STARRED
 

QUESTIONS

  AND
  ANSWERS
   
   
   
   

 

 

  You are here: Business >15th KLA > 3rd Session>starred Questions and Answers
  Answer  Provided    Answer  Not Yet Provided

FIFTEENTH   KLA - 3rd SESSION
 
STARRED QUESTIONS AND ANSWERS
(To read Questions  please enable  Unicode-Malayalam in your system)
(To read answers Please CLICK on the Title of the Questions)

                                                                       Questions and Answers

 
*181.
ശ്രീ. സജീവ് ജോസഫ്
ശ്രീ. റോജി എം. ജോൺ
ശ്രീ. പി. ടി. തോമസ്
ഡോ. മാത്യു കുഴല്‍നാടൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു നിയമം, വ്യവസായം, കയർ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ വ്യവസായ സംരംഭം ആരംഭിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നിക്ഷേപകർക്ക് പ്രോത്സാഹനവും സഹായവും നൽകാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കാമോ;
( ബി )
പണം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ കൊടികുത്തുമെന്ന് കൊല്ലം ചവറയിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് പ്രവാസി നിക്ഷേപകനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി പറയപ്പെടുന്ന സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;
( സി )
ഇതിന് ചില സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒത്താശ ചെയ്യുന്നതായ ആക്ഷേപം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ ഇക്കാര്യം ഗൗരവത്തോടെ കാണുന്നുണ്ടോ;
( ഡി )
പ്രസ്തുത സംഭവത്തിൽ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കാമോ?
*182.
ശ്രീ. തോട്ടത്തില്‍ രവീന്ദ്രന്‍
ശ്രീമതി യു പ്രതിഭ
ശ്രീ. എം.വിജിന്‍
ശ്രീ കെ ആൻസലൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു സഹകരണ- രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ആഘാതത്തിന്റെ ആക്കം കുറയ്ക്കാനായി പ്രഖ്യാപിച്ച നൂറുദിന കര്‍മ്മ പരിപാടിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെയും കേരള ബാങ്കിന്റെയും ഇടപെടല്‍ വഴി സൃഷ്ടിക്കാനായ തൊഴില്‍ അവസരങ്ങള്‍ എത്രയെന്ന് അറിയിക്കാമോ; എത്ര തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കാനായിരുന്നു ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നതെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താമോ;
( ബി )
ഓണ്‍ലൈന്‍ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള ഡിജിറ്റല്‍ പഠനോപകരണങ്ങളുടെ അഭാവം പരിഹരിക്കാനായി ആവിഷ്കരിച്ച വിദ്യാതരംഗിണി പദ്ധതി കൊണ്ടുണ്ടായ നേട്ടങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയിക്കാമോ?
*183.
ഡോ. എൻ. ജയരാജ്
ശ്രീ പ്രമോദ് നാരായൺ
ശ്രീ. ജോബ് മൈക്കിള്‍
ശ്രീ. സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തുങ്കല്‍ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു നിയമം, വ്യവസായം, കയർ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
സർക്കാരിന്റെ നൂറ് ദിന കർമ്മ പരിപാടിയിൽ വ്യവസായ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെല്ലാം പദ്ധതികളാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് വിശദമാക്കാമോ;
( ബി )
ഇതിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് വ്യവസായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതൊക്കെ പദ്ധതികളാണ് നടപ്പിലാക്കുവാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയിക്കുമോ;
( സി )
വിദ്യാസമ്പന്നരായ ചെറുപ്പക്കാർ നിരവധിയുള്ള കേരളത്തെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഹബ്ബ് ആക്കി മാറ്റുന്നതിന് വ്യവസായ വകുപ്പ് എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?
*184.
ശ്രീ. കെ.കെ. രാമചന്ദ്രൻ
ശ്രീ കെ യു ജനീഷ് കുമാർ
ശ്രീ. കെ. ബാബു (നെന്മാറ)
ശ്രീ. എ. രാജ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
ജി.എസ്.ടി. നടപ്പിലായതോടെ നികുതി ഭരണത്തിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റത്തിനനുസൃതമായി ജി.എസ്.ടി. വകുപ്പിനെ പുന:സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വ്യക്തമാക്കുമോ;
( ബി )
ഉപഭോക്താക്കളിൽനിന്നും ഉല്പന്ന വിലയോടൊപ്പം ഈടാക്കുന്ന നികുതിപ്പണം ഖജനാവിലേക്ക് അടയ്ക്കാതെ വ്യാപാരികൾ തങ്ങളുടെ ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ചുവരുന്ന നടപടികൾ ഫലപ്രദമായിട്ടുണ്ടോ;
( സി )
ചെക്ക്പോസ്റ്റുകൾ ഇല്ലാതായതിനെ തുടർന്ന് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് റെക്കഗ്നിഷൻ സംവിധാനവും ഇ-വേ ബില്‍ സംവിധാനവും കാര്യക്ഷമമാണോ; വ്യക്തമാക്കുമോ;
( ഡി )
നിലവിലുള്ള ഡാറ്റാ അനലിറ്റിക്കൽ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് അറിയിക്കാമോ?
*185.
ശ്രീ. ഇ കെ വിജയൻ
ശ്രീ ജി എസ് ജയലാൽ
ശ്രീ വി ശശി
ശ്രീ. വാഴൂര്‍ സോമൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു നിയമം, വ്യവസായം, കയർ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
സംസ്ഥാനത്ത് വ്യവസായ സംരംഭക സൗഹൃദ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നിലവിലുള്ള വ്യവസായ പരിശോധന സംവിധാനങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ;
( ബി )
നിലവിലുള്ള വ്യവസായ പരിശോധന സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമായും സുതാര്യമായും സംരംഭക സൗഹൃദമായി പരിഷ്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു കേന്ദ്രീകൃത സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ;
( സി )
വ്യവസായ അനുമതിക്കായുള്ള പരിശോധനകൾ യഥാസമയം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ;
( ഡി )
പുതിയതായി രൂപീകരിക്കുന്ന പരിശോധന സംവിധാനത്തിൽ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ, വൈദ്യുതി സുരക്ഷ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദമാക്കാമോ;
( ഇ )
വ്യവസായ സുരക്ഷ നിയമങ്ങളിലും നടപടിക്രമങ്ങളിലും കാലോചിതമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ?
*186.
ശ്രീമതി കെ.കെ.രമ
ശ്രീ. കെ. ബാബു (തൃപ്പുണിത്തുറ)
ശ്രീ. തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ
ശ്രീ . ഷാഫി പറമ്പിൽ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു നിയമം, വ്യവസായം, കയർ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
ചില രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കൾ പണം പിരിക്കാൻ വ്യവസായികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായി ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കില്‍ ഇത് ഗൗരവത്തോടെ കാണുന്നുണ്ടോ;
( ബി )
ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തെ വ്യവസായ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ;
( സി )
വ്യവസായ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം തകർക്കുന്നതായി പറയപ്പെടുന്ന ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?
*187.
ശ്രീ തോമസ് കെ തോമസ്
ശ്രീ. രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി
ശ്രീ. കെ.പി.മോഹനന്‍ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
സംസ്ഥാനത്ത് പുരപ്പുറ സൗരോർജ്ജ പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കാന്‍ സ്വീകരിച്ച് വരുന്ന നടപടികള്‍ എന്തെല്ലാമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;
( ബി )
പ്രസ്തുത പദ്ധതിയില്‍ കൂടുതല്‍ സബ്‌സിഡി നല്‍കുന്നതിന് നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ;
( സി )
പാരമ്പര്യേതര ഊര്‍ജ്ജ ഉറവിടങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് എന്തെല്ലാം പുതിയ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?
*188.
ശ്രീ. ടി.സിദ്ദിഖ്
ശ്രീ പി സി വിഷ്ണുനാഥ്
ശ്രീ എം വിൻസെൻറ്
ശ്രീ. ടി. ജെ. വിനോദ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു നിയമം, വ്യവസായം, കയർ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ തടയുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ നിയമ വകുപ്പിന്റെ ഉപദേശം ആരാഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ; വ്യക്തമാക്കാമോ;
( ബി )
സംഘടിത കുറ്റവാളികളെ വിചാരണ കൂടാതെ 180 ദിവസം വരെ കരുതൽ തടങ്കലിൽ പാർപ്പിക്കാമെന്ന കരട് നിയമത്തിലെ ശിപാർശയിന്മേല്‍ നിയമവകുപ്പിന്റെ അഭിപ്രായം വ്യക്തമാക്കാമോ;
( സി )
പോലീസിന് നൽകുന്ന മൊഴി തെളിവായി സ്വീകരിക്കാമെന്ന കരട് നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥ കേന്ദ്ര തെളിവ് നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമാണോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?
*189.
ശ്രീ കെ യു ജനീഷ് കുമാർ
ഡോ.കെ.ടി.ജലീൽ
ശ്രീ. പി.വി. ശ്രീനിജിൻ
ശ്രീ. കെ.വി.സുമേഷ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു നിയമം, വ്യവസായം, കയർ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
സംസ്ഥാനത്ത് വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നത്; വിശദമാക്കാമോ;
( ബി )
പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ട്രാവന്‍കൂര്‍ ടെെറ്റാനിയം പ്രാേഡക്ട്സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഉല്പാദനക്ഷമത, മാലിന്യ സംസ്കരണം, വിപണനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളില്‍ പ്രത്യേക പദ്ധതികള്‍ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശങ്ങള്‍ നൽകുമോ;
( സി )
കമ്പനിയില്‍ നിന്നും പുറംതള്ളുന്ന മാലിന്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് മൂല്യവര്‍ദ്ധിത ഉല്പന്നങ്ങള്‍ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വ്യക്തമാക്കാമോ?
*190.
ശ്രീ. എ. പ്രഭാകരൻ
ശ്രീ. ആന്റണി ജോൺ
ശ്രീ. പി.വി.അൻവർ
ശ്രീ. കെ.പി.കുഞ്ഞമ്മദ് കുട്ടി മാസ്റ്റര്‍ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
സംസ്ഥാനത്ത് പുനരുപയോഗ ഊര്‍ജ്ജസ്രോതസുകളായ ചെറുകിട ജലവെെദ്യുത പദ്ധതികള്‍, കാറ്റ്, സൗരോര്‍ജ്ജം എന്നിവയില്‍ നിന്ന് വെെദ്യുതോല്പാദനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി സ്വീകരിച്ച നടപടികള്‍ വ്യക്തമാക്കാമോ;
( ബി )
പുനരുപയോഗ വെെദ്യുതോല്പാദനശേഷി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ; വ്യക്തമാക്കാമോ;
( സി )
വെെദ്യുതിയുടെ ഊര്‍ജ്ജക്ഷമത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ എന്തെല്ലാം നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ?
*191.
ശ്രീ. എം. എം. മണി
ശ്രീ. ലിന്റോ ജോസഫ്
ശ്രീ ജി സ്റ്റീഫന്‍
ശ്രീ. കെ. ബാബു (നെന്മാറ) : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോര്‍ഡ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികള്‍ മിക്കവയും പഴക്കം ചെന്നവയായതിനാല്‍ അത്തരം നിലയങ്ങളുടെ നവീകരണത്തിന് പരിപാടിയുണ്ടോ;
( ബി )
2011-16 കാലയളവിൽ മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഏതെല്ലാം പദ്ധതികളാണ് കഴിഞ്ഞ സര്‍ക്കാര്‍ പുനരാരംഭിച്ചതെന്നും അവയുടെ പൂര്‍ത്തീകരണത്തിനായി നടന്നുവരുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും അറിയിക്കാമോ;
( സി )
സംസ്ഥാനത്ത് ഇനി ബൃഹദ് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുടെ സാധ്യത കുറവായതിനാല്‍ ചെറുകിട പദ്ധതികള്‍ പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കുന്നതിനും ഇടുക്കിയില്‍ രണ്ടാം വൈദ്യുത നിലയം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഇതിനായി സ്വീകരിച്ചുവരുന്ന നടപടികള്‍ വിശദമാക്കാമോ?
*192.
ശ്രീ. ടി.ഐ.മധുസൂദനന്‍
ശ്രീ സി കെ ഹരീന്ദ്രന്‍
ശ്രീ. തോട്ടത്തില്‍ രവീന്ദ്രന്‍
ശ്രീ എം മുകേഷ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
സംസ്ഥാനത്ത് നികുതി കുടിശ്ശിക പിരിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക സ്കീം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ; എങ്കില്‍ ഇത് എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്; വിശദാംശങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കാമോ;
( ബി )
ചരക്ക് സേവന നികുതി നടപ്പാക്കിയതിലൂടെ എന്തെല്ലാം നവീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും നികുതി ഘടനയില്‍ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്; വിശദാംശങ്ങള്‍ നല്‍കാമോ;
( സി )
ജി.എസ്.ടി. നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കുന്നത് കേന്ദ്രം നിര്‍ത്തല്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശങ്ങള്‍ നല്‍കാമോ?
*193.
ശ്രീ. കുറുക്കോളി മൊയ്തീൻ
പ്രൊഫ . ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ
ശ്രീ . പി . ഉബൈദുള്ള : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
പെട്രോളിയം ഉല്പന്നങ്ങളുടെ വില നിയന്ത്രിയ്ക്കാന്‍ സംസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ച നടപടികള്‍ വിശദമാക്കുമോ;
( ബി )
പെട്രോളിയം ഉല്പന്നങ്ങളെ ജി.എസ്.ടി.യില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്ന കാര്യത്തിലുള്ള നിലപാട് ജി.എസ്.ടി. കൗണ്‍സിലില്‍ ഉന്നയിച്ചിരുന്നുവോ; വിശദമാക്കുമോ;
( സി )
ജി.എസ്.ടി.യില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താതെ പെട്രോളിയം ഉല്പന്നങ്ങളുടെ വില താഴ്‍ത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളുണ്ടോ; എങ്കില്‍ അതിനായി സ്വീകരിച്ച നടപടികള്‍ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?
*194.
ശ്രീ. അബ്ദുല്‍ ഹമീദ് പി
ശ്രീ .പി. കെ. ബഷീർ
ശ്രീ . മഞ്ഞളാംകുഴി അലി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
സംസ്ഥാനത്ത് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പിരിച്ചെടുക്കുന്ന വിവിധ നികുതിയിനത്തിലുള്ള പണം, വാടക വരുമാനം എന്നിവ നിലവില്‍ ബാങ്കുകളിലാണോ നിക്ഷേപിക്കുന്നത്; വ്യക്തമാക്കുമോ;
( ബി )
ഈ തുക സ്പെഷ്യല്‍ ട്രഷറി സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കണമെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ടോ; വ്യക്തമാക്കുമോ;
( സി )
ഈ നീക്കത്തിലൂടെ സര്‍ക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി എത്രമാത്രം പരിഹരിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്; വ്യക്തമാക്കുമോ;
( ഡി )
ഈ തുക പിന്‍വലിക്കുന്നതിന് ട്രഷറി നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്ക ഉയര്‍ന്നിട്ടുള്ളത് പരിശോധിക്കുമോ?
*195.
ശ്രീ. ടി. ജെ. വിനോദ്
ശ്രീ പി സി വിഷ്ണുനാഥ്
ശ്രീ. സനീഷ്‍കുമാര്‍ ജോസഫ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
തദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തനതുഫണ്ട് പ്രത്യേക ട്രഷറി അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കണമെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചുകൊണ്ട് ധനവകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കിയിട്ടുണ്ടോ; വ്യക്തമാക്കുമോ;
( ബി )
ഇക്കാര്യത്തിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പുമായി എന്തെങ്കിലും ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ; പ്രസ്തുത ചർച്ചകളിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ നിലപാട് എന്തായിരുന്നുയെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;
( സി )
പ്രസ്തുത തീരുമാനം എടുക്കാനുണ്ടായ കാരണം വിശദമാക്കാമോ;
( ഡി )
തദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തനതുഫണ്ടിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗമാണ് പ്രസ്തുത നടപടി എന്ന ആക്ഷേപം ഗൗരവത്തോടെ കാണുന്നുണ്ടോ; വ്യക്തമാക്കുമോ?
*196.
ശ്രീ വി ജോയി
ശ്രീ. എ.എന്‍.ഷംസീര്‍
ശ്രീ. പി. മമ്മിക്കുട്ടി
ശ്രീ. എൻ.കെ. അക്ബര്‍ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു നിയമം, വ്യവസായം, കയർ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
സംസ്ഥാനത്ത് വ്യവസായ വകുപ്പിന് കീഴില്‍ പ്രവ‍ര്‍ത്തിക്കുന്ന പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ലാഭകരമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് അറിയിക്കുമോ;
( ബി )
നഷ്ടത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവ എത്രയെണ്ണമുണ്ട്; തുടര്‍ച്ചയായി നഷ്ടത്തില്‍ പ്രവ‍ര്‍ത്തിക്കുന്ന സംസ്ഥാന പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവലോകനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ; ഇവയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം ലാഭത്തിലെത്തിക്കുന്നതിന് മാസ്റ്റര്‍ പ്ലാന്‍ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടോ;
( സി )
ഇത്തരത്തില്‍ നഷ്ടത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവയുടെ ഭരണ സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും തൊഴിലാളികളുടെ സഹകരണത്തോടെ നവീകരണവും വൈവിദ്ധ്യവല്‍ക്കരണവും വഴി അവയെ പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിന് നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകള്‍ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?
*197.
ശ്രീ . സണ്ണി ജോസഫ്
ശ്രീ . ഷാഫി പറമ്പിൽ
ശ്രീ. കെ. ബാബു (തൃപ്പുണിത്തുറ)
ശ്രീ. സനീഷ്‍കുമാര്‍ ജോസഫ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പിന്‍വലിക്കും എന്ന വാഗ്ദാനം പൂർണ്ണമായും പാലിക്കാൻ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കാമോ;
( ബി )
പദ്ധതി പിന്‍വലിക്കുന്നത് പരിശോധിക്കാന്‍ നിയമിച്ച സമിതി പദ്ധതി പിന്‍വലിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലാം ശിപാര്‍ശകളാണ് നല്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വിശദമാക്കാമോ;
( സി )
പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പിന്‍വലിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് തീരുമാനം എടുക്കാമെന്നും അതിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള നിയമതടസ്സവും ഇല്ലായെന്നും പ്രസ്തുത സമിതി ശിപാര്‍ശ നല്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?
*198.
ശ്രീ പി എസ്‍ സുപാല്‍
ശ്രീ . മുഹമ്മദ് മുഹസിൻ
ശ്രീ. ഇ. ടി. ടൈസൺ മാസ്റ്റർ
ശ്രീ. പി. ബാലചന്ദ്രൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
സംസ്ഥാനത്ത് ഇലക്ട്രിക് മൊബിലിറ്റി ഇക്കോസിസ്റ്റം വികസിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാമോ;
( ബി )
വിപണി വിലയെക്കാൾ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ ലഭ്യമാക്കുവാൻ എനർജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്റര്‍ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ;
( സി )
റോഡുകൾ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമാക്കാൻ എനർജി മാനേജ്മെൻറ് സെൻറർ ഗോ ഇലക്ട്രിക് ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്നുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ;
( ഡി )
സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ, വ്യാപാര-വ്യവസായ സമുച്ചയങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പേ ആൻഡ് ചാർജ്ജ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചാർജ്ജിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ ആരംഭിക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദമാക്കാമോ?
*199.
ശ്രീ. അൻവർ സാദത്ത്
ശ്രീ . ഐ .സി .ബാലകൃഷ്ണൻ
ശ്രീ. എൽദോസ് പി. കുന്നപ്പിള്ളിൽ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തനതുഫണ്ട് ട്രഷറിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന ആക്ഷേപം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കില്‍ ഇത് ഗൗരവത്തോടെ കാണുന്നുണ്ടോ;
( ബി )
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ സമാഹരിക്കുന്ന പണം അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായി വിനിയോഗിക്കാന്‍ കഴിയണം എന്ന ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശം ഇല്ലാതാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രസ്തുത നടപടി എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിയമ വകുപ്പിന്റെ ഉപദേശം തേടിയിട്ടുണ്ടോ; വിശദ വിവരം നൽകാമോ;
( സി )
ധനവകുപ്പിന്റെ ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവിനെതിരെ വ്യാപകമായ പരാതി ഉയർന്നതായി ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കില്‍ പ്രസ്തുത ഉത്തരവ് പിൻവലിക്കാൻ തയ്യാറാകുമോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?
*200.
ശ്രീ. കെ.എം.സച്ചിന്‍ദേവ്
ശ്രീ. എ.എന്‍.ഷംസീര്‍
ശ്രീ. സേവ്യര്‍ ചിറ്റിലപ്പിള്ളി
ശ്രീ എം എസ് അരുൺ കുമാര്‍ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു സഹകരണ- രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
യുവ സഹകരണ സംഘങ്ങളില്‍ ഏതൊക്കെ നൂതന സംരംഭക ആശയങ്ങളാണ് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്; വിശദമാക്കാമോ;
( ബി )
യുവ സംഘങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം വ്യാപകമാവുന്നതിലൂടെ വിവിധ മേഖലകളിലും സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലും എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്; വിശദാംശങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കാമോ?
*201.
ശ്രീ. എം.വിജിന്‍
ശ്രീ എം രാജഗോപാലൻ
ശ്രീ . കെ .ഡി .പ്രസേനൻ
ശ്രീ ജി സ്റ്റീഫന്‍ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
വൈദ്യുതി മേഖലയിൽ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ സ്വകാര്യവല്‍ക്കരണ നയങ്ങള്‍ കെ.എസ്.ഇ.ബി. യുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെയും സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി ഉപഭോക്താക്കളെയും എങ്ങനെയാണ് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;
( ബി )
കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്‍െറ വെെദ്യുതിരംഗത്തെ നയംമാറ്റത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ നല്‍കാമോ;
( സി )
ഈ നയംമാറ്റത്തിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ എന്തെല്ലാം നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നത്; വിശദാംശങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുമോ;
( ഡി )
സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് വൈദ്യുതി മേഖലയെ പൊതുമേഖലയില്‍ നിലനിര്‍ത്തുവാന്‍ കഴിയുമോ എന്നും എങ്കില്‍ ആയതിനായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികള്‍ എന്തൊക്കെയെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ?
*202.
ശ്രീ. കെ.പി.കുഞ്ഞമ്മദ് കുട്ടി മാസ്റ്റര്‍
ശ്രീ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്‍
ശ്രീ എം നൗഷാദ്
ശ്രീ എം എസ് അരുൺ കുമാര്‍ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
അഞ്ചു വര്‍ഷംകൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയില്‍ പകുതിയും പുനരുപയോഗ സ്രോതസ്സുകളില്‍ നിന്നായിരിക്കണമെന്ന് ലക്ഷ്യമിട്ടുളള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ;
( ബി )
ആയിരം മെഗാവാട്ട് സൗരോര്‍ജ്ജം ലക്ഷ്യമിടുന്ന സൗര പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി അറിയിക്കാമോ;
( സി )
ജനങ്ങളുടെ അനുകൂലമായ പ്രതികരണം പരിഗണിച്ച് പുരപ്പുറ സൗരോർജ്ജപ്ലാന്റ് നിര്‍മ്മാണത്തില്‍ കൂടുതല്‍ കമ്പനികളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി പ്ലാന്റ് നിര്‍മ്മാണം ത്വരിതപ്പെടുത്താന്‍ നടപടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടോ; പുരപ്പുറ സൗരോജ്ജ പദ്ധതിയില്‍ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങള്‍ വിശദമാക്കാമോ?
*203.
ശ്രീ എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന്
ശ്രീ. കുറുക്കോളി മൊയ്തീൻ
ശ്രീ . ടി. വി. ഇബ്രാഹിം
ശ്രീ. കെ. പി. എ. മജീദ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തനത് ഫണ്ട് ട്രഷറിയില്‍ നിക്ഷേപിക്കണമെന്ന നിര്‍ദ്ദേശം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വികസനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്ക ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; വ്യക്തമാക്കുമോ;
( ബി )
ഇക്കാര്യത്തില്‍ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ; വ്യക്തമാക്കുമോ;
( സി )
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആശങ്ക അകറ്റുന്നതിന് ധനകാര്യ വകുപ്പ് സ്വീകരിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നടപടികള്‍ വിശദമാക്കുമോ?
*204.
ശ്രീ. പി.പി. ചിത്തരഞ്ജന്‍
ശ്രീ എം മുകേഷ്
ശ്രീമതി ഒ എസ് അംബിക
ഡോ സുജിത് വിജയൻപിള്ള : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
കെ.എസ്.ഇ.ബി. ലിമിറ്റ‍ഡ് നടത്തുന്ന ആധുനികീകരണ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഐ.ടി. അധിഷ്ഠിത പദ്ധതികള്‍ ഏതൊക്കെയാണ്; വിശദമാക്കുമോ;
( ബി )
വിതരണ മേഖലയുടെ നവീകരണത്തിനായി വിവര സാങ്കേതികവിദ്യാധിഷ്ഠിത പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ; വിതരണ ശൃംഖലയുടെ ജി.ഐ.എസ്. മാപ്പിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ടോ;
( സി )
ഉപഭോക്തൃ സേവനം ലോകോത്തരമാക്കുന്നതിന് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;
( ഡി )
സേവനം വാതില്‍പ്പടിയില്‍ എന്ന പദ്ധതി സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പൂര്‍ത്തിയായിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കാമോ?
*205.
ശ്രീ. സേവ്യര്‍ ചിറ്റിലപ്പിള്ളി
ശ്രീ. ടി. പി .രാമകൃഷ്ണൻ
ശ്രീ . കെ .ഡി .പ്രസേനൻ
ശ്രീമതി ദെലീമ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു നിയമം, വ്യവസായം, കയർ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
സംസ്ഥാനത്തെ വ്യവസായാന്തരീക്ഷം കലുഷിതമെന്ന് വരുത്തിത്തീര്‍ക്കാന്‍‍ ചില ശ്രമങ്ങള്‍ നടക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കില്‍ ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ നിലവിലുള്ള വ്യവസായ സൗഹൃദാന്തരീക്ഷം കൂടുതല്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും വന്‍തോതില്‍ നിക്ഷേപം ആകര്‍ഷിക്കുന്നതിനും പരിപാടിയുണ്ടോ;
( ബി )
വന്‍കിട വ്യവസായ സംരംഭങ്ങള്‍ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് ആകര്‍ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മീറ്റ് ദ ഇന്‍വെസ്റ്റര്‍ പരിപാടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ; എങ്കില്‍ ഇതിന് ആശാവഹമായ പ്രതികരണം ആരംഭത്തില്‍ത്തന്നെ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ;
( സി )
പ്രസ്തുത പരിപാടിയിലൂടെ വ്യവസായികളുടെ അഭിപ്രായം തേടുകയും സര്‍ക്കാരിന്റെ പിന്തുണ വ്യക്തമാക്കുകയും ലക്ഷ്യമാക്കുന്നുണ്ടോ;
( ഡി )
കാലഹരണപ്പെട്ട ചട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളും പരിഷ്കരിക്കാന്‍ നടപടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയിക്കുമോ?
*206.
ശ്രീ. മാണി. സി. കാപ്പൻ
ശ്രീ. മോൻസ് ജോസഫ്
ശ്രീ. പി. ജെ. ജോസഫ്
ശ്രീ. അനൂപ് ജേക്കബ്‌ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു നിയമം, വ്യവസായം, കയർ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
സര്‍ക്കാര്‍ റിബേറ്റ് നല്‍കാത്തതിനാല്‍ ഖാദി ബോര്‍ഡ് പ്രതിസന്ധിയിലായതും ഖാദി ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതുമായ സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ടോ; എങ്കില്‍ ഇത് പരിഹരിക്കാന്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ;
( ബി )
ഖാദി സംഘങ്ങള്‍ക്ക് റിബേറ്റും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭ്യമാകാത്തത് കാരണം സംഘങ്ങള്‍ പ്രതിസന്ധിയിലായത് പരിഹരിക്കാന്‍ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ;
( സി )
കോവിഡ് കാലത്ത് തൊഴിലാളികള്‍ക്കും സംഘങ്ങള്‍ക്കും സ്പെഷ്യല്‍ പാക്കേജ് നല്‍കാന്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?
*207.
ശ്രീ. കെ.വി.സുമേഷ്
ശ്രീ. പി. ടി. എ. റഹീം
ശ്രീ സി കെ ഹരീന്ദ്രന്‍
ശ്രീമതി ശാന്തകുമാരി കെ. : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു നിയമം, വ്യവസായം, കയർ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
സംസ്ഥാനത്ത് അതിവേഗ വ്യവസായവല്‍ക്കരണത്തിന് പരിപാടി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; എങ്കില്‍ പ്രസ്തുത പരിപാടിയിലെ പ്രധാന പദ്ധതികള്‍ എന്തൊക്കെയെന്ന് അറിയിക്കാമോ;
( ബി )
ഏറെ സാദ്ധ്യതയുള്ള ഇലക്ട്രിക് വാഹന നിര്‍മ്മാണ രംഗത്ത് ചുവടുവച്ചിട്ടുള്ള കേരള ഓട്ടോമൊബൈല്‍സ് ലിമിറ്റഡിന് വലിയ വാഹനങ്ങളുടെയും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളുടെയും നിര്‍മ്മാണം സാധ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള പരിമിതി മറികടക്കാന്‍ വേണ്ട പിന്തുണ നല്‍കിവരുന്നുണ്ടോ;
( സി )
കേരള ഇന്‍വെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രമോഷന്‍ ആന്‍ഡ് ഫെസിലിറ്റേഷന്‍ സെല്‍-നെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെക്കുറിച്ചും അറിയിക്കുമോ?
*208.
ശ്രീ. ആന്റണി ജോൺ
ശ്രീമതി കെ. കെ. ശൈലജ ടീച്ചർ
ശ്രീ. കെ. ജെ. മാക്‌സി
ശ്രീ. കെ.എൻ. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു നിയമം, വ്യവസായം, കയർ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
കൊച്ചി എഫ്.എ.സി.റ്റി. യില്‍ നിന്നും സംസ്ഥാനം വില നല്‍കി വാങ്ങിയ ഭൂമിയില്‍ പെട്രോ കെമിക്കല്‍ പാര്‍ക്ക് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി അറിയിക്കാമോ; നിര്‍ദ്ദിഷ്ട പാര്‍ക്കില്‍ ബി.പി.സി.എല്‍.-ന് ഭൂമി പാട്ടത്തിന് നല്‍കിയിട്ടുണ്ടോ;
( ബി )
ഇത്തരം വ്യവസായങ്ങളുടെ ക്ലസ്റ്റര്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കള്‍ക്കായി ആശ്രയിക്കുന്നത് ബി.പി.സി.എല്‍. നെ ആയതിനാല്‍ പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്വകാര്യവല്‍ക്കരണം വ്യവസായ ക്ലസ്റ്ററിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാനിടയുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;
( സി )
മഹാരത്ന കമ്പനിയായ ബി.പി.സി.എല്‍. -നെ സ്വകാര്യവല്‍ക്കരിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് പിന്മാറാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുമോ?
*209.
ശ്രീ വി ശശി
ശ്രീ. ഇ കെ വിജയൻ
ശ്രീ ജി എസ് ജയലാൽ
ശ്രീ. വാഴൂര്‍ സോമൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
ക്ഷേമ പെന്‍ഷനുകള്‍ക്കുള്ള സംസ്ഥാന വിഹിതം കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വര്‍ഷങ്ങളില്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശം നല്‍കുമോ;
( ബി )
ക്ഷേമ പെന്‍ഷനുകളുടെ കാര്യത്തില്‍ മതിയായ കേന്ദ്ര വിഹിതം സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ;
( സി )
സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലും ക്ഷേമ പെന്‍ഷനുകള്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തമായി പരിഗണിച്ച് ആവശ്യമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദമാക്കാമോ;
( ഡി )
ഗാര്‍ഹിക തൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍, 50 വയസ്സുകഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതകള്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍ എന്നീ ഇനങ്ങളില്‍ കേന്ദ്ര വിഹിതം ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ?
*210.
ശ്രീ. പി. ജെ. ജോസഫ്
ശ്രീ. മോൻസ് ജോസഫ്
ശ്രീ. അനൂപ് ജേക്കബ്‌
ശ്രീ. മാണി. സി. കാപ്പൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു സഹകരണ- രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
സംസ്ഥാനത്ത് സഹകരണ ബാങ്കുകളില്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്ന ക്രമക്കേടുകള്‍ കണ്ടെത്തുവാന്‍ സ്വീകരിച്ചുവരുന്ന നടപടികള്‍ വ്യക്തമാക്കാമോ;
( ബി )
സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെ ആഡിറ്റ് കൃത്യമായി നടക്കുന്നുണ്ടോ; ആഡിറ്റ് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കാന്‍ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് എന്ത് നിര്‍ദ്ദേശമാണ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;
( സി )
സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെ ക്രമക്കേടുകളില്‍ ബോര്‍ഡംഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഏതുരീതിയിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;
( ഡി )
സഹകരണസംഘം ചിട്ടിയിലും സ്വര്‍ണ്ണപണയത്തിലും ബോര്‍ഡിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

                                                                                                                     

 

Website maintained by Information System Section, Kerala Legislative Assembly, Thiruvananthapuram.