cn-K-Wn-ptam?

2226

]hIpw temUvsj-UnwKpw aqew {]Xn-k-n-bn-emb hyh-km-b-

{io.Fw.-N-{

(F)

]hIpw temUvsj-UnwKpw hyh-km-b-sf henb tXmXn _m[n-n-p-s-p Imcyw {i-bns]-n-ptm; 

(_n)

CXp ]cn-l-cn-p--Xn\v hyh-kmb hIpv Fs-nepw \S-]SnI- kzoI-cn-n-p-tm; hy-am-mtam; 

(kn)

s]mXp taJe hyh-kmb m]-\-sf Cu sshZypX {]Xn-kn _m[n-n-ptm;

(Un)

GsXmw m]-\--fmWv CXp aqew \jvS-n-em-bn-p-Xv;

(C)

\jvSw \nI-p--Xn\v Fsmw ]cn-]m-Sn-I-fmWv \S-n-em-n-bn-p-Xv?

2227

kwm-\s s]mXp-ta-Jem hy-h-km-b-

{io. _m_p Fw. ]men-tcn

(F)

kwm-\v \ne-hn F{X s]mXptaJ-em -
h-yhkmb-m-]-\- {]hn-p-p-v;

(_n)

ap hj--fn em`-I-c-ambn {]hn s]mXp-ta-Jem hy-h-km-b- \jvS-n-em-Im-\p ImcWw Fm-sWv ]cn-tim-[n-n-ptm?

2228

tIc-f-nse s]mXp-ta-Jem hy-h-km-b-

{io. ]n. {iocm-a-Ir-jvW

 

kwm-\v s]mXp-ta-J-e-bn F{X hy-h-km-b- Dv Fv hy--am-mtam?

2229

s]mXp-ta-Jem m]-\--fpsS em`--\jvS IW-p-I

{io.tImhq Ipp-tam

(F)

2011-2012, 2012-2013 km-nI hj--fnse kwm-\s Fm s]mXp-ta-Jem m]-\--fp-tSbpw IW-p-I {]tX-yIw shfn-s-Sp-p-tam; 

(_n)

ap hy-h-kmb m]-\- Hmtcm-n-sbpw Ign hjs em`hpw \jvShpw F{X-sbv shfn-s-Sp-p-tam; 

(kn)

s]mXp-ta-Jem m]-\--fn sU]-yq-t-j hy-h--bn-ep Fw.Unam Bscm-s-bm-sWpw Hmtcm-cp-cpw GXv m]-\-n-em-sWpw shfn-s-Sp-p-tam; Fw.-Un.-am-cmbn A[nI Npa-Xe hln-p--h Bscm-s-bm-sWpw Ah GsXmw m]-\-n-em-sWpw hy--am-ptam?

2230

s]mXp-ta-Jem m]-\--fnse C-t{]m-I-yp-c-sav kw-hn-[m\w

{io. ]n. Dss_-Zp-ff

(F)

kwm-\-ns s]mXp-ta-Jem m]-\--fn C-t{]m-I-yqsav kwhn-[m\w \ne-hn hn-p-tm;

(_n)

GsXmw s]mXp-ta-Jem kvYm]-\--fn-emWv Cu kwhn-[m\w \S-m-n-bn-p-f-f-sXpw ]-Xn-bpsS hni-Zmw-ihpw shfn-s-Sp-m-tam; 

(kn)

{]kvXpX ]-Xn-bn-eqsS e-y-an-Sp ]ptcm-K-Xn-I Fs-m-am-sWv hy--am-m-tam;

(Un)

{]kvXpX kwhn-[m\w IqSp-X s]mXp-ta-Jem kwcw-`--fn \S-m-m Dt-in-p-ptm ?

2231

s]mXp-ta-Jem m]-\- sNe-h-gn XpI

{io. Ff-acw Icow

(F)

201011 apX 201213 hsc-bp Ime-b-f-hn kwm-\s s]mXp-ta-Jem m]-\--fn Hmtcmpw Hmtcm hjhpw _UvP-n hI-bn-cp-nb XpI-bn F{X hoXw sNe-hmn Fv hy-am-mtam; 

(_n)

Cu km A[n-Im-c-ta tijw s]mXp-ta-Jem hyh-km-b-ġv \Inb XpI Fn-s\mw sNe-h-gnp Fv ]d-bmtam?

2232

ap km-cns Imev m]n ]pXnb s]mXp-ta-Jem bqWn-p-I

{io. Ff-acw Icow

(F)

ap km-cns Imev m]n ]pXnb s]mXp-ta-Jem bqWn-p-I-fpsS Ctm-gs nXn Fm-Wv; {]kvXpX bqWn-p-I-fn D¸m-Z\w Bcw-`n-n-p-tm; 

(_n)

Cs-n AXns Imc-Ww hy--am-p-tam; 

(kn)

{]kvXpX m]-\--fn D¸m-Z\w Fp apX Bcw-`n-p-sa-mWv {]Xo-n-p-Xv Fv hyam-ptam?

2233

s]mXp-ta-Jem m]-\- \jvS-n-em-Ip--Xns Imc-W--sf-p-dnv ]T\w

{io. Fw. D

(F)

kwm-\s s]mXp-ta-Jem m]-\sf \jvS-n-tebvpw XIbn-tebvpw \bn-p Imc-W-sf kw_nv ]T\w \S-n-bn-ptm; 

(_n)

Fn s]mXp-ta-Jem m]-\- am\-h-ti-jn-mbn hcp-am-\-n¡hn XpI sNe-hm-p--Xmbn {ibns-nptm; 

(kn)

Fn \jvS-ap-m-p {]h-W-X-I \n-b-{n-p--Xn\v Bh-iy-amb \S-]-Sn-I kzoI-cn-ptam?

2234

s]mXp-ta-Jem m]-\--fn em`w Ipd-bp--Xns ImcWw

{io. kn. Znhm-I-c

(F)

2012-2013 km-nI hjw s]mXp-ta-Jem m]-\--fnse em`w aphj-s-m Ipd-hm-sW-Xv {i-bns-n-ptm ; 

(_n)

Fn FmWv CXn\v Imc-W-sav ]cn-tim-[n-n-ptm?

2235

]qn-In-S-p s]mXp-ta-Jem m]-\--

{io. Ff-acw Icow

(F)

kwm-\v F{X s]mXp-ta-Jem m]-\- ]qn-In-S-p-p-sv hy--am-ptam ;

(_n)

{]kvXpX m]-\- Xpdp {]hn-n-p--Xn\pw B[p-\n-I-h¡-cn-p--Xn\pw \bw Bhn-jvI-cn-n-ptm; Fn GsXms m]-\--fnemWv CXv \S-m-p-Xv Fv hy--am-ptam ?

2236

s]mXp-ta-J-em- m-]-\--fnse \nb-a-\-

 {io. sI. sI. \mcm-b-W

(F)

Cu km A[n-Im-cta-tijw hy-h-kmb hIp-n-s Iogn-ep-ff GsX-mw s]mXp-ta-Jem m]-\--fn F{X t]sc Xmevm-enI/ncw \nb-a\w \S-n-bn-p-sv hy--am-m-tam; 

(_n)

CXv Fhn-sS-sb-m-am-sWpw Ch Bscm-s-bm-sWpw {]tX-yIw {]tX-yIw hni-Z-am-m-tam?

2237

tIcfm Hmtm-sam-ss_knse Poh-\-m-cpsS \nb-a\w

{io. hn. inhIpn

 

Xncp-h-\--]p-cs tIcfm Hmtm-sam-ss_kn 2011- \nb-a\w e`n-v nc-s-Sp-nb 38 Poh-\-mv C{In-sa-p \Imt\m \nb-a\w It^w sNmt\m {]kvXpX m]-\-ns amt\-Pvsav Xm-dm-Im-Xv Fp sImm-sWp hy--am-ptam ?

2238

tIcfm Hmtm samss_knse Poh-\-m-cpsS B\p-Iq-e-y-

{io. hn. inhIpn

(F)

Cu km A[n-Im-c-ta--Xn-\p-tijw, tIcfm Hmtm samss_kv F s]mXp-ta-Jem m]-\-n bYm-k-a-bw, Poh-\-mv ifw sImSp-p-Ibpw ]ncnp t]mIp Poh-\-mv Al-amb B\p-Iq-e-y- \Ip-Ibpw sNp-p-tm;

(_n)

Cs-n Bb-Xns ImcWw Fm-sWp hni-Z-am-ptam?

2239

tIcf {UKvkv Bv ^ma-k-yq-n-kv Poh-\-m-cpsS if Icm

 {io. ]n. Xntem--a

 

(F)

 tIcf {UKvkv Bv ^ma-k-yq-n-kv
(sI.-F-kv.-Un.-]n.) Ign km-cns Ime-b-f-hn Poh-\-m-cpsS if h-\-hv Ds-sS-bp hnj-b--fn Hcp ZoL-Ime Icm Dm-n-bn-cptm Fp ]d-bm-tam; Fn CXv \S-n-em-ntbm Fp ]d-bm-tam; Fp Imc-W-m-emWv Cu Icm ewLn-Xv Fp hy--am-m-tam;
 

 

(_n)

 Huj[ \nmW cwKv Ghpw Ipd thX-\-n\v tPmen sNp sXmgn-em-fn-I-fmWv sI.-F-kv.-Un.-]n.-bn-ep-Xv F Imcyw {i-bns-n-p-tm; 2011-2012 Ime-b-f-hn sI.-F-kv.-Un.-]n. cp-hjw em`-I-c-ambn {]hn-npw Icm {]Imcw Poh-\-mpw sXmgn-em-fn-Iġpw \tI thX\ h-\hv \Im-Xn-cp-Xv Fp-sIm-m-sWv hy--am-ptam?

2240

hyh-kmb hnI-k\ Hm^o-kam-cpsS XkvXnI

{io. n.-F. Al-Zv I_o

(F)

hyh-kmb hnI-k\ Hm^o-kam Cm F{X tmv ]m-bv/ap\n-kn-m-en-n-I Dspw Ah GsX-m-sapw hy-am-mtam; 

(_n)

{]kvXpX Hm^o-kam Cm e--fn {]kvXpX XkvXn-I-I krjvSn-p Imcyw ]cn-K-W-\-bn-eptm;

(kn)

Fn Bb-Xn\v kXz-c-\-S-]Sn kzoI-cn-ptam?

<<back

  next page>>

                                                                                                                     

 

Website maintained by Information System Section, Kerala Legislative Assembly, Thiruvananthapuram.