STARRED
 

QUESTIONS

  AND
  ANSWERS
   
   
   
   

 

 

  You are here: Business >15th KLA > 3rd Session>starred Questions and Answers
  Answer  Provided    Answer  Not Yet Provided

FIFTEENTH   KLA - 3rd SESSION
 
STARRED QUESTIONS AND ANSWERS
(To read Questions  please enable  Unicode-Malayalam in your system)
(To read answers Please CLICK on the Title of the Questions)

                                                                       Questions and Answers

 
4957.
ശ്രീ. എ . പി . അനിൽ കുമാർ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
ഡേറ്റാ ബാങ്കിൽ തെറ്റായി ഉൾപ്പെട്ട ഭൂമി തരം മാറ്റിക്കിട്ടുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകളിൻമേൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ കാലതാമസം വരുത്തുന്നത് മൂലം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;
( ബി )
നിയമപ്രകാരം കരഭൂമി ആണെന്നുള്ള രേഖകൾ കൃത്യമായുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭൂമിയുടെ തരംമാറ്റം വേഗത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്നതിന് മാർഗ്ഗനിർദേശം പുറപ്പെടുവിക്കുമോ; വിശദാംശം നൽകാമോ?
4958.
ശ്രീ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്‍
ശ്രീ എം രാജഗോപാലൻ
ശ്രീമതി കാനത്തില്‍ ജമീല
ശ്രീ. പി. മമ്മിക്കുട്ടി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
സംസ്ഥാനത്തെ പ്രളയം, കാലവര്‍ഷം, കോവിഡ് എന്നിവ മൂലം റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ ജോലിഭാരം വര്‍ദ്ധിക്കുന്നതിനിടയായിട്ടുണ്ടോ;
( ബി )
പ്രതികൂല സാഹചര്യമായതിനാലും അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം വര്‍ദ്ധിച്ചതിനാലും ഫയലുകള്‍ സമയബന്ധിതമായി തീര്‍പ്പാക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ നേരിടുന്നുണ്ടോ; വിശദമാക്കുമോ;
( സി )
ഫയലുകള്‍ തീര്‍പ്പാക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക അദാലത്ത് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ; എങ്കില്‍ അദാലത്ത് നടപടികളുടെ പുരോഗതി വ്യക്തമാക്കുമോ;
( ഡി )
വില്ലേജ് തലങ്ങളില്‍ പരാതി പരിഹാരത്തിനായി ജനകീയ സമിതികള്‍ക്ക് രൂപം നല്‍കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ; എങ്കില്‍ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ?
4959.
ശ്രീമതി കെ.കെ.രമ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
അട്ടപ്പാടിയിലെ ഷോളയൂർ -കോട്ടത്തറ വില്ലേജുകളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശിരുവാണി, പെരിയചോല, ഏലമല, മേൽത്തോട്ടം, വരടിമല എന്നീ എസ്റ്റേറ്റുകളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം 1947ന് മുന്‍പ് ആര്‍ക്കായിരുന്നു; വിശദമാക്കുമോ;
( ബി )
പ്രസ്തുത ഭൂമി എന്നാണ് നിലവിലെ ഉടമസ്ഥര്‍ക്ക് കൈമാറിയത്; ഓരോന്നും കൈമാറിയ തീയതികള്‍, കൈമാറിയ വ്യവസ്ഥ, ഈ ഭൂമിക്ക് അടയ്ക്കുന്ന പാട്ട തുക അല്ലെങ്കില്‍ ഭൂമി കരം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുമോ;
( സി )
നിലവിലെ അവകാശികള്‍ പ്രസ്തുത ഭൂമി തോട്ടഭൂമിയായാണോ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്നത്; എങ്കില്‍ എന്നു വരെയാണ് ഈ പാട്ടകരാറിന്റെ കാലാവധി; വ്യക്തമാക്കാമോ?
4960.
ശ്രീ മാത്യു ടി. തോമസ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഒഴലപ്പതി വില്ലേജിലുള്ള മല്ലൻപതിയിലെ പട്ടികവർഗ്ഗക്കാരുടെ അന്യാധീനപ്പെട്ട പട്ടയഭൂമി 1999-ലെ പട്ടികവർഗ്ഗ ഭൂമി കൈമാറ്റ നിയന്ത്രണവും പുനരാവകാശ സ്ഥാപനവും നിയമപ്രകാരം വീണ്ടെടുത്ത് നൽകുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടികളെന്തെല്ലാമാണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;
( ബി )
ഇക്കാര്യത്തിൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഏതെല്ലാം ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് അറിയിക്കുമോ;
( സി )
ഭൂമി കൈവശപ്പെടുത്തിയവർക്കെതിരെ എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?
4961.
ശ്രീ. റോജി എം. ജോൺ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
സംസ്ഥാനത്ത് ലീസ്‌ ഭൂമിയിൽ പാറഖനനം ചെയ്യുന്നതിന് എക്സ്പ്ലോസീവ് ലൈസൻസ് നൽകുന്നത് ആരാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ; ആയതിന് എന്തെല്ലാം രേഖകളാണ് ഹാജരാകേണ്ടത് വിശദമാക്കുമോ;
( ബി )
പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് പ്രകാരമുള്ള ലീസ് ഭൂമിയിലെ ഖനനത്തിന് എക്സ്പ്ലോസീവ് ലൈസൻസ് നൽകുമ്പോൾ ഉടമസ്ഥാവകാശമുള്ള എല്ലാപേരുടെയും സമ്മതപത്രം ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ടോ; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ;
( സി )
റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പു വരുത്തിയതിന് ശേഷമാണ് എക്സ്പ്ലോസീവ് ലൈസൻസ് നൽകുന്നതെന്നും ലൈസൻസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ;
( ഡി )
നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട നിയമലംഘനം നടത്തി നിര്‍മ്മിച്ച റോഡിലൂടെയോ ഉടമയുടെ അനുവാദമില്ലാതെ സ്വകാര്യ റോഡിലൂടെയോ എക്സ്പ്ലോസീവ്സും ഖനനഉല്പന്നങ്ങളും കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് അനുമതി നൽകാറുണ്ടോ; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ;
( ഇ )
തെറ്റായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയും ഇല്ലാത്ത റോഡ് സ്കെച്ച് കാണിച്ചും ലൈസൻസ് ലഭ്യമാക്കി എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ എന്തൊക്കെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?
4962.
ശ്രീമതി കെ.കെ.രമ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റിന്റെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ നിയമോപദേശം ലഭിച്ചിരുന്നോ എന്ന് അറിയിക്കാമോ;
( ബി )
എങ്കിൽ എന്ത് നിയമോപദേശമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ലഭിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;
( സി )
പ്രസ്തുത വിഷയത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസറും റവന്യൂ കമ്മീഷണറും നൽകിയിരുന്ന ഉപദേശം എന്താണ്; വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാമോ?
4963.
ഡോ. മാത്യു കുഴല്‍നാടൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
പെരിയാർ, പമ്പ തുടങ്ങിയ നദികളുടെ ഓരംചേർന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകളായി കുടിയേറി താമസിക്കുന്ന നിർദ്ധന കുടുംബങ്ങൾക്ക് തീരദേശ പരിപാലന ചട്ടങ്ങൾ, ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവുകൾ എന്നിവ കാരണം പട്ടയം ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥ അനുഭാവപൂർവം വിശകലനം ചെയ്ത് എന്തൊക്കെ പരിഹാര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അറിയിക്കാമോ;
( ബി )
ഇവരുടെ വീടുകളുടെ താമസയോഗ്യമല്ലാത്ത അവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത് ഇവരുടെ പുനരധിവാസം സംബന്ധിച്ച് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശങ്ങൾ അറിയിക്കുമോ;
( സി )
എല്ലാവർക്കും ഭൂമി എന്ന സർക്കാർ നയത്തിൽ പ്രസ്തുത വിഭാഗം ജനതയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകാമോ?
4964.
ശ്രീമതി ശാന്തകുമാരി കെ. : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
പുതിയ വില്ലേജ് രൂപവത്ക്കരിക്കുന്നതിനോ വിഭജിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;
( ബി )
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവുകളുടെയോ രേഖകളുടെയോ പകര്‍പ്പ് ലഭ്യമാക്കാമോ?
4965.
പ്രൊഫ . ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
ദേശീയപാത സ്ഥലം ഏറ്റെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയില്‍ ഭൂമിയും വീടും നഷ്ടപ്പെട്ടവര്‍ വീട് നിര്‍മ്മാണത്തിനായി വാങ്ങുന്ന ഭൂമി തരംമാറ്റുവാന്‍ നല്‍കുന്ന അപേക്ഷകള്‍ സമയബന്ധിതമായി തീര്‍പ്പാക്കുവാന്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ;
( ബി )
ജില്ലയിലെ വിവിധ ഓഫീസുകളില്‍ 2019 ജനുവരി മുതല്‍ ഭൂമി തരംമാറ്റുവാന്‍ ലഭിച്ച അപേക്ഷകള്‍ എത്രയെന്നതിന്റെ കണക്കുകൾ വില്ലേജ്, താലൂക്ക് തിരിച്ച് ലഭ്യമാക്കുമോ;
( സി )
ലഭിച്ച അപേക്ഷകളില്‍ എത്ര എണ്ണം തീര്‍പ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?
4966.
ശ്രീ സി ആര്‍ മഹേഷ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
കരുനാഗപ്പള്ളി നിയോജകമണ്ഡലത്തില്‍ ആലപ്പാട്, കരുനാഗപ്പള്ളി, അയണിവേലികുളങ്ങര, കുലശേഖരപുരം, ആദിനാട്, പാവുമ്പ, ക്ലാപ്പന, തൊടിയൂര്‍ എന്നീ വില്ലേജ് ഓഫീസുകള്‍ സ്മാര്‍ട്ടാക്കുവാന്‍ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
4967.
ശ്രീ . മഞ്ഞളാംകുഴി അലി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
കഴിഞ്ഞ സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്തും ഈ സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്തുമായി വായ്പാ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയ എത്ര പേര്‍ക്ക് കുടിശ്ശിക ഈടാക്കുന്നതിന് റവന്യൂ റിക്കവറി നോട്ടീസ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്; ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകള്‍ ലഭ്യമാക്കാമോ;
( ബി )
സംസ്ഥാനത്ത് നിലവില്‍ എത്ര പേരാണ് റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടികള്‍ നേരിടുന്നത്; ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകള്‍ ലഭ്യമാക്കാമോ;
( സി )
കഴിഞ്ഞ സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്തും ഈ സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്തുമായി എത്ര പേര്‍ക്കെതിരെ റവന്യൂ റിക്കവറി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്; വീടും സ്ഥലവും റിക്കവറി ചെയ്ത എത്ര കേസുകളുണ്ട്; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ?
4968.
ശ്രീമതി ശാന്തകുമാരി കെ. : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
റീസര്‍വ്വേ നടപടികള്‍ ഇനിയും പൂര്‍ത്തിയാക്കാത്ത എത്ര വില്ലേജുകള്‍ ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന്റെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക് ലഭ്യമാക്കുമോ;
( ബി )
റവന്യൂ, സര്‍വ്വേ വകുപ്പുകളുടെ രേഖകള്‍ ഡിജിറ്റെെസ് ചെയ്ത് ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കില്‍ പുരോഗതി വിവരം ലഭ്യമാക്കാമോ?
4969.
ശ്രീമതി ദെലീമ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
വയല്‍ പുരയിടമാക്കാന്‍ ഫീസ് സൗജന്യമാക്കിയ ഉത്തരവിലെ ഇളവുകള്‍ 2021 ഫെബ്രുവരി 25ന് മുമ്പ് അപേക്ഷ നല്‍കിയവരുടെ കാര്യത്തിലും ബാധകമാക്കിയിട്ടുണ്ടോ; എങ്കില്‍ ആയതിന്റെ വിശദാംശം വ്യക്തമാക്കാമോ;
( ബി )
2021 ഫെബ്രുവരി 25ന് മുമ്പ് അപേക്ഷ നല്‍കിയവരുടെ കാര്യത്തില്‍ ഏതെങ്കിലും ഇളവുകള്‍ നല്‍കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ; ആയതിന്റെ വിശദാംശം വ്യക്തമാക്കാമോ?
4970.
ശ്രീ സി എച്ച് കുഞ്ഞമ്പു : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
റവന്യൂ പുറംമ്പോക്ക് ഭൂമിയില്‍ കരിങ്കല്‍ ഖനനം നടത്തുവാൻ എൻ.ഒ.സി. നല്‍കുന്നത് പരിഗണനയിലുണ്ടോ;
( ബി )
എങ്കില്‍ ഇത് ഏത് വിധത്തില്‍ നടപ്പിലാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വിശദമാക്കുമോ?
4971.
ശ്രീ. തോട്ടത്തില്‍ രവീന്ദ്രന്‍ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ നികുതി കെട്ടാത്ത വിഭാഗത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഭൂമിയില്‍ ജനങ്ങള്‍ വീട് നിര്‍മ്മിച്ച് താമസയോഗ്യമാക്കുകയും പലരും ഭൂനികുതി അടവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും റിക്കാര്‍ഡുകളില്‍ നി.കെ. എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാരണം പ്ലാന്‍ പെര്‍മിറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;
( ബി )
ഉണ്ടെങ്കില്‍ വില്ലേജ് റിക്കാര്‍ഡുകളില്‍ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിന് ഉത്തരവ് ഇറക്കി പ്രസ്തുത പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുമോ;
( സി )
വില്ലേജ് അടങ്കല്‍ റിക്കാര്‍ഡുകളില്‍ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് ഏത് വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമോ?
4972.
ശ്രീ മാത്യു ടി. തോമസ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
തിരുവല്ല താലൂക്കിൽ തിരുവല്ല വില്ലേജിൽ 3എ കോട്ടേജിൽ ശ്രീമതി. ഓമന ജോയി ഭൂമി പതിച്ച് കിട്ടുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിന്മേൽ (നം.ആര്‍. 1004944, തീയതി 4-8-21 ) എന്തൊക്കെ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു എന്നു വിശദമാക്കാമോ;
( ബി )
ഓമന ജോയി എന്ന വ്യക്തിക്ക് ഭൂമി പതിച്ചു നൽകുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ; എങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?
4973.
ശ്രീ എ കെ എം അഷ്റഫ്
ശ്രീ . മഞ്ഞളാംകുഴി അലി
ശ്രീ. അബ്ദുല്‍ ഹമീദ് പി
ശ്രീ . പി . ഉബൈദുള്ള : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
സംസ്ഥാനത്ത് പാറമടകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ജലാശയങ്ങളില്‍ അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട് മരണപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്നതായി ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;
( ബി )
അവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സംരക്ഷണവേലി കെട്ടണമെന്ന നിര്‍ദ്ദേശം പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാറുണ്ടോ;
( സി )
ഇക്കാര്യത്തില്‍ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കാമോ?
4974.
ശ്രീ എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
നിയമപരമായ അവകാശി (ലീഗല്‍ എയര്‍ഷിപ്പ്) സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ച് എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുകയെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ; അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ച് നിശ്ചിത ദിവസത്തിനകം സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കണം എന്ന വ്യവസ്ഥയുണ്ടോ;
( ബി )
പ്രസ്തുത വ്യവസ്ഥ പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;
( സി )
കാസർകോട് ജില്ലയിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം നൽകിയ ലീഗല്‍ എയര്‍ഷിപ്പ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ എത്രയാണെന്ന് താലൂക്ക് തിരിച്ച് വ്യക്തമാക്കാമോ; അപേക്ഷിച്ചു എത്രമാസം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷമാണ് അപേക്ഷകർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ലഭ്യമായതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;
( ഡി )
ലീഗല്‍ എയര്‍ഷിപ്പ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനത്തിനായി തിരുവനന്തപുരം ഗവണ്‍മെന്റ് പ്രസ്സിലേയ്ക്ക് അയയ്ക്കാനുള്ള എത്ര അപേക്ഷകള്‍ കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലയില്‍ കെട്ടികിടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് താലൂക്ക് തിരിച്ച് വ്യക്തമാക്കുമോ; പ്രസ്തുത അപേക്ഷകള്‍ എത്രനാളായി കെട്ടികിടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;
( ഇ )
ലീഗല്‍ എയര്‍ഷിപ്പ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള കാലതാമസം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി നടപടി ക്രമങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാൻ ആലോചനയുണ്ടോ; വ്യക്തമാക്കാമോ?
4975.
ശ്രീ . പി . ഉബൈദുള്ള : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
മലപ്പുറം മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ വില്ലേജുകളിലും സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ പരിസരത്തും ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഭൂമിയുടെയും റവന്യൂ പുറമ്പോക്കുകളുടെയും വിശദാംശങ്ങള്‍ വിസ്തീര്‍ണം സഹിതം ലഭ്യമാക്കാമോ;
( ബി )
പ്രസ്തുത ഭൂമിയില്‍ എന്തെങ്കിലും പദ്ധതികള്‍ ആരംഭിക്കുവാന്‍ ഉദേശിക്കുന്നുണ്ടോ; ഇതിനായി പ്രോപ്പോസലുകള്‍ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശം നല്‍കാമോ?
4976.
ശ്രീ. പി. മമ്മിക്കുട്ടി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
ഷൊര്‍ണ്ണൂര്‍ നഗരസഭയിലെ മഞ്ഞക്കാട് പ്രദേശത്തെ കാഞ്ഞിരക്കുടി കോളനിയില്‍ തലമുറകളായി താമസിക്കുന്ന ഇരുപത്തിയെട്ട് കുടുംബങ്ങളുടെ ഭൂനികുതി അടയ്ക്കാനുള്ള അപേക്ഷയിന്മേല്‍ സ്വീകരിച്ച നടപടികള്‍ എന്തെല്ലാം; വിശദമാക്കുമോ;
( ബി )
ഇവരുടെ പക്കല്‍ നിന്നും ഏത് വര്‍ഷം വരെ ഭൂനികുതി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;
( സി )
തുടര്‍ന്നും ഭൂനികുതി അടയ്ക്കാന്‍ അനുവദിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കുമോ?
4977.
ശ്രീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പുത്തൂര്‍ വില്ലേജ് പരിധിയിലുള്ള ഏതാനും പ്രദേശങ്ങള്‍ കൊടുവള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും ഏതാനും പ്രദേശങ്ങള്‍ ഓമശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലും ആയതുകാരണം നികുതികളുടെയും സര്‍ക്കാര്‍ ഫീസുകളുടെയും കാര്യത്തില്‍ കൊടുവള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി പരിധിയില്‍ താമസിക്കുന്നവര്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ സാമ്പത്തികഭാരം ഉണ്ടാകുന്നകാര്യം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ;
( ബി )
പുത്തൂര്‍ വില്ലേജിന്റെ പ്രവര്‍ത്തന സൗകര്യാര്‍ത്ഥം മുനിസിപ്പാലിറ്റി പ്രദേശത്തെ സര്‍വ്വേ നമ്പരുകള്‍ കൊടുവള്ളി വില്ലേജിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കാമോ?
4978.
ശ്രീ. കുറുക്കോളി മൊയ്തീൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിലും ആധുനിക രീതിയില്‍ ഓണ്‍ലെെന്‍ സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി സ്വീകരിച്ചുവരുന്ന നടപടികള്‍ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;
( ബി )
പ്രസ്തുത പദ്ധതി എപ്പോള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാനാകുമെന്നും ഇതിനായി എത്ര തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അറിയിക്കുമോ;
( സി )
ഡിജിറ്റല്‍ റീ സര്‍വ്വെയിലൂടെ എന്തെല്ലാം സേവനങ്ങളാണ് നല്‍കാനാവുക; വിശദ വിവരം ലഭ്യമാക്കുമോ;
( ഡി )
തിരൂര്‍ നിയോജകമണ്ഡലത്തില്‍ ഏതെല്ലാം വില്ലേജ് ഓഫീസുകളാണ് സ്മാര്‍ട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസാക്കുന്ന നടപടി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചതെന്നും, ഏതെല്ലാം വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിലാണ് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികള്‍ നടന്നുവരുന്നതെന്നും എപ്പോള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാനാകുമെന്നും വിശദമാക്കുമോ;
( ഇ )
തിരൂര്‍ നിയോജകമണ്ഡലത്തില്‍ റീ സര്‍വ്വെ നടപടികള്‍ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്നും എപ്പോള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാനാകുമെന്നും വിശദ വിവരം ലഭ്യമാക്കുമോ?
4979.
ശ്രീ ഡി കെ മുരളി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് വിദേശകമ്പനികളും പൗരന്മാരും കൈവശം വച്ചിരുന്ന ഭൂമിയിന്‍മേല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉടമസ്ഥത സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് സിവില്‍ കേസുകള്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യുന്നതിനായി ജില്ലാ കളക്ടര്‍ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിക്കൊണ്ടുള്ള 06/06/2021 ലെ G.O(MS)172/2019/റവന്യൂ നമ്പർ ഉത്തരവിന്റെ പകര്‍പ്പ് നല്‍കാമോ;
( ബി )
പ്രസ്തുത ഉത്തരവു പ്രകാരം വാമനപുരം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ഭൂമി സംബന്ധിച്ച് കേസുകള്‍ ഫയല്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ;
( സി )
എങ്കില്‍ പ്രസ്തുത കേസുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങളും നിലവിലെ സ്ഥിതിയും വ്യക്തമാക്കാമോ?
സര്‍ക്കാര്‍ സേവനങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗം തടയുന്നതിന് നടപടി
4980.
ശ്രീ എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന്
ഡോ. എം.കെ . മുനീർ
ശ്രീ . ടി. വി. ഇബ്രാഹിം
ശ്രീ എ കെ എം അഷ്റഫ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
സര്‍ക്കാരിന്റെ വിവിധ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളും സേവനങ്ങളും നല്‍കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്‍ ലഘൂകരിക്കാനുള്ള തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കുമ്പോള്‍ പ്രസ്തുത സൗകര്യങ്ങള്‍ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന അഭിപ്രായം പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ;
( ബി )
വ്യാജ ജാതി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ജോലിയും മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാഭ്യാസവും ഉള്‍പ്പെടെ തരപ്പെടുത്തുന്നതായ പരാതി നിലനില്‍ക്കെ പ്രസ്തുത തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കാന്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ;
( സി )
ജാതി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് സംബന്ധിച്ച ദുരുപയോഗം തടയുന്നതിന് സ്വീകരിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നടപടികള്‍ വിശദമാക്കുമോ?
4981.
ശ്രീ. കെ. ജെ. മാക്‌സി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
ഭൂമികയ്യേറ്റ മാഫിയയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും പ്രസ്തുത മേഖലയിലെ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തടയുന്നതിനും നിയമവിധേയമായി മാത്രം ഭൂമികൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനും സംസ്ഥാനത്ത് ഒരാള്‍ക്ക് എവിടെയെല്ലാം ഭൂമിയുണ്ടെന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തില്‍ വീക്ഷിക്കാനും ഈ സര്‍ക്കാര്‍ സ്വീകരിച്ചു വരുന്ന പ്രധാന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാമെന്ന് വിശദമാക്കുമോ;
( ബി )
റവന്യൂ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥവിഭാഗം നടത്തുന്നതായി ആരോപിക്കുന്ന നിയമവിരുദ്ധപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തടയുന്നതിനായി എന്തെല്ലാം നടപടികള്‍ക്കാണ് ഈ സര്‍ക്കാര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്;
( സി )
കുറ്റക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സര്‍വ്വീസില്‍ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യുന്നതുള്‍പ്പെടെയുള്ള ശിക്ഷാനടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ; വ്യക്തമാക്കുമോ;
( ഡി )
എങ്കില്‍ ഈ സര്‍ക്കാര്‍ കാലയളവില്‍ ഇതു സംബന്ധിച്ച് എത്ര പരാതികള്‍ ലഭ്യമായെന്നും ആയതിന്മേല്‍ എന്തു നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു എന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ?
4982.
ശ്രീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
ലക്ഷദ്വീപിലെ പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍പ്പെട്ട പൗരന്‍മാരില്‍ പലരും കേരളത്തില്‍ വന്ന് വിവാഹം കഴിച്ചുവരുന്നതായി ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;
( ബി )
എങ്കില്‍ ഇവരുടെ മക്കള്‍ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഇവര്‍ പട്ടികവര്‍ഗ്ഗത്തില്‍പ്പെടുന്നവരാണെന്നുള്ള ജാതി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ എന്ത് നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?
4983.
ശ്രീ. തോട്ടത്തില്‍ രവീന്ദ്രന്‍ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
കേരള കെട്ടിട നികുതി നിയമം 1975 പ്രകാരം തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പുമായി ചേര്‍ന്ന് ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ രൂപീകരിച്ച് മുഴുവന്‍ കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്കും ഒറ്റത്തവണ നികുതി പിരിച്ചെടുക്കുവാന്‍ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സംവിധാനം ആവിഷ്കരിക്കുവാന്‍ പദ്ധതിയിട്ടുണ്ടോ;
( ബി )
ഉണ്ടെങ്കില്‍ ആയതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ്;
( സി )
ഈ പദ്ധതി എപ്പോള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കുവാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്?
4984.
ശ്രീ ഡി കെ മുരളി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ ഡിജിറ്റല്‍ സര്‍വ്വേയും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ സ്വാമിത്വ (svamitva) പദ്ധതിയും എന്താണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;
( ബി )
സ്വാമിത്വ പദ്ധതിയുടെ ചെലവ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരാണോ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരാണോ വഹിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;
( സി )
സ്വാമിത്വ പദ്ധതി പ്രകാരം എവിടെയെല്ലാം സര്‍വ്വേ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?
4985.
ശ്രീ. കെ. ജെ. മാക്‌സി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
സംസ്ഥാനത്തെ കയ്യേറ്റക്കാരിൽ നിന്ന് എത്ര ഹെക്ടർ കയ്യേറ്റ ഭൂമി നാളിതുവരെ ഈ സർക്കാർ ഒഴിപ്പിച്ചെടുത്തു; വിശദമാക്കുമോ;
( ബി )
ഇത്തരത്തില്‍ കയ്യേറിയ എത്ര ഹെക്ടർ തോട്ടഭൂമി പിടിച്ചെടുത്തു; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ;
( സി )
പാട്ടക്കാലാവധി കഴിഞ്ഞ എത്ര ഹെക്ടർ ഭൂമിയും പാട്ടവ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ച എത്ര ഹെക്ടര്‍ ഭൂമിയും ഈ സർക്കാർ ഒഴിപ്പിച്ചെടുത്തു; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ;
( ഡി )
നിലവിൽ സർക്കാരിന്റെ ലാന്റ് ബാങ്കിൽ എത്ര ഹെക്ടർ ഭൂമിയുണ്ട്; വിശദാംശം വ്യക്തമാക്കുമോ?
4986.
ശ്രീ . ഐ .സി .ബാലകൃഷ്ണൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
അട്ടപ്പാടിയിൽ വിദ്യാധിരാജ ട്രസ്റ്റ് 55 ഏക്കർ ഭൂമി കൈയേറിയതായ പരാതിയിന്മേലുള്ള അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കാമോ;
( ബി )
അട്ടപ്പാടിയിലെ നഞ്ചിയമ്മയുടെ ഭൂമി കൈയ്യേറിയതിന്മേല്‍ അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ; എങ്കില്‍ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് നൽകാമോ?
4987.
ശ്രീ. പി.പി. ചിത്തരഞ്ജന്‍ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
ആലപ്പുഴ നഗരസഭയിലെ ശുചീകരണതൊഴിലാളികള്‍ വര്‍ഷങ്ങളായി താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് പട്ടയം നല്‍കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; വ്യക്തമാക്കുമോ?
4988.
ശ്രീ. കെ.എൻ. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
അരൂര്‍ വില്ലേജില്‍ ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ ഏരിയായില്‍ സര്‍വ്വെ നമ്പര്‍ 411/1A6, 411/1A7ലെ 10.12 ആര്‍ ഭൂമിക്ക് വി. എസ്. കൃഷ്ണന്‍ എന്ന വ്യക്തിയുടെ പേരില്‍ അനുവദിച്ച ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ പട്ടയം റദ്ദ് ചെയ്ത് ടിയാളുടെ കൊച്ചുമകന്‍ V. P. ദര്‍ശകിന്റെ പേരില്‍ അനുവദിച്ച് നല്‍കുന്നതിനായി 2015ല്‍ സമര്‍പ്പിച്ച അപേക്ഷയില്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടി വിശദമാക്കാമോ;
( ബി )
ഇതു സംബന്ധിച്ച് റവന്യൂ വകുപ്പിലെ 24794/A2/2015, ലാന്റ് റവന്യു കമ്മീഷണറേറ്റിലെ LRJ4-19321/2015, വ്യവസായ വാണിജ്യ ഡയറക്ടറേറ്റിലെ ID2/9091/2013 എന്നീ ഫയലുകളില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടും ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ പട്ടയം ലഭ്യമാക്കുന്നതില്‍ നേരിടുന്ന കാലതാമസത്തിന് കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ;
( സി )
പ്രസ്തുത പട്ടയം എന്നത്തേക്ക് ലഭ്യമാക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?
4989.
ശ്രീ. കെ.എം.സച്ചിന്‍ദേവ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
ലാന്റ് ട്രിബ്യൂണല്‍ പട്ടയം തിരിച്ചു കിട്ടാത്ത വിധം നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയാല്‍ പട്ടയത്തിന് പകര്‍പ്പ് അനുവദിക്കുന്നതിനോ നിജസ്ഥിതി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുവദിക്കുന്നതിനോ നിലവില്‍ നിയമമുണ്ടോ എന്നറിയിക്കാമോ;
( ബി )
ഉള്ളിയേരി വില്ലേജിലെ 17-ാം വാര്‍ഡില്‍ താമസിക്കുന്ന വെള്ളായി എന്ന വ്യക്തിയുടെ പട്ടയം, കത്തി നശിച്ചതായി വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടും, പട്ടയത്തിന്റെ പകര്‍പ്പ് അനുവദിക്കുന്നതില്‍ തടസ്സമെന്താണെന്ന് അറിയിക്കാമോ;
( സി )
വെള്ളായി എന്ന വ്യക്തിക്ക് പട്ടയം അനുവദിച്ചതിന്റെ എല്ലാ രേഖകളും ബാലുശ്ശേരി ലാന്റ് ബോര്‍ഡില്‍ നിന്നും നശിച്ചു പോയതാണെന്നിരിക്കെ, വെള്ളായി എന്ന വ്യക്തിക്ക് പുതിയ പട്ടയം അനുവദിക്കുന്നതില്‍ തടസ്സമുണ്ടോ എന്നറിയിക്കാമോ;
( ഡി )
വെള്ളായി എന്ന വ്യക്തിക്ക് പട്ടയത്തിന്റെ പകര്‍പ്പ് അനുവദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോഴിക്കോട് കളക്ട്രേറ്റില്‍ ഡി.സി.കെ.കെ.ഡി/1439/2021-എല്‍ നമ്പര്‍ പ്രകാരം നിലവിലുള്ള ഫയലില്‍ പട്ടയം അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കാമോ; നിലവില്‍ പ്രസ്തുത ഫയലില്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടി എന്താണെന്നറിയിക്കാമോ?
4990.
ശ്രീ. സജീവ് ജോസഫ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
ഇരിക്കൂര്‍ മണ്ഡലത്തിന്റെ പരിധിയില്‍ വരുന്ന വില്ലേജുകളില്‍ നിന്നും മുൻസർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് പട്ടയത്തിന് വേണ്ടി എത്ര അപേക്ഷകള്‍ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കാമോ;
( ബി )
ആയതില്‍ എത്ര അപേക്ഷകളില്‍ പട്ടയം അനുവദിച്ചുവെന്ന് വില്ലേജ് തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകള്‍ ലഭ്യമാക്കാമോ;
( സി )
ആകെ ലഭിച്ച അപേക്ഷകളില്‍ നിരസിച്ചവ എത്രയെന്ന് അറിയിക്കാമോ?
4991.
ശ്രീ . പി . ഉബൈദുള്ള : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഭൂപരിഷ്ക്കരണ നിയമപ്രകാരം ഏറ്റെടുത്ത ഭൂമിയിൽനിന്നും മൂന്ന് സെന്റ് വീതമുള്ള പ്ലോട്ടുകൾ ഭൂരഹിതരില്ലാത്ത കേരളം പദ്ധതിയിലൂടെ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും സ്വീകരിച്ച നടപടികള്‍ വിശദീകരിക്കാമോ;
( ബി )
പട്ടയം നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നടപടികൾ നിലവിൽ ഏതു ഘട്ടത്തിലാണെന്നും ആയതിന്റെ പുരോഗതിയും വെളിപ്പെടുത്തുമോ; അടിയന്തരമായി പട്ടയം നല്‍കുവാന്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?
4992.
ശ്രീ .പി. കെ. ബഷീർ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
മുൻ സർക്കാറിന്റെ കാലയളവില്‍ അർഹരായ എത്ര പേർക്ക് പട്ടയം വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്; അവർക്കെല്ലാം ഭൂമി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;
( ബി )
2011-2016 ലെ സർക്കാറിന്റെ കാലയളവില്‍ അർഹരായ എത്രപേർക്ക് പട്ടയവും ഭൂമിയും വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമോ;
( സി )
ഈ സർക്കാർ നാളിതുവരെ എത്ര പേർക്ക് പട്ടയവും അതുപ്രകാരമുള്ള ഭൂമിയും വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശദമാക്കുമോ;
( ഡി )
ഇനിയും എത്ര ഭൂരഹിതരാണ് സംസ്ഥാനത്തുള്ളത് എന്നതിന്റെ കണക്കുകൾ ലഭ്യമാണോ; എങ്കിൽ വിശദാംശം നൽകുമോ; അവർക്ക് ഭൂമി ലഭ്യമാക്കാൻ എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കുക എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;
( ഇ )
വനഭൂമിയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നതിന്റെ പേരിൽ പട്ടയം നൽകാൻ തടസ്സം ഉള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ്; ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ എന്തെല്ലാമാണ്; വിശദമാക്കാമോ?
4993.
ശ്രീ എം രാജഗോപാലൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലയില്‍ ഏതൊക്കെ വില്ലേജുകളിലാണ് ഇനിയും കൈവശക്കാര്‍ക്ക് പട്ടയം നല്‍കാനുള്ളതെന്നും എത്ര പേര്‍ക്ക് ഇനിയും പട്ടയം നല്‍കാനുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;
( ബി )
ചീമേനി, തിമിരി, ചെറുവത്തുര്‍, തുരുത്തി വില്ലേജുകളില്‍ ഇനിയും പട്ടയം ലഭിക്കാത്ത എത്ര അപേക്ഷകര്‍ ഉണ്ടെന്നും ഇത് സംബന്ധിച്ച നടപടിക്രമങ്ങള്‍ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്നും വിശദമാക്കാമോ?
4994.
ശ്രീ ഒ . ആർ. കേളു : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
മാനന്തവാടി വില്ലേജിന് കീഴിലെ കല്ലുമൊട്ടം കുന്ന് പ്രദേശത്തെ പട്ടയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാതി നിലവിലുണ്ടോ;
( ബി )
എങ്കില്‍ പരാതി എന്താണെന്നും അതിന്മേല്‍ വകുപ്പിന്റെ നിലപാട് എന്താണെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ?
4995.
ശ്രീ . ഐ .സി .ബാലകൃഷ്ണൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
സംസ്ഥാനത്ത് പ്രളയം മൂലം ദുരിതബാധിതരായ എല്ലാവർക്കും ആനുകൂല്യങ്ങൾ വിതരണംചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ; ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി എത്ര പേർക്ക് വിതരണം ചെയ്യാനുണ്ടെന്നതിന്റെ കണക്ക് ജില്ല തിരിച്ച്‌ വ്യക്തമാക്കുമോ?
4996.
ശ്രീ. അനൂപ് ജേക്കബ്‌ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
2019-ലെ പ്രളയത്തില്‍ ദുരിതം നേരിട്ടവർക്കുള്ള ധനസഹായം ഇതുവരെ ലഭിക്കാത്തവർക്ക് ആയത് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അപേക്ഷകള്‍ പുന:പരിശോധന നടത്തുന്ന കാര്യം പരിഗണനയിലുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ ;
( ബി )
അർഹരായവർക്ക് പ്രസ്തുത ധനസഹായം സമയബന്ധിതമായി നൽകാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ കാരണങ്ങൾ വിശദമാക്കാമോ;
( സി )
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ളത്; വിശദമാക്കാമോ?
4997.
ശ്രീ വി ശശി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
2017-ൽ നടന്ന ഓഖി ദുരന്തത്തിൽ മരണപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബത്തിന് നൽകിയ ധനസഹായം പ്രസ്തുത ദുരന്തത്തിൽ കാണാതായവരുടെ കുടുംബത്തിനും നൽകിയിട്ടുണ്ടോ;
( ബി )
എങ്കിൽ എന്തെല്ലാം സഹായങ്ങളാണ്‌ നൽകിയതെന്നും ആർക്കെല്ലാമാണ് നൽകിയതെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;
( സി )
കാണാതായവരുടെ കുടുംബത്തിന് നൽകുന്ന ധനസഹായം ചിറയിൻകീഴ് മണ്ഡലത്തിലെ അഞ്ചുതെങ്ങ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കുന്നുംപുറം വീട്ടിൽ ഗിൽബർ എന്ന വ്യക്തിയുടെ കുടുംബത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?
4998.
ശ്രീ. എം.വിജിന്‍ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്കിലെ പട്ടുവം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കൂത്താട്ട് എന്ന സ്ഥലത്ത് കുന്നിടിഞ്ഞ് വീടുകള്‍ക്ക് ഭീഷണിയാകുന്നതും പട്ടികജാതി കോളനി ഉള്‍പ്പെടുന്ന പ്രദേശത്ത് ഭൂമിയില്‍ വിളളല്‍ രൂപപ്പെടുന്നതും കണക്കിലെടുത്ത് ശാസ്ത്രീയ പഠനം നടത്തി ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുന്നതിന് ദുരന്തനിവാരണ കമ്മീഷണറില്‍ നിന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ;
( ബി )
എങ്കിൽ ഇതുവരെ എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുളളതെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?
4999.
ശ്രീ എം എസ് അരുൺ കുമാര്‍ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
2018 ജനുവരി മുതല്‍ 2021 വരെയുളള കാലയളവില്‍ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഏതെല്ലാം റോഡുകള്‍ കാലവര്‍ഷക്കെടുതിമൂലം തകര്‍ന്നുവെന്നും പ്രസ്തുത റോഡുകളുടെ അടിയന്തര പുനരുദ്ധാരണത്തിന് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും അറിയിക്കുമോ; പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ ഭരണാനുമതി ഉത്തരവുകളുടെ പകര്‍പ്പുകള്‍ ലഭ്യമാക്കാമോ;
( ബി )
ഇവയില്‍ മാവേലിക്കര മണ്ഡലത്തിലെ ഏതെല്ലാം പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ എൻജിനീയറിംഗ് വിഭാഗവുമായി കരാറിലേര്‍പ്പെട്ടു എന്ന് വിശദമാക്കാമോ?
5000.
ശ്രീ. റോജി എം. ജോൺ
ശ്രീ. ടി. ജെ. വിനോദ്
ശ്രീ. പി. ടി. തോമസ്
ശ്രീ. സനീഷ്‍കുമാര്‍ ജോസഫ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
പ്രളയാനന്തര പുനരധിവാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി, വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിന് എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുളളതെന്നും പ്രസ്തുത നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ടുണ്ടോയെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ;
( ബി )
പ്രളയ ഭീഷണി നേരിടുന്ന പരിസ്ഥിതി ദുര്‍ബല പ്രദേശങ്ങളില്‍ വസിച്ചിരുന്നവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇതിനോടകം സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കാമോ; ഇതിനായി പ്രത്യേക പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ;
( സി )
2018-ലെയും 2019-ലെയും പ്രളയത്തിൽ വീടും ഭൂമിയും നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ പുനരധിവാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സമയബന്ധിതമായി പൂര്‍ത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?
5001.
ശ്രീ . മഞ്ഞളാംകുഴി അലി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
സംസ്ഥാനത്ത് എത്ര ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിയ്ക്കുന്നുണ്ട്; എത്ര കുടുംബങ്ങള്‍ പ്രസ്തുത ക്യാമ്പുകളില്‍ കഴിയുന്നുണ്ട്; ജില്ല തിരിച്ചുളള കണക്ക് ലഭ്യമാക്കാമോ;
( ബി )
കോവിഡ് ഉള്‍പ്പെടെയുളള രോഗങ്ങളുടെ വ്യാപനം തടയുന്നതിന് പ്രസ്തുത ക്യാമ്പുകളില്‍ എന്തെല്ലാം സൗകര്യങ്ങളാണ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുളളത്; മതിയായ സൗകര്യങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്തത് രോഗവ്യാപനം വര്‍ദ്ധിയ്ക്കാനിടയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന പരാതി ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;
( സി )
പ്രസ്തുത ക്യാമ്പുകളില്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ചവര്‍ എത്രയാണെന്ന കണക്കുകള്‍ ലഭ്യമാക്കാമോ;
( ഡി )
കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളില്‍ കൂടുതല്‍ ആരോഗ്യ പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനും സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത സംബന്ധിച്ച പരാതികള്‍ പരിഹരിയ്ക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാമോ?
5002.
ശ്രീ. ജോബ് മൈക്കിള്‍ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
മുന്‍സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ചങ്ങനാശ്ശേരി നിയോജകമണ്ഡലത്തില്‍ റിവര്‍ മാനേജ്മെന്റ് ഫണ്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഭരണാനുമതി നല്‍കുന്നതിനായി എത്ര പദ്ധതികള്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;
( ബി )
ഇവയില്‍ ഏതെല്ലാം പദ്ധതികള്‍ക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്തെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ; വിശദാംശം നല്‍കുമോ?
5003.
ശ്രീ .പി. കെ. ബഷീർ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
റിവർ മാനേജ്‌മെന്റ് ഫണ്ടില്‍ ഈ വര്‍ഷത്തെ നീക്കിയിരിപ്പ് തുക എത്രയാണ്;
( ബി )
പ്രസ്തുത ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് മുന്‍സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലയളവില്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ച പ്രവൃത്തികള്‍ വര്‍ഷം, ജില്ല എന്നിവ തിരിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തുമോ;
( സി )
ഈ സര്‍ക്കാര്‍ പ്രസ്തുത ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നാളിതുവരെ എത്ര പ്രവൃത്തികള്‍ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;
( ഡി )
പ്രളയാനന്തര പുനര്‍നിര്‍മ്മാണ പ്രകിയയില്‍ പ്രസ്തുത ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങൾ വിശദമാക്കുമോ;
( ഇ )
ഏറനാട് മണ്ഡലത്തിൽ റിവർ മാനേജ്‌മെന്റ് ഫണ്ടുപയോഗിച്ച്‌ നടപ്പിലാക്കുന്ന മൊടവണ്ണക്കടവ് നടപ്പാലം നിര്‍മ്മാണത്തിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്താണെന്നും ആയത് എന്നത്തേക്ക് പൂര്‍ത്തീകരിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ?
5004.
ശ്രീ. മോൻസ് ജോസഫ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
ഭൂമി തരംമാറ്റുന്നത് സംബന്ധിച്ച നടപടിക്രമങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ നല്‍കുമോ; ഡേറ്റാ ബാങ്കില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടതും ഉള്‍പ്പെടാത്തതുമായ ഭുമി തരംമാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്‍ വിശദമാക്കാമോ;
( ബി )
ഭൂമി തരംമാറ്റുന്നതിന് ആര്‍ക്കാണ് അപേക്ഷ നല്‍കേണ്ടത്; ആയതിന് പ്രത്യേക ഫോം നിലവിലുണ്ടോ; വിശദീകരിക്കാമോ; ആയതിനുവേണ്ടിയുള്ള എല്ലാത്തരം ഫോമുകളുടെയും കോപ്പി ലഭ്യമാക്കാമോ;
( സി )
‌ഭൂമിയുടെ തരംമാറ്റം ഓണ്‍ലൈനില്‍ നടത്താന്‍ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; ഇല്ലയെങ്കില്‍ കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ; ഇത്തരം അപേക്ഷകള്‍ വില്ലേജ് ഓഫീസുകളില്‍ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതായുള്ള കാര്യം പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ; ആയത് പരിഹരിക്കാന്‍ എന്തു നടപടി സ്വീകരിക്കും;
( ഡി )
തിരുവനന്തപുരം ആര്‍.ഡി.ഒ. ഓഫീസില്‍ ഭൂമി തരംമാറ്റം സംബന്ധിച്ച് എത്ര അപേക്ഷകള്‍ ഇതുവരെ ലഭിച്ചു; ആയതില്‍ എത്രയെണ്ണം പരിഹരിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;
( ഇ )
വില്ലേജ് ഓഫീസുകളില്‍ നല്‍കുന്ന അപേക്ഷകള്‍ക്ക് കൈപ്പറ്റുരസീത് നല്‍കാന്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?‌?
5005.
ശ്രീമതി കാനത്തില്‍ ജമീല : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
തണ്ണീര്‍തട സംരക്ഷണ നിയമ പ്രകാരം തെറ്റായി ഡാറ്റാ ബാങ്കില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട സ്ഥലത്തെ അതില്‍ നിന്നും മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവ് ലഭിക്കാനായി സ്ഥലമുടമ ആര്‍ക്കാണ് അപേക്ഷ നല്‍കേണ്ടത്;
( ബി )
പ്രസ്തുത അപേക്ഷയോടൊപ്പം സ്ഥലമുടമ ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകള്‍ എന്തെല്ലാമെന്ന് അറിയിക്കാമോ;
( സി )
പ്രസ്തുത അപേക്ഷയിന്മേല്‍ വിവിധ തലങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന നടപടിക്രമങ്ങള്‍ വിശദമാക്കാമോ;
( ഡി )
ഡാറ്റാ ബാങ്കില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുളള ഉത്തരവ് ഏത് ഓഫീസില്‍ നിന്നാണ് ലഭ്യമാകുന്നതെന്ന് അറിയിക്കാമോ;
( ഇ )
പ്രസ്തുത നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി ഇത്തരത്തിലുളള അപേക്ഷയിന്മേല്‍ തീര്‍പ്പ് കല്‍പ്പിക്കാന്‍ സേവനാവകാശ നിയമ പ്രകാരം എത്ര സമയമാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?
5006.
ശ്രീ സി കെ ഹരീന്ദ്രന്‍ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
പാറശ്ശാല മണ്ഡലത്തിലെ അമരവിള ഒറ്റശേഖരമംഗലം റോഡ്, കടുവീട്ടുകടവ് പാലം, ആയയിൽ പാലം, കരമന വെള്ളറട റോഡ്, അമരവിള ശൂരവക്കാണിറോഡ്, കീഴാറൂർ പശുവണ്ണറ തെള്ളുക്കുഴി റിംഗ് റോഡ് എന്നീ പ്രവൃത്തികൾക്കായുള്ള സ്ഥലം ഏറ്റെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരുവനന്തപുരം എല്‍.എ. വിഭാഗം സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ അറിയിക്കാമോ;
( ബി )
പ്രസ്തുത പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശം, ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഭൂമിയുടെ അളവ്, പ്രവർത്തനത്തിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്നിവ തരംതിരിച്ച് അറിയിക്കാമോ;
( സി )
സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ട തുക എത്രയെന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടോ; ഇതു സംബന്ധിച്ച പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ;
( ഡി )
പ്രസ്തുത പദ്ധതികൾ ഓരോന്നിനുമുള്ള സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടികൾ എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ; ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വേഗത്തിലാക്കാൻ എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് അറിയിക്കാമോ?
5007.
ശ്രീ . ഐ .സി .ബാലകൃഷ്ണൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
ആദിവാസികൾക്ക് അന്യാധീനപ്പെട്ട ഭൂമിക്ക് പകരം ഭൂമി നൽകുന്നതിന് 1999ലെ നിയമം പാസാക്കിയതിന് ശേഷം എത്ര ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾക്ക് പകരം ഭൂമി നൽകിയെന്നുള്ളതിന്റെ കണക്ക് ജില്ല തിരിച്ച് ലഭ്യമാക്കാമോ;
( ബി )
ഭൂമി നൽകാതെ പട്ടയം മാത്രം നൽകിയത് എത്ര കുടുംബങ്ങൾക്കാണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;
( സി )
വയനാട് ജില്ലയിൽ പട്ടയം ലഭിച്ചിട്ടും ഭൂമി ലഭിക്കാത്ത എത്ര കുടുംബങ്ങളുണ്ടെന്നതിന്റെ വിശദാംശം നൽകാമോ?
5008.
പ്രൊഫ . ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
കോട്ടയ്ക്കല്‍ മണ്ഡലത്തിലെ കുറ്റിപ്പുറം വില്ലേജ് ഓഫീസ് രജിസ്ട്രേഷന്‍ വകുപ്പിന്റെ കൈവശം ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികള്‍ എന്തെല്ലാമെന്ന് അറിയിക്കുമോ;
( ബി )
പ്രസ്തുത വിഷയം സംബന്ധിച്ച് ലാന്റ് റവന്യൂ കമ്മീഷന്‍ പ്രൊപ്പോസല്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ടോ; ഫയലിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി അറിയിക്കുമോ;
( സി )
റെയില്‍വേ വികസനത്തിനായി നിലവിലുള്ള വില്ലേജ് ഓഫീസ് കെട്ടിടം പൊളിച്ചു മാറ്റേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമെന്നതിനാല്‍ വില്ലേജ് ഓഫീസിനായി രജിസ്ട്രേഷന്‍ വകുപ്പിന്റെ സ്ഥലം ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിഷയത്തില്‍ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?
5009.
ശ്രീ. എൻ.കെ. അക്ബര്‍ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
ഗുരുവായൂര്‍ മണ്ഡലത്തിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്/നഗരസഭകളില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകള്‍ക്ക് കീഴില്‍ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി എത്ര പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയുണ്ടെന്നുള്ള വിവരം കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടോ; സര്‍വ്വേ നമ്പര്‍, ഭൂമിയുടെ അളവ്, ഇനം എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങള്‍ വില്ലേജ് തിരിച്ച് ലഭ്യമാക്കാമോ;
( ബി )
പ്രസ്തുത ഭൂമി ഓരോന്നും ഏതൊക്കെ ആവശ്യത്തിനാണ് നിലവില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന വിവരം പട്ടികയാക്കി നല്‍കാമോ?
5010.
ശ്രീ. അബ്ദുല്‍ ഹമീദ് പി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
ചേലേമ്പ്ര വില്ലേജിലൂടെയും കടലുണ്ടി വില്ലേജിലൂടെയും കടന്നുപോകുന്ന കനോലി കനാല്‍ പുറമ്പോക്ക്, പുല്ലിപ്പുഴ, കൊപ്രത്തോട് എന്നിവയുടെ പുറമ്പോക്ക് അതിര്‍ത്തി നിര്‍ണ്ണയത്തിനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ;
( ബി )
ചേലേമ്പ്ര കനോലി കനാല്‍ പുറമ്പോക്ക്, പുല്ലിപ്പുഴ പുറമ്പോക്ക് എന്നിവയുടെ സര്‍വ്വേ സ്കെച്ചും എഫ്.എം.ബി. സ്കെച്ചും ബി.റ്റി.ആര്‍. രജിസ്റ്ററിന്റെ പകര്‍പ്പും ലഭ്യമാക്കുമോ;
( സി )
പുറമ്പോക്ക്‌ അതിര്‍ത്തികള്‍ സര്‍വ്വേ ചെയ്ത് കല്ലുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ തുക എം.എല്‍.എ. ഫണ്ടില്‍ നിന്നും അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ;
( ഡി )
സ്പെഷ്യല്‍ സര്‍വ്വേ ജോലികള്‍ ചെയ്യുന്നതിന് മലപ്പുറം ജില്ലയില്‍ സര്‍വ്വേയര്‍മാരുടെ അഭാവം നിലവിലുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കില്‍ അടിയന്തരമായി പരിഹാരം കണ്ടെത്തുമോ?
5011.
ശ്രീമതി ശാന്തകുമാരി കെ. : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
പാട്ടവ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് 2016-21 കാലയളവില്‍ എത്ര ഏക്കര്‍ സ്ഥലം തിരിച്ച് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?
5012.
ശ്രീ സി എച്ച് കുഞ്ഞമ്പു : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഭരണാനുമതി നല്‍കിയ പ്രവൃത്തികള്‍ ചെയ്യാനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണ്; വിശദാംശങ്ങള്‍ അറിയിക്കാമോ;
( ബി )
ഈ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ കര്‍ശന നിബന്ധനമൂലം ഭൂരിഭാഗം പ്രവൃത്തികളും സമയബന്ധിതമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ സാധിക്കാതെ ഫണ്ട് ലാപ്‍സായി പോകുന്ന വിഷയം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശങ്ങള്‍ അറിയിക്കാമോ;
( സി )
എങ്കില്‍ പ്രസ്തുത മാനദണ്ഡങ്ങളില്‍ ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുമോ; വിശദാംശങ്ങള്‍ അറിയിക്കാമോ;
( ഡി )
റോഡ് പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് അനുവദിക്കുന്ന തുക റീ ടാറിങ്ങിന് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാന്‍ പാടുള്ളൂ എന്ന നിബന്ധന വെച്ച് കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലയില്‍ ഇത്തരം പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് അനുമതി നല്‍കാതെ നിരസിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശങ്ങള്‍ അറിയിക്കാമോ?
5013.
ശ്രീ. ജോബ് മൈക്കിള്‍ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
മുന്‍സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ചങ്ങനാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തില്‍ ഫ്ലഡ് ഫണ്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഏതെല്ലാം പ്രവൃത്തികള്‍ക്കാണ് ഭരണാനുമതി നല്‍കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ; ഉത്തരവുകളുടെ പകര്‍പ്പ് ലഭ്യമാക്കുമോ;
( ബി )
ഇവയില്‍ ഏതെല്ലാം പ്രവൃത്തികള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ചുവെന്നും പൂര്‍ത്തീകരിക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്താണെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ; വിശദാംശം നല്‍കുമോ?
5014.
ശ്രീ. ആന്റണി ജോൺ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
മുൻസര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് കോതമംഗലം മണ്ഡലത്തില്‍ ഫ്ലഡ് ഫണ്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഭരണാനുമതി നല്‍കിയ പ്രവൃത്തികള്‍ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് വര്‍ഷം തിരിച്ച് വിശദമാക്കാമോ;
( ബി )
ഇതില്‍ ഏതെല്ലാം പ്രവൃത്തികള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ചുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;
( സി )
പൂര്‍ത്തീകരിക്കാത്ത പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയും ആയത് എന്നത്തേക്ക് പൂര്‍ത്തിയാക്കുവാന്‍ കഴിയുമെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;
( ഡി )
മുഴുവന്‍ പ്രവൃത്തികളും വേഗത്തില്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതിനുവേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദമാക്കാമോ?
5015.
ശ്രീ. തോട്ടത്തില്‍ രവീന്ദ്രന്‍ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
കളക്ടറേറ്റ്, താലൂക്ക് ഓഫീസ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനത്തില്‍ സെക്രട്ടേറിയറ്റില്‍ ആവിഷ്കരിച്ച രീതിയില്‍ കംപ്യൂട്ടര്‍ നമ്പര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഫയലിന്റെ ഓരോ സ്റ്റേജിലുമുള്ള അവസ്ഥ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന രൂപത്തില്‍ നടപ്പിലാക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ;
( ബി )
ഉണ്ടെങ്കില്‍ ആയതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തെന്നും എപ്പോള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും വിശദമാക്കാമോ?
5016.
ശ്രീ. മോൻസ് ജോസഫ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
ഇ-പേയ്മെന്റ് പോര്‍ട്ടലില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഭൂമിവിവരങ്ങളുടെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാന്‍ കഴിയുന്നില്ലെന്നത് ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കുമോ;
( ബി )
ഓണ്‍ലൈന്‍ സേവനങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതിലെ പോരായ്മകള്‍ അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കുമോ;
( സി )
ഇ- പേയ്മെന്റ് പോര്‍ട്ടലില്‍ സബ് നമ്പര്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ഭൂനികുതി അടയ്ക്കാന്‍ സാധിക്കാത്തത് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കില്‍ ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി സ്വീകരിച്ച നടപടികള്‍ എന്തെല്ലാം; വിശദമാക്കാമോ;
( ഡി )
സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിലും സബ് ഡിവിഷന്‍ നമ്പറുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഡേറ്റാ എന്‍ട്രി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടോ; വ്യക്തമാക്കാമോ?
5017.
ശ്രീ ഡി കെ മുരളി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
വാമനപുരം മണ്ഡലത്തിലെ മീതൂര്‍ എന്ന സ്ഥലത്ത് കെ.എസ്.ഇ.ബി. സബ് സ്റ്റേഷന്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിന് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ അധീനതയിലുള്ള സ്ഥലം കൈമാറുന്നത് സംബന്ധിച്ച് തിരുവനന്തപുരം കളക്ടറേറ്റിലെ ബി.8/283674/2020 പ്രകാരമുള്ള ഫയലിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥി‍തി വിശദമാക്കാമോ;
( ബി )
പ്രസ്തുത സ്ഥലം പുനര്‍നിക്ഷിപ്തപ്പെടുത്തുന്നതിനായി മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കില്‍ കത്തിന്റെ പകര്‍പ്പ് നല്‍കാമോ?
5018.
ശ്രീ. മാണി. സി. കാപ്പൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിലെ ഓണ്‍ലൈൻ സേവനങ്ങള്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് സമയബന്ധിതമായി ലഭിക്കാത്തത് കമ്പ്യൂട്ടര്‍, പ്രിന്റര്‍, സ്കാനര്‍ തുടങ്ങിയ അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളുടെ അഭാവം കൊണ്ടാണ് എന്നത് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;
( ബി )
എങ്കില്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ സേവനങ്ങള്‍ കാര്യക്ഷമമാക്കുവാന്‍ പ്രസ്തുത ഉപകരണങ്ങളുടെ അഭാവം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുമോ?
5019.
ശ്രീ. റോജി എം. ജോൺ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
അങ്കമാലി മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നു കൊടുത്തത് എന്നാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;
( ബി )
പ്രസ്തുത സിവില്‍ സ്റ്റേഷനില്‍ എത്ര നിലകൾ ഉണ്ടെന്നും ഓരോ നിലയിലും ഏതൊക്കെ ഓഫീസുകളാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും വിശദമാക്കുമോ;
( സി )
മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷന്റെ ഒറിജിനൽ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ലിഫ്റ്റ് അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾക്കായി തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ; ആറു വർഷമായിട്ടും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ലിഫ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം പരിശോധിക്കുമോ;
( ഡി )
പ്രസ്തുത സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ ലിഫ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 2018/3009 നമ്പറായി ഭരണാനുമതിക്ക് പ്രൊപ്പോസൽ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ പ്രസ്തുത പ്രൊപ്പോസൽ പരിശോധിച്ച് അടിയന്തരമായി ലിഫ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഭരണാനുമതി നൽകുമോ; വിശദമാക്കുമോ?
5020.
ശ്രീ പി സി വിഷ്ണുനാഥ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
കുണ്ടറ മണ്ഡലത്തിലെ ഏതൊക്കെ വില്ലേജ് ഓഫീസുകളാണ് സ്മാര്‍ട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസുകളായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചു വരുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;
( ബി )
പ്രസ്തുത മണ്ഡലത്തില്‍ 2016 മുതല്‍ 2021 വരെയുളള സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ഏതൊക്കെ വില്ലേജുകളാണ് സ്മാര്‍ട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസുകളാക്കിയിട്ടുളളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ; ഈ കകാലയളവില്‍ സ്മാര്‍ട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസുകള്‍ക്ക് ഫണ്ട് അനുവദിച്ച ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തികള്‍ നാളിതുവരെ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാത്തതായിട്ടുണ്ടോ; എങ്കില്‍ എതൊക്കെ വില്ലേജുകളാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;
( സി )
പ്രസ്തുത മണ്ഡലത്തില്‍ 2021-22 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ഏതൊക്കെ വില്ലേജുകളാണ് സ്മാര്‍ട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസുകളാക്കുന്നതിനായി ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുളളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?
5021.
ശ്രീ. പി.വി.അൻവർ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
പുതുതായി നിർമ്മിച്ച നിലമ്പൂർ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ ഓരോ നിലകളുടെയും വിസ്തീർണ്ണം അടക്കമുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ; ശുചിമുറികൾ,ഗോവണികള്‍ എന്നിവ ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദമാണോ എന്നും പൊതു സൗകര്യങ്ങൾ, പാർക്കിംഗ് തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങളും ലഭ്യമാക്കാമോ;
( ബി )
പ്രസ്തുത സിവില്‍ സ്റ്റേഷനിൽ എത്ര സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്കാണ് സ്ഥലം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്; ഓരോ ഓഫീസുകൾക്കും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള നിലകളും സ്ഥല വിസ്തീർണ്ണവും സൗകര്യങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്താമോ;
( സി )
പ്രസ്തുത സിവില്‍ സ്റ്റേഷനിൽ ഇനിയും പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ആയതിന്റെ നിലവിലുള്ള സ്ഥിതിയും അറിയിക്കാമോ;
( ഡി )
പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് വിവിധ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ ടി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എന്നത്തേക്ക് മാറ്റാനാകും എന്ന് അറിയിക്കാമോ; ഓഫീസുകൾ സമയബന്ധിതമായി മാറ്റുന്നതിന് വിവിധ വകുപ്പുകൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകാമോ; വിശദമാക്കാമോ?
5022.
ശ്രീ. പി.പി. ചിത്തരഞ്ജന്‍ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
ആലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിലെ മണ്ണ‍ഞ്ചേരി വില്ലേജാഫീസിന് പുതിയ കെട്ടിടം നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കുമോ;
( ബി )
പ്രസ്തുത വില്ലേജാഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ നിലവിലെ അവസ്ഥ പരിഹരിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; അറിയിക്കുമോ?
5023.
ശ്രീ ഡി കെ മുരളി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
വാമനപുരം മണ്ഡലത്തിലെ ഏതെല്ലാം വില്ലേജ് ആഫീസുകള്‍ സ്മാര്‍ട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസുകള്‍ ആക്കുന്നതിന് അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ;
( ബി )
ഏതെല്ലാം വില്ലേജ് ആഫീസുകള്‍ ഇനിയും സ്മാര്‍ട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസുകള്‍ ആക്കി മാറ്റാന്‍ ഉണ്ട്; വിശദമാക്കാമോ;
( സി )
സ്മാര്‍ട്ട് വില്ലേജുകളില്‍ എന്തെല്ലാം സൗകര്യങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്താനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്നറിയിക്കാമോ?
5024.
ശ്രീമതി ദെലീമ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
ചേര്‍ത്തല മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷനില്‍ എത്ര സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;
( ബി )
പ്രസ്തുത സിവില്‍ സ്റ്റേഷനില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഇതര സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കില്‍ ആയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ നല്‍കാമോ;
( സി )
സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്റെ കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും കെട്ടിടം വാടകയ്ക്ക് നല്‍കിയിട്ടുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കില്‍ വിശദാംശം നല്‍കാമോ?
5025.
ശ്രീ. എൻ.കെ. അക്ബര്‍ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
ഗുരുവായൂര്‍ ഫയര്‍ സ്റ്റേഷന്‍ നിര്‍മ്മാണത്തിനായി ദേവസ്വം ഭൂമി തരം മാറ്റുന്നതിന് ഗുരുവായൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് സമര്‍പ്പിച്ച അപേക്ഷയില്‍ സ്വീകരിച്ച നടപടികള്‍ വിശദമാക്കാമോ;
( ബി )
ഭൂമി തരം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൃശൂര്‍ ആര്‍.ഡി.ഒ. ഓഫീസില്‍ എത്ര ഫയലുകളാണ് തീര്‍പ്പാക്കാനുള്ളത് എന്ന് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകള്‍ ലഭ്യമാക്കാമോ;
( സി )
പ്രസ്തുത ഫയലുകള്‍ വേഗത്തില്‍ തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ സ്വീകരിച്ച നടപടികള്‍ വിശദീകരിക്കാമോ?
5026.
ശ്രീ. പി.വി. ശ്രീനിജിൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
കുന്നത്തുനാട് മണ്ഡലത്തിലെ മഴുവന്നൂര്‍, ഐക്കരനാട് നോര്‍ത്ത് കുന്നത്തുനാട്, മാരമ്പിള്ളി, പുത്തന്‍കുരിശ് വില്ലേജ് ആഫീസുകള്‍ക്ക് പരിമിതമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളാണുള്ളതെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;
( ബി )
പ്രസ്തുത വില്ലേജ് ആഫീസുകള്‍ നവീകരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?
5027.
ശ്രീ. കെ.എം.സച്ചിന്‍ദേവ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
ബാലുശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ കൊയിലാണ്ടി, താമരശ്ശേരി താലൂക്കുകളിലായി ഏതൊക്കെ വില്ലേജുകള്‍ക്കാണ് അടിയന്തരമായി പുതിയ കെട്ടിടം നിര്‍മ്മിക്കേണ്ടത് ; ഇത് സംബന്ധിച്ച് സ്വീകരിച്ചു വരുന്ന നടപടികള്‍ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് അറിയിക്കാമോ;
( ബി )
മുന്‍സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ബാലുശ്ശേരി മണ്ഡലത്തില്‍ എത്ര വില്ലേജുകള്‍ക്കാണ് പുതിയ കെട്ടിടത്തിനായി ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുളളത്; വിശദാംശങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കാമോ;
( സി )
ഈ സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തില്‍ വന്നതിനുശേഷം ബാലുശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ എത്ര വില്ലേജുകളാണ് സ്മാര്‍ട്ട് വില്ലേജ് ആക്കുന്നതിന് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുളളത്; വ്യക്തമാക്കാമോ?
5028.
ശ്രീ. കെ.എം.സച്ചിന്‍ദേവ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
സ്ഥല പരിമിതി കാരണം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന നടുവണ്ണൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് പുതിയ കെട്ടിടം നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനായി കരുവണ്ണൂര്‍ റീ സര്‍വ്വെ നം. 94/4 ല്‍ ഉൾപ്പെട്ട 30 സെന്റ് നി.കെ. ഭൂമി വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിന് തടസ്സമുണ്ടോയെന്ന് അറിയിക്കുമോ;
( ബി )
പ്രസ്തുത ഭൂമി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് വിട്ടുനല്‍കുന്നതിനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?
5029.
ശ്രീ. യു.എ.ലത്തീഫ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
റവന്യൂ വകുപ്പില്‍ എത്ര തഹസീല്‍ദാര്‍/ഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍ ജോലി ചെയ്തുവരുന്നുവെന്ന് അറിയിക്കുമോ;
( ബി )
അൻപത് വയസ്സും പ്രൊബേഷനും പൂര്‍ത്തിയായ എസ്.സി./എസ്.ടി. വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട ഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍മാർക്ക് താല്‍ക്കാലികമായി പ്രൊമോഷന്‍ നല്കാൻ കെ.എസ്. & എസ്.എസ്.ആർ. റൂൾ 13(A)(1)(a) പാർട്ട് II -ല്‍ വ്യവസ്ഥയുള്ളപ്പോള്‍ ആയതിനുള്ള തടസ്സമെന്താണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;
( സി )
പ്രസ്തുത വിഷയം പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;
( ഡി )
പ‍ട്ടികജാതിക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ഇളവ് നല്‍കി പ്രൊമോഷനില്‍ ആനുപാതിക പ്രാതിനിധ്യം പൂര്‍ത്തീകരിച്ച് ഭരണഘടനാപരമായ നീതി ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ പ്രത്യേക ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുമോയെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?
5030.
ശ്രീമതി സി. കെ. ആശ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
റവന്യൂ വകുപ്പില്‍ ക്ലാസ് IV ജീവനക്കാരിയായിരുന്ന പ്രീത കെ.യു ന് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ 23.08.2016 ലെ ഒ.എ[ഇ.കെ.എം]-715 നമ്പര്‍ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ക്ലെറിക്കല്‍ തസ്തികയില്‍ നിയമനം നല്‍കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമോ;
( ബി )
ഉണ്ടെങ്കില്‍ നിയമിച്ച തീയതി, ഓഫീസ്, എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുമോ;
( സി )
നിയമന ഉത്തരവിന്റെ പകര്‍പ്പ് ലഭ്യമാക്കുമോ?
5031.
ശ്രീമതി കാനത്തില്‍ ജമീല : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക് ഓഫീസിലേക്കുള്ള പ്രധാന വഴിയില്‍ മണല്‍ കടത്തിന്റെ ഭാഗമായി പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ലോറികൾ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; വ്യക്തമാക്കാമോ;
( ബി )
പ്രസ്തുത വാഹനങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്യുവാൻ ജില്ലാഭരണകൂടം (റവന്യൂ വിഭാഗം) നാളിതുവരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികള്‍ വിശദമാക്കാമോ;
( സി )
വാഹനങ്ങള്‍ അടിയന്തരമായി നീക്കം ചെയ്ത് വഴി പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് സുഗമമാക്കി നല്‍കാന്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; എന്നത്തേക്ക് ഇത് നടപ്പാക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് വിശദമാക്കുമോ?
5032.
ശ്രീ. റോജി എം. ജോൺ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
അങ്കമാലി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കുടിവെള്ള പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച് വാട്ടർ അതോറിറ്റി കൊച്ചി റവന്യൂ ഡിവിഷൻ ഓഫീസിൽ നൽകിയ പ്രൊപ്പോസൽ ഫയൽ (E1/427862/21) പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ;
( ബി )
പ്രസ്തുത ഫയൽ അടിയന്തരമായി തീർപ്പാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ;
( സി )
പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനിയെന്തെങ്കിലും പരിശോധന നടത്തേണ്ടതുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ; ഫയൽ എന്നത്തേക്ക് തീർപ്പാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അറിയിക്കുമോ?
5033.
ശ്രീ. കെ. പി. എ. മജീദ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
ദേശീയപാത നവീകരണം, കെ-റെയിൽ പദ്ധതി എന്നിവയ്ക്ക് ഭൂമി വിട്ടു നൽകുന്നവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ അനന്തരാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അടിയന്തരമായി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കാമോ?
5034.
ശ്രീ. റോജി എം. ജോൺ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
എറണാകുളം ജില്ലയിലെ റവന്യൂ, സർവ്വേ വകുപ്പുകളിലെ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 5.8.2021 ന് ഐ.എൽ.ഡി.എം-ൽ ചേർന്ന യോഗത്തിന്റെ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ;
( ബി )
പ്രസ്തുത യോഗതീരുമാനങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ജനകീയ വിഷയങ്ങളിൽ കാലതാമസമില്ലാതെ അനുകൂല തീരുമാനങ്ങളെടുത്ത് നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുമോ; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ;
( സി )
പ്രസ്തുത യോഗത്തിൽ അങ്കമാലി മണ്ഡലത്തിൽ അടിയന്തര ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതായി കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങൾ പട്ടിക തിരിച്ച് ലഭ്യമാക്കുമോ?
5035.
ശ്രീ. സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തുങ്കല്‍ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
പൂഞ്ഞാർ മണ്ഡലത്തിലെ ഏതെല്ലാം വില്ലേജ് ഓഫീസുകളെയാണ് സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസുകളാക്കി മാറ്റുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;
( ബി )
ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കും അനുവദിച്ച തുകയും പദ്ധതിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയും വ്യക്തമാക്കാമോ?
5036.
ശ്രീ വി ജോയി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി സര്‍ക്കാര്‍ അധീനതയിലുള്ള പുറമ്പോക്ക് ഭൂമി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോള്‍ അവ വിട്ടു നല്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുവാന്‍ വര്‍ഷങ്ങള്‍ എടുക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;
( ബി )
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ അത്തരത്തില്‍ ഭൂമി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാമെന്നും ഏതെല്ലാം പദ്ധതികള്‍ക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ?
5037.
ശ്രീ. അനൂപ് ജേക്കബ്‌ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
ഭൂമിയുമായും ഭൂമി ഇടപാടുകളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ തീർക്കാൻ കോൾ സെന്റർ ആരംഭിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ;
( ബി )
ഇതിനായി നിലവിൽ എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്; വിശദമാക്കാമോ;
( സി )
സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും കോൾ സെന്റർ ആരംഭിക്കുന്നതിനും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ആവശ്യമായ പരിശീലനം നൽകുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ?
5038.
ശ്രീ പി സി വിഷ്ണുനാഥ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
സംസ്ഥാനത്ത് സർക്കാർ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമി അനധികൃതമായി കൈവശപ്പെടുത്തുകയും റീസർവേ സമയത്ത് റവന്യൂ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ബി.ടി.ആർ. പ്രകാരം തണ്ടപ്പേർ പിടിച്ച് കരം അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവണത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;
( ബി )
എങ്കിൽ ഇത്തരം ഭൂമി തിരികെ പിടിച്ച് ഭൂരഹിതർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദാംശം നൽകുമോ?
5039.
ശ്രീ. കെ.കെ. രാമചന്ദ്രൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
വില്ലേജ് ഓഫീസുകള്‍ ഉള്‍പ്പടെയുളള റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ ഓഫിസുകളിലെ അമിത ജോലി ഭാരം ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുമോ; വ്യക്തമാക്കാമോ?
5040.
ശ്രീ എം എസ് അരുൺ കുമാര്‍ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
മാവേലിക്കര താലൂക്കിലെ മാവേലിക്കര വില്ലേജില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട മണ്ഡപത്തിന്‍കടവ് നിലനില്ക്കുന്ന സ്ഥലം ആരുടെ/ഏത് വകുപ്പിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;
( ബി )
പ്രസ്തുത സ്ഥലത്തിന്റെ സ്കെച്ചിന്റെ പകര്‍പ്പ് ലഭ്യമാക്കുമോ?
5041.
ശ്രീ ജി എസ് ജയലാൽ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
ചാത്തന്നൂർ മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ വില്ലേജുകളിൽ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായുള്ള പുറമ്പോക്ക് ഭൂമി തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ സർവ്വേ നമ്പർ, ഭൂമിയുടെ അളവ് , ഇനം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ വില്ലേജ് തിരിച്ച് ലഭ്യമാക്കാമോ;
( ബി )
പ്രസ്തുത പുറമ്പോക്ക് ഭൂമി നിലവിൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ അറിയിക്കാമോ?
5042.
ശ്രീ . ഐ .സി .ബാലകൃഷ്ണൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
അട്ടപ്പാടിയിലെ ശിരുവാണി എസ്റ്റേറ്റ് 1947ന് മുമ്പ് ഏത് ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലായിരുന്നുവെന്ന് അറിയിക്കാമോ;
( ബി )
അട്ടപ്പാടിയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനികൾ കൈവശം വെച്ചിരുന്ന എസ്റ്റേറ്റുകള്‍ ഏതെല്ലാമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?
5043.
ശ്രീ എം രാജഗോപാലൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലയില്‍ നിലവില്‍ എത്ര വില്ലേജുകളില്‍ റീസര്‍വ്വേ നടപടി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇനി എത്ര വില്ലേജുകളില്‍ റീസര്‍വ്വേ നടപടി പൂര്‍ത്തീകരിക്കാനുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ?
ഡിജിറ്റല്‍ സര്‍വ്വേ /ഇന്നവേറ്റീവ് ടെക്നോളജി സര്‍വ്വേ
5044.
ശ്രീ. മാണി. സി. കാപ്പൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
സംസ്ഥാനത്ത് റീ സര്‍വ്വേ നടന്നിടത്ത് ഉള്‍പ്പെടെ ഡിജിറ്റല്‍ സര്‍വ്വേ/ ഇന്നവേറ്റീവ് ടെക്നോളജി സര്‍വ്വേ ഏര്‍പ്പെടുത്തി ഭൂമിയുടെ കൃത്യമായ അളവ് നിര്‍ണ്ണയിച്ച് തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പുതിയ പദ്ധതി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കില്‍ പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ നിജസ്ഥിതിയും വിശദാംശവും ലഭ്യമാക്കുമോ; ഈ പദ്ധതി സമയബന്ധിതമായി പൂര്‍ത്തീകരിക്കുമോ;
( ബി )
ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം അധിക ഭൂമി കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്നവരെയും സര്‍ക്കാര്‍ ഭൂമി കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്നവരെയും കണ്ടെത്തിയാല്‍ പ്രസ്തുത ഭൂമി സര്‍ക്കാരിലേയ്ക്കു് കണ്ടുകെട്ടുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?
5045.
ശ്രീ. പി.പി. ചിത്തരഞ്ജന്‍ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്കില്‍ റീ സര്‍വ്വെ സംബന്ധിച്ച പരാതികള്‍ സമയബന്ധിതമായി പരിഹരിക്കുന്നതിന് കഴിയുന്നില്ലായെന്നത് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;
( ബി )
റീസര്‍വ്വെ നടപടികള്‍ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി കൂടുതല്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കാന്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?
5046.
ശ്രീ. സേവ്യര്‍ ചിറ്റിലപ്പിള്ളി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു റവന്യൂ-ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയാമോ?
( എ )
തലപ്പിള്ളി താലൂക്കില്‍ റീസർവ്വേ സംബന്ധിച്ച എത്ര പരാതികള്‍ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്; ഇതില്‍ എത്ര പരാതികള്‍ പരിഹരിച്ചു; വ്യക്തമാക്കാമോ;