UNSTARRED
 

QUESTIONS

  AND
  ANSWERS
   
   
   
   

 

 

  You are here: Business >13th KLA >9th Session>Unstarred Q & A
  Answer  Provided    Answer  Not Yet Provided
 

THIRTEENTH   KLA - 9th SESSION 
 UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS 
(To read Questions  please enable  Unicode-Malayalam in your system)
(To read answers Please CLICK on the Title of the Questions)

Q. No

                                                                          Questions

3830

hy-h-kmb hnI-k-\-n-\m-bp FaPnwKv tIcf ]Xn

{io. C. ]n. Pb-cm-P

(F)

""FaPnwKv tIcf'' kwcw-`-n-eqsS kwm-\s hy-h-kmb hnI-k-\-n-\m-bp GsXmw ]-Xn-I-fmWp kan--s--Xv; 

(_n)

Hmtcm ]-Xn-I-fp-sSbpw apS-p-ap-X F{X-bm-Wp-t-in-n-p--Xv; 

(kn)

Hmtcm ]-Xn-bp-sSbpw kwcw-`-I Bcm-Wv; 

(Un)

Hmtcm ]-Xnbpw FhnsS XpS-p-hm-\mWv Dt-in-n-p--Xv; 

(C)

Hmtcm ]Xnpw Fsmw kuI-c-y--fmWv \tI--Xv; 

(F^v)

GsXmw ]-Xn-Iġv `qan hnp \tI--Xmbn hcp-sap hni-Z-am-p-tam; 

(Pn)

Ah-bn GXn-s\mw ew hnp \Im-sap XX-z-n AwKo-I-cn-n-p-sp hy--am-p-tam; 

(Fv)

""FaPnwKv tIcf'' bn-eqsS h GsXmw ]-Xn-Iġv CXn-t\m-SIw A\p-aXn \In--gn-p-shp hy--am-ptam?

3831

FaPnwKv tIcf ]-Xn-I

{io. ]n. {iocm-a-Ir-jvW

{ioaXn ]n. Abn-jm- t]mn

{io. kn. sI. kZm-in-h

'' ]pcp-j IS-epn

(F)

FaPnwKv tIcf kwK-a-n h hnj-b--fn {]mcw` N-I \Sn ]Xn {]mhn-I-am-p-Xv kw_-nv Hmtcm-n\pw Av {]Jym-]n-n-cp ka-b-]-cn[n Fm-bn-cpp Fv hy-am-ptam; 

(_n)

apwss_, \yqUln Fn-hn-S--fn \S-nb tdmUv tjmbpsS ^e-ambn kwm-\-ns hyh-kmb hnI-k-\-n\v Fsmw t\- Dmbn Fv hni-Z-am-mtam?

3832

kwm-\s sNdp-InS hy-h-km-b-ġmbn FaPnwKv tIcf kwKaw

{io. hn.-Un. kXo-i

,, hn. n. _dmw

,, sUman-\nIv {]k-t-j

,, F.-n. tPmPv

(F)

kwm-\s sNdp-InS hy-h-km-b-ġmbn FaPnwKv tIcf kwKaw kwL-Sn-n-pXns e-y- Fs-m-am-sWv hni-Z-am-ptam ;

(_n)

GsXmw GPkn-I-fpsS t\Xr-X-z-n-emWv CXv kwL-Sn-n-m-\p-t-in-p-Xv ; hni-Z-am-ptam ;

(kn)

CXn-\mbn Fsmw \S-]-Sn-I FSp-n-psv hy--am-ptam ?

3833

]nIv skIvS Fss{]kkv t_mUv

{io. sI. apc-fo-[-c

,, kn tPmk^v

,, eqUn eqbnkv

(F)

kwm-\-XXv ]nv skIvS Fss{]-kkv t_mUv cq]o-I-cn-p Imcyw ]cn-K-W-\-bn-ep-tm; hni-Z-am-ptam;

 

(_n)

CXns e-y- Fs-m-am-Wv; hni-Zmw-i- Fs-mw;

(kn)

s]mXp-ta-Jem m]-\--fpsS {]h\w em`-I-c-
am-m\pw Imc-y--a-Xbpw {]^-j-W-enkhpw Ddv
hcp-m\pw Fsmw Imcy--fmWv CXn Ds-Spn-bn-cn-p-Xv Fv hni-Z-am-ptam;
 

(Un)

t_mUns Npa-X-e-Ifpw D-c-hm-Zn-X-z-fpw
Fs-m-am-Wv; hni-Zmw-i- Fsmw?

3834

Fm \ntbm-PI a-e-fnepw B[p-\nI hyh-kmb tI{w

{io.tXmakv Dn-bm-S

'' kn.-F-^v.-tXm-akv

'' n.-bp.-Ip-cp-hnf

'' tamkv tPmk^v

(F)

Fm \ntbm-PI a-e--fn-epw Hcp B[p-\nI hyh-kmb tI{w Bcw-`n-p--Xn\v \S-]-Sn-I Dm-Iptam; hni-Zmwiw e`y-am-ptam; 

(_n)

Xt-io-b {]hmkn kwcw-`-Iv Ccw hyh-kmb tI{--fn IqSp-X B\p-Iq-ey- \In-smv Ah-k-c- \Ip--Xn\v \S-]-Sn-I Dm-Iptam?

3835

amen-\y kwkv-cWw hy-h-km-bambn {]J-ym-]n-p--Xn\v \S-]-Sn-I

3835

{io. hn.-F-kv. kp\n Ip-am

,, sI. APnXv

{ioaXn KoXm tKm]n

{io. C. N{-ti-J-c

 

(F)

amen-\y kwkv-cWw hy-h-kmbambn {]Jym-]n-p--Xn\v Dt-in-p-p-tm; Fn AXn-\p-ff \S-]-Sn-I GXp-h-sc-bmbn Fv shfn-s-Sp-p-tam; 

(_n)

Cu ]-Xnv samw F{X tImSn cq] sNehv hcp-sa-mWv {]Xo-n-p--Xv; 

(kn)

amen-\y kwkv-cWw hy-h-km-b-ambn {]J-ym-]nv kz-Im-cy I-\n-Isf Cu cwK-tv sImp-h-cm Dt-in-p-ptm ?

3836

s]mXp-ta-Jem m]-\--fn kutcm ]-Xn

{io. tXd-n cma-Ir-jvW

'' B. skh-cmPv

'' F. ]n. A_vZp--pn

'' he Ilm

(F)

kwm-\s s]mXp-ta-Jem m]-\--fn kutcm ]-Xnv XpS--an-n-ptm; hni-Z-am-ptam;

(_n)

CXns ey- FsmamsWv hniZ-am-ptam;

(kn)

GsXmw GPkn-I hgn-bmWv ]Xn \S-m-p-Xv; hniZ-am-ptam; 

(Un)

kwm-\s Fm s]mXp-ta-Jem m]\-fnepw CXp \S-n-em-p Imcyw ]cn-K-Wn-ptam; hni-Zmw-i- \-Iptam?

3837

s]mXp-ta-Jem m]-\--fpsS kmaqly {]Xn-_-X

{io. sI. inh-Zm-k \mb

'' Ah kmZv

'' tPmk^v hmg-

'' he Ilm

(F)

kwm-\s s]mXp-ta-Jem m]-\--fpsS kmaq-lnI {]Xn-_-X hn-n-p--Xn\v Fsmw I ]cn-]m-Sn-I-fmWv Bkq-{XWw sNbvXn-cn-p-Xv; hni-Z-am-ptam; 

(_n)

GsXmw taJ-e-I-fnemWv Ch-bpsS {]h\w hn\n-tbm-Kn-m-\p-t-in-p-Xv; hni-Zmw-i- Fsmw; 

(kn)

amen-\y-n \nv sshZypXn D]m-Z\w \S-p-hm\pw AXp-hgn amen\y {]iv\- ]cn-l-cn-p--Xn-\pap kwcw-`-ġv s]mXp-ta-Jem m]-\-sf {]tbm-P-\-s-Sp-ptam Fv hni-Z-am-ptam; 

(Un)

GsXmw s]mXp-ta-Jem m]-\--fmWv kmaqly {]Xn-_--Xbvv thn {]hn-p-Xv; hni-Zmw-i- Fsmw?

3838

 

hnam-\-m-h-f-fpw Xpd-ap-J-fpw tI{o-I-cnv sNdp-InS hy-h-km-b-

{io.]n.-D-ss_-Zp-ff

(F)

hnam-\-m-h-f-fpw Xpd-ap-J-fpw tI{o-I-cnv sNdp-InS hy-h-km-b- t{]mm-ln-n-p--Xn\v hy-h-kmb hnI-k\ taJ-e-I cq]o-I-cn-p Imcyw ]cn-K-W-\-bn-ep-tm; 

(_n)

Fsmw D¸---fmWv ChnsS \nn-m Dt-in-p--Xv; hni-Zmwiw \Ip-tam;

(kn)

Ccw m]-\- Bcw-`n-p-Xv kw_-nv GsX-nepw I-\n-I-fp-ambn {]mY-anI N \S-n-bn-p-tm; N-bpsS hni-Zmwiw \Iptam? 

(Un)

kwm-\v Am-cmjv{S \ne-hm-c-n-ep-ff Hcp t{SUv Bv Ishj sk m]n-p Imcyw ]cn-K-W-\-bn-ep-tm; Fn AXns ]cp-tcm-KXn hni-ZoI-cnptam;

3839

aS-n-sb-p {]hm-kn-Iġv hyh-kmb kwcw-`-I-Xz-hpw, ]cn-io-e-\hpw

{io. sI. apl--Zpn lmPn

(F)

aSnhcp {]hmknI-fpsS hyh-kmb kwcw-`-I-Xz-tijn hn-n- eyw hv hyh-kmb hIpv Fs-nepw ]-Xn-I Bhn-jvI-cn-p-hm Dt-in-p-ptm; 

(_n)

sNdp-InS hyh-kmb kwcw-`- XpS-p--Xn\v {]hm-kn-Iġv sF.-Sn.-]mp-I, In{^, knUvtIm, hyh-kmb Ft-p-I Fn-hn-S--fn apK-W\ \Ip--Xn\v \S-]Sn kzoI-cn-ptam?

3840

tIcf tv CU-kv{Sn-b tIm-td-j Gs-Sp A-m-Sn-bnse ew

{io. hn. iin

(F)

A-mSn tmn tIcf tv CU-kv{-Sn-b tIm-td-j ]m-n GXv hjw F{X ew GXv ]m-b-n Gs-Sp-p-shv hy--am-m-tam; 

(_n)

]m-n-s\-Sp--s ew BZn-hmkn `qan-bm-tWm-sbv hy--am-p-tam;

(kn)

Fm-h-i-y-n-\mbn BWv Cu `qan Gs-Sp-n-p-sXpw Ctm Cu `qan BcpsS ssIh-i-am-sWpw hy--am-m-tam?

3841

sIms \mj-W sSIvs-bn tIm-td-j

{io. ]n. sI. Kpcp-Zm-k

(F)

ASp InS-p sIms \mj-W sSIvs-bn tIm-td-js ^mIvSdn Xpdv {]hn-m \S-]Sn kzo-I-cn-p-tam; 

(_n)

{]kvXpX ^mIvSdn \n¡p ew kwm\ Khsan\p XncnsI e`-y-am-m \S-]-Sn-I kzo-I-cn-ptam?

3842

knUvtIm-bnse Icm \nb-a-\-

{io. Fkv. i

(F)

Cu km A[n-Im-c-ta--tijw knUvtIm-bn Icm--Zn-h-k-qen ASn-m-\-n F{X t]sc \nb-an-n-p-sv tcJm-aqew hni-Z-am-mtam; Cu \nb-a-\- Fwtm-bvsav FIvkvtNv aptJ-\-bmtWm \S-n-bn-p--sXv hy-am-mtam; As-n Fp-sIm-m-sWv hy-am-ptam; 

(_n)

km ko-kn \npw hnc-an F{X t]v GsXms XkvXn-I-bn F{X cq] hoXw ifw \n-bnv \nb-a\w \In-bn-p-spw Chsc \nb-an--Xns am\-Z-WvU-sa-mWv Fpw Cu \nb-a-\-ġv AwKo-Imcw \In-bn-ptm Fpw hni-Z-am-mtam; Cs-n \nb-a-\- dv sNp-hm \S-]Sn kzoI-cn-ptam?

3843

"knUvtIm'bvv e`n ^Wn--dn-\p-ff HmU

{io. C.-]n. Pb-cm-P

(F)

kwm\ Khsav m]-\-ġpw s]mXp-ta-Jem m]-\-ġpw t\cnv ^Wn- \Ip-hm Ign-bp GsXmw s]mXp-ta-Jem m]-\--fmWp hy-h-kmb hIp-n\p Iogn-ep-f-f-Xv; 

(_n)

CXn knUvtImbvv {]Xn-hjw icm-icn F{X XpI-bpsS HmU-dp-I e`n-p-p-sp hy--am-p-tam; 

(kn)

2011-12 epw 2012-13 epw F{X XpI-bpsS HmU-dp-I-fmWp knUvtImbvv e`n--Xv; 

(Un)

C\nbpw XpI-bpsS HmU-dp-Iġ-\p-k-cnv ^Wn- \nn-p--Xn-\p-ff \nmW bqWn--p-I knUvtImbvv kz--am-bn-p-tm-sbpw Fhn-sS-bmWp {]hn-p--sXpw hy--am-p-tam; 

(C)

2011-12 epw 2012-13 epw knUvtIm F{X XpI-bpsS tXv, Cun Fnh sImp-ff ^Wn--dp-I-fpsS HmU kzo-I-cn-p-shv hy--am-p-tam; 

(F^v)

{]kvXpX HmU-dp-I {]Imcw ^Wn--dp-I \nnp \Ip-I-bp-m-tbm; 

(Pn)

CXn-\m-h-i-y-amb XSn Fhn-sS-\n-p-amWv hmn-b-Xv; 

(Fv)

knUvtIm, \ne-hm-c-ap-ff ^Wn--dp-Ifpw ap km[-\-fpw \Ip-n Fv ]cm-Xn-I e`n-n-p-tm; 

(sF)

Fn CXnta At\-z-jWw \S-n-bn-p-tm; 

(sP)

knUvtIm \nn-p ^Wn--dp-I-fp-sSbpw ap km[-\--fp-sSbpw KpW-\n-e-hmcw Dd-p-h-cpp--Xn-\p-ff kwhn-[m-\- Fsm-s-bm-Wv; 

(sI)

\ne-hn knUvtImbnse GsXmw DtZ-ym-K-s-Xnsc hnPn-ekv At\-z-jWw \S-p-p-shp hy--am-ptam?

3844

hyh-kmbw XpS-m `qan Xncn-s-Sp-m \S-]Sn

{io. kn tPmk^v

'' ssl_n CuU

'' n. F. {]Xm-]

'' kn. ]n. apl-Zv

(F)

kwm-\v hyh-kmbw XpS-m `qan Xncn-s-Sp-m Xocp-am-\n-n-ptm; hni-Z-am-ptam; 

(_n)

CXns ey- Fsmw; hni-Zmw-i- Fsmw; 

(kn)

F{X G `qan-bmWv I-\n-I-fn \nv Cs\ Xncn-s-Sp-m Xocp-am-\n-n-p-Xv Fv hniZam-ptam; 

(Un)

CXn-\mbn Fsmw \S-]-Sn-I FSp-n-pv; hni-Zmw-i- Fsmw?

3845

hymh-km-bnIm-h-i-y-ġv \Inb `qan

 {io. ]n. Xntem--a

 

(F)

 tIc-f-n hym-h-km-bnIm-h-i-y-ġp -thn km hnhn[ m]-\-ġpw hy-n-Iġpw \In-bn-cp `qan-bn ]q-ambpw hy-h-km-b- {]hn-p-ptm Fp ]cn-tim-[n-n-p-tm;

 

(_n)

 hy-h-kmb m]-\-ġp thn m]-\--fp-sSbpw hy-n-I-fp-sSbpw t]cn km ]m-n\pw ]Xnpw hnebvpw \Inb `qan-I {]kvXpX Bh-i-y-n-\-m-sXbpw km \Inb DS-a-I-fpsS DS-a--X-bn-e-m-sXbpw {]hn-p tIkp-I {i-bns-n-ptm Fp ]d-bm-tam; Ccw tIkp-I-fn Fp \S-]-Sn-I ssIsmp Fp hy--am-m-tam; 

 

(kn)

 hy-h-kmb Bh-i-y-ġp \Inb `qan-I hnebvtm Am-sXtbm ssIamw sNp--Xmbn sXfn-n-p-tm; Cu Xc-n-ep ssIam-- XS-bp--Xn\pw Ccw ew Xncn-s-Sp-p--Xn\pw \S-]Sn kzo-I-cn-n-p-tm; Cs-n Fp-sIm-m-sWp ]d-bmtam?

3846

dnbm-_ns {]h\w

{io. Ff-acw Icow

(F)

dnbm-_ns {]h\w hne-bn-cp-m GsX-nepw GPknsb Npa-X-e-s-Sp-n-bncp-p-thm;

(_n)

dnbm-_ns {]h\w DSv hm-W-sa-v, [\-Im-cy hIpv Ckvs]- hn`m-Kw, ip]mi sNbvX-Xmbn {i-bns-n-ptm; 

(kn)

dnbm-_ns {]h\w Ah-tem-I\w sNm-\p kmt-XnI sshZ-Kvyw [\-Im-cy Ckvs]- hn`m-K-n-\p-tm; 

(Un)

[\-Im-cy Ckvs]- hn`m-K-ns {]kvXpX ip]mi AwKo-I-cn-n-p-tm;

3847

dnbm-_ns dntmv

{io.Ff-acw Icow

(F)

kwm\ hy-h-kmb hIp-ns Iogn D¸m-Z\w \S-p F{X I-\n-I Ctm {]hn-p-pv;

(_n)

Ch-bpsS Hmtcm-n-sbpw 2006-07 apX 2012-13 hsc-bp hmjnI tS Hmh, em`w/\jvSw Fnh kw_-nv dnbm_v Xm-dm-p dntmns ]Iv e`-y-am-ptam?

t3848

tImbw sSIv-bnkn FPn-\o-b-dnwKv Bv amt\-Pvsav tImtfPv

 {io. tamkv tPmk^v

 

(F)

 tImbw sSIv-bnkn FPn-\o-b-dnwKv Bv amt\-Pvsav tImtfPv Bcw-`n-p--Xn\v km[-y-Xm-]-T\w \S-p--Xn\v GXv GPkn-sb-bmWv Npa-X-e-s-Sp-n-bn-cn-p--Xv; 

 

(_n)

 {]kvXpX GPkn-bpsS dntmv e`n-n-p-tm; Cs-n dntmv Fv e`n-p-sav
]d-bm-tam; ]T-\-ns ]ptcm-KXn shfn-s-Sp-p-tam;

 

(kn)

 BcpsS t\Xr-X-z-n-emWv {]kvXpX ]T\w \S-p-Xv; hy--am-ptam?

3849

In-md hy-h-kmb ]mv

{io. hn. Fw. D am

(F)

tImgn-tmSv Pn-bnse cmtcmv hnt-Pn In-m-d-bnse hy-h-kmb hIp-ns ew hy-h-kmb ]mm-p \S-]Sn GXv L-n-em-sWv hy--am-m-tam;

(_n)

{]kvXpX ]mn {]hm-kn-I-fpsS ]p\-c-[n-hm-k-hp-ambn _-sv Ccw Bfp-Iġv ew A\p-h-Zn-p--Xn\v apK-W\ \Iptam?

3850

kz-Im-cy Iip-hn ^mIvS-dn-I-fn sXmgn-e-h-k-c-

 {io. ]n. sI. Kpcp-Zm-k

 

(F)

 kz-Im-cy Iip-hn ^mIvS-dn-I-fn sXmgn-e-h-k-c- ^mIvSdn DS-a-I \ntj-[n-p--Xmbn {i-bns-n-p-tm;

 

(_n)

 Imjyq kvs]j-y B^o-k ^mIvSdnIfn ]cn-tim-[\ \S-p-p-tm; Fn F{X ^mIvS-dn-I-fn Ckvs]- \S-]Sn kzo-I-cn-p; F{X DS-a-Is-Xnsc \S-]Sn kzo-I-cn-n-p-sv shfn-s-Sp-p-tam;

 

(kn)

 sXmgn-emfn kwL-S-\-I kz-Im-cy Iip-hn taJ-e-bn \nb-a-]-c-amb Ah-Im-i-ġp-thn kacw Bcw-`n-n-pXmb-dn-bptam?

3851

hy-h-km-b-h-Ip-ns ]cn-[n-bn-ep-ff m]-\--fn \nb-an--s Xm¡m-enI Poh-\-m

{io. Pn.-F-kv.-P-b-em

 

Cu km A[n-Im-c-ta--tijw hy-h-km-b-h-Ip-ns ]cn-[n-bn-ep-ff GsXms m]-\--fn F{X Poh-\-msc Xm¡m-enI thX\ ASn-m-\-n \nb-an-p-shv XkvXn-I-bpw, m]-\hpw Xncnp hy-am-ptam;

3852

AXn-thK sdbn¸m-X

{ioaXn sI.-sI.-e-XnI

(F)

kwm-\v \nn-m-\p-t-in-p \nnjvS AXn-thK sdbn¸mXp thn-bp kt \S-]-Sn-I GXp L-n-em-sWv hy-am-mtam; 

(_n)

AXn-thK sdbn-en\p thn ew \jvS-s-Sp--hv thn \S-m-m-\p-t-in-p ]p\-c-[n-hmk ]mtPv Fm-sWv hy-am-mtam; 

(kn)

Cy sdbnth-bpsS \ne-hn-ep kuIcyw D]-tbm-Knv AXn-thK sdbn¸mX \nn-p-hm Ign-bptam F Imcy-n Fs-nepw km[yXm ]T\w \S-n-ptm Fpw CXp kw_--ambn tI{ km-cp-ambn Fs-nepw N-I \S-n-bn-ptm Fpw hy-am-ptam?

3853

AXn-thK s{Sbn ]Xn

{io. kn. F^v. tXmakv

(F)

kwm-\v AXn-thK s{Sbn ]Xn Bcw-`n-p-hm Xocp-am-\-sa-Sp-n-ptm;

(_n)

{]kvXpX ]-Xnv thn kt \S-n-bn-ptm;

(kn)

Ds-n CXp-aqew F{X hoSp-I \jvS-s-Sp-sa-mWv IW-m-n-bn-p-Xv;

(Un)

{]kvXpX ]-Xnv Fp sNehv hcp-sa-mWv IW-m-n-bn-cn-p-Xv;

(C)

Cu XpI Fs\ e`y-am-m-\mWv Dt-in-p-Xv?

t3854

t_q aWvU-e-nse \ntiv t{]mP-IvSp-I

 {io. Ff-acw Icow

(F)

t_q aWvU-e-nse Nmen-bv \ntiv t{]mP-IvSp-ambn _-sv ]cn-k-c-hm-kn-I-fpsS ta-n-\mbn \nt-in--s ]-Xn-bpsS Ctm-gs Ah Fm-Wv; 

(_n)

Cu ]Xn AwKo-I-cnv `c-Wm-\p-aXn \evIn-bn-p-tm;

(kn)

Cs-n DSs\ A\p-aXn \evIm \S-]-Sn-I kzo-I-cn-p-tam?

3855

]meqtIm hy-h-km-b- tI{w

{io. n. F. Al-Zv I_o

(F)

aS tmv ]m-bv A[o-\-X-bn-ep ]meqtIm hy-h-kmb tI{w hy-h-kmb Ft-mbn {]J-ym-]n--W-sa Bh-iyw {i-bns-n-ptm ; 

(_n)

Ds-n {]kvXpX {]tZiw hy-h-kmb Ft-mbn {]J-ym-]n-p--Xn\v \mfn-Xp-hsc kzo-I-cn \S-]-SnI hy--am-ptam ?

3856

tIcf Hmtm-sam-ss_kns ]pXnb ]-Xn-I

{io. B. skh-cmPv

(F)

Cu km A[n-Im-c-ta tijw tIcfm Hmtm-sam-ss_kv (sI.-F.-F.) ]pXnb ]-Xn-I Bhn-jvI-cnv \S-n-em-n-bn-p-tm; Fn hni-Zmw-i- e`-y-am-m-tam; 

(_n)

Cu km A[n-Im-c-ta tijw F{X cq]-bmWv {]kvXpX m]-\-n\v \In-bn-p--sXv hy--am-mtam?

3857

Ip-ymSn \mfn-tIc ]mv

{ioaXn sI.-sI.-e-XnI

(F)

sI.-F-kv.-sF.-Un.-kn. Ip-ym-Sn-bn Bcw-`n-p-hm Dt-in-p \mfn-tIc ]mns {]h-\ ]ptcmKXn hy--am-p-tam; 

(_n)

\mfn-tIc ]mn kwcw-`- XpS-p--Xn\v F{X kwcw-`-I aptmp hn-p-spw Ah Bscm-s-sbpw hy--am-p-tam; 

(kn)

kwcw-`-Iv \mfn-tIc ]mn tmp-I A\p-h-Zn-n-p-tm Fpw Cs-n tmp-I A\p-h-Zn-m-Xv Fp-sIm-spw hy--am-ptam?

3858

Atem-Xn acppI--\n-I

{io. C. ]n. Pb-cm-P

(F)

kwm-\v Atem-Xn acpv Dev]m-Z-\-hp-ambn _-s F{X I-\n-I-fmWv s]mXp-ta-J-e-bn {]hn-p-Xv;

(_n)

{]kvXpX I-\n-I Fsmw acp-p-I-fmWv Dev]m-Zn-n-p-sIm-n-cn-p-Xv;

(kn)

{]Xn-hjw Hmtcm hn`mKw acp-p-Ifpw F{X am{Xw Dev]m-Zn-n-p-hm-\p tijn I-\nI-p-sp hy-am-ptam;

(Un)

acp-p-I-fpsS KpW-\n-e-hmcw \n-bn-p--Xn-\p kwhn-[m-\- Dtm-sbp hy-am-ptam;

(C)

tIcfm saUn- kokv tIm-td-j-\n \npw {]Xn-hjw F{X acp-p-Iġp HmU e`n-p-p-sv acp-p-I-fpsS C\w Xncn-p IW-p-I e`y-am-ptam; 

(F-^v)

{]kvXpX I-\n-I Dev]m-Zn-n-p KpW-\n-e-hm-c-ap acp-p-I sI.-Fw.-F-kv.-kn.-F. Gs-Sp--W-sav D-c-hp-I \ne-hn-eptm?

T3859

Iip-amhv Irjn hym-]n-n-m \S-]Sn

{io. Fw. D

'' A_vZpdlnam c-mWn

'' ]n. Dss_-Zp

'' hn. Fw. D am

 

(F)

kwm-\v Iip-amhv Irjn hym-]n-n-m kzo-I-cn \S-]-Sn-I hni-Z-am-p-tam;

(_n)

kwm-\s Iip-hn hy-h-km-bm-h-i-y-n\p thn-S-tmfw Iip-hn Xt-io-b-ambn Dev]m-Zn-n-p-Xn\v e-y-an-p ]-Xn-I-tf-sX-nepw ]cn-K-W-\-bn-ep-tm; 

(kn)

CXn-\mbn Iip-amhv Irjn tXm-hn-f-bmbn IW-m-m-\p \S-]-Sn-I-fm-bn-p-tm; Ij-Iv Fsms t{]mm-l-\--fmWv \ne-hn-ep--sXv hy--am-ptam?

3860

ImSm-pgbnse _mw_q tIm-td-js t{]mk-knwKv bqWnv

tUm. sI. Sn. Peo

(F)

ae-pdw Pn-bnse ImSm-p-g-bn {]hnv sImn-cp _mw_q tIm-td-js t{]mk-knwKv bqWnv {]hn-n-p--Xn-\mbn Akw-kvIrX hkvXp-hns ]q-amb e`y-Xbpw sajn-\-dn-I-fpsS Ip-a {]h-\hpw Dd-m-p Imcyw ]cn-K-W-\-bn Dtm; 

(_n)

Fn CXnta Fsmw Imcy--fmWv sNbvXXv Fv hy-am-mtam;

(kn)

F-tv Cu bqWn-ns {]h\w XpS-m-\m-Ip-sav hy-am-mtam?

3861

Imbw-Ipfw kv]nnwKv annse Poh-\-m-cpsS {]iv\-

{io. kn.- sI. kZm-in-h

(F)

Imbw-Ipfw Icoe Ipf-c kv]nnwKv annse sXmgn-em-fn-I-tfbpw Poh-\-m-tcbpw {]kvXpX m]-\-nse P\-d amt\-P I-t-kn IpSp-p-I-bpw, hym-P-amb dntmp-I Dmn tPmen sNm A\p-h-Zn-m kml-N-c-y- krjvSn-pp Fpw, amt\-P-cpsS hnZ-ym-`-ymk tbmK-y-X-bpsS \nP-nXn, h\nXm Poh-\-m-cn-bpsS ]nXr-X-zs tNmZyw sNbvX kw`-h- XpSnb hnj-b-s-p-dnpw \In-bn-p ]cm-Xn-I {i-bns-n-p-tm;

(_n)

Fn Cu ]cmXn ]cn-tim-[nv Fsmw \S-]-Sn-I-fmWv kzo-I-cn-n-p-Xv Fv hy--am-mtam?

3862

ssIdn taJ-e-bnse tI{m-hn-jvIrX ]-Xn-I

 {io. Nnbw tKm]-Ip-am

(F)

ssIdnbpambn _-sv \ne-hn GsX-mw tI{m-hn-jvIrX ]-Xn-I-fp-s-p-ff hnhcw Adn-bn-p-tam;

(_n)

kwm-\s F{X kwL--fn {]-kvXpX ]-Xn-I-fpsS {]tbm-P\w e`-y-am-n-bn-p-s-p-ff hnhcw Adn-bn-p-tam; Ah GsX-m-sapw GXv ]-Xn-bmWv \S-n-em-n-b-sXpw hy--am-p env e`-y-am-p-tam?

3863

lmIvknse \nba-\-

 {io. hn. iin

(F)

lms-Ivkn skbnkv am, emv t{KUv XkvXn-I-I-fn F{X Hgn-hp-I \ne-hn-ep-sv hy--am-m-tam; Cu XkvXn-I-I-fn \nb-a\w \S-p--Xn-\p-ff ]n. Fkv. kn. env \ne-hn-ep-tm; 

(_n)

]v hj-n-t Xmevm-en-Im-Sn-kvYm-\-n tPmen sN-p F{X Pnh-\-m Hmtcm XkvXnI-bn-epw Hmtcm Pn-I-fnepw Dsv hy--am-m-tam;

(kn)

lms-Ivknse \nb-a\w Fp-ap-X-emWv ]n.Fkv. kn. bvv hnnvp-f-f-sXpw \ne-hnse skbnkvam XkvXn-I-bntebvp-ff ]n.Fkv. kn. enn \npw F{X t]sc \nb-an-p-shpw hy--am-p-tam; 

(Un)

AsIvkv m]-\--fnse 50% Hgnhv {]mY-anI kl-I-cW kwL--fnse Poh-\-mv kwh-cWw sNbvXn-pv F hy-h lmsvIvkn ]men-n-p-tm-sbv hy--am-p-tam?

3864

ssIdn taJ-e-bpsS ]p\-cp-m-cWw

{io. hn. iin

 

ssIdn taJ-e-bnse CIw ktmv kvIow, 2012 se apJy-a-{n-bpsS 100 Zn\ ]cn-]m-Sn-bn Ds-Sp-n-bn-p-m-bn-cptm Fv Adn-bn-ptam?

3865

{]mtZinI {_mv ssIdn Dev]---fpsS hnI-k-\-n\v ]Xn

 {io. Nnbw tKm]-Ip-am

(F)

AtZ-iob, B`-y-c hn]-Wn-I-fn a-cn-m {]m]vXn-bp-ff KpW-ta--bp-ff {]mtZ-inb {_mv ssIdn Dev]----fpsS hnI-k\n\v \ne-hn Fs-mw ]cn-]m-Sn-I \S-n-em-n-bn-p-sv hy--am-p-tam; 

(_n)

ssIdn taJ-e-bvv Bh-i-y-amb Xc-n- DX \ne-hm-c-n-ep-ff Fsmw ASn-m\ kuI-c-y- \ne-hn-ep-s--dn-bn-p-tam;

(kn)

ssIdn hkv{X- Fm-hcpw D]-tbm-Kn-p--Xn\v hIp-p-X-e-n-ses-mw ]pXnb {]Nm-cW ]cn-]m-Sn-I Bkq-{XWw sNbvXn-p-s--dn-bn-p-tam; 

(Un)

]g-b- X-e-ap-d-bnse ]mc---cy hnZ-K s\bvvImv ssI-dn bqWn-p-I B-cw-`n-m t{]mm-ln-n-p--Xn\v Fsmw ]-Xn-I \ne-hn-ep-s--dn-bn-p-tam; 

(C)

Cs-n Acw ]-Xn-I Bkq-{XWw sNbvXp \S-n-em-p--Xn-\v thn {ia-ap-mIpt-am?

3866

GIo-IrX sF.-n. Sujn-p-I

{io. hn. ]n. kPo-{

,, F. ]n. A_vZp-f-f-pn

,, s_n s_l-\m

,, ]n. F. am[-h

(F)

kwm-\v hnhn[ tI{--fn sF.Sn ASn-m-\-s-Sp-n-bp-ff GIo-IrX Sujn-p-I Bcw-`n-m ]Xn cq]o-I-cn-n-p-tm; hni-Z-am-p-tam; 

(_n)

{]kvXpX ]-Xn-bpsS Dt-i-y-e--y- hni-Z-am-p-tam;

(kn)

{]kvXpX ]-Xn-I thK-n \S-m-p--Xn\v GI- Pm-eI kwhn-[m\w Gs-Sp-p-tam; hni-Z-am-p-tam;

(Un)

{]kvXpX ]-Xn-bpsS t\mU GPkn-bmbn Bsc-bmWv Npa-X-e-s-Sp-n-bn-cn-p--Xv; hni-Zmw-i- Fsmw ?

3867

\nb-a-k`m kmam-Pn-Iv e`n-n-p sF. n. tkh-\-

{io. tImhq Ipp-tam

(F)

Cu km A[n-Im-c-ta tijw \nb-a-k`m kmam-Pn-Imbn \In-bn-p hnh-c-km-t-XnI tkh-\- Gh; CXn-\mbn hIpv \In-bn-p hnh-c-km-t-XnI D]-I-c-W-sf Ipdnv hni-Z-am-ptam; 

(_n)

hnhn[ hnh-c-km-t-XnI D]-I-c-W- hmn-b-Xns sNehv hnhcw hy-am-ptam; C-c-n hmnb D]-I-c-W-ġv kokv hmdn Inp-n FXv {ibns-nptm; BbXv ]cn-l-cn-p--Xn\v hIpv Fv \S-]-Sn-I-fmWv kzoI-cn-n-p-Xv; hy-am-ptam; 

(kn)

sF.n hIpv \nb-a-k`m kmam-Pn-Iv sF.-n. s{Sbv\nwKv \In-b-Xns hni-Zmwiw hy-am-ptam?

3868

sF.Sn.-an-j-\n-eqsS \S-m-p ]-Xn-I

{ioaXn sI.-F-kv.-k-eoJ

(F)

ap km sF.Sn anj-\n-eqsS \In-bn-cp GsXmw tkh-\- Cu km A[n-Im-c-n htijw \ndp--emn; GsXmw XpS-cpp; ]pXp-Xmbn Fv \S-]-Sn-I A[n-I-ambn e`y-amn; hni-Zmwiw e`y-am-ptam; 

(_n)

2012-13 km-nI hjw sF.Sn anj-\n-eqsS \S-m-nb ]-Xn-Iġmbn Fp XpI A\p-h-Znp; Bb-Xn Fv XpI sNe-h-gnp; 

(kn)

2013-14- CXn\v Fp XpI A\p-h-Zn-n-pv;

(Un)

2012-13- CXn-\mbn tI{w F{X XpI A\p-h-Znp; F{X sNe-h-gnp; F{X em]vkmn; hy-am-ptam; 

(C)

h\nXm tImtfPnse hnZymn-\n-I, ay-sm-gn-emfn IpSpw-_--fnse hnZym-k-- Fn-hv sXmgn-ep-d-m-m-\p Iyq- ]cn-io-e\ ]Xn Ctm \ne-hn-eptm; Csæn AXv \ndp--em-m-\p ImcWw Fsv hy-am-ptam; 

(F-^v)

ImjnI D¸-- CS-\n-e-m-cn-msX Cs\-n-eqsS hn]-W\w sNm-\mbn Bcw-`n C-Irjn kwhn-[m\w \ndp--em-ntbm; hni-Z-am-ptam; 

(Pn)

Ign km XpSw Ipdn C-Irjn ]-Xnv F{X tZiob AwKo-Imcw e`n-p-I-bp-mbn; hy-am-mtam; 

(Fv)

{KmaoW ASn-m\ hnh-c- Cs\-n e`y-am-m-\p 'Fs {Kmaw' ]-Xn-bpsS {]h\w Ctm sF.Sn anj F{]-Imcw \S-mn hcpp; hni-Z-am-mtam; 

(sF)

kv]mv' ]Xn \S-n-v kzX{amptam?

3869

sF. Sn. ]cn-io-e\ tI{-

{io. Nnbw tKm]-Ip-am

(F)

kwm-\v aXn-bmb sF.-Sn.-]-cn-io-e-\-tI-{- {]hn-p-p-tm F-Xn-s\-p-dnv hne-bn-cp- \S-n-bn-ptm; Fn Bb-Xns hni-Zmwiw shfn-s-Sp-p-tam;

(_n)

sF. Sn. hnZ-Kvmbn {]tX-yI ]cn-io-e\ ]cn-]m-Sn Xocp-am-\n-n-p-tm; Cm-sb-n {]tX-yI ]cn-io-e-\-tI-{- Bcw-`n-p-hm Xm-dm-Iptam?

3870

ImktImSv Pn-bnse Nota-\n-bn sF.-Sn.-]mv

{io. C. N{-ti-J-c

(F)

ImktImSv Pn-bnse Nota-\nbn sF.-Sn.-]mv \nn-p--Xn\v ew ssIam-dn-bn-p-tm;

(_n)

Ds-n FmWv ew ssIam-dn-b-Xv; F{X G;

(kn)

CXn-\mbn Fsmw \S-]-Sn-I-fmWv ssIsm-n-p--sXv Adn-bn-mtam?

3871

]pd-mSv sF.Sn.-]mv

{io. Pn. kp[m-I-c

(F)

A-e-pg a-e-n ]pd-mSv tI{-amn sF.Sn.-]mv m]n-p--Xn-\p \S-]-Sn-{I-a--fpsS Ah Fm-sWv hni-Z-am-p-tam;

(_n)

{]kvXpX m]\w Bcw-`n-p--Xn\v Fs-nepw XSw \ne-hn-ep-tm; hy--am-p-tam;

(kn)

{]kvXpX sF.-Sn.-]mv tXm--n-bn-tebvv amn m]n-m Xocp-am-\n-n-p-tm; Ds-n Cm-c-y-n kzo-I-cn \S-]-Sn-I hni-Z-am-p-tam;

(Un)

{]kvXpX sF.-Sn.-]mv bmYm-y-am-m ASn-b-nc \S-]Sn kzo-I-cn-ptam?

3872

tImgn-tmSv Khsav ssk_ ]mv \nmWw

{io. F. {]Zo-]v-Ip-am

(F)

tImgn-tmSv Khsav ssk_ ]mv \nmWw GXp-L--n-em-sWv hni-Z-am-p-tam; 

(_n)

{]kvXpX ]mv Bcw-`n-p--Xn\v km Xocp-am\n tijw Fsmw {]hrn-I-fmWv Bcw-`n-p-hm Dt-in--sX-pw, Fsmw {]hrn-I-fmWv CXp-hsc Bcw-`n--sXpw hni-Z-am-ptam?

3873

If-a-tcn 'ssk_ knn' ]Xn

{io.Ff-acw Icow

(F)

If-a-tcn 'ssk_ knn' ]-Xnv skv ]Zhn e`n-n-ptm;

(_n)

{]kvXpX ]-Xn-bpsS \nmW {]h\w Bcw-`n-n-ptm;

(kn)

Cs-n Ime-Xm-a-k-n-\p ImcWw Fm-sWv Adn-bn-ptam;

(Un)

ssk_ knn-mbn hne-s-Sp `qan hnev]\ \S-m-\p \ow {i-bns-n-ptm;

(C)

Ds-n AXn-s\-Xnsc \S-]Sn kzoI-cn-ptam?

3874

tImgn-tmSv Khsav ssk_ ]mn sshZ-ypXn kv tj

{io. F. {]Zo]vIpam

 

tImgn-tmSv Khsav ssk_ ]mn sshZ-ypXn kv tj m]n-p--Xn-\m-h-i-y-amb Fsmw \S-]-Sn -I-fmWv hnhc kmt-XnI hIpv kzo-I-cn--sXv hni-Z-am-ptam?

3875

Hm]vn- IW-IvSn-hnn kwhn-[m\w 

{io. kn.-]n. apl-Zv

,, s_n- s_-l-\m

,, F.-n. tPmPv

,, ssl_n CuU

(F)

hnhc kmt-XnI hnZ-ym-h-Ip-ns Iogn Fm {Kma-]-m-b-p-I-sfbpw s\v hv hgn _n-n-p H]vn- IW-IvSn-hnn kwhn[m\w Fv \ne-hn hcpw ; 

(_n)

Cu kwhn-[m-\-ns Iogn F{X hIp-p-
I-fpsS tkh-\-amWv s]mXp P\-ġv e`-y-am-hpI;

(kn)

B[m ImUn D-mIp sXp-I Xncp-p--Xn\v {]mtZ-inI Xen cq]o-I-cn-m-\p-t-in-p Ftdmsav Bv A]vtU-j sk {]kvXpX kwhn-[m-\-ns Iogo-emtWm {]hn-pI; hy--am-ptam?

T3876

Ab tI{-

{io. kn. aqn

(F)

Ab tI{- Bcw-`n--sXmsWpw CXns Dt-iy-e-y- Fsm-s-bmsWpw hni-Z-am-mtam; 

(_n)

s]mXp-P\ tkh-\- Ab tI{--fn-eqsS kzIm-cy-h¡-cn--s-Sp-I-bm-sW ]cmXn {i-bns-n-ptm; 

(kn)

Ab tI{- CuSm-p kokv Nmv km[m-c-W-mv Xmm-\mhpw hn[w {Iao-I-cn-p-hm \S-]Sn kzoI-cn-ptam; 

(Un)

Ab tI{- \ne-hnh tijhpw hnt-Pm-^o-kp-I-fnepw apw km[m-c-W-m-c\v t\cn-sn At] \Ip ]gb kwhn-[m\w \ne-hn-eptm; Cs-n, BbXv ]p\:m]n-p--Xn\v \S-]Sn kzoI-cn-ptam?

3877

A-b-tI-{- XpS-p--Xn-\p am\-Z-WvU-

{io. kn. IrjvW

 

]pXp-Xmbn A-b-tI-{- XpS-p--Xn-\p am\-Z-- Fs-m-am-sWv hn-i-Z-am-mtam?

3878

A-b-tI-{--fn Poh-\-m-cpsS A]-cym-]vXX

{ioaXn KoXm tKm]n

(F)

kwm-\v F{X Ab tI{- {]hn-p-p-sv Adn-bn-ptam;

(_n)

{]kvXpX tI{--fn aXn-bmb Poh-\-m-cn-sö ]cmXn {i-bns-n-ptm; Ds-n Poh-\-msc \nb-an-p-hm \S-]Sn kzoI-cn-ptam;

(kn)

hntPv Hm^o-kp-I-fn \np hnhn[ kmy-]-{X-, B[m cPn-kvt{S-j XpS-nb tkh-\- A-b-tI-{--fn \n-ln-t kml-N-cy-n, {]kvXpX m]-\--fpsS {]h\w Imcy--a-am-p-hm Fsmw \S-]-Sn-I-fmWv kzoI-cn-p-hm Dt-in-p-Xv; hni-Zo-I-cn-ptam?

3879

ae-pdw Pn-bnse ]pXnb Ab tI{-

 {io. ]n. {iocm-a-Ir-jvW

 

(F)

 ae-pdw Pn-bn ]pXnb Ab tI{- Bcw-`n-p--Xn\v At] Wn-n-p-tm;

 

(_n)

 CXn-\p-th tbmK-y-X-bpw, am\-Z--fpw Fsm-s-bm-Wv;

 

(kn)

 Ab I-yq- km-c-X-bp-ambn _-sv Ab tI{- Bcw-`n--hp-mb _pn-ap-p-I {i-bns-n-p-tm;

 

(Un)

 Fn ]pXnb sk A\p-h-Zn-p-tm Ahv apK-W\ sImSp-p-tam; hni-Z-am-mtam?

T3880

B[m ImUpw \mj-W t]mp-tej cPnkvdpw

 {io. sI. F. F. JmZ

(F)

\mj-W t]mp-te-j cPn--dn Fm IpSpw-_mw-K--sf-bpw tN-p-hm-\p-ff \S-]-Sn-I ]qn-bm-bn-ptm;

(_n)

{]kvXpX DZ-y-a-n\v Fsmw kuI-c-y--fmWv Hcp-n-bn-p-f-f-Xv;

(kn)

B[m ImUpw \mj-W t]mp-te-j cPn-dpw Htc kabw Hmtcm ]uc\pw Bh-i-y-ap-f-f-Xm-tWm;

(Un)

CXp kw_-n-p-ff Bib Ipg-- Zq-co-I-cn-m \S-]-Sn-I kzo-I-cn-n-p-tm;

(C)

tZiob P\-kw-Jym cPn--dn G--hpw Ffp--n t]cp tNp-hm-\p-ff kwhn-[m-\- hy--am-m-tam; 

F-^v)

{]kvXpX ]-Xn-bpsS ]ptcm-KXn hni-Zo-I-cn-m-tam?

T3881

F.-]n.-B, B[m IW-s-Sp-p-I

{io. ]n. Dss_-Zp-ff

(F)

\mj-W t]mp-te-j cPn-, B[m Fo IW-s-Sp-p-I kwm-\v ]qn-bm-bn-p-tm;

(_n)

Ah Ctm GXp-L--n-em-sWv hni-Z-am-m-tam;

(kn)

Hmtcm hy-nbpw B[m, F.-]n.-B cPn-kvt{S-j-\p-I \S-t--Xp-tm;

(Un)

CXp-hgn \Ip Xncn--dn-btcJ kwm-\v HutZ-ym-Kn-I-ambn AwKo-I-cnv D-c-hm-bn-p-tm;

(C)

{]kvXpX ImUp-I-fnse sXp-I Xncp-p-hm-\p-ff \S-]-Sn-I hni-Zo-I-cn-mtam ?

T3882

B[m ImUv hnX-cWw

{io. sI. Ip-Xv am

(F)

B[m ImUv hnX-cWw GsXmw Pn-I-fn ]qn-bmbn Fpw Hmtcm Pn-bnepw F{X ImUpI hnX-cWw sNbvXp Fpw shfn-s-Sp-ptam; 

(_n)

B[m ImUn IS-pIqSnb sXp-I Xncp-p--Xn\v Fsmw \S-]-Sn-I-fmWv kzoI-cn-p-h-cp-Xv; hni-Zmw-i- e`y-am-ptam?

3883

sImn-bnse Ce-Ivt{Sm-WnIvkv lv ]Xn

{io. kn. Znhm-I-c

(F)

sImn-bnse Ce-Ivt{Sm-WnIvkv lv ]-Xn-bpsS hni-Zmw-i- Adn-bn-m-tam;

(_n)

CXv Fv {]h-\-k--am-Ip-sav Adn-bn-mtam?

3884

]me-mSv Pn-bn hy-h-kmb ]mv

{io. F. sI. _me

 

(F)

 In{^-bpsS Iogn ]me-mSv Pn-bn F{X hy-h-kmb ]mp-I-fmWv \ne-hn D-Xv; Hmtcmpw nXn sNp ehpw \ne-hn-ep hy-h-km-b--fpsS Fhpw hy--am-p-tam; F{X hy-h-km-b- AS-p-In-S-p-v; 

 

(_n)

 Pn-bn ]pXp-Xmbn Bcw-`n-m t]mIp hy-h-kmb ]mp-I Fhn-sS-sb-m-am-sWv hy--am-p-tam; ChnsS F-tv {]h\w Bcw-`n-m Ign-bp-sa-mWv {]Xo-n-p--Xv; Hmtcm ]mnepw F{X hy-h-km-b- Bcw-`n-m Ign-bpw; 

 

(kn)

 Pn-bn sXmgn cwKpw hy-h-kmb cwKpw ]ntmw \n¡p Xcq a-e-n Hcp hy-h-kmb ]mv Bcw-`n-m \S-]Sn kzo-I-cn-ptam?

3885

Iq Pn-bnse In{^m ]mv

{io. C. ]n. Pb-cmP

(F)

Iq Pn-bnse In{^m CU-kv{Sn-b ]mns \nmW {]hr-n-Iġmbn F{X G `qan Gs-Sp-p-I-bp-m-bn; 

(_n)

CXn-\mbn F{X XpI sNe-h-gn-p-I-bp-m-bn;

(kn)

CU-kv{Sn-b ]mn-\mbn `qan Gs-Sp-p--Xn\v cPn-kvt{S-j ^okv C\-n F{X XpI-bpsS Cf-hmWv In{^v A\p-h-Znp \In-b-Xv; 

(Un)

CU-kv{Sn-b ]mn\p thn-bp am m Xm-dm-p {]h-\- GXp L-n-em-Wv; 

(C)

am m Xm-dm-n--gn-m XpS\-S-]-Sn-I ]qo-I-cnv CU-kv{Snb ]mns {]mcw` {]h-\- Ftm Bcw-`n-p-sap hy--am-ptam?

3886

ImktKmUv Pn-bn In{^bvv \Inb ew

{io.-sI.-Ip-n-cm-a (D-Zp-a)

(F)

ImktKmUv Pn-bn ssaem-n-bn sI.-F-kv.-Sn.-kn.-bpsS A[o-\-X-bn-ep F{X G e-amWv In{^v \In-bn-p-Xv F-dn-bn-m-tam; 

(_n)

Cu ew In{^bvv Fm-Wv \In-b-sXpw \Ip-tm-gp hy-h--I Fm-sWpw hni-Z-am-m-tam;

(kn)

ew e`-y-am-b-Xn-\p-tijw In{^ {]kvXpX ew {]tbm-P-\-s-Sp-n Fv hy-h-km-b-amWv sImp hn-p--sXv hni-Z-am-ptam?

3887

Smm Ikīknv A\p-h-Znv \Inb `qan

{io. kmPp t]m

(F)

sSIvt\m-kn-n-p-thn AI-z-b sNbvX `qan-bn \npw Smm Ikīknv F{X G `qan A\p-hZnp \In-bn-p-v; 

(_n)

FmWv Smm Ikīknv `qan A\p-h-Znp \In-bXv Fpw Fv hy-h {]Im-c-amWv \InbsXpw hy--am-m-tam; 

(kn)

A\p-h-Zn `qan-bn GsX-nepw \nmW {]h-\- Bcw-`n-n-p-tm; 

(Un)

m]\w XpS-n-bn-n-s-n Acw m]-\-ġv A\p-h-Zn `qan ka-b-]-cn[n Ign-m km Gs-Sp-ptam F Imcyw hni-Z-am-mtam?

3888

]n-p-dw sSIvt\m-kn-n-

{io. _n. kX-y

(F)

Xncp-h-\--]p-cv ]n-p-dv sSIvt\m-kn-n-p-thn F{X G `qan Gs-Sp-n-pv Fv hy--am-m-tam;

(_n)

{]kvXpX `qan GsX-nepw m]-\-ġv A\p-h-Znp \In-bn-p-tm; Ds-n GsXmw m]-\-ġmWv \In-bXv Fv hy--am-m-tam; 

(kn)

Fv hy-h--I-fn-t-emWv `qan A\p-h-Znp \In-b-Xv; AXns hni-Zmw-i- e`-y-am-ptam?

3889

sF.-kn. t^m t^mkns {]h-\-

{io. Fw. D

(F)

kwm\ km-cn\p Iogn-ep sF.-kn. t^m t^mkns {]h-\- Fs-m-am-Wv;

(_n)

Cu km- A[n-Im-c-n h-tijw {]kvXpX m]\w hnI-kn-n-s-Sp tkm^vv shb-dp-I GsX-mw;

(kn)

{]kvXpX tkm^vv shb GsXmw m]-\-n \S-n-em-n-bn-p-v;

(Un)

Cu m]-\-n F{X Poh-\-m tkh-\-a-\p-jvTn-p-p-v;

(C)

Xm¡m-en-Iambn tPmen sNp--hsc nc-s-Sp-p Imcyw ]cn-K-W-\-bn-eptm?

T3890

sF.-Sn. taJ-e-bnse Poh-\-mv ta ]Xn

{io. kn. Znhm-I-c

(F)

sF.-Sn.-ta-J-e-bnse Poh-\-mv {]tX-yI ta-]-Xn cq]o-I-cn-p--Xn-\p-ff \S-]Sn Bcw-`n-n-p-tm;

(_n)

sF.Sn taJ-e-bnse Poh-\-m-cpsS tPmen ka-bw, Ah-[n, sXmgn X \nhm-c-W-n-\p-ff kwhn-[m\w Fn-hbvv \nba \nmWw \S-n-bn-p-tm;Ds-n hni-Z-am-mtam?

<<back  
                                                                                                                     

 

Website maintained by Information System Section, Kerala Legislative Assembly, Thiruvananthapuram.