UNSTARRED
 

QUESTIONS

  AND
  ANSWERS
   
   
   
   

 

 

  You are here: Business >14th KLA >2nd Session>Unstarred questions Answers
  Answer  Provided    Answer  Not Yet Provided

FOURTEENTH   KLA - 2nd SESSION 
 UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS 
(To read Questions  please enable  Unicode-Malayalam in your system)
(To read answers Please CLICK on the Title of the Questions)

                                                                          Questions  and Answers

'കൃഷിപാഠം' പാഠ്യ പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ നടപടി
6075.
എസ്.എച്ച്.എം. പദ്ധതി പ്രകാരം മാവിന്‍തൈ വിതരണം
6076.
കൃഷി വകുപ്പ് മുഖേന ഗ്രീന്‍ ഹൗസ് നിര്‍മ്മാണം
6077.

കൃഷി വകുപ്പിലെ ഒഴിവുകള്‍
6078.
കൃഷി ഭവനുകളില്‍ ആരംഭിച്ച ഓണ മാര്‍ക്കറ്റ് തുടരുവാന്‍ നടപടി.
6079.
കൃഷി വകുപ്പില്‍ സ്റ്റോക്ക് ആന്‍റ് സ്റ്റോഴ്സ് പരിശോധന
6080.
കൃഷി ആദായകരമാക്കി മാറ്റുന്നതിനുളള നടപടികള്‍
6081.


കേരള അഗ്രിക്കള്‍ച്ചര്‍ മാര്‍ക്കറ്റ് പ്രോജക്ട്
6082.


വേളം, കുറ്റ്യാടി പഞ്ചായത്തുകളിലെ പാടശേഖരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പ്രവൃത്തികള്‍
6083.
എന്‍.പി. ലൂസിയുടെ റീ-ഇംപേഴ്സ്മെന്റ് അപേക്ഷ
6084.
മുഞ്ഞ ബാധ കാരണമുള്ള നെല്‍കൃഷി നാശം
6085.
നിറവ് പദ്ധതി
6086.

അഗ്രോ പാര്‍ക്ക്
6087.
അഗ്രോ പാര്‍ക്കുകള്‍
6088.
കൊപ്ര സംഭരണം
6089.
കര്‍ഷക പെന്‍ഷന്‍
6090.
കര്‍ഷക പെന്‍ഷന്‍ വിതരണം
6091.
6092.

തെങ്ങ് സംരക്ഷത്തിനു സമഗ്ര പദ്ധതി
6093.
വിഷരഹിത പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെയും നെല്‍കൃഷിയുടെയും വ്യാപനം
6094.
കശുമാവ് കൃഷി വ്യാപനത്തിന് പദ്ധതി.
6095.

നാളികേര വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍
6096.
ആലപ്പുഴ ജില്ലയെ വിള ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പരിധിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ നടപടി
6097.
ആനക്കയം കാര്‍ഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ അഗ്രോ-ടൂറിസം പദ്ധതി
6098.
അരിയുടെ ആഭ്യന്തര ഉല്പാദനം
6099.


റബ്ബര്‍ വിലയിടിവ് പരിഹരിക്കാന്‍ നടപടികള്‍
6100.
കരിമ്പ് കൃഷിക്കാരുടെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങള്‍
6101.
ചേലക്കര മണ്ഡലത്തില്‍ തരിശായി കിടക്കുന്ന നെല്‍കൃഷിഭൂമി
6102.
ചെറുകിട കൃഷിക്കാര്‍ക്ക് സൗജന്യ വൈദ്യുതി
6103.
വിളകളുടെ കീടരോഗ നിരീക്ഷണവും ആരോഗ്യ പരിപാലനവും
6104.


കാര്‍ഷിക കടാശ്വാസ കമ്മീഷന്‍
6105.
ആസിയാന്‍, ഡബ്ല്യൂ.ടി.ഒ. കരാറുകള്‍ മൂലം കാർഷികോല്പന്നങ്ങള്‍ക്കുണ്ടായ വിലയിടിവ്
6106.


കമുകിന്റെ മഞ്ഞളിപ്പ് രോഗബാധ തടയുന്നതിന് നടപടി
6107.
പച്ചക്കറി തെെ വിതരണകേന്ദ്രങ്ങള്‍
6108.
കേരഫെഡിലെ വിവിധ ക്രമക്കേടുകള്‍
6109.
കുട്ടനാട് പാക്കേജ്
6110.
പച്ചക്കറി കൃഷിയില്‍ സ്വയം പര്യാപ്തത
6111.
പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കര്‍ഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങള്‍
6112.
കീടനാശിനി ഉപയോഗിച്ച പച്ചക്കറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകള്‍
6113.
കുട്ടനാട് പാക്കേജിന് പുത്തന്‍ ഉണര്‍വ്
6114.

പച്ചക്കറി ഉല്പാദനത്തിൽ സ്വയംപര്യാപ്തത
6115.
കുരുമുളക് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ ഉല്പാദനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നടപടി
6116.


പച്ചക്കറി സ്വയംപര്യാപ്തതക്ക് ജനകീയ കാമ്പയിന്‍
6117.


നെല്‍കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന് തൊഴില്‍സേനകളുടെ സഹായം
6118.
നേര്യമംഗലം ജില്ലാ കൃഷിത്തോട്ടം
6119.
കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലയില്‍ കൃഷി നശിച്ചവര്‍ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം
6120.
കൊയിലാണ്ടി മണ്ഡലത്തിലെ എതിര്‍ പ്രാണി വളര്‍ത്ത് കേന്ദ്രം
6121.
ചെന്നിത്തല പാടശേഖരത്തിന്റെ വിസ്തീര്‍ണ്ണം
6122.
ചട്ടങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം
6123.
ആറ്റിങ്ങല്‍ കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ഓഫീസ്
6124.
പച്ചത്തേങ്ങ സംഭരണം
6125.
തിരൂരങ്ങാടി താലൂക്കില്‍ പോളിക്ലിനിക്ക്
6126.
കൃഷിഭവനുകള്‍ മുഖേന പച്ചത്തേങ്ങ സംഭരണം
6127.
പ്ലാന്റേഷന്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്റെ അധീനതയിലുള്ള ഭുമി
6128.
കൃഷിവകുപ്പിനു കീഴില്‍ നടപ്പാക്കിവരുന്ന പദ്ധതികള്‍
6129.
കൃഷിഭവനുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം മെച്ചമാക്കാന്‍ നടപടി
6130.
കൃഷിഭവനുകളുടെ ആധുനികവല്‍ക്കരണം
6131.
കൃഷിവകുപ്പില്‍ മാനദണ്ഡം പാലിക്കാതെ നിയമനം
6132.

ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ കിയോസ്കുകള്‍
6133.
എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍ ബാധിതര്‍ക്കു പ്ലാന്റേഷന്‍ കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം
6134.
തിരൂരങ്ങാടിയിലെ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ഗുണമേന്മയുളള നെല്‍വിത്തുകള്‍
6135.
ജൈവവളങ്ങളുടേയും കീടനാശിനികളുടെയും ഗുണമേന്മ
6136.


നെല്‍ക‍ൃഷിക്കുള്ള പമ്പിംഗ് സബ്സിഡി കുടിശ്ശിക
6137.
ഹോര്‍ട്ടികോര്‍പ്പ് വഴി പച്ചക്കറി വിതരണം
6138.


ഹോര്‍ട്ടികള്‍ച്ചര്‍ മിഷന്‍ ഇടപാടുകളിലെ സുതാര്യത
6139.
കാര്‍ഷികോല്‍പ്പാദനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ നടപടി
6140.
ഹോര്‍ട്ടികോര്‍പ്പുകളിലൂടെ വിതരണം ചെയ്തുവരുന്ന പച്ചക്കറികള്‍ /പഴവര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍
6141.
കൃഷി വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള ലബോറട്ടറികളുടെ ആധുനികവല്‍ക്കരണം
6142.


മണ്ണുസംരക്ഷണ പദ്ധതി
6143.


വളങ്ങളുടെയും കീടനാശിനികളുടേയും ഗുണനിലവാരം
6144.
നെയ്യാറ്റിന്‍കര നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ മണ്ണ് സംരക്ഷണം
6145.

മണ്ണുപര്യവേക്ഷണ വകുപ്പില്‍ ഫീല്‍ഡ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്കുളള പ്രോമോഷന്‍
6146.
കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാലയിലെ ഒഴിവുകള്‍
6147.

 


                                                                                                                     

 

Website maintained by Information System Section, Kerala Legislative Assembly, Thiruvananthapuram.