UNSTARRED
 

QUESTIONS

  AND
  ANSWERS
   
   
   
   

 

 

  You are here: Business >13th KLA >9th Session>Unstarred Q & A
  Answer  Provided    Answer  Not Yet Provided

 

THIRTEENTH   KLA - 9th SESSION 
 UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS 
(To read Questions  please enable  Unicode-Malayalam in your system)
(To read answers Please CLICK on the Title of the Questions)

Q. No

                                                                          Questions

3139

]m-bv hIpv imo-I-cn-m \S-]Sn

 

{io. eqUn eqbnkv

,, Fw. F. hmloZv

,, jm^n ]d-n

,, sUman-\nIv {]k-t-j

 

(F)

]m-bv hIp-ns imo-I-c-W-n\v Fsmw ]cn-]m-Sn-I-fmWv Bkq-{XWw sNbvX-Xv; hni-Z-am-p-tam;

(_n0

CXn-s Dt-i-y-e-y Fsm-s-bm-Wv;

(kn)

GsX-mw GPkn-I-fmWv CXp-ambn kl-I-cn--Xv; hni-Z-am-p-tam;

(Un)

Cu km-cn-s Imev Cm-c-y-n Fsmw ]ptcm-KXn t\Sn-bn-p-v; hni-Zmw-i- Fs-mw?

3140

ssPh-ssh-hn[y cPn-

{io.sI.-A-p-X

'' ]n.-F.am-[-h

'' jm^n ]d-n

'' he Ilm

(F)

]m-b-p-I-fnse ssPh-sshhn[y cPn-kv- Xm-dm-m Fsmw ]cn-]m-Sn-I-fmWv Bkq-{XWw sNbvXXv;

(_n)

CXns Dt-iy-e-y- Fs-m-am-bn-cpp;

(kn)

GsXmw GP--kn-I-fmWv CXp-ambn kl-I-cn-Xv;

(Un)

Cu km-cns Imev Cm-cy-n Fsmw ]ptcm-K-Xn-I t\Sn-bn-pv; hni-Zmwiw hy-am-ptam?

3141

{Kma-k-`-I-fpsS {]h\w 

{io. F. n. tPmPv

'' ]mtemSv chn

'' ]n. kn. hnjvWp-\mYv

'' kn tPmk^v

(F)

{Kma bm{X-Ifpw, hnti-jm {Kma-k-`-Ifpw hnP-b-I-c-am-m Fsmw \S-]-Sn-I-fmWv Bkq-{X-Ww sNbvXXv;

(_n)

CXns Dtiy ey- Fsm-s-bmWv;

(kn)

GsXmw GPkn-I-fmWv CXp-ambn kl-I-cn-Xv;

(Un)

Cm-cy-n Fsmw ]ptcm-K-Xn-I- t\Sn-bn-pv; hni-Zmw-i- Adn-bn-ptam?

3142

]Xn hnlnXw ]q-ambpw hn\n-tbm-Kn-m ]m-b-p-I

{io. ]n. Xntem--a

(F)

]m-b-p-Iġv A\p-h-Zn-n-cp ]Xn hnlnXw ]q-ambpw hn\n-tbm-Kn-m F{X ]m-b-p-I Dv; Be-pg Pn-bnse GsXmw ]m-b-p-I-fmWv C{]-Imcw ^v hn\n-tbm-Kn-m-Xv; hy-am-ptam; 

(_n)

XpI ]q-ambpw hn\n-tbm-Kn-m ]m-b-p-I Fp-sIm-mWv ^v ]mgm-n-bn-p--sXpw, ^p-I hn\n-tbm-Kn-m ]m-b-p-Is-Xnsc Fv \S-]Sn kzoI-cn-p-sapw hni-Z-am-ptam?

3143

]m-b-p-I-fpsS Imc-y--a-amb ]Xn \n-lWw 

{io. tamkv tPmk^v

(F)

]m-b-p-I-fpsS ]Xn \n-lWw ]qnbm-m kzo-I-cn \S-]-Sn-I hy--am-m-tam; 

(_n)

]m-bp {]hr-n-I Imc-y--a-ambn \n-ln-m kmt-XnI hn`mKw Poh-\-msc ]m-b-p-I-fn \nb-an-p-Xv GXp L-n-em-Wv; 

(kn)

]Xn \n-l-W-hp-ambn _-s tkm^vvshb Xm-dm-p-Xv GXv GPkn-bm-Wv; CXn\v Hmtcm ]m-bpw F{X cq]-bmWv \tI--Xv; Cu tkm^vvshb Fm ]m-b-p-I-fnepw e`-y-am-n-bn-p-tm; Cm-sb-n ImcWw hy--am-mtam?

3144

]m-b-p-Iġv n.-F-kv.-]n, Fkv.-kn.]n ^v 

{io.F.-sI.-_m-e

(F)

2011-12, 2012-13 km-nI hj--fnse ]m-b-pIġp m^v hnlnXw F{X-bm-bn-cpp; Fv XpI-bmWv sNe-h-gn-Xv; 

(_n)

2013-14 km-nI hjs m^v hnlnXw F{X-bm-sWv hy-am-ptam;

(kn)

2012-13 hsc sNe-h-gn-msX Ah-tijn-ncp ]m-b-p-I-fnse n.-F-kv.-]n,-F-kv.-kn.]n ^v F{X; hy--am-p-tam; 

(Un)

2011-12, 2012-13 km-nI hj--fnse ]m-b-p-Iġp n.-F-kv.-]n,- F-kv.-kn.]n ^v F{X-bm-bn-cpp; Fv XpI-bmWv sNe-h-gn-Xv; BsI Dm-bn-cp n.-F-kv.-]n,- F-kv.-kn.]n ^ns F{X iX-am-\-amWv sNe-h-gn--sXv hy-am-ptam?

3145

{XnXe ]m-b-p-Iġv temI _mv klm-bw 

{io.C.-]n.-P-b-cm-P

(F)

{XnXe ]m-b-pI hgn P\-ġp e`y-am-Ip tkh-\- Dun-Xhpw Imcy--a-ambpw \S-n-em-p---Xn\v ey-anp sImp ]-Xnv temI-_mv [\-k-lm-b-n\v At] kan-p-I-bp-m-bn-ptm; hy-am-ptam; 

(_n)

temI-_mv klm-b-n-\p At] Cym Khsav aptJ\ kan--sXmWv; 

(kn)

C{]-Imcw kwm-\-n\v e`n XpI F{Xsbv hy--am-ptam; 

(Un)

CXv temI-_mv [\klm-b-amtWm, hmbv]-bmtWm;

(C)

hmbv]-bm-sW-n Xncn--Shp coXn-sb--s\-bmWv \n-bn-n-p-Xv; 

(F-^v)

{]kvXpX XpI-bpsS hn\n-tbm-K-n-\mbn Xm-dm-n-bn-p cq]-tc-J-sbv?

3146

h\nXm hnI-k\ tIm-td-j aptJ\ \Inb hmbv]-I

{io. C. ]n. Pb-cm-P

(F)

tIcf kwm\ h\nXm hnI-k\ tIm-td-j hgn h\n-X-Iġv kzbw-sXm-gn \Ip ]-Xnv 201112 epw 201213 epw GsXmw GPkn-I-fn \npw [\-k-am-l-cWw \Sn hmbv] \In-sbp hy-am-ptam; 

(_n)

2011-12, 201213 Fo Ime-b-f-hn hnX-cWw sNbvX XpI F{X; 

(kn)

F{X iX-am\w ]en-i-bvmWp hmbv] hnX-cWw sNp-Xv; 

(Un)

F{X KpW-t`m-m-v hmbv] hnX-c-Ww-sN-bvXn-p-s-p Pn Xncn-p IW-p-I e`y-am-ptam; 

(C)

hnX-cWw sNp ]c-am-h[n hmbv] XpI F{X-bm-sWp hy-am-ptam; 

(F^v)

201112 epw, 201213 epw ]c-am-h[n hmbv]m-XpI F{X t]v \In-bn-pv; Hmtcm-cp-cpw kan ]-Xn-sbmWv; {]kvXpX hmbv] e`n--h-cpsS t]cpw tahn-em-khpw e`y-am-ptam?

3147

{Kma- ]-m-b-p-Iġv A\p-h-Zn ]Xn hnlnXw 

{io. hn. iin

(F)

2011-12, 2012-13 km-nI hj--fn {Kma-]-mb-p-Iġv BsI A\p-h-Zn ]Xn hnlnXw F{X-sbpw AXn Fkv.-kn.-]n.-, n.Fkv.-]n. hnlnXw F{X-sbpw hjw Xncnv hni-Zo-I-cn-m-tam;

(_n)

2011-12 hj-n ]-Xn-hn-ln-X-n {Kma-]-m-b-p-I P\-d, Fkv.-kn.-]n., n.-F-kv.-]n. hnln-X-n sNe-hm-nb XpI-sb-{X; hni-Z-am-p-tam; 

(kn)

2012-13 hj-n ]Xn hnln-X-an\n {Kma-]-m-b-p-I, P\-d, Fkv.-kn.-]n., n.-F-kv.-]n. hnln-X-n sNe-hm-nb XpI-sb-{X; hy--am-m-tam?

3148

]m-b-pI-fnse F. Un.-kn, bp. Un. kn. A\p-]m-Xw

 {io. hn. iin

(F)

]m-b-p-h-Ip-n 1:1 A\p-]m-Xn F. Un. kn. amcp-tSbpw bp.-Un.-kn. amcp-tS-bpw Fw \nP-s-Sp-n-bn-n-m-sb-Xv {i-bns-n-p-tm; 

(_n)

Ds-n 1:1 A\p-]m-X-n Fw \nP-s-Sp-p-hm \S-]Sn kzo-I-cn-p-tam?

3149

IpSpw-_{io kwhn-[m\w in-s-Sp-p--Xn\v \S-]Sn

{io. Fw. lwk

(F)

IpSpw-_{io aptJ\ Ctm Fsmw ]-Xn-I \S-n-emn hcp-p; hni-Z-am-p-tam;

(_n)

IpSpw-_{io kwhn-[m\w in-s-Sp-p--Xn-\mbn Cu km Fsmw ]-Xn-I-fmWv {]J-ym-]n-n-p--Xv; 

 

(kn)

2011 Pqem-bv 1-mw XobXn apX 2013 amv amkw hsc IpSpw-_-{io-mbn F{X cq]-bpsS ^v A\p-h-Zn-p;

 

(Un)

{]kvXpX Ime-b-f-hn IpSpw-_-{io-bvmbn tI{- [\k-lmbw F{X e`-y-am-bn; hni-Zmwiw hmjn-Im-Sn-m-\-n \Im-tam; 

(C)

IpSpw-_{io kwhn-[m\w i-am-p--Xn-\m-bp Fsmw ]-Xn-I-fmWv Bhn-jv-cn-n-cn-p--Xv; hni-Zmwiw e`-y-am-m-tam; 

 

(F-^v)

13-mw ]Xn hnln-X-n 20132014 Imev F{X cq] [\-k-lm-b-ambn IpSpw-_-{iobvv A\p-h-Zn-p; hy--am-mtam?

3150

_Uvkv kvIqfp-I

{io. _n. kXy

(F)

_Uvkv kvIqfp-Iġv e`y-am-p B\p-Iq-ey-fpw klm-b-fpw Fsmw; hni-Z-am-mtam;

(_n)

_Uvkv kvIqfp-I A\p-h-Zn-p--Xn\v kzoI-cn-p am\-ZWvUw hni-Z-am-ptam;

(kn)

]nI PmXn ]ntm hn`mK taJ-e-bmb ]pfn-amv ]m-b-n {]h-\-am-cw-`n _Uvkv kvIqfn\v hml-\-a-\p-h-Zn-p--Xn\v \S-]Sn kzoI-cn-n-ptm; Cs-n Bb-Xn\v th \S-]Sn kzoI-cn-ptam?

3151

t]mj-Im-lmc\bw

 

{io. n. F. Al-Zv I_o

(F)

t]mj-Im-lmc\bw cq]o-I-cn-p Imcyw ]cn-K-W-\-bn-eptm;

(_n)

Ds-n t]mj-Im-lm-c-\bw cq]o-I-cn-p--Xn\v kXzc \S-]Sn kzoI-cn-ptam; hni-Z-am-ptam?

3152

Ine-sb Iev]nX k-I-em-ime Bp--Xn\v \S-]Sn

{io. kn. Znhm-I-c

(F)

"Ine'-sb Iev]nX k-I-em-im-e-bmbn {]J-ym-]n-n-p-tm;

(_n)

Ine -sb Iev]n-X-k-I-em-ime Bp--Xn\v kzo-I-cn-n-p \S-]-Sn-I Fs-mw; hni-Z-am-ptam?

T-3153

kvIq ]cn-k-cs ]ma-km-e hn¸\ 

{io. sI. Ip-Xv am

(F)

]ma-km-e-bpw, KpUvIbpw t]mep elcn hkvXp- kvIq ]cn-k-cv hn¡p-Xv XS-bp--Xn\v Fsmw \S-]-Sn-I kzo-I-cnp hcp-p;

(_n)

BbXp kw_-n-p \nbaw Ii-\-ambn \S-n-em-p--Xn\v DtZ-y-m-K-v \ntiw \In-bn-p-tm; hni-Zmw-i- hy--am-ptam?

T-3154

]f-fn- ]m-bv {]kn-U-v, Hm^o-kn ]pW-ymlw Xfn--Xn-s\-Xnsc \S-]Sn

 

{io. C. ]n. Pb-cm-P

,, cmPp F{_lmw

,, ]pcp-j IS-epn

,, sI. cm[m-Ir-jvW

 

(F)

]pXp-Xmbn A[n-Im-c-ta ]f-fn- ]m-bv {]kn-U,v Hm^o-kn ]pW-ymlw Xfn kw`hw {i-bns-n-p-tm;

(_n)

Chs-Xnsc Fp \S-]-Sn-I kzo-I-cn-p;

 

(kn)

Abn-m-N-cWw \S-p--hs-Xnsc i-amb
\nba\S-]Sn kzo-I-cn-m Xm-dm-Ip-tam?

3155

ssNUv ssdvkv Io-j Bcw-`n-m \S-]Sn

{io. hn. iin

(F)

inip--fpsS Ah-Im-i- kwc-n-p--Xn\v ssNUv ssdvkv Io-j Bcw-`n-p-sa {]J-ym-]-\-ns ASn-m-\-n CXn-\mbn _UvP-n Fp XpI \onhn-p-v; 

(_n)

CXn Fv XpI sNe-h-gn-p-shpw CXv Fn-s\m-s-bm-bncpp sNe-h-gn--sXpw hy--am-mtam?

3156

h\n-Xm-I-o-js dntmv

{io. C. ]n. Pb-cm-P

(F)

h\n-Xm- I-n-j-\n 201112, 201213 Fo Ime-b-f-hn e`n BsI ]cmXnI F{X; 

(_n)

Cu Ime-b-f-hn h\n-Xm-I-o-j F{X AZm-e-p-I \Sn; Fhn-sS-sbms; 

(kn)

ap hj-sf At]-nv h\nXm Io-j-\n e`n-p ]cm-Xn-I-fpsS F-n {]Xn-hjw F{X-am{Xw h-\-hp-sv Ign 10 hjs Xmc-Xay ]T\ ]nI aptJ\ e`y-am-ptam; 

(Un)

h\n-Xm- I-o-j-\n e`n-p ]cm-Xn-I-fn 201112 epw 201213 epw {]mb-]qn-bm-Im s]Ip-n-Isf am\-kn-Ihpw imco-cn-I-ambpw D]-{Z-hn--Xp-ambn _-sv F{X ]cm-Xn-I e`n-n-p-sp hy-am-ptam; 

(C)

s]Ip-n-Iġp t\sc hn-p-h-cp AXn-{I-a- XS-bp--Xn\v Fs-nepw \nt-i-tfm dntmp-Itfm h\nXm Io-j Khsan\p \In-bn-ptm; Khsav AXnta kzoI-cn \S-]-Sn-sbv; hni-Zmwiw hy-am-ptam?

T-3157

kwm\ inip Ah-Imi kwc-W Io-j \nb-a\w

 

{io. tImhq Ipp-tam

(F)

kwm\ inip Ah-Imi kwc-W Io-j sNbt]-gvk XkvXn-I-bn-te-bvp-ff At]--Isc Chyq sNm-\mbn cq]o-I-cn kan-Xn-bnse AwK- Bscm-s-bm-Wv; 

(_n)

2013 G{]n 15 \v {]kvXpX XkvXn-I-bn-tebvv Xncp-h-\--]pcw akvv tlm-en \S-nb IqSn-m-gvNbn GsXms At]--I ]s-Spp F-dn-bn-p-tam; 

(kn)

ap No^v sk{I--dn {ioaXn \oem KwKm-[-cs\ sNbt]-gvk XkvXn-I-bn tbmK-y-Xm-am-\-Z-- ]men-msX \nb-anp Fv Nqn-mn kmaq-lnI \oXn hIpv a{npw Chyq t_mUv AwKġpw FXnsc kwm\ hnPn-ekv & Bn Id-]vj _yqtdm Ub-d-IvSv ]cmXn e`n hnhcw {i-bns-n-p-tm; Fn BbXp kw_-nv Fv \S-]Sn kzo-I-cn-p; hni-Z-am-p-tam; 

(Un)

15.04.2013- kmaq-l-y-\oXn hIpv a{n A-y--\mb kanXn Chyq \Sn Xm-dm-nb {]kvXpX XkvXn-I-bn-tep-ff ]m\ FmWv {]kn-o-I-cn-Xv Fpw {]kvXpX ]m\-en Bscms Dsn-pv Fpw Adn-bn-p-tam; 

(C)

{ioaXn \oem KwKm-[-cs\ {]kvXpX XkvXn-I-bn \nb-an--Xmbn kmaq-l-y-\oXn hIpv a{n am[-y-a- hgn Adn-bnv Hcp amkw Ign-npw {ioaXn \oem KwKm-[-c {]kvXpX ]Z-hn-bpsS Npa-Xe Gs-Sp-m-Xv kw_-nv Ah-tcmSv tcJm-aqew hni-Zo-I-cWw tNmZn-n-p-tm F-dn-bn-ptam; 

(F^v)

15.04.2013-se Chyqhns\ XpSv cq]o-I-cn ]m\-en\v Fp-hsc Imem-h[n Dv; 

(Pn)

A-m-Sn-bnse BZn-hmkn inip--fpsS ZmcpW acWw \nc-cw kw`-hn-p kml-N-c-y-nepw, {]kvXpX Io-j ASn-b-ncambn cq]o-I-c-W-sa kp{]ow-tIm-SXn hn[n-bpsS ASnm\nepw, {ioaXn \oem KwKm-[-c\v ]Icw {]kvXpX ]m\-en \npw \nb-a -{]-Imcw asm-cmsf sNbt]-gvk m\-tbvv \nb-an-pI F \nba hy-h ]men-m Xm-dmtWm F-dn-bn-ptam?

3158

aqm-dnse _lp-\ne sIn-S-\nmW \nb-{Ww

 

{io. Fkv. cmtP-{

(F)

aqm-dn _lp-\ne sIn-S- Dbp-h-cp--Xv -aqew ]cn-n-Xnbvv tImw kw`-hn-p-Xv {i-bns-n-ptm; Fn Fv \S-]-Sn-bmWv kzoI-cn-n-cn-p-Xv Fv hni-Zo-I-cn-mtam; 

(_n)

aqm-dn aqp \ne-bp sIn-S--fpsS \nmWw am{Xw \S--W-sa \nbaw \S-n-em-p--Xn-\p \S-]-Sn-{I-a- GXp L-n-em-sWv hni-Z-am-ptam; 

(kn)

Bb-Xn\v \nb-a-\nmWw \S-n-bn-ptm;

(Un)

Fn, Cm-cy-n Fv \S-]Sn kzoI-cn-p-shv hy-am-mtam;

 

(C)

Cs-n Bhiyamb \S-]Sn kzoI-cn-ptam; hni-Zmwiw hy-am-ptam?

3159

sInS \nIpXn ]cn-jvI-c-W-n-\p \S-]Sn

{ioaXn ]n. Abnjm t]mn

(F)

Xt-i-m-]-\--fnse sInS \nIpXn ]cn-jvI-c-W-n-\p \S-]-Sn-{I-a- GXp L-n-em-Wv; hni-Zmwiw shfn-s-Sp-p-tam; 

 

(_n)

DS-a-I kzbw hkvXp-\n-IpXn \nWbw \S-p--Xn\v km \nt-in--Xns ASn-m-\-n kan \nIpXn dnt ^md--fnse \S-]Sn{Ia- Ah-km-\n-n-p-thm; 

 

(kn)

{]kvXpX \nt-i-{]-Imcw ^md- A-Sn-p--Xps-sS-bp {]h-\-ġmbn Fv XpI sNe-h-gn-p; shfn-s-Sp-ptam?

3160

sIn-S-ġv \nb-a-n Cfhv \In sI-nSm-\p-aXn

{io. sI. sI. \mcm-b-W

(F)

Cu km- A-[n-Im-c-ta tijw F{X sIn-S-ġv \nb-a-n Cfhv \In sI-nSm-\p-aXn \In-bn-pv; hy-am-mtam; 

(_n)

BbXv GsXmw; hni-Zmwiw e`y-am-ptam;

(kn)

{]kvXpX Ime-b-f-hn GsX-nepw cmjv{Sob ]mn-bpsS sIn-S-ġv Cu coXn-bn A\p-aXn \In-bn-ptm; 

(Un)

Fn Fhn-sS-bm-sWpw Fv ASn-m-\-n-emWv A\p-aXn \In-bXv Fpw hy-am-mtam?

3161

hoSns Hmw \nebvv {]tXyI sInS \

{io.Fw.-D-

(F)

]m-bv ]cn-[n-p-n Hcp hoSns Hmw \nebvv {]tXyI sInS \ \Im A\p-h-Zn-n-ptm;

(_n)

Hcmġv Xs A\--cm-h-Im-inv C-c-n Hmw \ne cPn- sNtn hm \ A\p-h-Zn-p Imcyw ]cn-K-W-\-bn-eptm; 

(kn)

Fn CXv kw_-n D-c-hp-Itfm kp-e-dp-Itfm \ne-hn-eptm; Fn ]Iv e`y-am-mtam?

T-3162

ta s]j-\p-I hn-n-m \S-]Sn 

{io.sI.-in-h-Zm-k \mb

,, tXd-n cma-Ir-jvW

,, ]n.-kn.-hn-jvWp-\mYv

,, F.-]n. A_vZp-f-f-pn

(F)

kwm-\v Fm ta-s]j-\p-Ifpw hn-nv \Ip--Xn-\p-ff ]-Xnv cq]w \In-bn-p-tm;
hni-Z-am-ptam;
 

(_n)

BbXns Dt-iy e-y- Fsmw;

(kn)

]Xn hgn Fsmw tkh-\-fpw kuI-c-y-fp-amWv e`n--Xv;hni-Z-am-ptam;

 

(Un)

]Xn \S-m-p--Xn\v Fsmw \S-]-Sn-I kzo-I-cn-n-ps-dn-bn-ptam?

3163

kmaq-ly kpcm s]j

{io. Fw. ]n. A_vZp--aZv ka-Zm\n

'' ]n. _n. A_vZp dkmIv

'' n. F. Al-Zv I_o

'' sI. Fw. jmPn

(F)

\ne-hn-ep kmaq-l-y-kp-cm s]j-\p-I-fpsS LS-\-bn amw hcp-m-\p \nt-i--sf-s-nepw ]cn-K-W-\-bn-ep-tm;

 

(_n)

\ne-hn-ep kmaq-l-y-kp-cm ]-Xn-I GsXm-s; hy--am-p-tam; 

(kn)

Cu hy-X-ykvX ]-Xn-I GIo-I-cnv Al-cmb Fm-hpw {]Xn-amk s]j Bbncw cq]-bmbn hn-n-bvm \S-]Sn kzo-I-cn-p-tam; hni-Zmwiw shfn-s-Sp-ptam?

3164

icocw Xf-hv s]j hmp-Xn-\p-ff _pn-ap-v 

{io. Fkv. cmtP-{

(F)

s]j ]-Xn-I-fn \np-ff XpI e`n-p--Xn\v _mv Auv \n_--am-nbXpaqew icocw Xf-Xpw, \S-m km[nm--Xp-amb Htsd t]v s]j hmp--Xn-\p-ff _pn-apv {i-bns-n-p-tm;

(_n)

Fn B-b-Xn\v Fp ]cn-lm-c-\-S-]-Sn-bmWv kzo-I-cn-npf-f-Xv; hy-am-ptam;

(kn)

Cs-n Fv \S]Sn kzo-Icn-p--Xn-\mWv Dt-in-p--Xv; hy-amp-tam?

T-3165

hm-Iy-Ime s]j

{io. F.-F. s\n-pv

(F)

hm-Iy-Ime s]j\v Al-am-Ip {]mb-]-cn[n av kwm-\--sf-tmse 60 hb-kmn \n-bnv D-chv ]pd-s-Sp-hn-n-ptm; Fn D-c-hns ]Iv e`y-am-ptam; 

(_n)

Cs-n apJy-a{n \nb-a-k-`-bn BbXv kw_-nv \Inb Ddv {]Imcw ASn-b-n-c-ambn D-chv ]pd-s-Sp-hn-ptam?

3166

amc-I-tcm-K-_m-[n-Xp s]j

{io. F. sI. iio-{

,, tXmakv Nmn

(F)

20122013 km-nI hjs kwm\ _UvP-n {]Jym-]n-n-p- amc-I-tcm-K--fmb A_p-Zw, bw, IpjvTw Fnh _m[n--hp-, {]Xn-amk s]j h-\-hns D-chv FmWv ]pd-s-Sp-hn-Xv Fv shfn-s-Sp-ptam; 

(_n)

amc-I-tcm-K-_m-[n-Xp s]j h-\-hns D-chv ]pd-s-Sp-hn-m-\p-mb Ime-Xm-akw aqew tcmK-_m-[n-X t\cn-Sp ZpcnXw {i-bns-n-ptm; 

(kn)

Ds-n km D-chv ]pd-s-Sp-hn-p--Xn-ep Ime-Xm-akw Hgn-hm-m Fsms \S-]-Sn-I-fmWv kzoI-cn-m Dt-in-p-Xv; hni-Zmwiw hy-am-ptam?

3167

hm-Iy--hn-[hm s]j-\p-I

{io. tamkv tPmk^v

(F)

hm-Iy--hn-[hm s]j-\p-I A\p-h-Zn-p--Xn-\p am\-ZWvUw Fm-sWv hy-am-mtam;

(_n)

{]kvXpX am\-Z-WvU-n Cfhv A\p-h-Zn-p--Xn\v Dt-in-p-ptm; Ds-n Fs-m-sav hni-Z-am-mtam;

(kn)

F{X cq]-bmWv {]Xn-amkw hmIyhn[hm s]j C\-n Al-cm-b-hv \Ip-Xv; Cu XpI Imem-\p-kr-X-ambn hn-n-p--Xn\v \S-]Sn kzoI-cn-ptam; hy-am-ptam?

3168

hm-Iy--hn-[hm s]j-\p-I

{io. A_vZp-d-ln-am c-mWn

(F)

hm-Iy--hn-[hm s]j-\p-I A\p-h-Zn-p--Xn-\p am\-Z-WvU- Fs-m-amWv; hni-Z-am-ptam;

(_n)

\ne-hn-ep hyh--I-fn am- hcp-p Imcyw ]cn-K-W-\-bn-eptm;

(kn)

Fn hni-Zmw-i- shfn-s-Sp-ptam?

3169

]m-b-p-I-fnse F. Un. mv, Akn-v sk{I-dn XkvXn-I-I-fnse \nb-a\w 

 

{io. n. hn. cmtPjv

 

]m-b-p-I-fn ]pXp-Xmbn krjvSn F. Un. m-v, Akn-v sk{I-dn XkvXn-I-I-fn-tev CXp-hsc F{X DtZ-ym-Kmn-Iġv \nb-a\w \In-bn-pv: hni-Zmwiw \Ip-tam?

3170

ImktKmUv Pn-bnse Xt-i-k-z-bw-`-cW m]-\--fnse hnhn[XkvXn-I-I-fnse Hgn-hp-I

{io. C. N{-ti-J-c

(F)

ImktKmUv Pn--bnse Xt-i-k-z-bw-`-cW m]-\--fn Akn-v Fn-\o-b, Hmhkn-b Fo XkvXn-I-I-fn F{X Hgn-hp-I-fmWv Df-f-Xv; 

(_n)

Cu hn`m-K-n\v dn- m^v XkvXnI A\p-h-Znn-p-tm; Ds-n F{X XkvXn-I-I-fmWv Df-f-Xv; CXn Hgn-hp-I F{X-sb--dn-bn-m-tam; 

(kn)

apI-fn ]d Hgn-hp-I \nI-p-hm \S-]Sn kzo-I-cn-n-p-tm; Cs--n \S-]Sn kzo-I-cn-ptam?

3171

ImktKmUv Pn-bnse Xti hIp-ns Fn-\o-b-dnwKv hn`m-K-nse Hgn-hp-I

{io. sI. Ipn-cm-a (DZp-a)

(F)

ImktKmUv Pn-bn Xt-i-h-Ip-ns Fn-\o-b-dnwKv hn`m-K-nse hnhn[ XkvXn-I-I-fn F{X Hgn-hp-I Dsv Xcw-Xn-cnv hni-Zmwiw e`y-am-mtam; 

(_n)

{]kvXpX Hgn-hp-I \nIpXn\v Fsms \S-]-Sn-I kzoI-cn-n-pv; hni-Zmwiw hy-am-ptam?

3172

sset{_-dn-b ]n. Ipn-Ir-jvWs ew-amw 

{io. sI. Ipn-cm-a (D-Zp-a)

(F)

ImktKmUv Pn-bnse aqfn-bm ]m-bv hI IkvXq_m {K-im-e-bnse sset{_-dn-b ]n. Ipn-Ir-jvWs\ ew amn-bn-ptm; 

(_n)

]n. Ipn-Ir-jvWs\ ew amm Dmb Imc-W-sav; ew amw \Ip--Xn\v ap]v t\mo-kv \In-bn-cptm; 

(kn)

]n. Ipn-Ir-jvWs\ BcpsS ]cm-Xn-{]-Im-c-amWv ew amn-bXv; Bb-Xns ]Iv e`y-am-mtam; 

(Un)

]cmXn At\z-jn-p--Xn-\mbn GsX-nepw DtZym-K-s\ \nb-an-n-cptm; Cu At\z-jW DtZym-K-س Bcp-sS-sbms samgn-bmWv tcJ-s-Sp-n-bn-p-Xv; Ch-cpsS t]cpw ta hnem-khpw e`y-am-ptam; 

(C)

]m-bv {]kn-Un-stbm sk{I--dn-bp-tStbm samgn tcJ-s-Sp-n-bn-ptm; sXmb ]cm-Xn-bn FSp ew-amw dp-sN-p Imcyw ]cn-K-Wn-ptam; hni-Zmw-i- hy-am-ptam?

3173

]m-bv hIp-n Hmhkn-b t{KUv-3 XkvXn-I-bn \nb-a\w 

{io. sI. Ipn-cm-a (D-Zp-a)

(F)

ImktKmUv Pn-bn ]m-bv hIp-n Hmhknb t{KUv-3 XkvXn-I-bn dmv env \ne-hn-eptm; 

(_n)

Fn dmv env \ne-hn hn-p-sXv; CXn F{X t]v \nb-a\w \In-bn-pv; 

(kn)

{]kvXpX XkvXn-I-bn ImktKmUv Pn-bn \ne-hn-ep Hgn-hp-I F{X; 

(Un)

Hgn-hp-I-fp-m-bnpw ta enns--hv \nba\w \Im-Xn-cn-p--Xns Imc-W-sav; 

(C)

ta dmv enns--hv \nb-a\w \Ip--Xn\v kzoI-cn \S-]-Sn-I-fpsS hni-Zmwiw hy-am-ptam?

3174

Be-pg Pn-bnse hnhn[ ]m-b-p-I-fnse Hgn-hp-I

{io. ]n. Xntem--a

(F)

Be-pg Pn-bnse GsXmw {Kma-]-m-b-p-I-fn-emWv Poh-\-m-cpsS Ipd-hp-I-fp-f-f-Xv; GsXmw XkvXn-I-I-fpsS Ipd-hp-I-fm-Wp-f-f-Xv; hni-Z-am-p-tam; 

(_n)

Ign amk--fn Be-pg Pn-bnse hnhn[ ]m-b-p-I-fn \npw hnc-an Poh-\-m-cp-sS- F-hpw Ah-cpsS XkvXn-I-Ifpw hy--am-p-tam; hnc-anXpaqew Dmb Fm Hgn-hp-Ifpw ]n.-F-kv.-kn. v dntmv sNbvXn-p-tm; C{]-Imcw dntmv sNbvXn-p-ff Fm XkvXn-I-I-fn-tepw ]n.-F-kv.-kn. aptJ\ \nb-a\w \S-n-bn-p-tm; 

(kn)

Be-pg Pn-bnse ]m-b-p-I-fn Dmb Poh-\-m-cpsS Hgn-hp-I ]n.-F-kv.-kn. dmvenv \ne-\n-npw \nb-a\w \S-msX \ne-\nn-bn-p-tm; Fn Fp-sIm-m-sWv hni-Z-am-p-tam; Cu Hgn-hp-Ifn ]n.-F-kv.-kn. dmven-n \npw \nb-a\w \S-m ASn-b-nc \S-]Sn kzo-I-cn-p-tam?

3175

F.-F-kv.-Pn.Un Fo-\o-b-dnwKv hIp-nse DtZym-K-

{io.F.-F.-A-kokv

(F)

F.-F-kv.-Pn.Un Fn-\o-b-dnwKv hIp-n \ne-hn-ep DtZym-K--cpsS Im-Kdn Xncn-p-f-f Fw hy-am-ptam; 

(_n)

Fm {Kma ]m-b-p-I-fnepw Akn-v FPn-\o-bamsc \nb-an-p--Xn-\p \S-]Sn kzoI-cn-ptam?

3176

Xti kz-bw-`-cW hIp-n ]pXnb XkvXn-I-I

 {io. Fw. ]n. hnskv

(F)

]m-b-p-I-fn A[nI XkvXnI A\p-h-Zn--Xns ASn-m-\-n Xti kz-bw-`-cW hIp-n ]pXnb XkvXn-I-I A\p-h-Zn-ptam;

(_n)

Fm Pn-I-fnepw sk{I--dn-tbv s]mXp-`-cW hIp-ns Iogn ]m-bv Ckvs]- hnwKv cq]o-I-cn-p-Xp ]cn-K-Wn-p-tam?

3177

kn.-Un.-F-kv. Au-p-amsc ]ncn-p-hn \-S]Sn 

{io. Fw.-F. t__n

tUm. Sn.-Fw. tXmakv sFkIv

{io. sI. cm[m-Ir-jvW

,, ]n. {iocm-a-Ir-jvW

(F)

\ne-hn-ep-ff IpSpw-_-{io-bnse kn.-Un.-F-kv. Au-p-amsc ]ncn-p-hnv ]pXp-Xmbn Au-p-amsc sXc-s-Sp-p--Xn-\n-S-bmb kml-N-cyw Fm-bn-cp-p; 

(_n)

]ncn-p-hn-S-en-s\-p-Sv kn.-Un.-F-kv. sNbt]-gvk am Pnm-tbm-K- _ln-jv-cn-p--Xmb nXn- hn-tijw {i-bns-n-p-tm; 

(kn)

]pXp-Xmbn sXc-s-Sp-p--hp-ff ]cn-io-e\ ]cn-]mSn GXv L-n-em-sWv Adn-bn-m-tam; 

(Un)

kn.-Un.-F-kv. Au-p-amsc ]ncn-p-hn-S IpSpw-_{io {]h-\- kvXw`n-n-n-cn-p-p-sh hm {i-bns-n-ptm?

3178

]m-b-p-I-fn ss{Iw amnwKv 

{io. kn. ]n. apl-Zv

,, hn.-Un. kXo-i

,, Ah kmZv

,, hn. n. _dmw

(F)

kwm-\s ]m-b-p-I-fn ss{Iw amnwKv ]qn-bm-m Fsmw ]cn-]m-Sn-bmWv Bkq-{XWw sNbvX-Xv; hni-Z-am-p-tam;

(_n)

Bb-Xns Dt-i-y-e-y Fs-mw; hni-Zmwiw e`-y-am-p-tam;

(kn)

GsXmw GPkn-I-fmWv Bb-Xp-ambn kl-I-c-n--Xv; hni-Z-am-p-tam;

(Un)

Cu km-cns Imev B-b-Xn-\m-bp-ff {]h---\--fn Fs-mw ]ptcm-KXn t\Sn-bn-p-v; hni-Zmw-i- e`-y-am-p-tam?

3179

]nIv ss{]hv ]m-n-kn-t-j BIvSv {]Imcw]-Xn-I

 

{io. F. sI. iio-{

,, tXmakv Nmn

(F)

kwm-\v ]nIv ss{]hv ]m-n-kn-t-j
(]n.-]n.-]n.) BISv {]Imcw ]m-b-p-I-fn GsX-nepw ]-Xn-I Bcw`n-n-p-tm; Fn GsXmw ]-Xn-I; hy--am-m-tam;
 

(_n)

Bb-Xn-\mbn tI{ k-m-cn \npw F{X cq]-bpsS [\-k-lmbw e`-y-am-bn; shfn-s-Sp-p-tam?

3180

am\-knI tcmKm-ip]{Xn hnSphcpsS ]p\-c-[n-hm-kw 

{io. F. F. s\n-pv

(F)

am\-knI tcmKm-ip]{Xn hnSp tcmKn-I-fpsS ]p\-c-[n-hm-k-n\p kwhn-[m-\-sa-mWv; hni-Z-am-ptam;

(_n)

Bb-Xn-\mbn Fm Pn-I-fnepw kmap-ly-ta hIp-ns Iogn {]tXyI tI{- Bcw-`n-m-\p ]Xn \S-m-n--gntm; 

(kn)

Fn Ah Fhn-sS-sbm-s-bmWv {]hn-p-Xv; hniZmwiw \ev-Imtam?

<<back

  next page>>

                                                                                                                     

 

Website maintained by Information System Section, Kerala Legislative Assembly, Thiruvananthapuram.